Simo fotografijų paroda "Mes - Gyvi"

Spausdinti

Simo nuotraukos yra labai gražios ir unikalios, kiekviena iš jų turi savo pavadinimą ir aprašymą, kuris atskleidžia užfiksuotos akimirkos grožį, patirtą būseną, įžvalgas, prasmę.

Jėzus Kristus savo apreiškime KALBU JUMS VĖL yra pasakęs:

"Kiekviena diena, kiekviena akimirka turi savo vertę ir prasmę tik tokią, kokią jai suteikia jūsų siela.

Bet kokioje aplinkoje turite pamatyti prasmę. Tik prasmės matymas suteikia giluminį augimą jūsų charakteriui.”

Taigi, pažvelkime į šias nuotraukas, kaip ir į kiekvieną patiriamą akimirką savo gyvenime, Kūrėjo meilės kupinu žvilgsniu.

 
 

Žydės/Willblossom

Jaučiu tą šilumą, tą jaukumą ir gyvastį, kuomet prieinu prie žydinčios obels. Tik pavasaris yra tas metų laikas gamtoje, kada gyvybė bunda, kada ji atsiskleidžia visu savo grožiu, kada gali stebėti tą trapumą ir gerėtis Dieviško darbo meistriškumu./I feel that warmth, that cosiness and the presence of life whenever I come to the blossoming apple tree. Only Spring is the time of the year in Nature when life is waking up, when She reveals all her beauty, when you can watch that fragileness and admire masterpiece of divinity.

 

Vakaras/Evening

Miestas – ryte, miestas – vakare, miestas – naktį. Dangoraižiai ir daugiaaukščiai, o už jų visuomet slepiasi tikri stebuklai, tikra atgaiva akims ir širdims./City in the morning, city in the evening, city in the night. Skyscrapers and tall buildings. Behind them always hides the real wonders –a real rejuvenation for eyes and hearts.

 

Takas/Path

Eidamas taku, kuris yra apaugęs – retai vaikštomas, neprižiūrimas, nepamatysi įspūdingų vaizdų, o juo ir eiti nebus lengva, gal net ir baisu. Žinoma, gali ir susižeisti, ir tikrai nekartą krisi ant aštrių akmenų. Šviesa pro tankias medžių šakas čia prasiskverbia tik šiek tiek.../Walking by the path that is overgrown – rarely walked, uncared. You won ‘t see there breathtaking views, so walking by it will not be easy, maybe even scary. Of course you can get hurt, surely you will fall on sharp rocks more than once. From a thick layer of tree branches Light gets through just a little...

 

Šviesa/TheLight

...galiausiai prieisi išėjimą, kuriame neįžiūrėsi nieko, kas galėtų būti Tau pažįstama ir viliotų akį.../...Ultimately you will reach the exit where you will see nothing familiar and teasefull for your eyes...

 

Svajonių pilis/Castleofdreams

...vis tik išėjęs apsidairysi ir atrasi savo svajonę– tą „Aukso Miestą“ ant kalno, link kurio ėjai net pats neįtardamas. Tik įžengęs į Miestą ir pasiekęs tai, ko ieškojai suprasi, jog pati kelionė į tikslą ir buvo tavo „Aukso Miestas“./...after all, when you will come out, you will look around and you ‘ll find your dream, “the City of Gold” on the mountain to which you were going without any knowing. Only when you will enter the City and achieve what you‘ve been looking for, you will know, that the journey itself to the destination was your “City of Gold”.

 

Spygliai/Spikes

Tai, kas aštru, nebūtinai skaudžiai duria – svarbiausia žinoti, kaip palaikyti tinkamą atstumą. Tuomet įmanoma džiaugtis visomis gyvenimo išdaigomis./That, what is sharp does not necessarily stab with pain – most important thing to know is how to hold right distance. Then it‘s possible to enjoy all pranks of life.

 

Sparnai/Wings

...Kartais atstumo išlaikyti tiesiog nepavyksta, juk mes visi klystame... Bet labai gerai, kai atsiranda bičiulis, kuris Tave priglaudžia ir sušildo./Sometimes you just can‘t hold the distance – each of us make mistakes...But it‘s very good when there is a friend, who  shelters and warm you up.

 

Šaltinis/Spring

Šaltinis – visiems. Net ir esantiems apačioje – papėdėje. Bet kuo arčiau Šaltinio – tuo jis tyresnis ir labiau gaivinantis./Spring is for all. Even for those who are down – at the foot.But nearer the spring you are,more pureand refreshening it is.

 

Rugiai/Rye

Saulė užaugino, prinokino rugį ir subrandino jį. Kai dangus apsiniaukė ir saulė dingo, rugys vis tiek liko savimi. Netapo jis nei kviečiu, nei kokia kita lauko žole. Jis nepamiršo, kitaip ir negalėjo, savo laiko praleisto kartu su Saule ir toks liko iki savo paskutiniosios. / Rye has grew up, gone ripened, and matured because of Sun. When sky gloomed and sun faded, Rye has stayed himself. He didn‘t turned into wheat or any other grass of wild. He didn ‘t forgot, He couldn‘t forget, His time spent together with the Sun and He stayed himself till his end of the days.


Ruduo/Autumn

Jis laukia neišvengiamos kelionės. Saulė jį šildo paskutinį kartą. Tačiau neilgai trukus, jis vėl padangėj plevėsuos ir džiaugsis spinduliais./He‘s waiting for an inevitable journey. Sun is warming up him for the last time. But soon he will flutter in the sky and will enjoy the sunbeam.

 

Rasa kėlė/Dew has raised

Svarbiausia, kaip palaikyti savo gyvybę – kaip surinkti ir panaudoti tą vandenį, kuris suteikia gyvasties Tavo egzistavimui.../Most important is how to maintain your life – how to collect and use that water, which gives vitality to your existence...

 

Pusryčiai/Breakfast

...o kai prisipildai gyvybės – pasidalink ja su kitais, kurie negali daryti to taip, kaip Tu./...and when you fill up with the life – share it with those, who can ‘t do it like you do.

 

Pienės/Dandelions

Kai yra būrys gerų draugų, aplinka pasidaro nebe tokia reikšminga – galima užaugti gražiam ir ant betono./When there is a bunch of good friends, the environment doesn’t seem so important – you can grow nicely on the concrete.

 

Jūra/Sea

Kai ko nors negali nugalėti, ir ta galybė kelia nuostabą ir pasigerėjimą, telieka pasinerti ir susilieti – tada užplūsta ramybė ir džiaugsmas, jog esi tos galybės dalis.../Once you cannot stand against something and its might causes within you an amazement and admiration at a time the only thing to be done is to submerge in and fuse with it to experience a surge of peace and joy within for being a part of that might.

 

Grotos/Grating

...o dažnai taip nutinka, jog žmogus save atriboja nuo to, kas jo laukia už sienos ir bando pajausti tik stebėdamas.../...often happens, that person disconnects himself from what is waiting outside the wall and then he tries to fell only by watching...

 

Laisvė/Freedom

...iš tiesų reikėtų leistis į gyvenimo kelią ir būti ramsčiu pačiai Saulei. Ne Tau reikia Saule grožėtis, o leisti Saulei gerėtis Tavimi..../in very truth, he should fall into the journey of his life and be support even for the Sun. You shouldn’t watch Sun in delight, but instead you should let Sun admire you.

 

Pasivaikščiojimas/A Stroll

Gyvūnai kur kas geriau už mus supranta, ką reiškia būti Kūrinijos dalimi. Vien tik iš pagarbos dėl jų tokio žinojimo, juos vertėtų netrikdant stebėti./Animals far better feel than we do what it means to be a part of Creation. Out of a mere respect for this sort of their feeling It is worth watching them without intrusion.

 

Namai/Home

Kaip susikurti tokį cukrinį namą, kurį galima valgyti ir jame gyventi? Paklauskit tų, kurie renka nektarą, apdulkina augalus ir miega žieduose ir jie pasakys: „kelkis su saule, dirbk visą dieną ir eik miegoti saulei leidžiantis“./How to create a sugar house which you can eat and live on it? Ask for those who are collecting nectar, pollinating plants and sleeping in blossom and they will tell you: „get up with sunrise, work all day and go to sleep with sunset“.

 

Filtras/Filter

Jei tave kažkas erzina, nebūtina to pašalinti, kartais užtenka pakeisti požiūrį ir pasaulis nušvinta naujom spalvom./If something is annoying you it‘s not necessary to eliminate it. Sometimes it’s enough to change point of view and world starts to shine in new colours.

 

Slibinas/Dragon

Apšviesti Šviesos, mes visi tampame Šviesūs, kad ir kokie iki tol buvome tamsūs.../Illuminated by light we all become enlightened no matter how dark we were…

 

Šviesa, Tamsa/Light, Darkness

...o kur šviesa neprasiskverbia, kažkam reikia šviesą nunešti ten, kur tamsu. O kas gali geriau žinoti kelią, jei ne tas, kuris yra buvęs tamsoje.../…and where light cannot penetrate in there must be someone to carry it there, and who can know the path better than the one who has been in the darkness...  

 

Bokštas/Tower

...ir įsitvirtinęs tamsoje, Šviesos šauklys pranašauja naujos dienos artėjimą.../...and entrenched in the dark, ambassador of light prophesies the dawn of the new day...

 

Aušra/Sunrise

...kol iš tiesų – Rytas keičia Naktį, ir ryto spalvos džiugina pasaulį./...when for sure Morning changes the Night and morning colours delights the world.

 

Audra/Storm

Kad ir koks mažas esi plačiame pasaulyje, gali rasti užuovėją, kuri Tave patikimai saugos net stipriausios audros metu./No matter how small you are in the world, you can find a refuge which will protect you reliably from the strongest storm.

 

Atspindys/Reflection

Jei kalnas būtų atsiradęs vandens atspindyje, šiam suraibuliavus jis tuojau nustotų egzistavęs, bet ne veltui vanduo atspindi kalną, o ne kalnas vandenį. Tai, kas trapu, negali būti pamatu, bet gali būti puikus aksesuaras./If the mountain would be in water’s reflection, when it would ripple the mountain instantly would stop existing. To some purpose water reflects mountain but not mountainwater. What is fragile can ‘t be foundation, but it can be amazing accessory.

 

Ramybė/Calmness

Keliauti vienam–  reiškia ieškoti savęs. Kaip bangos jūroje įsisiūbavusios yra neramios, taip ir keliautojas beieškodamas savęs blaškosi. Bet galiausiai suranda save ir ramybės uostą.../Travel alone means to search for yourself. How waves in the sea surge and are restless, so is the traveller while in search of himself. Finally, he finds himself and the harbour of rest...

 

Kelias/Way

...ir iš to uosto driekiasi daugybė kelių, kurie veda aukštyn link Šaltinio. Supratęs jį, suprasi ir kelią, o tuomet pats ėjimas virs pasimėgavimu./...and from that harbour stretches many ways, which all lead up to the Source. Acknowledged him, you will acknowledge the way and the walk will become pleasure.

 

 

Atgal į sąrašą

Spausdinti
Grįžti atgal