AŠ ESU mokymas-atsakymas dėl sapnų, kuriuose ką tik iš šio pasaulio išėjęs kviečia likusį šiame pasaulyje, ateiti pas jį, ir skundžiasi, kad jam po prisikėlimo yra sunku, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2015 11 21

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mano Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese-AŠ ESU, mano dvasios sesė paklausė Tavęs, kas vyksta, ir kodėl, kada iškeliavus artimam gali būti kokie nors sapnai, pojūčiai, kad tas iškeliavęs skundžiasi, kad jam sunku, kviečia, kad sapnuojantysis ateitų pas jį, ir šis nuėjęs pamato ant kapo kažkokį ženklą. Ką reiškia tokie patyrimai? Aš esu pasirengęs Tavąjį mokymą perteikti savo lūpomis.


AŠ ESU:


Mano mylimiausi vaikai, esu Visuminė Dievybė AŠ ESU. Kaip Man malonu girdėti jūsų – atsivėrusių Mano dvasinių vaikų – gyvąją komuniją su Manimi. Aš siekiau ir siekiu jūsų asmenybių atvėrimo Man, kad jūs patirtumėte, kokia yra nuostabi dvasinė darna, kada jūs iš Manęs – kaip Darnos Šaltinio – geriate gyvą energiją. Tuomet jūs patiriate, kokia yra tikrovė, kuri pranoksta tą iliuziją, kurioje dabar gyvena jūsų planeta, kol kas chaotiškai žvelgianti į tikrovę. Iliuzija nustelbia tikrovę, todėl jie nemato tikrovės, o iliuziją laiko – klaidingai – tikrove.
Todėl ir jūsų sapnai, kuriuos jūs patiriate milžinišku laipsniu ir klaidingai manote, kad jus kažkas šaukia, kuris neseniai paliko šį pasaulį ir jūsų artimas dėl to susapnavęs kažkokį tamsų ir jį išgąsdinusį sapną nulekia prie kapo ir pamato kokią nors dėmę, šaką ir tuoj pat puola į paniką.
Tai yra atsitiktiniai sutapimai, kurie nėra Manosios žinios šaukliai ar perteikėjai, kad jiems ten sunku po prisikėlimo.
Čia yra viena medalio pusė, kada jūsų vidus yra tiek per kartų kartas užterštas tamsa, užterštas iliuzija, kurioje jūs nejaučiate skirtumo tarp Manosios tikrovės ir savosios iliuzinės aplinkos – kurią klaidingai laikote tikrove – tuomet jūsų tos kasdienės patirtys, problemos, kančios, tarpusavio nesutarimai, gyvenimo trūkumai įvairiose srityse jums sukelia daug žemo energinio dažnio virpesių – apimančių jūsų pasąmonę – kurie prasiveržia į jūsų sąmonės lygį. Ir net jums vėl nugrimzdus į pasąmonės miego būseną jus taip pat persekioja sapnų pasireiškimu, kuriuose nėra atgaivos, nusiraminimo, energijos sustiprinimo, o priešingai – tie sapnai iš jūsų iščiulpia tą energinį jūsų rezervuarą, kad po sapno jūs jaučiate sukrėtimą, tam tikrą išgąstį. Todėl jūs savo negyva ir nerimo apimta visuma, kurią jaučiate savo viduje – ir vidumi – tarsi pratęsiate šitą būseną sapnuose ir sapnais.
Bet yra ir tokia Manosios tikrosios tikrovės dalis – jums kol kas nematoma – bet jūs jau žinote, kad tiek daug Manųjų vaikų atstumia gyvąjį kelią ir tada, tokiam išėjusiam po pažadinimo būna sunku. Sunku pritapti prie aplinkos, sunku pasireikšti savo tikruoju dvasiniu asmeniu. Ir gali būti jums suteikiama tam tikro sapno išraiška atitinkama informacija, bet turinti tikslą – kad jūs susimąstytumėte – kodėl gi yra tas sunkumas išėjusiam, kodėl yra jam toks siekis – šaukti jus. Šaukti jus, nusiraminimo, kad jūs nepadarytumėte tos pačios klaidos , kokią padarė jūsų artimas būdamas šitame pasaulyje ir klaidžiojęs labirinte, kupiname – pilname – tamsos, atstumdamas šviesą, kada ji buvo jo viduje – kaip ir to likusio šitame pasaulyje artimo viduje yra toji pati šviesa. Kad jisai laikytųsi šitos šviesos diktuojamo tamsos labirinte išėjimo krypties ir vedimo link šito šviesaus išėjimo.
Štai tokia žinia gali būti suteikta čia, likusiajam – apšviesti ir sustiprinti. Bet gi prie jo proto, apimto nerimo ir gyvenančio kasdienėje tamsoje, negalima prisibelsti, kad jis išgirstų, o sapną jis gali išvysti. Ir tada, nuėjęs prie to paties kapo, pamatyti tam tikrą išraišką į kurią jis atkreips dėmesį. Net ir į tą šaką, numestą ant gėlės žiedo – ir prispaudusią tą žiedą. Ir tuoj pat jam kyla mintis – kažkas negerai su išėjusiu, o galbūt ir su juo pačiu. Gal tai šauksmas ir jam keliauti pas jį? Tai nėra šauksmas keliauti pas jį, bet tai yra ženklas susimąstyti dėl savęs.
Manoji tikrovė neturi priespaudos elemento, neturi gąsdinimo nė menkiausio impulso. Todėl dažnai jūsų pasąmoniniai tamsos srautai, tai yra, žemo energinio dažnio gausybė bangų jūsų viduje, sukelia jums įvairiausias neigiamas emocijas, vaizdinius, kurie nėra iš Manęs. Aš jūsų nė vieno nei baudžiu, nei gąsdinu, nei atkalbinėju nuo jūsų pasirinktų klystkelių, kad mėginčiau jus išgąsdinti, tęsiančius savo klystkelių žingsnius – bet visą laiką Aš jus raginu ir akinu eiti gyvuoju keliu tikrovėje.
Todėl jūs, turėdami daugybę iškraipymų savo viduje – ir nesuvokdami Manosios tikrovės – patys save išsigąsdinate, patys sau – ir vieni kitiems – sugalvojate nebūtas istorijas, ir jomis vieni kitus maitinate, nes būdami iliuziniame pasaulyje, kurį Aš sukūriau jums kaip tikrovės pasaulį, bet jūs nenorite tikrovės pasaulio atrasti Manojoje šviesoje. Todėl jūsų sukurta iliuzinė tamsa iš tikrųjų jus slegia realiai – smukdo jūsų dvasinį atgimimą, kurį aš jums suteikiau kaip asmenybės dovaną – nuo pat prigimties – nuo pirmo jūsų bejėgišku kūdikiu išvydusio šį pasaulį krykštavimo, tos pirminės akimirkos. Todėl jūsų baimės aplinka yra tokia slegianti – tiršta energine antklode – tiek jūsų išorę, tiek jūsų vidų. Dėl to jūs priimate klaidingus sprendimus. Einate vis labiau – ir greičiau – tolyn nuo Manęs, į dar labiau tirštėjantį tos tamsos lauką. Todėl natūralu, kad ir jūsų sapnai, ypač po tokių pergyvenimų kada netekote savo artimo, jus dar daugiau apgaubia ta netektimi – tamsos išraiška. Jūs nesidžiaugiate dėl išėjusiojo, nes jūsų vidus kupinas savanaudiškų apraiškų, pilnas nevilties, pilnas tamsos – nusivylimų, liūdesio, gedulo, kada Aš jums siūlau džiugesį, palaimą, ramybę, energiją, gyvybingą veikimą. Jūs jį atstumiate nepastebėję jo. Atstumiate, nes neturėjote šviesos mokytojų. Todėl tie patys sapnai nepaleidžia jūsų ir pasąmonės būsenoje pasireikšdami.
Tačiau, jūs turite turėti Manąją šviesą viduje, kad išsilaisvintumėte tiek iš šitų tamsos sapno apraiškų, tiek kad ir išvydę kokį sapną neinterpretuotumėte, neaiškintumėte jo klaidingai, ir tuo pačiu sau vėl nesudarytumėte papildomo žemo energinio dažnio baimės lauko savo viduje, o tada nesuteiktumėte ir panašių virpesių savo aplinkai.
Jūs turite suvokti, kad kiekvienas menkas jūsų virptelėjimas yra susietas su visuma. Todėl kada jūsų visuminė asmenybė, kokią suteikiau jums Aš kaip amžinąją dovaną, nėra atskleista Manąja aktualia šviesa, jums labai sunku įsivaizduoti, koks yra šviesos gyvenimas, koks yra Manasis, kupinas šviesos, pasaulis, kada nėra nė vieno Mano vaiko, kuris eitų prieš Mano šviesos, meilės, tiesos, tikrovės gyvąjį kelią, kada visi eina viena kryptimi – dar ryškesnės šviesos kryptimi. Jūs tokio pasaulio negalite įsivaizduoti, nes jūsų pasaulis yra suaižytas, suskaldytas, jame nėra gyvasties.
Ir štai dabar Aš jus pasirinkau kaip tuos savo šauklius, kad jūs galėtumėte kurti Mano gyvojo kelio apraišką savuoju šviesos gyvenimu, kad jūs išsilaisvintumėte iš tokių sustabarėjusių pasąmoninių tamsos srautų – išsiliejančių į sapnų išraiškas – ir siektumėte kažkokių paaiškinimų, bet gyventumėte savo orų gyvenimą tokie, kokius sumaniau Aš, kaip savo sūnus ir dukras, kaip savo šviesos skleidėjus ir skelbėjus, kad jūs patirtumėte gyvastį, ir joje dar daugiau siektumėte Mano jums suteikiamo gyvo energinio fontano, iš kurio gertumėte Mano gyvąjį jums suteikiamą maitinimą. Tada jūs būsite tyri ir švarūs viduje, laisvi nuo bet kokių sapnų. Ir jūs turėsite nuostabų, gyvą šviesos gyvenimą savo amžinybėje, kurią Aš jums suteikiau jau dabar. Jūs esate Manojoje amžinybėje. Nesiekite tamsos, kurios Aš nepažįstu, nes esu Šviesos Šaltinis ir Centras jūsų viduje.
Kokių jūs dar norite sapnų aiškinimo? Ar jums jie svarbūs šią akimirką?
Jūs turite šviesos kelią, tad siekite šviesos. Palikite tuos sapnininkus tiems, kuriems nėra Manosios šviesos poreikio.


Algimantas:
Ačiū Tau, mano mylimas AŠ ESU, už šį nuostabų atsakymą-mokymą. Aš Tave myliu, ir savo valią esu pašventęs Tavosios valios vykdymui, ir džiaugiuosi tuo, ir gyvenu tuo. Manoji valia, kad būtų Tavoji. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal