48. Tariamo POZITYVAUS mąstymo pseudoteorija, 2014 08 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mokymas - Tariamo POZITYVAUS mąstymo pseudoteorija, 2014 08 12

Mielieji, šįkart aš noriu jums suteikti mokymą apie pramanytą VADINAMĄJĮ POZITYVŲ mąstymą. TOKIO mąstymo iš viso NĖRA ir BŪTI NEGALI, nes tuomet negalėtų būti jokios evoliucijos. Tačiau vis gajesnis yra būtent toks dabartinių ir menkai mąstančių, todėl labai lengvai apgaunamų, mirtingųjų klaidinimas. Ir tuo užsiima visokiausio plauko psichologai, pseudomokytojai, na ir patys tokių klaidingų, ir klaidinančių, sampratų pasekėjai. Jie VISI IKI VIENO yra pasiklydę savo filosofavimuose ir pseudoteorijose, ir jas bergždžiai kemša tiek į savo galvas, tiek ir kitiems, kurie gyvena tamsoje, pilni nerimo, net ir baimės ir pasimetimo.
Tad kodėl gi neegzistuoja TIKROVĖJE pozityvaus mąstymo metodo, kuris galėtų mirtingiesiems padėti surasti lengvesnį kelią jų dabartiniame gyvenimo etape? Jeigu tik jie turėtų KOSMINĖS ĮŽALGOS NORS MENKĄ KRUOPELĘ, tada suvoktų, kad net menkiausia abejonė dėl kokių nors asmeninių sprendimų jau yra POZITYVAUS mąstymo sugriovimas, nes jausdamas abejones, protas nežino kokį priimti sprendimą, ir tuo tik tuščiai eikvoja energiją. Tuo tarpu pozityvaus mąstymo pseudoteorijos propaguotojai nė iš tolo nesuvokia, kad abejonės jau nebėra VIEN TIK POZITYVUS mąstymas, nes reikia į kažkokius sprendimus pažvelgti NE POZITYVIAI, O NEGATYVIAI, ir juos ATMESTI – PANEIGTI. Ir kuo ilgiau tęsiasi abejonės, tuo ilgiau svyruoja vidinių apmąstymų švytuoklė, kokį vis tik pasirinkti sprendimą, o kokį paneigti, kaip mirtingojo protui suprantamą, kad toks jis netinkamas. Ir per tas abejonių akimirkas yra išeikvojama labai daug energijos. O tai jau nebe pozityvas, o negatyvas, net ir energijos panaudojimo sferoje. Ir visa toji VIDINĖ MIRTINGOJO PROTO KOVA YRA TOLI GRAŽU NE POZITYVUS MĄSTYMAS, O TIKRAS PILIETINIS KARAS PROTE, IR JIS PROTĄ NEPAPRASTAI VARGINA. Sakykime, kaip pasielgti moralinių vertybių ir sampratų atžvilgiu, kada konkreti situacija ir mirtingojo padėtis reikalauja priimti svarbų sprendimą, o protas tikrai žino, kad teks pažeisti ir moralines, ir tuo labiau amžinąsias, vertybes, tačiau bus pasiektas toks rezultatas, kokio tikisi mirtingasis. Pavyzdžiui, duoti valdininkui dovanėlę-kyšį ar neduoti, sudrausminti konfliktuojančius bendradarbius, ar leisti jiems toliau kelti chaosą, tylėti ar pagarsinti viršininko pražangas tiek pavaldinių atžvilgiu, tiek ir visos kompanijos klaidingo ir nuostolingo valdymo atžvilgiu, kai dėl to kaltę viršininkas nuo savo kaltos galvos atvirai perkelia ant kolektyvo sveikų galvų, ir dar tą paviešindamas. Pozityvus mąstymas NENUMATO JOKIOS NEIGIAMOS KRITIKOS, JOKIO NEIGIAMO VEIKSMO, tuo tarpu aplinkybės reikalauja rinktis vieną sprendimą, o variantų yra keli, ir visi GRIAUNA POZYTYVŲ mąstymą, o tikrovėje griauna net ne MĄSTYMĄ, bet PROTO BUKUMĄ.
Štai mūsų gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje per gyvąsias pamaldas dalyvavo Emilis Petras iš Panevėžio. Jis būtent ir yra vienas iš tų, kuris jau ne vienerius metus kalba apie POZITYVŲ mąstymą. Tačiau jis ir paneigė mūsų gyvąją ir apreikštąją Rojaus Trejybės-AŠ ESU religiją, pavadindamas mūsų gyvąjį Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąjį garbinimą ir gyvas prašymų maldas, ne kuo kitu, kaip gražiais žodžiais, gražiomis kalbomis, ir urantų ideologija, o po Jurgitos pateikto DVASINIO MOKYMO, kurio jis net nesuvokė, ėmė mus KRITIKUOTI, KAD MES ČIA DAUG KALBAME, O REIKIA VEIKTI. O man paprašius pasakyti SAVĄJĮ MOKYMĄ, tai pateikė ne mokymą, o atpasakojo savo patyrimą, kuris tinka jau urantų bendravimo kitoje dalyje – prie arbatos –arba kaip savo paties mokymo iliustracija, kad jo mokymas yra pritaikomas praktikoje. Beje, ir labai greitai Emilis Petras iš viso pabėgo, TAD JO VISAS ELGESYS ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU gyvojoje šventovėje po gyvųjų pamaldų akivaizdžiai pademonstravo, kad Emilis Petras pats neturi jokio pozityvaus mąstymo, ir jo turėti ir negali, nes TIKROVĖJE NEEGZISTUOJA vadinamasis POZITYVUS MĄSTYMAS. Tačiau Emilio Petro vargas ir problema yra jo nepaprastai užteršta visokiausiomis pramanomis pasąmonė, ir jomis jis jau tiki ir sąmonės lygiu, kas taip pat PRASILENKIA su pozityvaus mąstymo nuostatomis. Dėl to jis NEBEATSKIRIA, KAS TRA TIKROVĖ, O KAS PRAMANAI - PRAMANAIS JIS TIKI, O TIKROVĘ PANEIGIA – PANEIGIA MŪSŲ GYVĄJĄ IR APREIKŠTĄJĄ ROJAUS TREJYBĖS AŠ ESU RELIGIJĄ IR KOMUNIJĄ, NEIGIA MŪSŲ GYVĄ KOMUNIJĄ SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU, NEIGIA GAUNAMUS IŠ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU APREIŠKIMUS-MOKYMUS, NEIGIA MŪSŲ BENDRADARBIAVIMĄ SU ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU APVAIZDA, NEIGIA JĖZAUS KRISTAUS APREIŠKIMĄ – KALBU JUMS VĖL, NEIGIA GYVĄJĮ KELIĄ, NEIGIA TIKROVĘ. Ir tai toks POZITYVUS mąstymas?
Tokie kaip Emilis Petras, kurie kali savo intelekto nelaisvėje, ir yra didžioji problema PATYS SAU, nes būtent ši nelaisvė jiems visiems ir trukdo atsiverti, atrasti Rojaus Trejybę-AŠ ESU savyje, ir patirti MEILĘ, kuri ir yra vienintelė gaiva ir palaima asmenybei mėgautis gyvenimu ir kaupti patyrimus, kad vis labiau asmenybės potencialai butų atskleidžiami aktualais. Ir tada asmenybė GYVENA MEILE, GAUNAMA BE PERSTOJO IŠ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU – MEILĖS ŠALTINIO IR CENTRO.
Ir būtent tuomet asmenybė yra ir įžvalgi, ir aktyvi. Ji suvokia, kas dedasi Ukrainoje, Rusijoje, Europos pseudosąjungoje, Jungtinėse Valstijose, Palestinoje, Izraelyje, Egipte, Sirijoje, Libijoje, Irake, Irane, Afganistane, Libane, ar bet kuriame kitame pasaulio krašte. Tokia asmenybė neturi nė menkiausio noro užsiiminėti pseudoteorijomis, kokia yra ir pozityvaus mąstymo samprata.
Kada Ukrainoje žudomi – materialiu pavidalu - tūkstančiai niekuo nekaltų mūsų dvasios brolių ir sesių negali sau abejingai ir ramiai tarti - mąstyk pozityviai, kada širdis yra užlieta meilės ir vieniems ir kitiems, bet jų veiksmų negali vertinti vien tik pozityviai, nes jų veiksmai prieštarauja Rojaus Trejybės-AŠ ESU valiai – MYLĖKITE VISI VIENI KITUS, NET IR TAIP, KAIP JUS MYLIU AŠ.
Jeigu tikrovėje egzistuotų tokia pozityvaus mąstymo metodika, tuomet mes nebegalėtume tapti geresniais, nes mums reikia paneigti savo pačių ankstesnės dienos ne tokį kupiną gėrio aš, nes šiandien šis aš tapo geresnis, o rytoj jis vėl taps geresnis už šiandieninį. Ir toks vakar dienos savojo aš lygio paneigimas taip pat paneigia ir pozityvaus mąstymo tuščius propagandinius purslus būti visą laiką nusiteikus pozityviai. Būti nusiteikus pozityviai, kada valdžioje vis didesni beraščiai, bet taip mikliai mokantys mulkinti paprastą žmogų, ir kada jie vis daugiau trina lyties požymius, vis labiau užleidžia viešą areną vienalytininkams savo propagandai ir demonstravimui VIEŠAI, kada vis dažniau vaikai nužudo tėvus, o tėvai vaikus, kada mokytojai nuolat konfliktuoja su mokiniais, kada kunigai TAMSOJE LAIKO TIKINČIUOSIUS, kada milijonas pabėgo iš Lietuvos, nes čia nepakenčiama jiems buvo ATMOSFERA, kada keliuose tik VIENETAI laikosi kelių eismo taisyklių reikalavimų, kada ligoninėse guli ligoniai pilni baimės, iš kur paimti pinigų vaistams, kada šaligatviai ir gatvės byra akyse ir niekas net nesiruošia jų remontuoti, paaimanuodami, kad nėra pinigų, nors sau atlyginimus - VISA VALDŽIA - pasiima, ir laiku, ir MILŽINIŠKUS, palyginus su tais, kurie neturi lėšų net maistui, kada lietuvių kalba degraduoja, kada dainos degradavo, kada dingo melodijos ir prasmingi žodžiai, kada tarpusavio santykiai matuojami vien tik nauda, ir jau nuo mažų dienų. Taigi, MĄSTYKITE POZITYVIAI, bet pirmiausia išjunkite BLAIVŲ protą, o jeigu neišeina, tai jau jūsų problema, mokėkite pinigus, ir mes jus pamokysime POZITYVAUS MĄSTYMO SEMINARE. Šitaip ir mulkina toliau per televiziją ir radiją, per spaudą ir internetą.

Štai kodėl aš jums suteikiu šį mokymą, kad nėra jokio pozityvaus mąstymo kelio ir metodo, yra vien tik tokia PASEUDOTEORIJA, kuria tiki daugybė apmulkintų mirtingųjų, ir kitiems kaip papūgos kartoja ką nors perskaitę ar girdėję - POZITYVIAI mąstyk.

Rojaus Trejybė-AŠ ESU sumanė mums – visiems – Rojaus Trejybės-AŠ ESU sūnums ir dukroms – evoliucinį ŠVIESĖJIMO kelią, kuriame yra BLOGIS IR GĖRIS. Blogis yra NETOBULAS BET KOKIO VEIKSMO ATLIKIMAS. O juk mes esame pačiame evoliucinių kopėčių dugne, tai iš kur mes galėjome be jokio patyrimo išmokti vien tik GĖRIO darbų, kad BLOGIS šalia mūsų nustotų egzistuoti. Tai įvyks ne anksčiau, kai mes pasieksime HAVONĄ. O iki tol mes žengsime tarp gėrio ir blogio pasirinkimų. Ir kuo bus didesnis mūsų atsivėrimas Rojaus Trejybei-AŠ ESU, tuo didesnė mus užlies gėrio banga iš Gėrio Šaltinio ir Centro – Rojaus Trejybės-AŠ ESU, ir tuo mažiau mes būsime veikiami BLOGIO. Ir ne dėl mūsų POZITYVAUS MĄSTYMO, bet dėl mūsų GYVO ryšio su Rojaus Trejybe-AŠ ESU.
Net ir Kūrėjas – per vienintelės PATIRTINĖS DIEVYBĖS – Aukščiausiosios Būtybės – ĮSIASMENINIMĄ – TAIP PAT PATIRIA IR MŪSŲ ASMENYBĖS VISUS PATYRIMUS, VISUS MŪSŲ KLAIDŽIOJIMUS IR PASIRINKIMUS TARP GĖRIO IR BLOGIO SPRENDIMŲ GYVAJAME EVOLIUCIJOS KELYJE.

Todėl niekada netikėkite tokiomis neegzistuojančiomis pseudoteorijomis, kokia yra ir pozityvaus mąstymo pseudoteorija.

Visada siekite kuo gilesnio gyvo ryšio su Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Būtent tik tokiu GYVUOJU keliu realiai eidami jūs VISI ŠVIESĖJATE IR VIS DAUGIAU JŪSŲ VIDUJE YRA MEILĖS, KURI IR YRA GĖRIO ŠAKNYS. O ŠIOS GĖRIO ŠAKNYS YRA ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU NUOSTABAUS DERLINGUMO DIRVOJE.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal