Forumo taisyklės

Spausdinti

Mūsų svetainės, ir Forumo misija yra rengti dvasinius mokytojus, kad ateityje jie galėtų su meile ir atsidavimu Rojaus Trejybei PADĖTI ir kitiems PAMATYTI IR PASKLEISTI pačią ryškiausią dvasinę, ir tikrąją, šviesą tiek Lietuvoje, tiek mūsų planetoje, Urantijoje, nes svetainė turi ir anglišką variantą.

Svetainėje yra patalpinti ryškiausios DVASINĖS šviesos šaltiniai, kokie tik šiandien egzistuoja mūsų planetoje:

  • Urantijos Knygos epochinis apreiškimas;
  • Jėzaus Kristaus apreiškimas KALBU JUMS VĖL;
  • Rojaus Trejybės Asmenų apreiškimai. 

Mūsų Forume SIEKIAME nagrinėti šituos dvasinius šaltinius, pažvelgti į juos gilumine prasme, pamatyti nuoseklią ir vientisą KŪRINIJOS GYVĄ SISTEMĄ, IR ROJAUS TREJYBĖS PASIREIŠKIMĄ JOJE, TUO PAČIU IR MŪSŲ BETARPIŠKOJE APLINKOJE, kad tokio GILUMINIO IR SISTEMINIO žvilgsnio galėtume mokyti ir kitus mūsų brolius ir seses DVASIOJE.

Atskirame svetainės puslapyje yra patalpintas paaiškinimas apie Urantijos Dokumentų atsiradimo APLINKYBES. Taip pat atskirame puslapyje yra pateikta knyga KRIKŠČIONYBĖS DUŽENOS, padedanti dvasiniams mokytojams suvokti daugelį prieštaravimų, esančių pačiame Naujajame Testamente.

NUOŠIRDUS PRAŠYMAS VISIEMS, KURIE RAŠYSITE Į FORUMĄ, IŠ PRADŽIŲ SUSIPAŽINKITE SU ŠALTINIAIS IR VISOMIS FORUMO TEMOMIS, NES SUKURIAMA DAUG TEMŲ, KURIOS KARTOJASI, TODĖL JAS TENKA PAŠALINTI, NORS JOSE JAU BŪNA PAREIKŠTŲ IR SVARIŲ TEIGINIŲ, NUOSTATŲ, KURIOS TAIP PAT DINGSTA DRAUGE SU PAŠALINAMOMIS BESIDUBLIUOJANČIOMIS TEMOMIS.

Mūsų Forumas skatina būti laisvais nuo BAIMĖS PASIRAŠYTI SAVO VARDĄ.

PAŠALINAMOS IR ASMENINIO POBŪDŽIO ŽINUTĖS, ASMENŲ APTARINĖJIMAS, IR PANAŠAUS POBŪDŽIO PARAŠYMAI, KURIE NETURI NIEKO BENDRO SU APTARIAMA TEMA IR ASMENS DVASINIU VYSTYMUSI. PRIEŠINGAI - TAI MILŽINIŠKA KLIŪTIS ASMENS DVASINIAM AUGIMUI IR ATSISKLEIDIMUI.      

Temos ir (ar) atskiri jų komentarai PAŠALINAMI, jeigu jų autoriai yra ANONIMAI, o taip pat ir tokios temos bei jų komentarai pašalinami, kada jų autoriai ne tik nesiekia studijuoti Urantijos Knygos epochinio apreiškimo, Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, ir Rojaus Trejybės Asmenų apreiškimų, bet dar sąmoningai trukdo studijuoti šiuos šaltinius KITIEMS FORUMO DALYVIAMS, KURIEMS IR SKIRTAS MŪSŲ FORUMAS, ir ŠITAIP stengiasi nuo studijų juos atitraukti į ŠALUTINIUS šaltinius.

Mūsų Forumo dalyvių pomėgiai ir siekiai gali skirtis, bet mes turime būti VIENINGI DVASIOJE SU ROJAUS TREJYBE, tarpusavyje, ir su visa kūrinijos dvasine šeima, kurioje vyrauja išmintis, darna, ir šviesa Rojaus Trejybės meilės pagrindu.

KIEKVIENAS užsiregistravęs šiame DVASINIŲ MOKYTOJŲ RENGIMO FORUME, tuo pačiu MORALIAI - IR DVASIŠKAI - pritaria žemiau pateikiamai nuostatai ir pasižada JOS laikytis DALYVAUDAMAS mūsų Forume: 

"Savo laisvanoriška registracija Forume aš PRIPAŽĮSTU šio Forumo TAISYKLES - ir jų LAIKYSIUOSI."

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Taip pat reikia neužmiršti:

LIETUVOS RESPUBLIKOS
BAUDŽIAMASIS KODEKSAS


Ištrauka:
 
170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma

diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,

įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės

orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės,

tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Spausdinti
Grįžti atgal