Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Mūsų kelionė į Rojų – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 08 05

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Aš ruošiu Dvasinius Mokytojus visai planetai – pradėjęs nuo Lietuvos – Kūrėjo sumanymu ir nurodymu įkūriau gyvąją, apreikštąją religiją, šiandien – vienintelę – pasaulyje tokią. Prieš du tūkstančius metų tokią religiją buvo į Žemę atnešęs mūsų dvasinis Brolis – Šeimininkas Sūnus Kūrėjas – įsikūnijęs Jėzaus iš Nazareto tapatybe, skelbdamas Evangeliją – Dievo Tėvystė ir žmonių Brolystė. Tačiau ši Evangelija buvo iškraipyta. Dėl to po dviejų tūkstančių metų Kūrėjas pavedė man – Misiją – įkurti ir gyvąją Šventovę, kurioje nėra ritualo – ir apreikštąją – tai yra ne mano paties susimanytą, bet Kūrėjo suteiktą – Tikrovės – visos kūrinijos gyvąją religiją – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – gyvąją religiją. Dėl to ir dabar vykstant mūsų gyvosioms pamaldoms, kada mes esam prisijungę per skaipą, mes atveriame Širdį savo – Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU – Keturioms Egzistencialioms Asmenybėms – neturinčioms pradžios. Ir viskas, kas yra kūrinijoje kyla iš Kūrėjo Energijos, ją atitinkamai, aišku, transformuojant pagal poreikį.
Štai mes einame Gyvuoju Keliu, kaip aš vadinu šitą Tikrovės Kelią – Gyvuoju – kadangi, tai yra mūsų Gyvenimas, tai yra pirminis žingsnis į amžinybę, ir netgi, sakyčiau – jau amžinybėje – kadangi, mes, kai atveriame save patirdami gyvąją komuniją su Kūrėju – atveriame visu nuoširdumu – tą akimirką mes susiliejam su Kūrėju virpesiais, kurie yra patalpinti mūsų viduje, nes Kūrėjas nuo pat vaikystės, nuo pirmo moralinio sprendimo suteikia savo dvasią, savo fragmentą, pavadintą – Minties Derintoju. Štai mes jo dėka galime tą pačią akimirką gauti Kūrėjo mokymą, jeigu mes nuoširdžiai siekiame Jį išgirsti. Tam ir reikalingi Dvasiniai Mokytojai, kuriuos aš ruošiu mokydamas, kaip atrasti Kūrėją savo viduje nuoširdžiu atsivėrimu savais žodžiais. Tai ir yra gyvoji komunija – ne ritualinė – išmoktų mechaninių frazių atkartojimu – bet gyvų Širdies virpesių būsenos perteikimas mintimi, žodžiu, net ir tyloje virpesiais.
Štai šiandien aš noriu šiek tiek parodyti ir vaizdinę medžiagą mūsų kelionės į Rojų. Mes pradedame kelionę į Rojų šitame pasaulyje, kuris čia vadinasi – Žemė. Čia – Saulės Sistema. Mes kylame aukščiau, kada baigiame savo gyvenimą šitame pasaulyje – mes pakylame į Vietinę Sistemą. Čia pradedame veikti būdami ta pačia asmenybe, kuri nekintanti per visą amžinybę – yra jau mūsų Kūrėjo suteikta amžinoji Dovana – o tapatybė – tai yra mūsų pasireiškimas vis ryškesne Kūrėjo dvasine Šviesa, ir Jo Charakterio Savybėmis – visumos Gerovei. Štai čia yra jau Vietinė Sistema. Mūsų planeta, kaip ir Saulės Sistema, priklauso Satanijos Sistemai – Vietinei Sistemai. Čia mus pažadins jau sielos tapatybe. Mes eisime per daugelį pasaulių vystydamiesi, kaip tapatybė tos pačios asmenybės – nekintančios asmenybės tapatybė. Aukštesnis laiptelis – Žvaigždynas. Dar aukščiau yra Vietinė Visata. Ten kaip tik mes ir susitiksime su mūsų Vyresniuoju Sūnumi Kūrėju, kuris mūsų pasaulyje buvo Jėzaus iš Nazareto tapatybe – ir kurio Misiją aš dabar tęsiu – kad manoji Evangelija – Kūrėjas yra realus, tikras, gyvas, ir Jį galima atrasti savo viduje – būtų įgyvendinta, kad galėtų pradėti veikti Jėzaus Evangelija – Dievo Tėvystė, žmonių Brolystė. Ji negali pasireikšti iš pradžių neatradus Kūrėjo savo Širdyje, ir savo Širdimi. Tai štai Vietinėje Visatoje, mūsų Vietinės Visatos vienas iš dviejų Sukūrėjų – Jėzus iš Nazareto – kada jis buvo žmogiškuoju pavidalu, o jo dvasinis statusas yra Sūnus Kūrėjas, šiandien net ir aukštesnis statusas – Šeimininkas Sūnus Kūrėjas – jis su savo Partnere – Dukra Kūrėja – yra sukūręs šitą Vietinę Visatą, kuriai ir priklauso ir Žvaigždynai, ir Vietinės Sistemos, ir Saulių Sistemos – ir tokios planetos, kaip mūsų planeta, čia pavadinta – Žemė – o ji iš tikrųjų turi Urantijos vardą. Būtent šituo vardu mūsų planeta ir yra įregistruota Dieviškuose Archyvuose. Taigi aš pavartosiu tą įprastą mums vardą. Jėzus – vienas iš dviejų – Vietinės Visatos Vadovų mums palinkės sėkmės pereinant į aukštesnį mūsų kelionės į savo gimtuosius Namus – į Rojų – pas Tikruosius Tėvus, peržengiant Vietinės visos Visatos – sielos tapatybės etapą – ir tapus jau dvasios lygio asmeniu, mes keliaujame į Supervisatos Mažąjį Sektorių, pereinam per Mažuosius Sektorius, patenkame į Didįjį Sektorių, ir į Supervisatos Centrą – tai yra Paukščių Tako Galaktikos Centre yra mūsų Supervisatos Sostinė – Uversa. Tai štai visas šitas skliautas, kokį mes matom pakėlę akis į dangų ir yra viena Supervisata. O šitokių Supervisatų yra septynios, ir jos skrieja aplink kūrinijos Centrą, kuriame yra visa energinė Kūrėjo atsarga – tai yra Rojus.
Štai mylimieji, parodysiu dar vieną paveikslą – Čiurlionio paveikslas, pavadintas – Rojus. Taip Čiurlionis įsivaizdavo Rojų – gana muzikalus, šviesus kūrinys, dvelkiantis Ramybe, Gelme, Giluma.
Štai dabar šitas paveikslas, jau jums buvo mano rodytas, čia ta pati Supervisata – viena, antra, trečia, ketvirta, penkta, šešta, septinta – čia yra Havonos Septyni Žiedai, ir čia vidurys kūrinijos – tai yra Rojus – Kūrėjo Buveinė – ir mūsų kelias į šitą Buveinę, kad mes būtume iš tikrųjų savo Namuose. Aplink Rojų dar yra Trys Grandinės, tai Rojaus Trejybės – kiekvieno – iš Šaltinių ir Centrų – po septynis Pasaulius – Grandinės, tai yra Pirmo Šaltinio ir Centro vidinė Grandinė, Antrojo Šaltinio ir Centro – Grandinė, irgi septyni Pasauliai, ir Trečiojo Rojaus Trejybės Šaltinio ir Centro – dar septyni Pasauliai.
Dabar aš jums parodysiu kitą dailininko, sakykim, paaiškinimą. Štai tas pats Rojus – Centras – ir čia tos Trys Grandinės po septynis Pasaulius – Rojaus Trejybės – Trijų Šaltinių ir Centrų – Trys Grandinės. Jos juda palei laikrodžio rodyklę aplink Rojų. Rojus yra statinis, jis nejuda – jis pats yra kūrinijoje, bet ne Kosminėje Erdvėje – iki jo Kosminė Erdvė neprieina. Tai štai Rojus pats sukuria Erdvę – Kosmosą – pats nebūdamas Kosmose! Mums toks dalykas yra neįsivaizduojamas.
Dabar platesnė konteksto perspektyva – Algimantas parodė dar vieną kūrinijos paveikslą – štai tas pats Rojus, tie patys Rojaus Trejybės – Trijų Šaltinių ir Centrų – septyni Pasauliai, kiekvienoje iš Trijų Grandinių. Mėlyna spalva, jeigu čia matosi, priartinsiu trupučiuką, mėlyna spalva pažymėta Septynios Grandinės apjuosiančios tą patį Rojų – tai yra Amžinoji Havonos Centrinė Visata – Tobuli Pasauliai – kiekvienoje iš Septynių Grandinių yra milijonai Pasaulių – bendra suma tų Pasaulių yra vienas milijardas. Per visus šituos Pasaulius mes pereisime keliaudami į Rojų. O štai čia – dvi tokios grandinės milžiniškų Tamsių Kūnų – milžiniškų. Vidinė grandinė, tai yra vamzdinės išvaizdos, išorinė grandinė yra kaip didžiulė Tamsių Kūnų siena, kuri dešimt tūkstančių kartų pranoksta štai šitą vidinę, vamzdinę grandinę. Šitie Tamsieji Kūnai atskiria šitą Amžinąją Havonos Centrinę Dieviškąją Visatą, kuri dar gi netgi labai dažnai yra susiejama su Rojumi kaip Rojaus-Havonos Centrinė Visata. Tai štai, šitas kūrinys nėra evoliucinis Laiko ir Erdvės kūrinys – šitie vienas milijardas pasaulių Havonos Septyniuose Žieduose – dėl to jie ir atskiriami, ir paslepiami šitų dviejų išorinių, milžiniškų Tamsiųjų Kūnų žiedų.
O štai jau Kosminėje Erdvėje ir yra tie patys septyni milžiniški dariniai – tai yra ta pati – ta pati septynių Supervisatų, Rojaus, ir Havonos – šiandien organizuota ir apgyvendinta Visata – Algimantas parodė dar kitą paveikslą kartu su anksčiau jau parodytu kūrinijos paveikslu. Ji dar turi kitą pavadinimą – Didžioji Visata – Didžioji Visata. Čia yra gyvybė. Bet šitos septynios Supervisatos, vieną iš jų, kuri turi Orvontono vardą, mes kaip tik ir matom, nes joje mes ir gyvename. Joje yra mūsų Vietinė Visata, būtent to Kūrėjo – vieno iš dviejų Kūrėjų – kurį mes patyrėme šitame pasaulyje, kaip mūsų dvasinį Brolį prieš du tūkstančius metų įsikūnijusį Jėzaus tapatybe. Tai štai, dabar šitas darinys štai taip ir atrodo – čia yra Rojus, čia Havonos Septyni Žiedai, Tamsieji Kūnai aplink, ir skriejančios Supervisatos. Čia vyksta veikla, vyksta pasauliuose gyvybės ir padovanojimas, ir vystymasis ir mirtingųjų. Šituose dariniuose yra septyni trilijonai žmonėmis apgyvendintų planetų, ir kiekvienoje Supervisatoje panašiai – po vieną trilijoną žmonėmis apgyvendintų planetų. Reiškia ir mūsų šitame dangaus skliaute yra vienas trilijonas planetų su žmonėmis. Kodėl mes neužmezgame ryšio su kitais pasauliais? Todėl, kad Kūrėjas numatęs kiekvienai planetai vystyti savo originalią kryptį nekopijuojant kito. Žodžiu, kopijavimas nėra Kūrėjo savybė – Jis yra Originalo Šaltinis ir Centras! Todėl kiekvienas pasaulis savarankiškai kuria savo tiek dvasinį gyvenimą, tiek materialią civilizaciją, tiek intelektualią, ir dvasinę Brolystę.
Štai dabar, kas vyksta – Algimantas parodė kitą kūrinijos paveikslą – šitas darinys – tai yra tos septynios Supervisatos, čia Havona, ir Rojus centre. O dabar – išorėje yra Keturi Žiedai, kuriuose vyksta milžiniškas Energijos iš to paties Rojaus paskleidimas, kurį atlieka Asmenybės – Kūrėjo Sūnūs. Jie turi galingumą tokį, kokį žmogus negali įsivaizduoti – valdyti Energiją – Asmenybė – Asmuo valdo Energiją – kad jis šituos milžiniškus Energijos srautus įsuka į sūkurinius ūkus, iš kurių gimsta saulės! Iš vieno ūko gali atsirasti šimtas milijonų saulių! Tai, įsivaizduokit, Asmenybės tą Energiją įsuka į sūkurinius ūkus! Pasaulis, temperatūra viduje dabar, kokia yra mūsų Supervisatoje, tai maždaug 22 milijonai laipsnių pagal Celsijų karščio, pagal Farenheitą – 35 milijonai laipsnių! Ir štai tokį karštį – mes čia sakome – o sausra, čia karšta, mes negalime gyventi, neturime kur nuo saulės pasislėpti, Europa dega – tai štai, Kūrėjo yra Sūnūs, kurie tą Energiją įsuka į sūkurinius ūkus, kad atsirastų saulės iš tų sūkurinių ūkų Energijos. Tai jie manipuliuoja tokiu karščiu, kuris apima šimtus milijonų laipsnių temperatūrą! Ir šitas darinys dabar pranoksta štai šitą Didžiąją Visatą praktiškai šimtus tūkstančių kartų – šimtus tūkstančių kartų – daugiau negu šimtus, galbūt net milijonus! Ir čia bus naujos organizuojamos Visatos.
Štai šitas darinys ir yra dabar vadinamas Pagrindinė Visata, ji yra Kosminėje Erdvėje. Kaip aš sakiau Kosminę Erdvę sukuria iš Rojaus – Kūrėjas – energijos pasireiškimu. Ir čia yra milžiniški atstumai tarp šitų žiedų – keturių žiedų išorinėje Erdvėje. Tie atstumai apima milijonus šviesmečių. O aš jau jums sakiau – šviesmetis, tai 300 000 kilometrų per sekundę greitis. Ir jeigu skrendi tokiu greičiu be sustojimo ištisus metus, tai bus tik vienas šviesmetis.
O čia yra, kaip vadinama – Ramieji Erdvės sluoksniai. Jie apima tarp Žiedų milijonus šviesmečių! O toliau eina jau pati šitų energinių viesulų ištisa grandinė. Ir būtent šituos Keturis Žiedus į sūkurinius ūkus tą Energiją paverčia mano minėti Rojaus Sūnūs, jie vadinasi – Rojaus Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai.
Štai kokią Galią suteikia Kūrėjas savo vaikams! O Jis gi yra Energijos Šaltinis – ir Centras! Iš Jo kyla ir tie patys Energiją valdantys – Rojaus Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai. Tai įsivaizduokite, kokia yra Visagalio Kūrėjo Galia! Ir dabar – Toks Kūrėjas – Jis yra bejėgis paskleisti nors menkiausią blogio veiksmą! Jis negali atlikti blogio veiksmo, negali siūlyti blogio sprendimo – Jis siūlo viską, kad būtų Šviesa, kad būtų Meilė – kad būtų Gerovė visoje kūrinijoje! Tačiau kuo toliau nuo Rojaus, tuo mažiau yra suprantamas Tas Energijos Šaltinis, dėl to padaroma daugiau klaidingų sprendimų – dėl to, natūralu, yra tų klaidingų sprendimų skaudžios pasekmės. Šiandien, tai ypač aktualu mūsų pasaulyje, kuris patyrė maišto prieš Kūrėją – prieš 200 000 metų – įvykdytą mūsų Vietinėje Sistemoje – jų vadovų – Liuciferio, ir jo pavaduotojo Šėtono sprendimais, ir apgaulėmis. Ir deja, prie šito maišto prisijungė ir mūsų planetos buvęs vadovas Kaligastija, kuris vėliau tapo velnio prototipu įvairiose pasakose mūsų planetoje.
Kada eina prieš Kūrėjo Valią – Kūrėjo sūnus arba dukra – natūralu, ateina akimirka, kada tokie veiksmai ima atnešti labai skaudžias pasekmes visiems, kurie yra tame darinyje, kuriam ir vadovauja tas sukilęs prieš Kūrėją, tiesiog kaip į beprotybę patekęs to Kūrėjo sūnaus ar dukros protas. Štai šiandien ir yra tokia padėtis, kad palikuonių palikuonys iš tų, kurie prisijungė prie maišto prieš 200 000 metų, per kartų kartas savo geną yra perdavę iki šių laikų. Aišku, tas genas jau sumaišytas su įvairiomis kitomis apnašomis, ir tuo pačiu per kartų kartas jau iškrypęs, bet vis tiek pasireiškiantis. Mūsų Sūnus Kūrėjas prieš 2 000 metų užbaigė šitą maištą – maištas truko 200 000 metų – oficialiai užbaigė tiktai Jėzus. Bet gi tie maištininkai ir toliau kuria savo planus, jie taigi nesilaiko tų dvasinių įstatymų, kad štai maištas baigėsi. Taip, maištas baigėsi – bet tai turi poveikio tiktai pačios planetos izoliacijai – palaipsniui atstatomos ryšio grandinės, kurios buvo nutrauktos, kada prasidėjo maištas. Ką reiškia ryšio grandinės? Tiesiog nebebuvo galima klausytis radijo programų iš aukštesnių darinių. Tos programos supažindina su įvairia veikla kitose Visatose, kitose planetose, net ir Rojuje – vizualizuojama programos, kada parodo ir vaizdus iš įvairių Visatų. Štai tokia medžiaga sustiprina vidų tų dvasinių asmenybių, kurios yra vietinės kilmės ir niekada nebuvo už Vietinės Visatos ribų, ir ypač stiprina tuos mirtinguosius, kurie nieko nežino apie tokius dalykus.
Štai tam ir reikalingi Dvasiniai Mokytojai. Dėl to aš ir ruošiu Dvasinius Mokytojus Kūrėjo pavedimu. Dar daugiau pasakysiu. Ateis akimirka, kada – kada Lietuvą vesiu drauge su Kūrėju aš. Dabar ruošiu Dvasinius Mokytojus, bet šitas etapas yra laikinas. Reikia, kad Lietuva – kaip dvasinė respublika – užimtų ryškią žvaigždės vietą, kuri pakeistų Dovydo Žvaigždę, dvasinėje plotmėje, politiniame žemėlapyje, kad kiti galėtų išgirsti – yra tokia šalis, kurioje Vedlys yra Kūrėjo ambasadorius – atstovas – kuris šviesina žmones ruošdamas Dvasinius Mokytojus visam pasauliui – kad tas garsas taip pat pasiektų nuoširdžius kitus mirtinguosius, kurie panorėtų atvykti pasiklausyti mano mokymų. O taip pat daug kas iš jų pageidaus tapti ir Dvasiniais Mokytojais, kad galėtų šitą Šviesą skelbti sugrįžę į savąjį kraštą. Kūrėjas nepalieka be dvasinės Šviesos skleidėjo nė vienos planetos. Štai dėl to aš buvau Jo parengtas nuo pat kūdikystės – skleisti Kūrėjo dvasinę Šviesą pačia ryškiausia Šviesos gama šitame pasaulyje. Ir dėl to, kada man seniai Kūrėjas sakė, kad tu – tu vadovausi Lietuvai – aš negalėjau patikėti – negalėjau patikėti, kaip galiu? Ir man dar pasakė – Tu ateisi ne rinkimų keliu – ne rinkimų. – Dabar aš žinau, kokiu keliu ateisiu. Bet jau praėjo trisdešimt metų nuo to pirmojo pasakymo, tada aš daug ko nežinojau, ką aš žinau dabar. Bet ne viską aš jums galiu atskleisti. Turėkit kantrybės. Amen.

DDaiva
2023-08-18 22:46:28

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal