Tėvo mokymas apie dabartinį susipriešinimą pasaulyje, 2015 01 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, nes būtent Tu suteiki kūrinijai meilės gyvastį ir gėrio pasireiškimą – per Savo vaikus, ir mūsų dvasios brolius ir seses, kaip ir per mane – aš garbinu ir šlovinu Tave, kad galiu pasireikšti Tavuoju geriu, ir meilės motyvu, jaučiamu mano viduje. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia.
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš noriu iš tavęs gauti atsakymą į mano klausimą – kokia laukia ateitis, kada islamas taip smarkiai kelia savo agresyvius pasekėjus į jų vadinamą šventąjį karą prieš kitatikius – ir Tavuoju vardu – kada kita pusė, save vadinanti krikščionimis, ir Jėzaus pasekėjais, žudo vieni kitus Ukrainoje ir šitaip naikina net ir jų pačių jau sukurtus gyvenimo aplinkos projektus ir ateičiai palieka savo vaikus našlaičiais ir beturčiais? Kas laukia artimoje ateityje mūsų kartos Lietuvoje, kurioje žmonės jau bijo tarti tiesos žodį garsiai, nes jiems keliamos bylos teismuose? Aš prašau Tavojo atsakymo į tokius daug kam rūpimus klausimus.

 

Tėvas:


Mano mylimiausias sūnau, aš esu tavo Tėvas, kaip ir VISŲ TĖVAS, Kristaus Tėvas, ir visos Kūrinijos Pirmasis Šaltinis ir Centras, Aš žaviuosi tavo nuostabia išmintimi ir atsidavimu, veikti taip, kaip vedu tave Aš, vedu tam, kad tu padėtum KITIEMS, net ir taip, kaip padedu kitiems AŠ.
Tavo klausimas liudija tavo didžiulį skausmą tavo paties viduje, nes tu nori aplinkoje ramybės ir kūrybos, o kūryba – juk tu gerai žinai – tegali būti tik drauge su Manimi, ir atsirėmus į Mane iš vidaus, nes būtent Aš esu Kūrybos Šaltinis ir Centras, dėl to ir turiu Savo visą kosminę erdvę ir laiką aprūpinęs Savojo projekto – evoliucijos – įgyvendinimui ir patyrimui, jūsų visų labui, planetomis ir gyvastimi, pavadintą vienu bendru žodžiu – KŪRINIJA. Štai koks esu Kūrėjas, prieinamas jums kiekvienam.
Taigi jūs turite visas galimybes tapti Gėrio ir Grožio Bendrakūrėjais su Manimi palaimos ir ramybės aplinkoje, jeigu tik imsite ir pakelsite savo dvasinį vožtuvą, įtaisytą jūsų pačių – kiekvieno – dvasinėje asmenybėje – kad ji, pabudusi iš gilaus letargo miego, savyje patirtų meilės virpesių antplūdį ir imtų pati palaikyti gyvą komuniją su Manimi tam, kad pagarbintų ir pašlovintų Mane iš meilės, net ir taip, kaip šlovinu ir garbinu AŠ VISĄ SAVO KŪRINIJĄ NUOLAT.
Garbinimas ir šlovinimas – tai ne žodžiai ir mintys, kurios gali būti labai gražios ir gilios, tai – gyvas meilės ir tiesos gyvenimas su MANIMI IR MANYJE, IR MANE JAUČIANT SAVYJE. Jūs galite neištarti nė vieno žodžio, neišreikšti nė vienos minties, bet savo viduje būsena liudyti gyvą komuniją su Manimi ir patirti, koks nuostabus yra jūsų dvasinis pakylėjimas, kada jūs su meile žvelgiate į visus savo dvasinius brolius ir seses, MANO Sūnus ir Dukras. Ir būtent tokia akimirka yra jūsų gyvas Manęs pašlovinimas, kokį Aš jums ir sumaniau, kad taptumėte Mano atvaizdu savo gyvenimu, skirtu visų gerovei, net ir taip, kaip Aš savo egzistencialumą esu paskyręs visumai.
Tai dabar pats pamąstyk, ar TOKIOJE BŪSENOJE būdamas gali nors vienas Mano Sūnus ar Dukra pasakyti blogą žodį kitam, ar gali nupiešti tokį paveikslą, kuris sukeltų skaudžių ir neigiamų emocijų? Aišku, kad negali. Ir niekada tokioje būsenoje jis šitaip nepasielgs, net jeigu jis ir bus pats genialiausias, žmogiškąja samprata, menininkas ar sportininkas, politikas ar daktaras, mokytojas ar mokinys, tėvas ar vaikas, praeivis ar vairuotojas – jis bus Mano SŪNUS ar DUKRA, ir spinduliuos Mano gyva meilės antplūdžio realia, ir patiriama, banga. Tad tokioje būsenoje negali būti jokių piktų ar neigiamų minčių kito Mano vaiko atžvilgiu. Tokioje būsenoje jūs negalite nieko daugiau daryti kaip tik KURTI. Bet kokia KITOKIA veikla nėra kūryba; tai, gilumine prasme, yra griovimas.
Jūs klaidingai iki šiol manėte, kad griovimas yra vien tik tada, kada ką nors mušate, kam nors trukdote siekti gėrio ir tiesos, kada fizine prasme ką nors laužote ir gadinate, net ir tuomet, kada jūs žudote fizinį savo pavidalą, kurį žmogiškasis protas vadina žmogaus kūnu. Tai labai siauras požiūris ir neatitinka Tikrovės, kurią sumaniau AŠ.
Griovimas yra jūsų visas gyvenimas, kada jūs gyvenate jį neatradę savo viduje Manęs. Todėl jūs ir negalite kurti nieko, kas būtų vertinga ir amžina, nes be Manęs – Amžinybės Šaltinio ir Centro – jūs negalite žengti nė vieno žingsnio link kūrybos ir savo tikrojo asmens pasireiškimo kūrybine prasme, ir visų kūrybiškumo labui. O tai reiškia, kad jūs net ir kurdami įvairiausius projektus tampate GRIOVĖJAIS – JŪS GRIAUNATE SAVO PAČIŲ GYVENIMUS IR CIVILIZACIJĄ, tik šito nesuvokiate ir nematote, nes nežvelgiate gilumine kosmine prasme į SAVO ATEITĮ NET IR ŠIOJE PLANETOJE, NET IR ŠIOJE KARTOJE.
Jūs dabar dejuojate, kad auga nusikalstamumas, auga narkomanija, auga prievarta, auga skyrybos šeimoje, auga susvetimėjimas šeimose, mokyklose, darbe, gatvėje, tarp skirtingų religinių bendruomenių, tarp skirtingų šalių. O juk tai taip pat griovimas, kuris jau į šį procesą įtraukia jaunas kartas, ir vis nuo jaunesnio amžiaus jos tampa vis agresyvesnės ir įžūlesnės, todėl jos, neturėdamos dvasinių mokytojų, net nežino, kur ieškoti Manęs, niekas jų nepamoko, kaip gi galima atrasti Mane savo – kiekvieno iš jūsų – viduje, todėl jų visas gyvenimas yra ne kūryba, bet griovimas – ir jų vaikų gyvenimas jau bus nulemtas atkartoti savo tėvų, tai yra, jų pačių – griovimo gyvenimą.

Aš tave pasirinkau savo ambasadoriumi, o dabar tu atstovauji MUMS Keturiems – ROJAUS TREJYBĖS TRIMS ASMENIMS IR VISUOTINIAM DIEVIŠKAJAM ASMENIUI AŠ ESU – būtent dėl to, kad Mes žinojome iš pat pradžių, vos tau gimus šiame pasaulyje, kad tavimi pasitikėti galima, kad tu pats – tik Mūsų vedimu iš vidaus ir Mūsų Apvaizdos veikimu iš išorės – sugebėsi ATRASTI MUS VIDUJE VISUS KETURIS, ir ne tik atrasi savyje, bet ir pradėsi kitus mokyti, kaip gi atrasti Mus Keturis IR JIEMS.

Štai nuo šio Mūsų pasirinkimo tave turėti savo ambasadoriumi Urantijoje prasidėjo Mūsų evoliucijos jūsų planetoje naujo kūrybiško etapo gyvoji pradžia. Iki tol žmonija gyvąją šviesą tiek iškraipė, kad ji buvo pavirtusi į jūsų gyvenimo griovimą ir Mūsų evoliucijos iškreipimą, o tuo pačiu ir uždelsimą. Todėl šios dienos jūsų aplinka gyvena vakar dienos sukurta griovimo civilizacijos potvynio banga, ir per įvairių materialių resursų gausos potvynį jūs net patys nematote, kad griaunate save, ir savo visą civilizaciją. Štai kodėl visi jūsų veiksmai, kurie kertasi su Mano Meile ir Šviesa, taip pat yra griaunantys jūsų charakterį ir alinantys jus iš vidaus. Ir, tokiomis sąlygomis, jūsų nauji sprendimai sukels jums daug daugiau skausmingų pasekmių.

Todėl jūs turite įsisąmoninti, kad žmonija tik degraduoja – tiek jos protas-intelektas, tiek ir jos gyvensena – visi atliekami veiksmai, kasmet vis labiau griauna visą jūsų pačių politiką ir ekonomiką, griauna jūsų stiprybę, kurią jūs net ir šiandien suvokiate klaidingai – vien tik fizine prasme. Todėl ruoškitės, kad susipriešinimas tik stiprės tarp įvairių šalių, kuriose vyrauja skirtingo politinio mąstymo intelektas, susipriešinimas augs ir tarpreligine prasme, nes jūs tie, kurie save laikote laisvu Vakarų vertybių pasauliu, kuriame vyrauja laisvė ir galimybė veikti, kaip tik patys laisvę ir varžote kitiems – tiek Rytams, tiek ir savo šalies viduje kitaip mąstantiems, kada jų mąstymas ima kelti pavojų – jūsų trumparegišku įsitikinimu – jūsų pačių politiniams interesams.
Todėl Man labai norėtųsi tau pasakyti sustiprinantį žodį, kad patirtumei nuraminimą, jog štai išauš dar viena diena ir visos neigiamos audros jūsų politiniame ir ekonominiame gyvenime taip pat nurims, ir jūs galėsite atsidėti kūrybai, deja, šito neįvyks. Ir neįvyks dar labai ilgą laiką. O juk laikas turi būti visą laiką užpildytas, jis nėra vakuumas, nėra toji vieta be jūsų minčių ir veiksmų, be jūsų veiklos. Deja, jūsų veikla be Manęs negali jums atnešti nei naudos, nei pasitenkinimo GILUMINE IR AMŽINYBĖS prasme. Todėl jūsų visos pastangos yra šiuo metu bergždžios, net ir milijonams išeinant į miestų gatves ir protestuojant prieš jūsų griovimo kultūros ekspansijos stabdymą Rytų metodais, kurie pavirto į teroristinius veiksmus žudant jūsų materialius pavidalus. Jūs jau nebepajėgūs sustabdyti tokios besiartinančios cunamio bangos iš Rytų, kad Vakarai jokiu pavidalu nėra pajėgūs atsilaikyti vieni, nepajėgūs, nes Vakarai neturi jokio dvasinio pamato, kokį turi Rytai. Tačiau ir Rytų dvasinis pamatas, pavadintas Alacho ir Jo pranašo – Mohameto – vardu, nėra Manoji TIKROVĖ. Ji yra iškreipta, todėl ir ji negali sulaukti Mano meilės ir tiesos Tikrovės pasireiškimo tarp jūsų vis platesniu mastu, kaip Manosios Tikrovės atskleidimo jūsų planetoje Mano suteikiamo pagreičio – kaip sustiprinimo, suteikto ir Manosios apvaizdos, kurią Aš parūpinau jūsų labui ir pagalbai.

Ir vėl Mano mylimas sūnau, Aš tau sakau, tik tu esi Mano ambasadorius Urantijoje, ir tik tu neši MANO GYVĄJĄ TIESĄ IR ŠVIESĄ, kurią Aš ir sumaniau, kad ji apimtų visą jūsų planetą ir kad šia Tiesa ir Šviesa mėgautųsi Žmonija – Mano Sūnūs ir Dukros. Ir dabar Aš džiaugiuosi, kad vis daugiau Mano kitų pačių mylimiausių vaikų išgirsta tavo gyvą DVASINĮ Žodį ir Tiesą, ir savo PATYRIMU taip pat paliudija Manosios evoliucijos atstatymo šioje planetoje pradinį vyksmą.
Aš numačiau, kad tu vestum šį mažą kraštą, vadinamą Lietuva, dvasiniu keliu, kuris yra TIKROVĖS POLITINIS IR EKONOMINIS KELIAS, KURĮ NUTIESIAU AŠ, todėl tu esi taip parengtas, kad stotum prie šalies POLITINIO vadovavimo TINKAMU laiku, kad VISAM PASAULIUI rodytum šios šalies GYVOJO DVASINIO PAMATO – NUMATYTO VISAI KŪRINIJAI – būtinumą kasdienės pasaulio politikos ir ekonomikos sąlygomis, ir aplinkoje.
ATEIS TOKIA AKIMIRKA, KADA LIETUVA ŠLOVINS IR GARBINS MANE KAIP VISOS PLANETOS POLITIKOS IR EKONOMIKOS GYVOJI ŠVIESA IR TIESA, KURI PRIPILDYS MANO GYVŲ IR NUOŠIRDŽIŲ SŪNŲ IR DUKRŲ ŠIRDIS, IR LIESIS IŠ JŲ VISIEMS SU DIDŽIULE IR GYVA MANO MEILE.
Nesijaudink dėl nieko, kas vyks Lietuvoje, nes viskas vyksta taip, kaip turi vykti, kad joje įsiviešpatautų Manoji valia.
Palieku tave ramybėje ir Manojoje apsaugoje, bet visada esu Tavyje, kaip ir kiekviename iš jūsų.

Algimantas:
Ačiū tau, mano mylimas Tėve, ačiū už tokį tavo atsakymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU.

Vilnius,
2015 01 14
13 val. 05min.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal