Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas atsakant į Violetos prašymą per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje suteikti mokymą ne konkrečia tema, bet pasakyti tai, ką mums būtų vertinga žinoti dabar apskritai, 2009 12 12

Mielieji, jūsų dėmesiui siunčiu Tėvo mums suteiktą mokymą Rojaus Trejybės GYVOJOJE mūsų šventovėje tik užbaigus mūsų GYVĄSIAS pamaldas 2009 m. gruodžio 12 dieną..
Algimantas:
Mylimas Tėve, dabar aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą, atsakant į Violetos gyvojoje maldoje išreikštą prašymą mums suteikti ne kokia nors konkrečia tema mokymą, bet pasakyti tai, ką Tu pats manai mums svarbu dabar išgirsti.
Tėvas:
Mano mylimieji vaikai, Aš jus garbinu ir šlovinu lygiai tiek pat, kiek ir jūs šlovinate Mane, nes mūsų gyvas ryšys yra nenutraukiamas, jeigu jūs patys savo laisva valia nenusigręžiate nuo Manęs.
Žinokite, kaip jūs turite patys fizikinius dėsnius, jog veiksmas lygus atoveiksmiui, taip ir iš MANĘS jūs susilaukiate TIEK jūsų garbinimo, KIEK JŪS garbinate Mane, nors Aš jus garbinu nuolat, tik jūs šito Mano garbinimo negalite pajausti, KOL NEATSIVERIATE MAN.
Todėl, garbindami Mane, jūs taip pat susilaukiate garbinimo iš Manęs per Mano meilės pojūtį. Kada jūs pajuntate Mano meilę, žinokite, jūs pajuntate ir Mano garbinimą.
Mano garbinimas yra GYVAS. Mano garbinimas yra meilė JUMS, skirta JŪSŲ PAČIŲ GILESNIAM ATSISKLEIDIMUI.
Gėlė atsiskleidžia tada, kada laistomas gyvas materialus vanduo. Lygiai taip pat ir jūsų sielos žiedas atsiskleidžia tada, kada jūs patiriate MANO GYVĄJĮ VANDENĮ, kurį Aš jums suteikiu IŠ VIDAUS. Jūs negalite gauti gyvojo vandens vien tiktai žvelgdami į materialius debesis ir laukdami, kad jie palaistytų jus kaip materialų pavidalą, kaip kūną.
Sielą laistau Aš GYVUOJU vandeniu iš MANOJO ŠALTINIO. Jūs negalite prie jo prisiartinti niekaip kitaip, tiktai atvėrę save, kuris yra ir jūsų viduje. Jums Aš padovanojau amžinąją asmenybės dovaną. Šitoji dovana yra TIKRASIS jūsų aš.
Asmenybės dovaną Aš padovanojau jums kiekvienam. Tikrasis jūsų aš yra tai, ką aš jums suteikiau. Tačiau jis dabar yra apvilktas kaip daugybe drabužių. Jūs turite daugybę apvalkalų. Vienas apvalkalas, kurį jūs pavadinate materialiu pavidalu, kūnu savo, kitas apvalkalas yra jūsų išoriški drabužiai, trečias apvalkalas yra jūsų savybės, kurios pasireiškia skirtingoj aplinkoj skirtingai, ir visa tai nėra Mano tikrasis aš.
Mano tikrasis aš niekada NESIKEIČIA. Jis VIENODAI spindi ir tamsoje, ir šviesoje, bet šitą spindėjimą jūs galite pajusti tiktai atsiskleidę SAVO ATSIVĖRIMU MAN.
Jeigu jūs atsiveriate Man – Aš jums leidžiu atsiverti, kaip saulė leidžia atsiverti gėlės žiedui; taip ir Aš jums suteikiu atsivėrimą – tada jūs galite sužėrėti visomis savo tikrosiomis spalvomis, materialiais veiksmais pasireikšdami Mano labui, visų labui, tuo pačiu ir savo labui.
Todėl Aš niekada nenustosiu ir nepailsiu kartoti: “Mano mylimieji vaikai, atsiverkite DAR DAUGIAU.” Niekada nebus taip, kad Aš pasakyčiau: “ Man užtenka jūsų atsivėrimo.” Aš visą laiką sakysiu: “Aš šlovinu jus ir garbinu. Aš myliu jus.”
Ir Aš matau, kad jūs ATSIVERIATE Man, bet jūs galite atsiverti DAR DAUIGAU. Ir Aš raginsiu jus: “Atsiverkite Man DAR DAUGIAU, nes jūs sužibėsite naujais savo pasireiškimo atspalviais, apie kuriuos prieš akimirką dar net nepagalvojote, kad galite šitaip sužibėti savo sielos broliams ir sesėms, kada darysite GERUS darbus DRAUGE SU MANIMI.”
Jūs dabar nesate atsivėrę TIEK, kad išdrįstumėte tuos darbus daryti šitoje tamsioje aplinkoje. Jūs BIJOTE išeiti prieš minią ir pasakyti: “ Mielieji aš jus myliu! Visus myliu!” Nes jūs BIJOTE, kad jus pavadins KVAILIU. Reiškia, jūs net nesate prisipildę Manosios MEILĖS TIEK, nesate Man TIEK ATSIVĖRĘ, kad galėtumėte prisigerti Mano gyvojo meilės vandens, kad galėtumėte, išėję prieš minią pasakyti: “Aš jus visus myliu,” nes tuoj pat jums kils daugybė iš jūsų materialaus proto abejonių, perspėjimų: “nesielk šitaip.” Ir jūs jų nesustabdysit.
Todėl, žinokite, KIEK jūs esate prisigėrę Mano gyvojo vandens, ATSIVERDAMI MAN, TIEK jūs išdrįsite pasielgti Manuoju veiksmu ir Manaja išmintimi savo dabartinėje aplinkoje, kuri iš tikrųjų jums atrodo yra tamsi ir nepalanki.
Bet Aš džiaugiuosi jumis, kad jūs galite šitą aplinką šviesinti.
Mano mylimieji vaikai, kaip jūs tada šitą tamsią aplinką nušviesinsite, kitus Mano mylimus vaikus pripildysite didesnės šviesos iš išorės, kad jie pamatytų jūsų materialius veiksmus, išgirstų jūsų tariamus žodžius, jeigu toji aplinka staiga būtų Mano, tarsi stebuklinga lazdele mostelėjus, nušviesta ryškiausios šviesos? O KĄ JŪS tuomet darytumėte? KAIP gi jūs tada savo CHARAKTERĮ ATSKLEISTUMĖTE?
Jis atsiskleidžia labai palaipsniui; atsiskleidžia mažais žingsneliais žengiant vis į didesnį savąjį suspindėjimą. Tačiau šitame kelyje jūs turite būti VISUOMET GYVAME RYŠYJE SU MANIMI. Jūs turite pajausti vedimą iš vidaus. Tik šitaip jūs išdrįsite žengti tą žingsnį, kuris jums neįveikiamas, keliantis baimę, ir tuoj pat kylantį nepasitikėjimą įveiksite šituo pačiu žingsniu. Norėdami tapti RYŽTINGESNI, jūs, vėl, turite ATSIVERTI Man DAUGIAU; atsiverti GARBINDAMI, GARBINDAMI MUS VISUS TRIS, Rojaus Trejybės Asmenis.
MUMS NEREIKALINGAS jūsų garbinimas. Garbinimas reikalingas JUMS, nes kada jūs garbinate, jūs stiprėjate IŠ VIDAUS. Jūs jaučiate tą meilės virpesių tekėjimą, ir šituo pačiu jūs patvirtinate savo GYVĄ RYŠĮ su Mumis, nes šitą patvirtina jūsų atsivėrusi per garbinimą siela. Nėra GILESNIŲ atsivėrimo akimirkų sielai kaip tiktai garbinant Mus.
Kada jūs nieko neprašote, išliejate savo tą BŪSENĄ savuoju atsivėrimu MUMS, ir šituo pačiu jūsų siela darosi IMLESNĖ Mūsų mokymams, kuriuos Mes jums suteikiame kas akimirką. Tik jūs jų neišgirstate, nes jūsų žmogiškasis materialus protas nuslopina Mūsų jums suteikiamus virpesius. Ir būna tiktai atskiri blyksniai, kada jus pasiekia išmintingos mintys, ir jūs jomis galite pasinaudoti.
Ir kada jūs garbinate Mus, tuomet jūs RAMINATE savo žmogiškąjį materialų protą; raminate, kad galėtų suspindėti jūsų tikruoju, Mūsų padovanotu aš, DIEVIŠKASIS protas, kad jis galėtų daugiau išgirsti mūsų mokymus, kad jis galėtų tais mokymais IŠDRĮSTI VADOVAUTIS DABARTINĖJE, jūsų supratimu, TAMSIOJE APLINKOJE. Tačiau kokia ji bebūtų tamsi aplinka, kaip jūs ją suprantate, jinai yra jūsų veiklos arena. Jūs negalite jos išvengti.
KAIP jūs žengiate šitoje arenoje, Mes matome KIEKVIENĄ jūsų net ir menkiausią gėrio ir meilės KETINIMĄ. Mes matome kiekvieną jūsų žingsnį. Mes matome jus IŠ VIDAUS KIEK jumyse yra neryžtingumo, abejonių, nepasitikėjimo savo jėgomis, net ir priekaištavimo Mums, kad Mes nepakankamai jums padedame. Visa tai matydami, Mes vertiname kiekvieną jūsų net menkiausią gėrio motyvo virptelėjimą, ir stipriname jus, kad jūs iš tikrųjų šitame kelyje taptumėte Mūsų materialia išraiška, taptumėte Mūsų materialiu spinduliu, kurį matytų ir kiti jūsų sielos broliai ir sesės.
Nesitikėkite, kad jus šlovins ir aukštins, kels ant pjedestalo, statys jums paminklą. Ne. MES jus šlovinsime, aukštinsime, kelsime ant pjedestalo, ir statysime paminklą jums, GYVĄ JŪSŲ TIKROJO AŠ ATSISKLEIDIMĄ VISŲ LABUI; ŠAI – JŪSŲ PAMINKLAS.
Nereikia materialių paminklų. Nereikia materialių apdovanojimų. Nereikia jūsų materialų ego skatinančių jokių apraiškų.
Žinokite, kiekvienas jūsų veiksmas yra įvertinamas nuostabiausiais meilės patyrimais, kuriuos jūs pajaučiate savo viduje per palaimos ir didžiausio meilės antplūdžio jūsų viduje pasireiškimą; jūs pajuntate, kada jūs padarote šitą vertingą darbą Mums, jūs pajuntate kaip jūs patys džiaugiatės šituo naujai žengtu žingsniu. Jūs nelaukiate jokio atlygio už tai. Jūs patiriate vidinę palaimą. Toji palaima yra atsiųsta iš Mūsų. Jūs pajuntate ją, kadangi tą akimirką jūs esate ryšyje, gyvame ryšyje su Mumis, nes jūs padarėte tą darbą, kurį Mes ir siuntėme jus padaryti.
Todėl spindėkite savo kasdieniais darbais, kokie jie bebūtų jūsų materialiu žvilgsniu nereikšmingi vertinant, o kitiems galbūt net keliantys susierzinimą, bet žinokite, šitame kelyje eidami, jūs iš tikrųjų nešate, kiekvienas iš jūsų asmeniškai, MUS.
Jėzaus kelias nebuvo KITOKS. Jis neturėjo STEBUKLINGO kelio. Ir šitas kelias ir jums, KIEKVIENAM, yra pagal pečius TIEK, KIEK JŪS TURITE, ATSIVĖRĘ MUMS, GYVŲ MEILĖS VIRPESIŲ JAU VIDUJE PRITEKĖJUSIŲ, nes, žinokite, šitie virpesiai, jie negali stovėti. Jie turi visą laiką būti judėjime. Jie turi tekėti kitiems. Jėzus ATSIVĖRĖ. Mes jam suteikėm tiek gyvybės meilės virpesių, kad jis nebeįstengė jų išlaikyti savyje, ir dalino jis juos, dalino, atiduodamas savąją gyvybę.
Lygiai taip pat ir jūs atsiverkite Mums kuo giliau, prisipildykite gyvų meilės virpesių, ir jie ves jus iš vidaus.
Ir šitas kelias ir yra tikrasis jūsų gyvenimas.
Šitas kelias yra – TIKROVĖ.
Nėra kitų kelių kūrinijoje.
Jūs turite iliuziją siekdami patogumų sau, statydami namus, kurdami įrengimus, mašinas, siekdami įvairiausių valdžios rangų, postų, ir visiškai pamindami tikrovę, pamindami GYVĄJĮ KELIĄ, pamindami jūsų tikrąją priedermę – NEŠTI ŠVIESĄ IŠ MEILĖS VISIEMS, nešti ją, kad ji apšviestų kitus, kad jiems palengvintų tą tamsos aplinkui esančią terpę, kad jie nebijotų, kad jie nušvistų, pajautę sustiprinimą.
Žinokite, nėra TŲ, kurie gali nešti Mūsų šviesą BE PAASIRENGIMO. Jūs ESATE PASIRENGĘ. Jūs Mus pažįstate kaip ATSKIRUS TRIS ASMENIS. Jūs galite kitiems žmonėms, Mūsų patiems mylimiausiems vaikams, savo sielos broliams ir sesėms, suteikti net ir sampratą apie Mus Tris kaip skirtingus Asmenis, esančius dvasinėje NEIŠSKIRIAMOJE VIENOVĖJE. Nešdami šitą šviesą, jūs taip pat padėsite tiems žmonėms, kurie turi SAVO sampratą apie KŪRĖJĄ, apie KŪRINIJĄ.
Tačiau jūsų samprata nesutampa su ta, kurią diktuoja SKIRTINGOS religijos, nes jos ATSKIRIA žmones, o nešdami sampratą apie Mus Tris jūs padėsite suartėti PER RYŠĮ SU MUMIS; per ryšį, kuris yra prieinamas kiekvienam, kokią beišpažintų religiją Mūsų sūnus ar dukra, jūsų sielos brolis ar sesė. Ir tik tas GYVASIS ryšys PATVIRTINS jūsų sakomus ŠVIESOS žodžius. Patvirtins ne iš karto.
Bet jūs kuriate savo mažais ir labai netvirtais žingsniais amžinybę šitoje planetoje.
BŪKITE AMŽINI KŪRĖJAI DRAUGE SU MUMIS. IR NIEKO NEBIJOKITE. NIEKADA.
Algimantas:
Mylimas Tėve, ačiū tau už tokį nuostabų mums suteiktą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia amen.
--------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-12-22 12:20:23

Komentarai

Man labai patiko šis mokymas, iškeliu jį, nes manau pravartu vėl ir vėl sugrįžti prie esmės, žmogaus svarbiausios užduoties, atrasti Rojaus Tėvus ir gilinti ryšį su Jais.
Ramybės ir palaimingos nakties,

RASAD
2018-02-28 23:28:10



„Jeigu atsiveriate Man-Aš jums leidžiu atsiverti, kaip saulė leidžia atsiverti gėlės žiedui, taip ir Aš jums suteikiu atsivėrimą-tada jūs galite sužėrėti visomis tikrosiomis savo spalvomis, materialiais veiksmais pasireikšdami Mano labui, visų labui, tuo pačiu ir savo labui.
Todėl Aš niekada nenustosiu ir nepailsiu kartoti: „Mano mylimieji vaikai, atsiverkite dar daugiau“. Niekada nebus taip, kad Aš pasakyčiau:“Man užtenka jūsų atsivėrimo.“ Aš visą laiką sakysiu: Aš šlovinu jus ir garbinu. Aš myliu jus.“ Tėvo mokymas 2009 12 12
Gėlei, kad ji augtų, reikalinga šviesa, vanduo, šiluma. Gėlei šviesą ir šilumą suteikia saulė, gėlė stengiasi iš saulės pasiimti šviesos kuo daugiau, kad išsiskleistų visu gražumu ir savo grožiu džiugintų kiekvieno praeivio akis. Kaip gėlei reikia saulės ir šviesos, taip mūsų sielai reikia dvasinės šviesos ir šilumos, kurią galime pasiimti iš meilės, gėrio, šviesos ir tiesos šaltinio Tėvo-Rojaus Trejybės. Dvasinės šviesos galime pasiimti tik per atsivėrimą Tėvams, per gyvą ryšį su Jais.
Trumpam susimąstykime, ar mūsų žvilgsnis visuomet nukreiptas į Tėvą-Rojaus Trejybę, ar mes išnaudojame visas galimybes , norėdami prisipildyti dvasinėm vertybėm. Ar mes Tėvu pasitikime besąlygiškai. Tėvas mus taip myli, kad iš meilės padovanojo savo Dvasios dalelę. Kyla klausimas, kodėl padovanojo? Gal dėl to, kad per šią Dvasios dalelę atrastume gyvą ryšį su Tėvais, prisipildytume iš Jų meilės, šviesos, tiesos. Ir tik lieka mūsų valioje priimti šias dovanas ar nepriimti. Na, o priimti šias dovanas galime tik atsiverdami Tėvui-Rojaus Trejybei. Tad atsiverkime Tėvui, įsileiskime į vidų Jo meilę. Tėvas-Rojaus Trejybė taip laukia mūsų visų atsigręžimo į Juos, laukia su didele kantrybe, Jis turi laiko laukti, visą amžinybę, o mes ar daug laiko turime? Tad nenuvilkime Tėvo, priimkime Jo siūlomas dovanas, kurios neprilygsta jokiems pasaulio turtams. Gilinkime įtikėjimą per pasitikėjimą Rojaus Tėvais. Mylimi Tėvai tik ir laukia, kada atsigręšime į Juos, atsiversime Jiems pasitikėdami, pasitikėdami taip, kaip mažas vaikutis pasitiki savo tėveliais. Pakvietus, jis bėga net nesusimastęs pas tėvelius, tiesia į juos savo mažas rankeles ir puola jiems į glėbį. Taip ir mes pasitikėkime Rojaus Tėvais nesuabejodami nė akimirksniu. Kuo daugiau atsiversime Jiems , tuo daugiau prisipildysime ryškesnės šviesos, tuo ryškesnę šviesą skleisime savo broliams ir sesėms.
Su meile


Leonida
2010-03-15 15:51:11



Mielieji,
Mano manymu nepelnytai mažai šis mylimo Tėvo mokymas susilaukė mūsų dėmesio. Todėl noriu jį sugrąžinti į pradžią ir štai kodėl.
Šis Mokymas be konkrečios temos, be prašymo paaiškinti konkretų reiškinį ar problemą, yra unikalus, vien jau tuo, kad visiškai netipiškai pateikus prašymą mokymui,jis tampa itin mums vertingas PRAKTINIO PRITAIKOMUMO prasme, nes šiame mokyme Tėvas laisvai pateikia tą, ką Jis laiko būtinu mums pateikti, būtent, šiuo metu. Todėl, kas mylimo Tėvo iškeliama šiame Mokyme, ir yra šiandien aktualiausia kiekvienam iš mūsų.
Su meile,

Tomas VLN
2010-01-01 21:16:11



Mielieji, jūsų dėmesiui siunčiu Tėvo mums suteiktą mokymą Rojaus Trejybės GYVOJOJE mūsų šventovėje tik užbaigus mūsų GYVĄSIAS pamaldas 2009 m. gruodžio 12 dieną..
Algimantas:
Mylimas Tėve, dabar aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą, atsakant į Violetos gyvojoje maldoje išreikštą prašymą mums suteikti ne kokia nors konkrečia tema mokymą, bet pasakyti tai, ką Tu pats manai mums svarbu dabar išgirsti.
Tėvas:
Mano mylimieji vaikai, Aš jus garbinu ir šlovinu lygiai tiek pat, kiek ir jūs šlovinate Mane, nes mūsų gyvas ryšys yra nenutraukiamas, jeigu jūs patys savo laisva valia nenusigręžiate nuo Manęs.
Žinokite, kaip jūs turite patys fizikinius dėsnius, jog veiksmas lygus atoveiksmiui, taip ir iš MANĘS jūs susilaukiate TIEK jūsų garbinimo, KIEK JŪS garbinate Mane, nors Aš jus garbinu nuolat, tik jūs šito Mano garbinimo negalite pajausti, KOL NEATSIVERIATE MAN.
Todėl, garbindami Mane, jūs taip pat susilaukiate garbinimo iš Manęs per Mano meilės pojūtį. Kada jūs pajuntate Mano meilę, žinokite, jūs pajuntate ir Mano garbinimą.
Mano garbinimas yra GYVAS. Mano garbinimas yra meilė JUMS, skirta JŪSŲ PAČIŲ GILESNIAM ATSISKLEIDIMUI.
Gėlė atsiskleidžia tada, kada laistomas gyvas materialus vanduo. Lygiai taip pat ir jūsų sielos žiedas atsiskleidžia tada, kada jūs patiriate MANO GYVĄJĮ VANDENĮ, kurį Aš jums suteikiu IŠ VIDAUS. Jūs negalite gauti gyvojo vandens vien tiktai žvelgdami į materialius debesis ir laukdami, kad jie palaistytų jus kaip materialų pavidalą, kaip kūną.
Sielą laistau Aš GYVUOJU vandeniu iš MANOJO ŠALTINIO. Jūs negalite prie jo prisiartinti niekaip kitaip, tiktai atvėrę save, kuris yra ir jūsų viduje. Jums Aš padovanojau amžinąją asmenybės dovaną. Šitoji dovana yra TIKRASIS jūsų aš.
Asmenybės dovaną Aš padovanojau jums kiekvienam. Tikrasis jūsų aš yra tai, ką aš jums suteikiau. Tačiau jis dabar yra apvilktas kaip daugybe drabužių. Jūs turite daugybę apvalkalų. Vienas apvalkalas, kurį jūs pavadinate materialiu pavidalu, kūnu savo, kitas apvalkalas yra jūsų išoriški drabužiai, trečias apvalkalas yra jūsų savybės, kurios pasireiškia skirtingoj aplinkoj skirtingai, ir visa tai nėra Mano tikrasis aš.
Mano tikrasis aš niekada NESIKEIČIA. Jis VIENODAI spindi ir tamsoje, ir šviesoje, bet šitą spindėjimą jūs galite pajusti tiktai atsiskleidę SAVO ATSIVĖRIMU MAN.
Jeigu jūs atsiveriate Man – Aš jums leidžiu atsiverti, kaip saulė leidžia atsiverti gėlės žiedui; taip ir Aš jums suteikiu atsivėrimą – tada jūs galite sužėrėti visomis savo tikrosiomis spalvomis, materialiais veiksmais pasireikšdami Mano labui, visų labui, tuo pačiu ir savo labui.
Todėl Aš niekada nenustosiu ir nepailsiu kartoti: “Mano mylimieji vaikai, atsiverkite DAR DAUGIAU.” Niekada nebus taip, kad Aš pasakyčiau: “ Man užtenka jūsų atsivėrimo.” Aš visą laiką sakysiu: “Aš šlovinu jus ir garbinu. Aš myliu jus.”
Ir Aš matau, kad jūs ATSIVERIATE Man, bet jūs galite atsiverti DAR DAUIGAU. Ir Aš raginsiu jus: “Atsiverkite Man DAR DAUGIAU, nes jūs sužibėsite naujais savo pasireiškimo atspalviais, apie kuriuos prieš akimirką dar net nepagalvojote, kad galite šitaip sužibėti savo sielos broliams ir sesėms, kada darysite GERUS darbus DRAUGE SU MANIMI.”
Jūs dabar nesate atsivėrę TIEK, kad išdrįstumėte tuos darbus daryti šitoje tamsioje aplinkoje. Jūs BIJOTE išeiti prieš minią ir pasakyti: “ Mielieji aš jus myliu! Visus myliu!” Nes jūs BIJOTE, kad jus pavadins KVAILIU. Reiškia, jūs net nesate prisipildę Manosios MEILĖS TIEK, nesate Man TIEK ATSIVĖRĘ, kad galėtumėte prisigerti Mano gyvojo meilės vandens, kad galėtumėte, išėję prieš minią pasakyti: “Aš jus visus myliu,” nes tuoj pat jums kils daugybė iš jūsų materialaus proto abejonių, perspėjimų: “nesielk šitaip.” Ir jūs jų nesustabdysit.
Todėl, žinokite, KIEK jūs esate prisigėrę Mano gyvojo vandens, ATSIVERDAMI MAN, TIEK jūs išdrįsite pasielgti Manuoju veiksmu ir Manaja išmintimi savo dabartinėje aplinkoje, kuri iš tikrųjų jums atrodo yra tamsi ir nepalanki.
Bet Aš džiaugiuosi jumis, kad jūs galite šitą aplinką šviesinti.
Mano mylimieji vaikai, kaip jūs tada šitą tamsią aplinką nušviesinsite, kitus Mano mylimus vaikus pripildysite didesnės šviesos iš išorės, kad jie pamatytų jūsų materialius veiksmus, išgirstų jūsų tariamus žodžius, jeigu toji aplinka staiga būtų Mano, tarsi stebuklinga lazdele mostelėjus, nušviesta ryškiausios šviesos? O KĄ JŪS tuomet darytumėte? KAIP gi jūs tada savo CHARAKTERĮ ATSKLEISTUMĖTE?
Jis atsiskleidžia labai palaipsniui; atsiskleidžia mažais žingsneliais žengiant vis į didesnį savąjį suspindėjimą. Tačiau šitame kelyje jūs turite būti VISUOMET GYVAME RYŠYJE SU MANIMI. Jūs turite pajausti vedimą iš vidaus. Tik šitaip jūs išdrįsite žengti tą žingsnį, kuris jums neįveikiamas, keliantis baimę, ir tuoj pat kylantį nepasitikėjimą įveiksite šituo pačiu žingsniu. Norėdami tapti RYŽTINGESNI, jūs, vėl, turite ATSIVERTI Man DAUGIAU; atsiverti GARBINDAMI, GARBINDAMI MUS VISUS TRIS, Rojaus Trejybės Asmenis.
MUMS NEREIKALINGAS jūsų garbinimas. Garbinimas reikalingas JUMS, nes kada jūs garbinate, jūs stiprėjate IŠ VIDAUS. Jūs jaučiate tą meilės virpesių tekėjimą, ir šituo pačiu jūs patvirtinate savo GYVĄ RYŠĮ su Mumis, nes šitą patvirtina jūsų atsivėrusi per garbinimą siela. Nėra GILESNIŲ atsivėrimo akimirkų sielai kaip tiktai garbinant Mus.
Kada jūs nieko neprašote, išliejate savo tą BŪSENĄ savuoju atsivėrimu MUMS, ir šituo pačiu jūsų siela darosi IMLESNĖ Mūsų mokymams, kuriuos Mes jums suteikiame kas akimirką. Tik jūs jų neišgirstate, nes jūsų žmogiškasis materialus protas nuslopina Mūsų jums suteikiamus virpesius. Ir būna tiktai atskiri blyksniai, kada jus pasiekia išmintingos mintys, ir jūs jomis galite pasinaudoti.
Ir kada jūs garbinate Mus, tuomet jūs RAMINATE savo žmogiškąjį materialų protą; raminate, kad galėtų suspindėti jūsų tikruoju, Mūsų padovanotu aš, DIEVIŠKASIS protas, kad jis galėtų daugiau išgirsti mūsų mokymus, kad jis galėtų tais mokymais IŠDRĮSTI VADOVAUTIS DABARTINĖJE, jūsų supratimu, TAMSIOJE APLINKOJE. Tačiau kokia ji bebūtų tamsi aplinka, kaip jūs ją suprantate, jinai yra jūsų veiklos arena. Jūs negalite jos išvengti.
KAIP jūs žengiate šitoje arenoje, Mes matome KIEKVIENĄ jūsų net ir menkiausią gėrio ir meilės KETINIMĄ. Mes matome kiekvieną jūsų žingsnį. Mes matome jus IŠ VIDAUS KIEK jumyse yra neryžtingumo, abejonių, nepasitikėjimo savo jėgomis, net ir priekaištavimo Mums, kad Mes nepakankamai jums padedame. Visa tai matydami, Mes vertiname kiekvieną jūsų net menkiausią gėrio motyvo virptelėjimą, ir stipriname jus, kad jūs iš tikrųjų šitame kelyje taptumėte Mūsų materialia išraiška, taptumėte Mūsų materialiu spinduliu, kurį matytų ir kiti jūsų sielos broliai ir sesės.
Nesitikėkite, kad jus šlovins ir aukštins, kels ant pjedestalo, statys jums paminklą. Ne. MES jus šlovinsime, aukštinsime, kelsime ant pjedestalo, ir statysime paminklą jums, GYVĄ JŪSŲ TIKROJO AŠ ATSISKLEIDIMĄ VISŲ LABUI; ŠAI – JŪSŲ PAMINKLAS.
Nereikia materialių paminklų. Nereikia materialių apdovanojimų. Nereikia jūsų materialų ego skatinančių jokių apraiškų.
Žinokite, kiekvienas jūsų veiksmas yra įvertinamas nuostabiausiais meilės patyrimais, kuriuos jūs pajaučiate savo viduje per palaimos ir didžiausio meilės antplūdžio jūsų viduje pasireiškimą; jūs pajuntate, kada jūs padarote šitą vertingą darbą Mums, jūs pajuntate kaip jūs patys džiaugiatės šituo naujai žengtu žingsniu. Jūs nelaukiate jokio atlygio už tai. Jūs patiriate vidinę palaimą. Toji palaima yra atsiųsta iš Mūsų. Jūs pajuntate ją, kadangi tą akimirką jūs esate ryšyje, gyvame ryšyje su Mumis, nes jūs padarėte tą darbą, kurį Mes ir siuntėme jus padaryti.
Todėl spindėkite savo kasdieniais darbais, kokie jie bebūtų jūsų materialiu žvilgsniu nereikšmingi vertinant, o kitiems galbūt net keliantys susierzinimą, bet žinokite, šitame kelyje eidami, jūs iš tikrųjų nešate, kiekvienas iš jūsų asmeniškai, MUS.
Jėzaus kelias nebuvo KITOKS. Jis neturėjo STEBUKLINGO kelio. Ir šitas kelias ir jums, KIEKVIENAM, yra pagal pečius TIEK, KIEK JŪS TURITE, ATSIVĖRĘ MUMS, GYVŲ MEILĖS VIRPESIŲ JAU VIDUJE PRITEKĖJUSIŲ, nes, žinokite, šitie virpesiai, jie negali stovėti. Jie turi visą laiką būti judėjime. Jie turi tekėti kitiems. Jėzus ATSIVĖRĖ. Mes jam suteikėm tiek gyvybės meilės virpesių, kad jis nebeįstengė jų išlaikyti savyje, ir dalino jis juos, dalino, atiduodamas savąją gyvybę.
Lygiai taip pat ir jūs atsiverkite Mums kuo giliau, prisipildykite gyvų meilės virpesių, ir jie ves jus iš vidaus.
Ir šitas kelias ir yra tikrasis jūsų gyvenimas.
Šitas kelias yra – TIKROVĖ.
Nėra kitų kelių kūrinijoje.
Jūs turite iliuziją siekdami patogumų sau, statydami namus, kurdami įrengimus, mašinas, siekdami įvairiausių valdžios rangų, postų, ir visiškai pamindami tikrovę, pamindami GYVĄJĮ KELIĄ, pamindami jūsų tikrąją priedermę – NEŠTI ŠVIESĄ IŠ MEILĖS VISIEMS, nešti ją, kad ji apšviestų kitus, kad jiems palengvintų tą tamsos aplinkui esančią terpę, kad jie nebijotų, kad jie nušvistų, pajautę sustiprinimą.
Žinokite, nėra TŲ, kurie gali nešti Mūsų šviesą BE PAASIRENGIMO. Jūs ESATE PASIRENGĘ. Jūs Mus pažįstate kaip ATSKIRUS TRIS ASMENIS. Jūs galite kitiems žmonėms, Mūsų patiems mylimiausiems vaikams, savo sielos broliams ir sesėms, suteikti net ir sampratą apie Mus Tris kaip skirtingus Asmenis, esančius dvasinėje NEIŠSKIRIAMOJE VIENOVĖJE. Nešdami šitą šviesą, jūs taip pat padėsite tiems žmonėms, kurie turi SAVO sampratą apie KŪRĖJĄ, apie KŪRINIJĄ.
Tačiau jūsų samprata nesutampa su ta, kurią diktuoja SKIRTINGOS religijos, nes jos ATSKIRIA žmones, o nešdami sampratą apie Mus Tris jūs padėsite suartėti PER RYŠĮ SU MUMIS; per ryšį, kuris yra prieinamas kiekvienam, kokią beišpažintų religiją Mūsų sūnus ar dukra, jūsų sielos brolis ar sesė. Ir tik tas GYVASIS ryšys PATVIRTINS jūsų sakomus ŠVIESOS žodžius. Patvirtins ne iš karto.
Bet jūs kuriate savo mažais ir labai netvirtais žingsniais amžinybę šitoje planetoje.
BŪKITE AMŽINI KŪRĖJAI DRAUGE SU MUMIS. IR NIEKO NEBIJOKITE. NIEKADA.
Algimantas:
Mylimas Tėve, ačiū tau už tokį nuostabų mums suteiktą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia amen.
--------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2009-12-22 12:20


Arūnas
2010-01-27 12:54:13



Mylima Rojaus Trejybe,mylimas Tėve,Amžinasis Sūnau-Motina-Broli.Begalinė Dvasia-Motina-Sese,šią akimirką visa savo atverta siela garbinu Jus,Dieviškieji mūsų visų Tėvai,ir tariu Jums AČIŪ už Žodžius brangius.
Mylimas Tėve,prasmingi Tavo Žodžiai,nes gili mintis juose slypi.Tu suteikei progą kiekvienam iš mūsų pasitikrinti,ant kiek esam Tau atsivėrę,kokiu laipsniu mes mylim Tavę ir brolius savo,ir kiek mūmyse dar slypi baimės.Tikra,nedeklaruojama, meilė skatina mylinčia sielą šokti į ugnį ir vandenį,jeigu atsiranda būtinybė gelbėti visiškai svetimą asmenį,ar tai būtų vaikas ar suaugęs žmogus.Tai ,sakyčiau,žygdarbis gelbstint kūną artymo savo.
O kaip pasielgsim matydami mūsų brolių ir sesių sielų žūtį?
Šitą paklausimą adresuoju labiau SAU.
Su meile,

IRENA
2009-12-22 13:37:32




Mielas , Algimantai , įspūdingi tie diktavimai , kuriuos tu girdi ir perteiki mums . Tačiau , jie įspūdingi tik tiems , kurie trokšta ir ieško Tiesos , nes tik Dievas Tėvas yra Tiesa . Kas nenori Tiesos , bet turi savo tiesą , tas tos Tiesos , Dievo Tėvo Tiesos netrokš ir neieškos . Tiesos troškimą , dovanoja Dievo Tėvo dvasia , tai jeigu žmonių protai neimlūs Dvasios priėmimui , ką gali padaryti žmogaus protas su savo subjektyvia religija ir savo subjektyvia pasaulėžiūra . Kas draudžia žmogui tobulėti ? Kas draudžia forumą skaityti , kas draudžia Urantiją skaityti ? Niekas nedraudžia . Reiškia nėra noro iš vidaus . O kodėl jo nėra ? Kodėl žmonės laimingi ir be to , dėl ko mes esame Urantinių tiesų ieškojimų kelyje ?

Petras
2009-12-22 21:53:14



[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal