AŠ ESU atsakymas-mokymas, kodėl Algimantas savo mokymuose dažnai vartoja KOMUNIZMO kaip sektino pavyzdžio teiginį. Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2015 01 09

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mano Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese -AŠ ESU, aš esu pasirengęs suteikti Tavo atsakymą-mokymą į mano dvasios sesės Kristės klausimą, kodėl aš dažnai vartoju žodį – komunizmas – ir jį pateikiu savo mokymuose kaip teigiamą, sektiną pavyzdį, kai Kristei tai nėra suprantama. Ji nori Tavo paaiškinimo, kodėl aš vartoju tokį teiginį. Juk nuo komunistų nukentėję yra daugybė žmonių ir šitas skausmas taip pat nėra išnykęs.
Pagal energinį pojūtį, kurį patyriau, tai AŠ ESU suteiktas atsakymas, nors nebuvo pasakyta, kuris iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmenų suteikia šį atsakymą.


AŠ ESU:

Mano mylimas sūnau, Aš garbinu jus visus susirinkusius čia – kupinas Savosios šviesos, kurią gaunu ir iš jūsų, nuspalvintą jūsų patyrimais, kada jūs atveriate save – tikruosius Mano vaikus – Man, jūsų visų Šaltiniui, Tikrovės Šaltiniui ir Centrui, kuris išlieja kaip iš gausybės rago Savąją energiją, taip jus suvienydamas visoje kūrinijos dvasinėje Šeimoje. Aš jus visus garbinu šituo susiliejimu, kaip ir jūs Mane garbinate ne tais žodžiais, kuriuos išsakote savo garbinimo išraiškoje, bet atsivėrimu Man. Štai gyvojo intako, įtekėjusio į vandenyną, prasmė. Jis nebegali sugrįžti iš vandenyno, eidamas prieš savąją valią, prieš srovę – jis pasiduoda Manajai traukai. Taip ir jūs, Mano mylimiausi vaikai, esate intakai į Manajį vandenyną – į Mane – ir jūs nebenorite eiti prieš savo valią – prieš Manają trauką – prieš srovę. Jūs einate taip, kaip Aš vedu jus į Save, būdamas jūsų viduje, per savo suteiktą dalelę jums, pavadintą Minties Derintoju. Ir šitoji dalelė veikia jūsų pasaulio žmoniją, šviesesnius protus, veikia nuo pat Andono ir Fontos laikų, tų Mano pirmųjų vaikų šitame pasaulyje, gavusių Mano daleles.
Natūralu, kad dabartiniais laikais, ką Aš pavadinčiau Manąja dabarties akimirka po Manojo Sūnaus Kūrėjo – jums žinomo Jėzaus iš Nazareto vardu – misijos užbaigimo jūsų pasaulyje jūs buvote prieš laiką apdovanoti – visi nesutrikusio proto vaikai – Mano dalele. Jūs gavote šitą nenusipelnę savo pastangomis, bet Manojo Sūnaus, atlikusio misiją šitame pasaulyje, dėka. Jis pasirūpino jūsų šviesos pačia nuostabiausia vidine priemone – Manimi, patalpintu į jūsų vidų.
Ir turite jūs iš Manęs laisvą valią, kad galėtumėte išgirsti, ką Aš jums perteikiu per šitą savąją dalelę jūsų viduje. Aš jus mokau bendrystės, Aš jus mokau brolystės, Aš jus mokau iš vidaus, kaip jūs galėtumėte šitą bendrystę paskleisti jūsų gyvenimo išorėje.
Tai ir yra komuna. Tai ir yra komunizmas. Aš esu komunizmo vedlys, nes komunizmas – tai yra bendrystė, gyvenimas bendrai, komunoje. Komuna – tai yra Manoji kūrinijos šeima – bendrystė, brolystė. Tai yra, kas mus apjungia, neatskiria, nepaverčia svetimais, bet kas mus suvienija, sutelkia.
Juk kada buvo jums girdėta Paryžiaus komuna, tai ir buvo taip pat komunizmo išraiška šių laikų istoriniame etape, kada tie nuskriaustieji ėjo į gatves, jie protestavo, jie aukojo savąją gyvybę, norėdami atstatyti teisingumą, lygybę, brolystę. Jie išgirdo Manuosius mokymus, suteikiamus per Manają dalelę, kokių negirdėjo tie, kurie turėjo savo rankose valdžią, politine prasme, turtus – materialia prasme - ir taikė išnaudojimą – kaip einančių prieš Manają valią Mano mylimiausių vaikų suteikiamą skriaudą kitiems, engiamiems.
Kada atėjo akimirka ir buvo nuversta Rusijoj iki tol žmones engusi politinė valdžia, kurios viršūnę vainikavo caras, atsirado kelias tiems žmonėms, kurie buvo engiami, įprasminti save – gauti vaisių savo darbo dėka.
Kiekviena idėja, kokia ji būtų šviesi, turi tos idėjos vedlius. Ir jeigu šitie vedliai neišgirsta Manojo vedimo iš vidaus, tada jie suteršia pačią idėją, kuri nuo to netampa netikra idėja. Tai yra tarša konkrečių žmonių. Idėja tikrovėje nėra suteršiama. Idėja yra tai, kas žmones sutelkia, suvienija siekti geresnio aplinkos pasireiškimo – palikti kiekvienai kartai geresnį gyvenimą. Todėl tie, kurie mėgino panaudoti tos idėjos – komunos idėjos – įvairius įgyvendinimo kelius, jie atmetė Mane kaip tą pagrindinį idėjos Šaltinį, ant kurio pagrindo ir galėjo išsiskleisti brolystės, lygybės, ir laisvės idėjos įprasminimas toje visuomenėje, kuri tiek amžių buvo engta – laikoma tamsoje – ir dabar, turėdama tokias milžiniškas teritorijas, galėjo išsiskleisti visa savo pilnatve, atremta į Manajį vedimą iš vidaus. Tačiau tie vedliai, kurie užgrobė valdžią, jie suteršė pačią komunos bendrystės, brolystės idėją. Jie suteršė komunizmo tą idėją, kuria gyveno Kristus savojoje mažytėje bendruomenėje su apaštalais, kada dalinosi savo bendrabūviu – dalinosi rodydamas jiems kelią, kaip reikia gyventi kasdienį šviesos gyvenimą. Ir jie tarpusavyje dalindamiesi materialia bendros komunos išraiška mokėsi, žvelgdami į Mano Sūnų – jums žinomą Jėzaus iš Nazareto vardu – ir to, ko nesuprato iš jo abstrakčių pateikiamų mokymų, jie daug ką sau paaiškino matydami jo gyvenimo išraišką kasdienybėje.
Todėl nuo vedlių priklauso, ar ta idėja iš tikrųjų yra puoselėjama tokia, kokią suteikiu Aš, ar ji yra iškreipiama, suteršiama, transformuojama, sulaužoma, kad iš jos nieko nebelieka. Štai kodėl Mano Gyvoji Evoliucija numato jūsų gyvąjį atsivėrimą. Ir MAN NE JŪSŲ ŽODŽIAI, NE JŪSŲ MINTYS LIUDIJA JŪSŲ ASMENYBĘ, BET JŪSŲ VIRPESIAI, KURIUOS JŪS PASKLEIDŽIATE. Jūs galite pasakyti Man daug gražių žodžių, bet jūsų žodžiai nepripildyti jūsų vidinės būsenos – jie Man kaip tuščiai skambantys cimbolai. Tai ir šitą bendrą ir gyvą Mano komunos brolystės, laisvės, lygybės idėją suteršia tie Mano vaikai, ją iškreipia – ir net paniekino – uždrausdami net Mane minėti – ne tik uždarė, bet ir sugriovė daugybę maldos namų. Bet čia neturi nieko bendro su pačia idėja tų tamsos Mano vaikų priimti sprendimai, ir jų tragiški įgyvendinimo keliai, kurie atnešė milijonams netektis tiek dvasine prasme, nes jie nuvedė klaidingu keliu tolyn nuo Manęs, tiek materialia prasme – jie buvo ištremti iš savųjų gimtųjų vietų ir netgi atimta fizine prasme gyvybė buvo milijonams Mano vaikų.
Todėl jūs turite ir Manojo sūnaus – jums žinomo Algimanto vardu – mokymuose panaudotą komunizmo teiginį suprasti gilumine prasme, nepaviršutiniškai. Komunizmo ideologija, kurią iškreipė pastaraisiais dešimtmečiais jūsų aplinkoje gyvenę Mano vaikai, nėra Manoji komunos išraiška.
Algimanto pasakymai visuomet atsiremia į giluminę prasmę. O jie yra iškeliami dėl to, kad negalima atmesti pačios Mano idėjos vien dėl to, kad kažkas ją klaidingai interpretavo, ir dėl klaidingos interpretacijos žuvo milijonai žmonių fizine prasme. Reiškia, jūs turite koreguoti įgyvendinimo kelią. Idėja nėra suteršiama. Idėja nėra gilumine prasme iškreipiama. Idėja yra toji šviesa, kurią jūs gaunate iš Manęs. Bet, kaip jūs tą šviesą paversite gyva visumos komunos labui, kad brolystė, laisvė, lygybė tarp jūsų įsiviešpatautų, jau priklauso nuo jūsų vedlių. Ir čia jūs galite iš tikrųjų paslysti ir pridaryti didžiulių klaidų, bet tai ne idėjos kaltė, kad jūs jos nesuprantate ir žvelgiate tiktai paviršiumi. Lygiai taip pat kaip Aš jūsų neteisiu už jūsų daromas nuodėmes – Aš atskiriu jūsų daromus veiksmus nuo jūsų pačių Mano mylimiausių vaikų.
Tai dabar panašiai jūs turite atskirti ir Manąją jums suteikiamą komunos – brolystės – idėją. Ji yra šviesos, gyvojo tikrovės gyvenimo išraiška, kad jūs jaustumėte brolystę kur benuvyktumėte kitoje planetoje. Juk tai ir buvo komunizmo teiginys – bendrabūvis tarp visų – brolystės, lygybės, ir laisvės principu, ir iš kiekvieno pareikalavimas pagal sugebėjimus, o atlygis kiekvienam pagal poreikį.
Tačiau, jūs turite turėti mintyje, kad pareikalavimas pagal sugebėjimus, tai nereiškia nieko nereikalauti, jeigu žmogus nesugeba. JĮ REIKIA IŠMOKYT, KAD JIS SUGEBĖTŲ. Ir KELT REIKIA DVASINĮ SĄMONĖS LYGĮ, kad jisai SIEKTŲ ATIDUOTI SAVE VISŲ LABUI. Jam tada ir poreikis kyla pagal DVASINĘ sąmonę – nepasiimti kiek įmanoma daugiau sau, bet KOKS YRA POREIKIS. Poreikis atlikti vieną ar kitą darbą, kokios tam reikalingos priemonės, o ne kad tas priemones kaupti ir pasidėti, o paskui galbūt net ir kitiems dar išnuomoti – padaryti iš to VERSLĄ. Čia buvo kai kurių jūsų buvusių šitos teritorijos tuometinių vedlių klaidinga samprata Mane pakeisti Karlo Markso KAPITALO teiginiais. Viskas buvo paversta materializmu. Ir materializmas jus suklaidino. Jūs atsirėmėte į Karlo Markso autoritetą, atsirėmėte į jo veiklą, bet jūs nesupratote to veikalo giluminės prasmės. Ir tada imdami tiktai teiginio informacinę išraišką, be giluminio turinio, jūs nuėjote klaidingu keliu – iškelti materializmą virš Manęs. Jūs sukūrėte tą materialistinę pasaulėžiūrą, kur Man nebeliko vietos. Aš buvau išstumtas. Bet tai nebeturi nieko bendro su Mano komunistine idėja, su Mano komuna, su Mano brolyste, laisve, ir lygybe.
Todėl ir Algimanto mokymuose pavartojamas šitas KOMUNIZMO teiginys, arba komunizmo kaip reiškinio tam tikras terminas, jus taip pat neturi susietI su tomis klaidomis, kurias padarė jūsų politiniai vedliai – akli ir kurti Mano vaikai. Jūs turite žvelgti giliau – matyti tą bendrystę – BROLYSTĘ – kurią turėjo tarpusavyje apaštalai su Kristumi. Ir jūs dabar turite net ir savo šeimoje susiskaldymą – susiskaldymą, kur nėra bendrystės. Pažvelkite į jūsų dabartinio gyvenimo aplinką, kiek yra šeimų kurios būtų vieningos, kuriose vyrautų brolystė, kuriose vyrautų laisvė, kuriose vyrautų lygybė? Net šeimoje nėra komunos. Nėra to, ką Aš suteikiu Savąja Šviesa, Savąja Tikrove, Savąja Meile, Gailestingumu, Savąja Laisve. Jūs net šeimą pavertėte išnaudojimo mažiausia aplinka, į kurią nenorite įsileisti nieko. O Aš jums pasiūliau komuną visos žmonijos atžvilgiu. Juk jūs net ir Urantijos Knygos apreiškime skaitote – kada jūsų planeta pasieks tokią Šviesos ir Gyvenimo išsivystymo dvasinę pakopą, išnyks tarp valstybių sienos – grius valstybė kaip atmiręs, nebereikalingas Evoliucijos rudimentas – tas reiškinys, kuris kažkada skatino žmonijos vystymąsi. Bet saviizoliacija – uždarymas tarp sienų – Algimantui buvo irgi nepriimtinas reiškinys. Impulsą jis gavo iš Urantijos Knygos, bet po to jis pradėjo teigti ir savus teiginius, kuriuos Aš jam asmeniškai perteikiu, ir juos jisai jums – vis stipriau, galingiau – pagarsina – ką gali pagarsinti, kad jūsų dar neišgąsdintų. Todėl kai kuriuos iš jūsų ir gąsdina jo pavartojamas tas komunizmo terminas, nes jį jūs klaidingai sutapatinate su nieko bendro su komunizmu neturinčia nesena jūsų teritorijos istorija, praeitimi. O jūs turite pripildyti šitą terminą Manosios Meilės ir Šviesos, Manosios Tikrovės, ir tiktai joje jūs patirsite tikrąją Laisvę, Brolystę, ir Lygybę.
Mano mylimiausi vaikai, jūs esate tiek šitie šaukliai, tiek vedliai, kurie rodote Manąją idėją, kad visa komuna taptų visa žmonija, kur Maniesiems vaikams Kristaus atnešta komunizmo evangelija – Dievo Tėvystė, žmonių brolystė – tai ir yra komunizmo, Manąja prasme, Evangelija, kur visi vienas kitam yra brolis ir sesė dvasioje – nėra skriaudos, yra savitarpio supratimas ir gailestingas požiūris vienų į kitus, savitarpio pagalba, supratimas be jokio išnaudojimo. Ir tada jūs patys pajausite, kad jums nereikia tokių gausių materialių turtų, bet jūs patirsite, kokia yra nuostabi tarpusavio naujos kokybės santykių išraiška. Jūs patirsite, kad Manoji komuna – tai nėra siaura prasme kažkokia gamybos artelė, tai yra Manoji kūrinija, kurioje viešpatauja Manoji Meilė, kaip Gyvoji Energija pasireiškianti jūsų viduje, ir iš jūsų pasklindanti vienų kitiems. Ir tada jūs ištiesite savo išminties ir sukauptos patirties pagalbos ranką bet kam, kam ji reikalinga. Bet jūsų skvarbus kosmine įžvalga išvystytas žvilgsnis mato daug daugiau ir toliau, kam reikalinga ta jūsų pagalbos ištiesta ranka. Ir kitas ją – jūsų dvasios brolis ar sesė – mielai su meile priims. Ir tai yra jūsų bendradarbiavimo pirmasis žingsnis – tarpusavyje atrasti tuos, kad jūs galėtumėte pajausti su kuriais jums artimiau sekasi bendrauti, kyla pasitikėjimas didesniu laipsniu ir, natūralu, atsiranda didesnis atsivėrimas vienų kitiems, ir tuo pačiu kolektyviškumo dvasia tampa kaip vis stipriau liepsnojanti laužo liepsna. Ir toks kolektyvas iš tikrųjų pasiekia geresnių rezultatų, nes yra Manoji dvasia, kuri kiekvieną iš vidaus pripildo tos šviesos, kuri reikalinga tą kolektyvišką dvasią suvienyti į vientisą ir darnų kolektyvą.
Jūs turite suvokti, kad žmonija yra per didelė jūsų materialiam protui išraiška, kad jūs ją galėtumėte šią akimirką suvienyti į komuną, kada yra tokia susvetimėjimo, susiskaldymo, nepakantumo aplinka. Todėl pati idėja – komunizmo idėja – Mane turint kaip Pamatą, kaip Vedlį, yra nepakeičiama niekur. Jinai tampa gyva, kada jūs patys patiriate, kad tai yra nuostabi Tikrovė, kurioje jūs norite laisvai išreikšti SAVE, ir turite galimybių tam. Ir jums džiugu bendrauti su kitais, net ir nepažįstamais, iki tol nesutiktais, jūsų dvasios broliais ir sesėmis, nes jūs pasitikite, kad komunos dvasia yra ir kitur, ten, kur nuvažiuojate pirmą kartą, juk Aš veikiu visur.
Ta Vakarų materiali gausa taip pat pamynė Mane, pamynė komuną, bet net per materialią gausą, neatnešė palaimos, neatnešė nusiraminimo, neatnešė laimės nei į šeimą, nei į kolektyvą. Išnaudojimas tenai yra dar didesnis negu jūsų aplinkoje. Ir nelygybė yra dar didesnė. Todėl skriaudos yra dar baisesnės. Reiškia, ten turi būt taip pat komuna. Bet ji neatsiras be Manęs. Vieni dabar būdami materialios gausos viršūnėse, su panieka žvelgia į pačią komunizmo idėją – nes jie taip niekada ir nesuprato, kas yra komunizmas, nes šitą idėją iškreipė vedliai šitoje pasaulio dalyje. Todėl ta idėja ir nebuvo atskleista. O juk ji Kristaus atnešta į žemę, neįvardinant kaip komunos, bet savuoju gyvenimu demonstravus bendrabūvį brolystėje, lygybėje, ir laisvėje. Todėl tas Vakarų pasaulio gausos vedlių paniekinimas pačios komunizmo idėjos, rodo jų dvasinį aklumą. Lygiai tas pats ir su jūsų religinių vedlių dvasiniu aklumu. Jie bijo pripažint, kad Kristus, atnešęs ramybės, palaimos, bendrystės, bendruomenės idėją yra tas tikrasis komunos vedlys ir komunistas. Bet jisai remiasi į Tėvo vedimą iš vidaus, kad komunizmas būtų iš tikrųjų visiems prieinama komuna – saugumo, laisvės, savųjų talentų išraiškos prasme, kad jūs patirtumėte, kokia yra Mano visa dvasinės kūrinijos šeima komuna, kurioje yra visos sudaromos priemonės kiekvienam pasireikšti kuo geriau, gavus tiek mokymus, tiek į pagalbą ateinančius kitus dvasios brolius ar seses, nesvarbu kokio dvasinio rango būtų Manasis sūnus ar dukra – visuomet ateinama su Gailestingumu ir Meile. Štai ir yra ta Komunizmo – Komunos – išraiška Tikrovėje – Manojoje kūrinijoje – ir ko trūksta jūsų žmonijoje.

Algimantas:
Ačiū Tau, už šį atsakymą-mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal