Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Nepasitikėkite plieniniu ginklu – pasitikėkite Kūrėju ir Gilesniu Įtikėjimu – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose 2023 02 04

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Aš ruošiu Dvasinius Mokytojus, visai planetai. Pradėjau nuo Lietuvos, bet – visai Urantijai – ruošiu Dvasinius Mokytojus.
Dvasia yra visa ko pamatas, nes Kūrėjas yra Dvasios Šaltinis. O kūriniją kuria Kūrėjas per kitus savo sūnus ir dukras iš savosios energijos, ir toji energija transformuojama į materialias planetas. Ir mes dabar būdami žemiausiu pavidalu, turintys materialų kūną, gyvenantys materialiais interesais, siekiantys materialių įvairių resursų, vis tiek turime pamatą – Dvasinį Kūrėją – Dvasinį – ne ritualinį. Bažnyčia skelbia ritualinį – Dievo idėjos – platinimą, ir tuo pačiu uždeda milžinišką jungą visiems tikintiesiems, paimdami į religinę sektantišką priklausomybę, kaip vergus, kad jie bijotų pažvelgti į kairę ir į dešinę – kad bijotų laisvai mąstyti – ir prie to prisideda valdžia, viso pasaulio šalių valdžia. Jie nenori laisvo mąstymo, nenori laisvės. Nenori, nes jie yra patys vergai, savo pačių materialių interesų. O dvasia, net ir jų viduje yra – pamatas. Tik jie šitą pamatą užpylę milžiniškais materialais interesais. Ir per tuos materialius siekius jie patys praranda protą, tampa tiesiogine prasme – bepročiai. Todėl žudo vieni kitus – žudo. Iškėlę vėliavas eina į karus, tiktai ne patys asmeniškai, bet siųsdami savąja politine valdžia kitus savo dvasinius brolius ir seses, kad jie prarastų materialią gyvybę. O nemąstantys žmonės renka įvairias aukas – reikia padėti Ukrainai. Taip, Ukrainai galite padėti vieninteliu būdu – atrasdami Kūrėją Širdyje ir pamildami – pamildami – tuos, kurie net siekia sunaikinti kitus. Tie iš jūsų, kurie dar pripažįstate Kristų, net ir tie iš jūsų, kurie pripažįstate Dievo idėją, net ir tie, kurie neigiate Dievo idėją – tariami ateistai, ar agnostikai – bet jūs pripažįstate evoliucinį procesą, mokslinius tyrinėjimus, protą – jūs taip pat esate ant dvasinio pamato, nes jūs norite, kad jums darytų gėrį, jūs nenorite kitiems daryti gėrio, bet kad jums kenktų, kad jus kankintų, jus žudytų – jūs nenorite.
Kaip gali kunigai laiminti kareivius, kurie žudo? Kaip jie gali laiminti? Ukrainiečių kunigai laimina ukrainiečius, rusų kunigai laimina rusus. Tai kuris tas jų Dievas yra stipresnis? Mozės Dievas Jahvė, Jis perteikė savo nuostatas ir reikalavo iš Mozės laikytis šitų nuostatų, kada jis gavo šituos priesakus ant Sinajaus kalno ir sakė Mozei, kad Jisai veda net šešis šimtus tūkstančių iš Egipto nelaisvės. Šešis šimtus tūkstančių, Mozė, keturiasdešimt metų, vedžiojo po dykumą, bet visur buvo to paties Jahvės Dievo skelbiama meilė – mylėti – nežudyti.
Mes dabar, dvidešimt pirmame amžiuje, drįstame žudyti, kai turime Dešimt Dievo Įsakymų. Tie, kurie laikosi Dievo idėjos, tuos pačius Dievo Įsakymų turi, ir ten vienas iš tų Įsakymų – nežudyk. Kaip jie drįsta žudyti? Dėl to, kad politinė valdžia juos taip pat žudo, visų šalių politinė valdžia – žudo. Neleidžia išsiveržti iš to vergijos ir milžiniško laisvę apribojančio, naikinančio, mąstymo narvo. Vergo mąstymas yra toks, kad jis visą laiką žiūri į šeimininką – kaip šuo žiūri į piktą šeimininką. Jis negali kąsti, nes bijo jo.
Kristus, prieš išeidamas į paskutinę kelionę, į Jeruzalę, kalbėjosi su dvylika apaštalų pavieniui-atskirai. Tuo metu apaštalai buvo – kai kurie apaštalai – buvo išsidalinę durklus. Jie tikėjosi durklais apgins Jėzų, jeigu ateitų jo suimti Sanhedrino pareigūnai, nes Sanhedrinas buvo jau nuteisęs, be teismo priėmęs sprendimą Jėzų nužudyti, kaip keliantį pavojų jų padėčiai, įtakai ir turtams, kuris skelbė Meilę, Tiesą, Šviesą Tėvo atneštą į šitą pasaulį. Tai štai, kalbėdamas su Petru – apaštalu Petru – jam pasakė – nepasitikėk niekada plieniniu ginklu. Pasitikėk tiktai Tėvu – tik Tėvu – ir gilesniu Įtikėjimu. Stiprink Įtikėjimą. – Tai buvo pasakyta Jėzaus prieš du tūkstančius metų. Šiandien aš kartoju Jėzaus žodžius, visų šalių prezidentams, ir tiems, kurie gamina ginklus – nepasitikėkite plieniniais ginklais. Pasitikėkite tik Tėvu ir dar gilesniu Įtikėjimu, savo Širdyje. Ir tie, kurie norite, kad baigtųsi tie karai – Ukraina tai yra – smulkmena. Svarbu yra Evoliucinis procesas visoje planetoje, kuris gali vykti tiktai pareiškus štai tokią mintį, kurią dabar ir išgirdote – nepasitikėkite nė vienas generolas, nė vienas kareivis, metaliniais, plieniniais ginklais. Pasitikėkite tik Tėvu ir gilesniu Įtikėjimu. Vienintelis kelias yra užbaigti visus karus. Tą patį sakau ir kunigams – nustokite žaisti spektaklį laimindami kareivius, siųsdami į mirtį, šventindami metalinius-plieninius ginklus. Nepasitikėkite plieniniais ginklais – pasitikėkite Tėvu ir gilesniu Įtikėjimu.
O kad dvasia yra pamatas viso gyvenimo, net ir šiandien – tai liudija urantų evoliucinis kelias. Bet jeigu jūs pažiūrėsite dar plačiau, jūs pamatysite, kad šitas kūnas taip pat yra valdomas – dvasia. Jis materialus, bet žiūrėkite – kada jums kažkas išreiškia gerą žinią – jūs gi džiaugiatės, ir į tą reaguoja jūsų kūnas. O tas džiugesys – tai yra būsena – ji patiriama jau dvasiniu lygiu. Nors patiria materialios smegenys, bet pati būsena yra – dvasinė. Materija tiktai suteikia pojūtį reakcijos. Be smegenų veiklos mes negalime suvokti. O mūsų dabartiniame laiptelyje, smegenys tai yra materialus valdymo centras mūsų asmenybei, šitame pavidale. Reiškia, mes norim tų gražių akimirkų. Mes norime patirti netgi ir saviesiems vaikams, savo šeimos nariams, kad jiems būtų irgi, ramybė, sveikata. Tas noras yra dvasinis. Tai yra vidinis, šitame pavidale asmenybės pajuntamas Gėrio spindulėlis, kuris ir pasiunčiamas tam, kuriam norime šito. Su sąlyga – jeigu tai yra Nuoširdus – iš Širdies – sklindantis šitas noras. Bet čia yra jau – dvasinis – pasireiškimas. Bet nustelbia interesai, savanaudiški, materialūs interesai, kada protas, kaip intelektas, kurio kilmė yra iš gyvulinio prado, evoliucine prasme. O Kūrėjas, kaip Dvasios Šaltinis, suteikia tą dieviškąjį protą, kuris dabar yra užspaustas, dėl to ir nėra tų ateinančių į šventovę, minių. Nes visi pavergti bažnyčių, politinių pseudopolitikų pseudoveslininkų – pavergti gobšumo, valdomo materialaus gyvulinės kilmės proto veikimo.
Štai dėl to žmonės bijo pažiūrėti į kairę, į dešinę – tik taip, kaip sako valdžia. Taip, kaip sako kompanijos savininkai, nusamdę kažkokius pseudodirektorius, pseudoprezidentus – tik taip, kaip sako kažkokie pseudomokytojai. Ir aš, kada ruošiu Dvasinius Mokytojus, aš visą laiką sakau – atverkite save giliau, Širdimi – Kūrėjui. Pajauskite Kūrėjo veikimą, viduje, ir Jis jums pasakys ir kas jūs esat, ir ką jūs turit, ir kaip, tą akimirką daryti. Aš jums nesakau ką jūs turite daryti, konkrečiai, bet pajausti iš Kūrėjo jums teikiamą ir sustiprinimą, ir sveikatą, ir patarimą ir Vektorių-Kryptį, kur statyti savo materialią koją žengiant tą žingsnį pirmyn, kaip veda Kūrėjas iš vidaus.
Štai ir dabar kartoju – tik savuoju atsivėrimu, didesniu pasitikėjimu Tėvu, gilesniu Įtikėjimu ir pasitikėjimu šituo Įtikėjimu, jūs išliksite Gyvajame Kelyje. Kitaip neišliksite. Amen.

vvita
2023-03-06 20:54:08

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal