Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

AŠ ESU – Visuminės Dievybės – mokymas-atsakymas apie placebo reiškinį – priimtas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2023 04 02

Algimantas –
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, per gyvąsias pamaldas Tavasis sūnus – Evaldas – pateikė tau klausimą, kaip veikia placebo reiškinys, kad jis gali išgydyt ligas – fizines ligas. Kokia tai yra Galia, kokia Energija tą paveikia, ko negali padaryti vaistai – cheminiai, materialūs. Aš esu pasirengęs Tavąjį mokymą pagarsinti savo lūpomis, kad jį išgirstų, o vėliau patalpintą mūsų svetainėje galėtų perskaityt kiti, ir tuo pačiu sužinoti Tavo nuostatą.

AŠ ESU –
Mano mylimas sūnau, ir Mano visi mylimi vaikai – Mane šlovinantys savąja Širdimi susirinkę į kolektyvinę gyvąją dvasinę komuniją, kaip šitaip Mane pasiekdami betarpiškai ir pamalonindami Mane. Aš esu jūsų visų Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas – AŠ ESU – Visuminis Šaltinis ir Centras – veikiantis per Rojaus Trejybę, ir tuo pačiu skleidžiantis Energiją pagal poreikį kiekvienam Manosios kūrinijos segmentui.

Aš sumaniau Evoliucinį Procesą – Visumos Gerovei. Visumos Gerovė kyla iš Manęs, kada kiekvienas Manasis sūnus ar dukra įneša asmeninį Indėlį atitinkantį Mano Valią. Kada šitaip veikia net ir evoliucinėse planetose Mano sūnūs ir dukros, turintys dar patį žemiausią energinį apvalkalą, kurį jūs vadinate žmogiškuoju kūnu, paprastai jis yra trumpalaikis, jūsų dabartine išraiška – nors Mano sumanytas, kad būtų nepalyginamai ilgesnį laiką, Manasis sūnus ar dukra, net ir pradiniame pasaulyje – kad jis veiktų Visumos Gerovei savo asmeniniu Indėliu vykdydamas Manąją Valią. Tačiau norėdami vykdyti Manąją Valią, jūs turite iš pradžių Mane pažinti, bet jūs Manęs negalite pažinti, jeigu jūs neišgirstate apie Mane jokio mokymo. Mokymas parodo jums kryptį-vektorių į kurią pusę turite žvelgti, kad Mane atrastumėte, patirtumėte, tada iš tikrųjų jūs galėtumėte pradėti Pažinimo Kelią. Pažinimas yra amžinas – Aš atsiskleidžiu įvairiapusiais niuansais per visą amžinybę. Pradinis etapas jums yra neįprastas, kadangi jūsų aplinkoje prieš tai ėjusių kartų jūs neturėjote jums palikto pavyzdžio, todėl jūs nežinote į kurią pusę atsigręžti, kad galėtumėte atrasti Mane kaip Kūrėją, ir tuo pačiu pasireikšti Mano jums teikiamu atvaizdu. O klaidingi ikišioliniai jūsų dvasiniai šaltiniai, iškraipyti jūsų materialaus proto, tokių giluminių žinių apie Mane neteikia, kokias jūs dabar gaunate – net ir tiesioginiu mokymu, kaip ir šis mokymas teikiamas jums per Mano dvasinį ambasadorių – Algimantą. Jums yra jau tam tikras Manojo Asmens išplėtimas ir Tikrovės gilesnis pažinimas, kai jūs jau turite parengtinį, pradinį jūsų asmenybės atsivėrimą, kai jūs jau esate subrendę iki šio lygio, kad galėtumėte tokius mokymus priimti savo sąmonės lygiu, išklausyti juos, suprasti, ir net taikyti savo asmeniniame gyvenime.
Aš sumaniau gyvenimą, kuris prasideda nuo pradinės pakopos, nuo to pradinio gyvybės kibirkšties pasireiškimo gyvybės plazmoje, iš kurios vystosi evoliucinė kibirkštis eidama per įvairiapusę aplinką, pasireikšdama kaip augalinė išraiška, gyvulinė išraiška, iki pasiekia asmenybės išraišką. Nors ir laukinio stadijoje, bet jau pasireiškia laisvosios valios silpnai išreikšta kibirkštis. Ir jeigu jūs būtumėte turėję savo dvasinius vadovus, kurie būtų vykdę Manąją Valią – nuosekliai iki dabartinės akimirkos – jums netektų net ir pateikti tokio klausimo apie placebą. Jūs jau gyventumėte sveikatingoje visuomenėje, kurioje nebūtų jokių fizinių ir intelektualių energinių sutrikdymų jūsų fizinio kūno viduje. Jūsų smegenų centras nebūtų iškreiptas mąstymo pasireiškimu nutolus nuo Mano Evoliucinio Plano, nes jums ankstesnieji dvasiniai vadovai suteikė klaidingų žinių, ypač kada įvyko maištas prieš Mane – Tėvo Asmenybę – sukeltas net ir aukštesnių už jūsų statusą, jūsų dvasinių brolių ir sesių. Jūs neturėjo nuoseklaus dvasinio mokymo, dėl to palaipsniui jūsų kūnas ėmė net ir biologine išraiška menkėti ir degraduoti. Ir dėl to įvairūs menkiausi virusai sukeldavo rimtų problemų jūsų fiziniam organizmui, bakterijos žudė jūsų gyvybę ankstyvame amžiuje. Todėl šviesesni protai ieškojo išeities, kaip apsisaugoti nuo tokių nepalankių fiziniam organizmui aplinkybių, atsirado galimybė kurti jūsų vadinamus vaistus. Bet pradžia buvo nuo aplinkinės augalijos, kur augalai taip pat turi gydomųjų savybių, ir narkotinių savybių – ir šitai buvo taip pat panaudota. Bet ypač subujojo jūsų vaistų gamyba pasiekus aukštesnį chemijos lygį.
Ir kadangi jūs patyrėte dvasinį nuosmukį – nebuvo jūsų dvasinių vadovų, kurie būtų išsaugoję Mano – Sūnaus Kūrėjo – jums atnešto dvasinio mokymo Šviesą, jums žinomo – Jėzaus iš Nazareto Asmens mokymus – neiškraipytus – todėl jūs turite tą aplinką, kuri yra sudarkyta, be dvasinio, tikro pamato. Iškraipytas dvasinis mokymas jau nebėra tikras mokymas. Jeigu jūs net ir į statinę medaus įdėsite pakankamai didelį kiekį deguto, ir išmaišysite šitą statinę – jūs nenorėsite šito turinio pripažinti, kad tai yra medus. Taip ir Kristaus – Manojo – Sūnaus Kūrėjo – evangelija – Dievo Tėvystė ir žmonių Brolystė – iškraipyta Manųjų vaikų – Pauliaus ir Petro, ir tolimesnių kartų dvasinių mokytojų – negalėjo atskleisti tikrojo Jėzaus mokymo, kurį jis paliko visai žmonijai. Todėl Kristaus mokymų ir nebeliko, kad jie turėtų gyvą poveikį, o tai reiškia, kad jūsų fizinis pavidalas negavo tos atpalaiduojančios Manosios Energijos. Ir jis galėjo žengti tiktai viena kryptimi – degradavimo – biologine išraiška, biologiniu lygiu – ir dėl to galėjo patirti dar didesnį virusų ir bakterijų antpuolį silpninant jo paties imuniteto lygį. Ir atsirado tokių Mano vaikų, kurie tokią akimirką pajausdavo Impulsą iš Manęs – Impulsą be jokio dvasinio mokymo. Tiesiog, tai buvo Manosios dvasios – Minties Derintojo – pasireiškimas tokio Mano sūnaus ar dukros pasąmonės lygiu, pasiekęs jo sąmonės lygį. Ir tas Impulsas būdavo toks stiprus, kad jo fizinis pavidalas imdavo tiestis iki tol buvęs sulinkęs. Ir tokia išraiška, patirta tokio Manojo sūnaus ar dukros viduje, stiprėjant materialiam kūnui, palaipsniui ėmė įgauti tokią išraišką, kad galima apsieiti be vaistų gydant ligą, kuri gali pasireikšti fiziniam kūne. Manasis dvasinis Impulsas pajaustas viduje, gali paveikti tiktai tokį Mano sūnų ar dukrą, kurie yra nuoširdūs. Juk jūs pripažįstate, kad Nuoširdumas yra Mano – Charakterio Savybė – tai tokiam nuoširdžiam, net ir menkai įtikėjusiam Mano vaikui, toks Impulsas, atėjęs iš Manęs – kaip patarimas – kokiu keliu jam reiktų eiti siekiant atsikratyti skausmingo kūno dabar patiriamo energinio sutrikimo, kuris ir yra vadinamas fizine liga – žmogiškojo kūno liga. Tas Impulsas, patirtas smegenų, priversdavo tą Mano sūnų ar dukrą patikėti šituo pojūčiu, nes akimirkai būdavo palengvėjimas – palengvėjimas dėl to, kad jo smegenys atsitraukdavo nuo vidinės įtampos, nes pajusdavo viduje tam tikro Impulso poveikį, ir tas poveikis apramindavo sąmonės lygiu proto veikimą.
Tiktai apramintas protas gali patirti Mano dvasinį Impulsą. Ir tie Mano vaikai, kurie tokius patyrimus patyrė, vėliau ėmė perteikti įvairiais pasisakymais, kitiems užrašyti savo būsenų apibūdinimus. Ir atsirado tų Mano vaikų, kurie stiprindavo ir kitus, bet jau panaudodami kokią nors materialią tabletę ar piliulę, paaiškindami, kad čia yra šitas vaistas. Ir šitas vaistas yra toks, apie kurį ir kalba jūsų taip iškeliamas aukštai šiuo metu mokslas, nors šita tariama tabletė ar piliulė neturi tų cheminių priemonių, kokios yra materialaus mokslininko sukurtos, kaip gydančios priemonės atitinkamą ligą. Tačiau tam mirtingajam, kuris gauna tokį tariamą vaistą, ir neatskleidus, kad šitas vaistas iš tikrųjų nėra tikras – poveikis yra toks pat, kaip to tikro vaisto, nes jis turi milžinišką poveikį smegenų centrui. Net ir jūsų dabartiniai gydytojai pripažįsta, kad tikintys žmonės greičiau sveiksta, optimistai taip pat greičiau sveiksta negu pesimistai – o tai yra energinių virpesių dažnio variacijos. Jūs tiktai įvardinate pagal charakterio savybes – įtikėjęs žmogus, pesimistas, optimistas, realistas – bet iš tikrųjų tai yra Manųjų virpesių dažnio pojūtis jūsų viduje patiriamas smegenų centro, kuris ir valdo visą materialų pavidalą – žmogiškąjį kūną – organizmą.
Tai jeigu jūs turite iš tikrųjų kitam norą padėti ir panaudojate tą netikrą tabletę ar piliulę, kaip vaistą, siekdami placebos efekto, kad turės tokį pat poveikį kaip ir jūsų gaminami tikri vaistai – jūs galite sulaukti teigiamų rezultatų. Tačiau ilgalaikiai rezultatai yra tiktai dvasioje, nes tie tariami vaistai, arba net ir jūsų dabartinio mokslo kuriami vaistai, jie turi tiktai apraminimą smegenų centro – o tada apramintas protas su atslūgusia įtampa leidžia pajausti mažesnį stresą kiekvienai fizinio organizmo ląstelei. Aš jums nesumaniau įtampos sąlygų planetoje. Įtampos sąlygas jūs sukuriate patys pažeisdami Mano laisvos Valios jums teikiamas užduotis, iššūkius, kad jūs stiprėtumėte – dvasia – ir sveiku kūnu vykdant Manąją Valią. Bet kokios aplinkybės keliančios stresą prieštarauja Mano Valiai, Mano Evoliuciniam Procesui. Reiškia, norėdami turėti ilgalaikį poveikį aukšto dažnio energinių virpesių materialiame kūne, jūs turite tą kūną valdyti – dvasia – asmenybės dvasiniu protu – per gilesnį įtikėjimą ir komunijos su Manimi būsenos stiprinimą. Tik tada jūsų smegenys patirs, kad stresas, įtampa palaipsniui slūgsta – ir tada jūsų ląstelė pulsuoja taip, kaip sumaniau Aš.
Tačiau tam yra dar viena sąlyga – jūs turite vykdyti Mano Valią. Jeigu jūs atsiveriate Man – patiriate vidinę Palaimos ir Ramybės būseną, o kada grįžtate į savo aplinką – vėl kuriate įvairius planus prieštaraujančius Mano Valiai, ir Evoliuciniam Procesui. Reiškia jūs taip pat užsimojate savo laisva valia prieš Manąją Valią, kuri numatyta Visumos Gerovei. Jūs dėl kažkokių savųjų interesų priimate sprendimą pažeisti Mano Valią. Ir taip jūsų viduje sukuriama naujos įtampos kibirkštis, kurią ir patiria smegenys – ir vėl atsiranda toji problema, kuri tarsi buvo apmaldyta gyvosios komunijos akimirką, ypač kolektyvinės gyvosios dvasinės komunijos akimirką, jums sugrįžus į savo įprastinę aplinką. Aš jums sumaniau sveikatingą gyvenimą su sąlyga, jeigu jūs iki galo vykdot Mano Valią. Jeigu jūs siekiate kitokių landų Evoliuciniame Procese – Aš jų nenumačiau. Aš sumaniau kūną, kuris turi labai daug rezervo net ir jums pažeidžiant Mano Valią – jis išlieka pakankamai gyvybingas, nors jūs patiriat daug kančios fizine prasme, emocine prasme, intelektualia prasme. Tačiau kūnas yra, kaip ir visa kūrinijos materija – pavaldi Dvasiai – Man – ir Mano Sūnums, kuriuos Aš įgaliojau kurti materiją iš Manosios Energijos. Tai ir jūsų, pačia žemiausia išraiška materialus kūnas yra pavaldus jūsų – Mano jums padovanotos – dvasinės, amžinos asmenybės – dvasinio proto Galiai, kada šitoji Galia juntama – kaip Manoji Galia – patvirtinama asmenybės laisvos valios priimamais sprendimais Visumos Gerovei, ir jūsų asmeninei asmenybės Gerovei.
Ir tik šitokiu būdu, kada jūs suliejate save su Manimi patirdami tą būseną, jūs galite užtikrinti ir savo materialaus kūno sveikatingumą, kad Manieji energiniai virpesiai visą laiką bus tokie, kokius sumaniau jūsų fiziniam pavidalui Aš – kad ląstelė patirtų ne įtampos, bet Palaimos aplinką. Ir tada ji funkcionuos, kaip jūs mėgstate pasakyti, kada norite įvardinti labai gerą funkcionavimą – kaip šveicariškas laikrodis!

Algimantas –
Ačiū Tau, mylimas AŠ ESU. Manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir Tėvo, Amžinosios Motinos, ir Begalinės Motinos Valia. Amen.

DDaiva
2023-04-06 21:47:45

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal