Tėvo mokymas-atsakymas į Algimanto klausimą apie kokias nors katastrofiškas nelaimes didžiuliu mastu, 2015 12 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mano mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave už tokią nuostabią EVOLIUCIJĄ, kuria aš mėgaujuosi kaip procesu visoje kūrinijoje; aš garbinu ir šlovinu tave savo laisva valia, tavo padovanota mums visiems. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen.

Aš labai noriu tau užduoti esminį klausimą, kurį dažnai užduoda ir man – ar tai yra tiesa, kai aš savo vaizduotėje matau, jog pasaulis artėja prie milžiniško masto katastrofinės nelaimės, ar tai mano pasąmonė į mano protą siunčia tokius žemo dažnio virpesius ir nieko panašaus neatsitiks netolimoje ateityje?

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, Aš esu tavo Tėvas, net kaip ir VISŲ Tėvas, todėl Aš tave giriu kaip Mano tikrąjį sūnų, vykdantį Manąją valią atliekant savo misiją, kurią Aš tave įgaliojau vykdyti, ir Manąją Apvaizdą tau suteikiau, kad padėtų tau šitame unikaliame darbe kaip mirtingajam šioje planetoje tam, jog tavo sugebėjimas būtų padidintas ir tavo pasitikėjimas Manimi ir savimi išaugtų, ir tai tavo misiją sutvirtintų net ir šitame ankstyvame etape.
Būk nuoširdus sau atsakydamas – kiek tu pasitiki Manaisiais gyvosios šviesos ir meilės žodžiais, kai Aš tave stimuliuoju nebijoti nieko ir nė vieno, kad tu pradėtum valdyti Manąją energiją daug stipresniu lygiu, o tai tau praverstų atliekant tavąją misiją daug tvirtesniu ir ryžtingesniu žingsniu? Tu esi pilnas pasitikėjimo ir gyvų meilės virpesių Man tuomet, kai klausaisi Manojo mokymo, tačiau vos tik tu vėl sugrįžti į savojo gyvenimo savosios vienatvės padėtį šis jausmas sunyksta tokiu didžiuliu laipsniu, kad tau reikia naujo padrąsinimo iš Manęs, o tu delsi savo abejones ir netikrumą atiduoti Man, kad tu pats liktum tiktai su Manosios MEILĖS IR ŠVIESOS GYVUOJU JAUSMU, kuris ir generuoja ryžtą, pasitikėjimą Manimi, ir pasitikėjimą savimi VEIKTI drauge su Manimi kaip Mano Bendrakūrėju. Ir tai sukelia tokias pasekmes, kad į vidų įsiskverbia daugiau abejonių dėl greito veikimo iš tavo pusės, nors tu nori, kad tavo dvasios broliai ir sesės būtų ryžtingesni ir veiktų nedelsiant, kai tik tu jiems perduodi kokią nors žinią, ir kuri reikalauja jų ryžtingo ir nedelstino veikimo.

Tačiau jūs visi esate tame pačiame laive, kuris vadinasi žmonija, ir dėl to jūs galite arba išgelbėti savo laivą audringame vandenyne, kad jo iki galo nesulaužytų, arba jūs paliksite žmoniją net dar tamsesnėje aplinkoje negu kokioje ji yra šiuo metu.
Tai yra vienintelė tiesioginė jungtis su jūsų ateitimi planetoje – jūsų gyvasis įtikėjimas į Mane ir veikimas drauge su Manimi kaip Manosios Evoliucijos epizodų bendrakūrėjui jūsų pasaulyje, kad paverstumėte jį Mano gyvenamąja vieta Rojaus – Manosios centrinės ir vienintelės gyvenamosios vietos Manojoje kūrinijoje – labui, kuris sukuria naudos Manosios Visatos visai gausybei planetų.

Tiesiog gerai pagalvokite apie dabartines Kalėdų šventes. Jūs laikote šį kraštą katalikišku kraštu – ir dar daugiau – globojamu vadinamosios Mergelės Marijos, Jėzaus – Mano Sūnaus Kūrėjo ir jūsų dvasinio brolio – žemiškosios motinos, kai jis atvyko į šį pasaulį vykdyti Manosios valios visų labui – taip pat ir jūsų labui – ir per šitas tradicines šventes, kurios pamini šito žmogiškojo kūdikėlio Jėzaus atvykimą iš Marijos įsčių, jūs turite nuostabią progą, kad nušvistumėte bažnyčioje, kurios priplūdusios tikinčiųjų, kad jums sunku net patekti į jos vidų, su sąlyga JEIGU TIK TEN BŪTŲ JŪSŲ ŠIRDYS, KURIOMS AŠ TROKŠTU ATSIVĖRIMO MAN. Deja, jūs į bažnyčią atvedate tik savo materialias formas, bet visiškai paliekate už savęs savo žmogiškuosius aš – jūsų tikruosius aš – jūsų asmenybes – kurių Aš laukiu, kad jos užmegztų ryšį su Manimi, bent jau šia proga, jeigu ne kiekvieną dieną.
Įsivaizduokite tuos reikšmingus pasikeitimus jūsų krašte, kuris yra MANO KRAŠTAS, o ne žemiškosios Marijos, nes jus mokau būtent Aš, o ne žemiškoji Marija, taigi nenužeminkite savojo krašto statuso, nors Mano mylima dukra, ir žemiškoji Jėzaus motina – Marija – yra pilna Manosios Meilės ir Šviesos jos dabartiniame morontiniame statuse, ir ji nuoširdžiai ir atkakliai lipa kopėčiomis į viršų, link savojo likimo įgyvendinimo – pasiekti Mane ir stovėti Manojoje akivaizdoje Rojuje – Aš esu visiškai pasirengęs palaikyti komuniją su jumis visais visose bažnyčiose ir vienu ir tuo pačiu metu, kai tik jūs atversite savo širdis – jūsų tikruosius aš – kaip dvasiniai broliai ir sesės žemiškosios Marijos, kuri jums visiems linki gerovės šitame krašte ir ištiesia savo pagalbos ranką jums visiems, kurie vertina jos paramą, bet taip pat ji siunčia jums ir Manąją meilę, ir savo žinią – ATVERKITE SAVO ŠIRDIS SAVO TĖVUI – JOS JĖZAUS TĖVUI IR JŪSŲ TĖVUI, PALIKDAMI NUOŠALYJE VIEN TIK RITUALINĮ JOS SŪNAUS JĖZAUS ŠLOVINIMĄ ŠITAME PASAULYJE.
Aš perdaviau Marijos žinią, kad pasakyčiau jums, jog jūsų dabartinis ir labai ilgai užsitęsęs vaikiškas ritualas plačiu mastu švęsti Jėzaus gimimą šitame pasaulyje tarp vadinamųjų krikščionių tikinčiųjų NĖRA NEKALTAS ŽAIDIMAS, kuris neatneštų jums pasekmių. Pamėginkite suprasti, kiek šita proga jūsų dvasinių brolių ir sesių dalyvauja mišių pamaldose bažnyčioje, ir atsižvelgdami į tai, jog energijos virpesių galia pakyla kvadratu, pakėlus tokių tikinčiųjų skaičių, jūs galite suprasti šitų žemo dažnio virpesių neigiamą poveikį jūsų visai bendruomenei ar visuomenei, ar jūsų kraštui. Šis neigiamas poveikis yra toks milžiniškas, kad jūs negalite šito net suvokti iki galo. Dėl to jūsų kova prieš korupciją, prieš nusikalstamumą, prieš narkotikus, prieš alkoholį, prieš bet kokio pobūdžio brutalumą ir prievartą, prieš apgaulę ir šmeižtą, prieš savanaudiškumą ir išdavystę, prieš ligas ir depresiją, prieš karą šeimoje ir tamsą mokykloje, prieš provokacijas ir perversmo valstybėje ar pilietinio karo pavojų, ar net prieš karus tarp skirtingų ideologijų ir valstybių yra neišvengiama. Jūs negalite užkirsti kelio visoms ateities nelaimėms, kurios jau vystosi. Aš jums pasakysiu net dar atviriau – Aš negaliu užkirsti kelio joms taip pat, nes tai nėra Mano galioje sustabdyti Mano Evoliuciją Kūrinijai, o Mano Evoliucinis Planas numato tiktai VIENPUSIO judėjimo gatvę – PAŽANGĄ IR ŠVIESĄ MEILĖJE IR TIESOJE – O TAI YRA TIKROVĖ TIKROVĖJE. Aš nieko negaliu sustabdyti, kas turi įvykti jūsų pasaulyje ir kas pažeidžia Mano valią, išskyrus tavo mokymus visai žmonijai. Ir būk tikras, juos iš tiesų išgirs net ir tiek toli, kaip Australijoje ir Japonijoje, Kinijoje ir Indijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje, ir Europoje – ir visa dabartinė civilizacija turės užleisti vietą tavo gyvajai šviesai, kurią tu neši savo dvasios broliams ir sesėms, ir kurią tu gavai, ir gauni iš Manęs. Ir iš tiesų ateis tas laikas, kad visos bažnyčios ir sinagogos, visos mečetės ir pagodos džiaugsis dėl to, kad gautų iš tavęs šviesos ir klausytų tavo gyvo žodžio.
Ir tikrai ateis tas metas jūsų kraštui, kada visos bažnyčios iš tiesų bus laisvos nuo dabartinių negyvų dogmų ir ritualų, ir tiktai tuomet Mano visi vaikai ateis į GYVĄJĄ ŠVENTOVĘ KAIP TIKRI DVASINIAI ASMENYS, O JŲ ŽMOGIŠKIEJI PAVIDALAI BUS VIEN TIKTAI PRIEMONĖ JUDĖTI IŠ VIETOS Į VIETĄ IR VYKDYTI MANĄJĄ VALIĄ, KAI JŲ ASMENYBĖ YRA ATSIVĖRUSI MAN IR TROKŠTA VYKDYTI MANĄJĄ VALIĄ, IR PANAUDOJA ŠITĄ KŪNĄ KAIP INSTRUMENTĄ ATIKTI GERĄ DARBĄ VISŲ LABUI KAIP MANOJO GĖRIO BENDRAKŪRĖJAS.

Ir šie aukšto dažnio virpesiai – taip pat padidėjantys kvadratu – iš tiesų apjuos visą MANĄJĮ kraštą ir aidės per visą planetą, ir toliau – Kūrinijoje, net ir taip, kaip jau dabar aidi jūsų ir Mano gyvojoje Šventovėje – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvojoje Šventovėje – taip, kad Aš jaučiu didžiulį pasitenkinimą dėl jūsų aukšto dažnio virpesių.
Ir Aš turiu Mano dovaną jums – kai jūs taip mėgstate dovanas Kalėdų proga – bet Manoji dovana jūsų laukia ROJUJE. Ji niekada nepraras savo vertės, taip pat ji ir nepasens. Turėkite kantrybės ir būkite geros nuotaikos, kadangi Aš esu visą laiką jūsų viduje, net ir per pačius didžiausius jūsų civilizacijos sukrėtimus. Jūs negalite jų išvengti, nes buvote – ir esate – akli ir kurti Mano gyvai šviesai ir tiesai, kuri buvo perduodama ir kitų Mano pranašų, ir net ir dabar tavo dvasios broliai ir sesės vis tiek laiko savo akis užmerktas ir ausis užkimštas ir toliau lieka akli ir kurti tavo šviesos ir tiesos mokymui.
Bet jūs gerai žinote išėjimą iš šios tamsos ir jūs jau esate pakankamai stiprūs, kad pasinaudotumėte tomis priemonėmis, kurias Aš jums parūpinau, kad laimėtumėte prieš dabartinę negyvą ir klampią jūsų dvasios brolių ir sesių tamsą, nes būtent tiktai šie tamsūs Mano sūnūs ir dukros užkerta kelią, jog Manoji meilė ir šviesa būtų perduodama kitiems – ypač mažiems vaikams ir paaugliams visų tipų mokyklose. Dėl to melskitės už visus tuos Mano tamsius vaikus ir būkite geros nuotaikos Mano viduje ir patirkite Mane savyje, kad bendradarbiautumėte su Manimi darydami gėrį kaip Mano Bendrakūrėjai.

Algimantas:
Ačiū tau, mano Tėve, už šį mokymą, ir už Tavo meilę, kurią aš patiriu šią akimirką. Manoji valia, kad būtų Tavoji. Amen.

Vilnius, 2015 12 24
Priimta anglų kalba – 10 val. 48 min.
Išversta į lietuvių kalbą – 20.25


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal