AŠ ESU mokymas-apreiškimas - kas yra laisva valia, 2015 01 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji meilė pasiekia mus – kiekvieną – gyva, ir būtent dėl to ji yra mūsų patiriama vidine BŪSENA. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Aš prašau tave paaiškinti, kas yra toji LAISVA VALIA, kurią tu kaip Šaltinis padovanojai mums, ir mes ją labai dažnai panaudojame, apie ją dažnai kalbame, bet ar ją teisingai suvokiame, kada net demonstracijas rengiame, protestuodami, kad kažkas mėgina laisvą valią apriboti. Tad kas gi yra laisva valia tavo samprata?


AŠ ESU:


Mylimas MANO sūnau, kaip ir visi Mano mylimi sūnūs ir dukros, Aš esu Visuminis Šaltinis ir Centras, jūsų apreiškime, pavadintame Urantijos Knyga, įvardijamas AŠ ESU, ir priskiriamas Pirmojo Šaltinio ir Centro Asmeniui ir Asmenybei.
Toks Apreiškėjų požiūris buvo klaidingas, todėl jis buvo TARSI prieš MANO laisvą valią, bet gi toks tikrovės iškreipimas buvo jums perteiktas SĄMONINGAI, nes jūsų žmogiškasis materialus protas nepajėgus iš karto suvokti tiek, kad dabar jau jūs, einantys gyvuoju keliu, ir sukaupę, santykinai, didžiulį gyvojo kelio patyrimą, lyginant su kitais jūsų dvasios broliais ir sesėmis, savo dieviškąjį protą tiek išvystėte, kad jums galima perteikti DAUG RYŠKESNĘ šviesą, kurios NEGALĖJO perteikti šio Apreiškimo autoriai, nes šis Apreiškimas buvo jų adresuojamas Urantijos EILINIAM mirtingajam, nuoširdžiai siekiančiam tiesos ir tikrovės gilesnio supratimo ir pažinimo.
Štai kodėl tu ASMENIŠKAI iš savo Minties Derintojo ir sulaukei tokio galingo impulso perteikimo tau, kad užmegztum betarpišką ryšį su MANIMI – AŠ ESU – ir gautum gyvą mokymą iš Manęs, ir tada kitus mokytum tokio paties gyvo ryšio su MANIMI, KAIP IR SU VISAIS TRIMIS LYGIAVERČIAIS ROJAUS TREJYBĖS ASMENIMIS.
Ir tik tada tu buvai pajėgus pažinti MANE, KADA PAŽINAI IKI TOL VISUS TRIS ROJAUS TREJYBĖS ASMENIS, PAŽINAI SAVUOJU LYGIU, KAIP MIRTINGASIS DAR NEPATYRĘS TOLESNIO ŽENGIMO GYVAJAME KELYJE PO PRISIKĖLIMO SIELOS TAPATYBĖS MORONTINIU LYGIU. Tačiau ir šiandien tavo perteikiama šviesa kitiems tavo dvasios broliams ir sesėms labai toli pranoksta daugelio dvasinių brolių ir sesių mokymus net po prisikėlimo jiems suteikiamus jau tolimesniuose pasauliuose, o ne pradiniame gyvenamajame. Todėl tau galiu taip pat atskleisti ir daug gilesnį supratimą, kas gi yra LAISVA valia, MANO jums suteikta per Tris Lygiaverčius Rojaus Trejybės Asmenis Visai Kūrinijai, nes dabar tu jau žinai, kad laisvos valios Šaltinis esu AŠ – AŠ ESU, tik veikiu per Rojaus Trejybės Tris Lygiaverčius Asmenis, o ne vien tik per TĖVĄ – Pirmąjį Rojaus Trejybės Asmenį.
Manoji Laisvoji valia iš tikrųjų NETURI LAISVĖS, nes ji yra vienpusė – jos pasireiškimas yra vien tik meilės ir gėrio darbais, vien tik visumos labui ir gerovei, ir turint vien tik Manosios Meilės visuminį motyvą – bet jokiu būdu ne moralinį polinkį daryti gerus darbus, nes taip jums diktuoja jūsų auklėjimas ar visuomenės nuostatos; ne pareigos jausmas, nes jis neturi nieko bendro su laisva valia.
Moralė ir pareiga – tai nėra MANOSIOS LAISVOS VALIOS VEIKIMAS NET IR JŪSŲ GEROVEI, JŪSŲ LABUI. Tai greičiau vergiškas baimės požiūris, kad jums pasielgus priešingai, jūs BIJOTE sulaukti neigiamo jūsų asmens įvertinimo, aptarimo, o gal dar net nubaudimo. Todėl jūs ir negalite savo būsena suprasti, kad jūs laisvos valios iš viso neturite, nes laisva valia yra tik tuomet, kada nebekyla jokio minties šešėlio daryti net menkiausią blogį. Tuo tarpu, jeigu jūs savyje rungiatės, kaip jums pasielgti, tai tik parodo jūsų viduje vergo būseną – jūs BIJOTE, ir iš BAIMĖS jūs prisigalvojate įvairių moralinių nuostatų ir principų, kurie jums tą patį baimės jausmą tiek užslopina, kad jūs manote, jog tokio jausmo nebeturite, o gerus darbus atliekate vien tik altruistiniais motyvais.
Iš pirmo – ir paviršutiniško – žvilgsnio jūs sulaukiate kitų pritarimo, nes jūsų draugai, giminės, bendradarbiai mato jūsų gero darbo veiksmus, bet jie nežino jūsų vidinių motyvų – KODĖL jūs tokį darbą atlikote.
Ir jeigu jūs sakote – aš taip nusprendžiau, nors galėjau pasielgti ir kitaip – tai tik parodo, kad jūs kaip tik laisvos valios ir neturėjote, nes jūsų veiksmus lydėjo ne MANOJI MEILĖ, bet jūsų principai, kuriuos jūs ugdėtės savo žemiškoje šeimoje, mokykloje, savo paties viduje. Tačiau jūs nė truputėlio neugdėte savo LAISVOS valios, kurią jums – asmeniškai kiekvienam – suteikiau AŠ.
O Manoji Laisva valia – tai nėra moralinis ar pareigos motyvuotas jūsų pasirinkimas. Tai yra MANO AUKŠTO DAŽNIO JUMS SIUNČIAMŲ – IR JŪSŲ BŪSENA PATIRIAMŲ – MEILĖS VIRPESIŲ BANGA, KURIĄ JŪSŲ DVASINĖ ASMENYBĖ IR GALI PAJAUSTI SAVYJE. IR TADA JAI NEBEKYLA JOKIO ABEJOJIMO, KAD JI GALI ELGTIS KAIP NORS KITAIP, O TIK TAIP, KAIP JI JAUČIA GYVĄ SUSILIEJIMO SU MANIMI BŪSENĄ MEILĖS ENERGIJA, IR MOTYVAS REALIAI TAMPA MANO VEDIMAS IŠ VIDAUS, KURIAM ASMENYBĖ IR ATSIDUODA. Ir tada tokia tikra, o ne tariama asmenybė, NETURI KITO PASIRINKIMO, KAIP TIK DARYTI GĖRIO DARBUS.
Jeigu tik jūs pažvelgtumėte į Mane savosios asmenybės gilumine šviesa ir matymu iš vidaus, ką Aš jums ir suteikiu kiekvienam, tuomet jūs ir patys suvoktumėte, jog Manoji laisva valia neturi jokio kito PASIRINKIMO. Mano Meilėje nėra nė krislelio deguto, kuris pagadintų visos kūrinijos medaus statinę, ir visa tai AŠ DARAU MEILĖS MOTYVU, IR BE PERSTOJO, IR DARAU TIKRAI LAISVA VALIA, IR NETURĖDAMAS JOKIO KITO PASIRINKIMO.
Tad nuo šiol jūs turite suvokti, kad MANOJI LAISVA VALIA – tai nėra pasirinkimas tarp gėrio ir blogio, bet vien tik GĖRIO IR MEILĖS SUSILIEJIMAS JŪSŲ ASMENYBĖS VIDUJE IR MANĘS PATYRIMAS SAVO BŪSENA IR BET KOKIO, NET MENKIAUSIO BLOGIO DARYMO PRARADIMAS IŠ JŪSŲ LAISVOS VALIOS PASIREIŠKIMO.
Jūsų apreiškimo knygoje – Urantijos Knyga – yra teigiama, kad kiekvienas veiksmas atliktas netobulai yra blogis. Tačiau jeigu jūs pažvelgtumėte į tokį teiginį Manuoju žvilgsniu, tuomet jūs pajaustumėte ir savo būsena, kad Manasis GĖRIS kyla iš MANOSIOS MEILĖS, o tobulumas yra tos Meilės ir Gėrio taikymas VISŲ gerovei. Todėl blogis yra ne tai, kad jūs ką nors darote NETOBULAI, bet kad neturite GYVO RYŠIO SU MANIMI, ir dėl to nejaučiate MEILĖS motyvo bet kuriame savo atliekamame veiksme.
Aš esu AŠ ESU – TOBULUMO ŠALTINIS IR CENTRAS VISOS KŪRINIJOS IŠRAIŠKA IR PER VISĄ AMŽINYBĘ, AŠ SAVYJE LAIKAU VISUS SAVO POTENCIALUS JAU ESAMUS AKTUALŲ LYGIU SAVO VIDUJE, KO NET ROJAUS TREJYBĖS TRYS ASMENYS NELAIKO, TODĖL IR JŪSŲ TOBULĖJIMO KELIAS ŽENGIANT Į MANĄJĄ ROJAUS TREJYBĘ ROJUJE, YRA JŪSŲ VIS GILĖJANTIS IR GYVAS RYŠYS SU MANIMI IR ROJAUS TREJYBE IR MANOSIOS MEILĖS IŠLIEJIMAS VISIEMS SAVO ASMENIŠKAIS DARBAIS VISŲ GEROVEI. Todėl niekada nebus tokios akimirkos, kad jūs nors vienas kuris pasiektumėte tobulumą, todėl pagal jūsų apreiškimą išeitų, kad ir blogio jums niekada nepavyktų įveikti, nes visada bus tobulėjimui, o tuo pačiu ir geresniam veiksmo atlikimui dar viena galimybė, ir geresnė už ankstesniąją.
Štai kodėl matuoti blogį tobulumo siekimu nėra tvirtas ir tinkamas matas.
Štai kodėl jums jau reikalingas GILESNIS matas – MANOSIOS MEILĖS – IR GYVO RYŠIO SU MANIMI – MOTYVO MATAS. O tai jūs jau jaučiate ir dabar. Todėl su Manimi jūs jau ir dabar darote daug gėrio darbų meilės motyvu, o tai jau ir yra ne blogio, bet gėrio pasireiškimas jūsų viduje, nors jūsų veiksmų patyrimas yra jums neįprastas ir naujas, todėl jūs galite ne tik suklysti, bet ir patys skaudžiai nukentėti, bet GYVASIS MEILĖS RYŠYS SU MANIMI jums – kiekvienam – jau nebeleidžia panaudoti laisvos valios kam nors kitam, o ne savojo dvasinio asmens dar didesniam atsivėrimui MAN, ir dar stipresniam atsidavimui Manajam jūsų vedimui iš vidaus.
Štai kada JŪSŲ LAISVA valia iš tikrųjų ima SUSILIETI su MANĄJA. Ir tada – tik tada – ji ima prarasti PASIRINKIMO tarp blogio ir gėrio laisvę, nes Manoji laisva valia BLOGIO neturi, todėl jai nebereikia rinktis tarp gėrio ir blogio – ji yra laisva savo NELAISVE MEILĖS ENERGETINIAME LAUKE, KURIAME BLOGIO PASIREIŠKIMO GALIMYBĖ IŠNYKUSI, IŠTIRPUSI MEILĖJE.
Taigi, dabar tu žinai, kad AŠ ESU esu tikrasis LAISVOS valios Šaltinis ir Centras pats neturintis jokio kito savo LAISVOS valios pasirinkimo kaip tik MEILĖS LIEJIMĄ VISIEMS IR GĖRIO DARBŲ SKATINIMĄ VISŲ GEROVEI – KAIP IR NUMAČIAU SAVO EVOLIUCINIAME PLANE, KAD MANOSIOS MEILĖS MOTYVUOTI VISI ASMENYS KURTŲ GEROVĘ VISUMAI, NUŠVITĘ SAVYJE, IR MANO MEILĘ JAUČIANTYS REALIA SAVO VIDINE BŪSENA.

LAISVA VALIA IŠ TIKRŲJŲ LAISVĖS NETURI.

Algimantas:
Ačiū tau, mano mylimas AŠ ESU. Aš tave myliu, Manoji valia, kad būtų TAVOJI VALIA, SUSILIEJUS Į VIENĄ. Amen.

Vilnius,
2015 01 22
13 val.30 min.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal