Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas išplečiantis Meilės sampratą, pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2023 03 18

Algimantas – Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, Visumine Dievybe AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti Tavo atsakymą, išplečiantį mūsų sampratą apie Meilę. Kas yra Meilė? Ar tai yra ta Meilė, kai sakoma – aš tave myliu?

Tėvas – Mano mylimas sūnau, Aš esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jūsų apreiškimuose vadinamas Visuotiniu Tėvu – Tėvu – Mano Tėvu. Esu Tas, kuris turi savo dalelę kiekviename iš jūsų, ir kadangi jūs jau suvokiate, kad Meilė neatsiranda iš nieko. Aš ją pasiunčiu virpesiais apie kuriuos jūs daug jau sužinojote iš Mano įvairių apreiškimų, kuriuos jūs skaitėte, studijavote ir studijuojate. Todėl, kalbėdami apie Meilę, Mano sūnūs ir dukros, esantys tokiu pavidalu, kokį jūs pavadinote žmogumi, žmogiškuoju pavidalu – nors tiksliau būtų vadinti – mirtinguoju pavidalu – kadangi jūs dar nepatyrėte išėjimo iš materialaus kūno, kuris ateina per materialią kūno mirtį, tad jūs turite pasakymus.
Meilė – tai yra toji jūsų būsena, kada keičiasi jūsų požiūris į tą meilės objektą. Jis pasikeičia tiek, kad jūs be jo, nesant šalia jo, arba nematant – jums tampa sunku viduje. Jūs jaučiate tą būsena. Ir būtent kada yra tas proveržis viduje, konkrečiam mirtingajam, tuomet jūs pavadinate tą būseną – meile. Jeigu yra iš to kito mirtingojo, atsakas, tada jūs turite pavadinimą – abipusės meilės – ir jūs džiaugiatės harmoninga darna, tarpusavyje bendraudami su pakylėjimu ir vienas kitam rodydami ir atlaidumą, ir didesnį prieraišumą, ir tuo pačiu nematydami daugybės neigiamų bruožų pasireiškimų, nes tokia būsena užglaisto tai, kas įprastu metu, be tokios būsenos, jums būtų akivaizdžiai per daug skaudu ištverti nepastebint tokių apraiškų. Tačiau, jeigu tas jausmas ima blėsti, nepalaikant jo per Mane, atsivėrimu – jis praeina. Ir jūs turite tą apibūdinimą, kad apskritai, meilė nėra ilgalaikė. Ji keičiasi, ateina žmogiškasis pripratimas-supratimas-pareiga. Dar kiti tai pavadina cheminiu procesu, hormonų pasireiškimu. Visa tai, žmogiškąja samprata atitinka jūsų supratimą, ir jūs neieškote nieko giliau, kad suprastumėte ką gi jūs iš tikrųjų patiriate.
Kada Aš jums kalbu apie energinius virpesius, tai būtent toji vidinė būsena, kurios metu jūs patiriate Palaimą, Ramybę, kada jūs patiriate Pakylėjimą, jūs sakote, kad jūsų vidiniai virpesiai pakilo į aukštesnį dažnį. Ir kuo giliau jūs palaikote ryšį su Manimi, tuo stiprėja jūsų būsena ir tuo galite giliau pasinerti į Mane. Ir tas gilesnis pasinėrimas jums suteikia dar aukštesnio energinio dažnio virpesių papildymą jūsų viduje. Jūsų būsena dar labiau prisipildo Manimi. Ir tai ką patiriate tie, kurie buvote kada nors žmogiškąja prasme įsimylėję, kada negalėdavote vienas be kito ištverti nė akimirkos, štai tokią akimirką jūsų vidinė būsena patiria Mano virpesių aukščiausią energinį dažnį. Tai jeigu jūs dėsite nuoseklias, atkaklias, ir nuolatines pastangas bendraudami su Manimi nuoširdaus atsivėrimo būdu, ateis toji akimirka, kada jūs patirsite gimimą iš dvasios. Ir tie dar aukštesnio energinio dažnio virpesiai įtekės į jūsų vidų – iš Manęs – kaip iš šitų virpesių Šaltinio ir Centro. Ir šitų virpesių dažnis pranoks net ir tai, ką mirtingasis jūsų pasaulyje apibūdina jo samprata – meile. Nes dvasinis pojūtis pranoksta mirtingojo materialiu protu suvokiamą Meilės apibūdinimą. Ir čia yra tie virpesiai, kurie pranoksta bioenergetinį organizmo veikimą, kur hormonai nėra pajudinami. Viską pajunta dvasinė asmenybė, dvasinės asmenybės lygiu, nors tam panaudoju Aš to mirtingojo materialias smegenis, bet šitas pojūtis yra dvasios asmenybės pojūtis dvasioje, ir jis pranoksta tą meilės būseną, kokią patiria materialus, nepažadintas dvasinei Gyvajai Mano Meilės Šviesai, mirtingojo protas. Jis jau tada jaučia Pakylėjimą, jaučia jo Palaimą, ir nori, kad ta Meilė truktų amžinai. Ir šitas Pakylėjimas leidžia jam pajausti viduje talentų, kokių anksčiau jis nepatyrė. Jis gali rašyti eilės, gali kurti nuostabias drobės, kokių negalėjo prieš akimirką nepatirdamas to įsimylėjimo patyrimo, sukurti nė vienos eilutės, nė vieno potėpio. Tuo tarpu Manasis aukščiausių energinių dažnių virpesių pasireiškimas gimus iš dvasios, apima tai, ką jūs pavadinate – Meile – išsiplečia tos energinių virpesių pasireiškimo lauko erdvės toliai, kad jie apima visą tiek planetą, tiek kūriniją. Ir tada kiekvienas esantis tame pasaulyje, arba ir visoje kūrinijoje, dvasinis brolis ar sesė, gyvūnas ar žvėris, bet kokia augmenija, patenka į tų energinių virpesių, kuriuos jūs apibūdinate meilės vardu, jūsų siunčiamą šitų virpesių lauką-erdvę. Jūs gyvenate ta erdve tiek betarpiškoje aplinkoje, tiek patys modeliuojate šitų virpesių grybšnį į aplinką, į tolimus kraštus, į tolimus pasaulius, į tolimas visatas. Ir visa tai, tąja būsena, kuri daugybę kartų pranoksta jūsų dabartine samprata meilės būseną šitame pasaulyje.
Todėl pasakymas – Meilė – kada jūs patiriate Mano jums teikiamus aukščiausio energinio dažnio virpesius gimstant iš dvasios – turėtų būti sukurtas naujas jūsų žmogiškajame žodyne, apibūdinimas. Jūs galite pasakyti – Dieviška Meilė, Aukščiausia Meilė – bet tai neišreiškia tos būsenos, kokią patiria Manasis dvasinis sūnus ar dukra, patyrusi net ir mirtingojo pavidalą turėdama, dvasinį gimimą – gimimą iš dvasios.
Bet tai yra tuo pačiu Manųjų energinių virpesių dar aukštesnis dažnis, vidine būsena patiriamas to Mano vaiko, kuris atsivėrė Man. Ir dabar, ta žmogiškąja samprata jis sako – aš myliu visus be išskaičiavimo. Visus myliu ta pačia Kūrėjo Meile. Jis tampa Mano atvaizdu, ir savuoju gyvenimu tą liudija. Ir tai yra toji Palaima, kuri Mano vaiką lydi be perstojo, visą gyvenimą. Manieji virpesiai auga savo energiniu dažniu priklausomai nuo jūsų nuoširdaus atsivėrimo ir Mano virpesių gėrimo, kaip Gyvojo Vandens jūsų asmens išraiška. Mano virpesių dažnis neturi pabaigos. Ir jums einant vis daugiau link Manęs – iš pasaulio į pasaulį – iš visatos į visatą – jūs turėsite vis didesnį pojūčių kompleksą-paletę-gamą, kad galėsite pranokti – daugybę kartų – tuos penkis pojūčius, kuriais jūs patiriate Manąją Tikrovę šitame pasaulyje, kaip mirtingieji. Tuomet jūsų pasireiškimai vidine būsena, bus daug brandesni, atspindint Mane savuoju atvaizdu, kadangi jūs turėsite daugybę išplėstų pojūčių, kuriais ir apibūdinsite tą, ką šiandien apibūdinate Meile, jūsų savo pačių būsena, jūsų kokį nors veiksmą. Ir tai, ateis tokia akimirka, kada jūs tą žodį Meilė, tiesiog galėsite jau nebevartoti apskritai, bet jūs kalbėsite apie Mano energinius virpesius ir tų energinių virpesių aukštesnio dažnio patyrimus.
Ateisite iki Manęs, kada stovėsite Mano betarpiškoje akivaizdoje, Manojoje buveinėje, jūsų gimtuosiuose namuose – Rojuje – ir jūs turėsite visiškai kitokią sampratą bendravimo ir bendradarbiavimo su įvairių visatų Manaisiais vaikais. Ir tada jūs Mano virpesius patirsite pačiu aukščiausiu energiniu dažniu, kuris daugybę kartų pranoks ir tą įvaizdį, kokį teikiate dabar tai būsenai, kada jūs pamilstate kokį konkretų mirtingąjį. Tada jūs jausite tą Meilės proveržį įvairioms kitoms tapatybėms – sielų, dvasių tapatybėms. Bet ir Rojuje jūs patirsite dar naują kokybę, nes Mano virpesiai yra paties aukščiausio dažnio Manojoje buveinėje, Rojuje.
Tačiau Aš būdamas Begalybės Šaltinis, Energijos Šaltinis, tuo pačiu energiją Aš visą laiką aukštinu virpesių dažnio pasireiškimu, priklausomai nuo Mano vaikų susiliejimo su Manimi Gelmės, ir patyrimų gausos. Ir kada reikia toliau plėsti kūriniją, ir Manieji vaikai turi įgaliojimą tą Mano energiją paskleisti, kad būtų plečiama kūrinija, kad būtų kuriami materialūs pasauliai-planetos. Reiškia ir ten bus toji gyvybės forma, kuri taip pat turės Meilės supratimą, kokį turite čia, pradiniame pasaulyje. Ten bus taip pat pradiniai pasauliai, bet aukštesnio lygio, aukštesnio dažnio Aš pasiųsiu energiją. Ir tas Manosios energijos virpesių dažnių aukštėjimas – neturi pabaigos. Jis niekada nesibaigs.
Štai dėl to ir tas apibūdinimas – kas yra Meilė – tinkantis jūsų pasauliui, ir kaip jūs galėtumėte išplėsti savo sampratą apie Meilę dabar, žengiant Gyvuoju Keliu, jūs pamatysite kiek milžinišku masteliu išsiplėtė tas supratimas, kad jūs jau neberandate jokių žodžių ne tiktai jūsų žmogiškąja kalba išreikšti šitą energinių virpesių dažnio aukštėjimą, bet ir Vietinės Sistemos mastu nebeužteks Sistemos kalbos žodžių išraiškos. Ir Vietinės Visatos kalba nebebus ta, kuri patenkintų jus. Tas pats bus ir Supervisatos lygiu, ir Rojų pasiekus – Rojaus kalba, taip pat nesustoja vietoje. Todėl jūs ir kalbėsite apie Manosios Energijos virpesių įsisavinimą. Meilės terminas seniai bus paliktas toli. Jūs augsite vis labiau suaugdamas su Manimi, su Manąja Energija maitinsitės, ir patys išliesite ją darbais, kaip jūs būsite jau su Manimi, su Manąja dvasia – viena asmenybė. Ne tiktai viena dvasioje, bet viena asmenybe, nes Aš tam ir sumaniau Evoliucinį Procesą jums, kad jūs taptumėte tokie Vedliai ir kūrinijoje, turėdami Mano dvasią, kaip savo asmenybės neatskiriamą dalį.
Štai, tada, kada Minties Derintojas, kuris kokybe yra AŠ ESU, ir toji virpesių banga liejasi iš Minties Derintojo jums tiesiai į asmenybę, jūs tada žinosite, kad Meilė nėra apibūdinama. Ji yra judėjime. Ir tai, kokį apibūdinimą suteikiate tai Meilei šią akimirką, kitame pasaulyje yra jau kita jos kokybė ir pasireiškimas, ir jūs ieškosite naujų žodžių-terminų.
Todėl Aš ir jums siūlau – kalbėkite apie Manuosius virpesius. Kalbėkite apie gilesnį atsidavimą ir susiliejimą su Manimi, gyvojoje komunijoje, gyvajame gyvenime, žengiant Gyvuoju Keliu, juntant Manuosius virpesius. O kaip Aš minėjau – juos kelkite į aukštesnį dažnį, per gilesnį komunijos gyvą pasireiškimą jūsų asmenybėje jums iš Širdies atsiveriant Man.

Algimantas – Ačiū Tau, Mylimas Tėve. Gera – gera – jausti Tavo Meilę, tuos energinius virpesius. Jie gaivina, be jų viskas nuvysta. Tavoji Energija užtikrina Šviesą, Tiesą, Teisingumą, Gyvybingumą, kūrinijos buvimą, ir Gyvastį. Myliu Tave. Ir Manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir su Amžinosios Motinos Valia, Begalinės Motinos Valia. Amen.

vvita
2023-03-19 22:03:26

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal