Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas kodėl Kaligastija nebuvo suimtas ir toliau skleidė blogį, ir tuo apsunkino mūsų planetos evoliuciją, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 01 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, Tau mano dvasios sesė Dalia pateikė tokį klausimą – koks buvo tikslas laikyti Kaligastiją laisvą, nesuimtą, kad jis būtų ir toliau skleidęs blogį, ir tuo apsunkinęs mūsų planetos evoliuciją. Aš esu pasirengęs Tavąjį atsakymą-mokymą perteikti savo lūpomis.

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimiausias sūnau, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, Rojaus Trejybės Trečiasis Asmuo, jūsų taip su meile vadinamas Begaline Dvasia-Motina-Sese. Aš visus jus sveikinu ir šlovinu, kada jūs susiburiate čia, kupini vidinės meilės apraiškų, kad galėtumėte šitoje dvasinėje kolektyvinėje komunijoje pašlovinti Mus. Štai šitas gyvas ryšys ir yra mūsų susiliejimas dvasine prasme, kada jūs tampate viena su Mumis. Šita dvasinė vienovė jus iškelia virš aplinkinės materijos, tą akimirką jūs nebeturite jokių problemų, jūs esate gyvajame Mūsų glėbyje, ir kiek tiktai jūs leidžiate apnašoms užnešti jūsų įtikėjimo upės gelmę, atsirandant seklumoms, ant kurių ir užplaukia jūsų įtikėjimas, tiek jūs turite savo materialių problemų, kančių, skausmo, nerimo. Aš išvalau tas apnašas, kada jūs esate gyvajame Komunijos ryšyje su Manimi, kada jūs pašlovinate Mus ir veikiat ryžtingai, drauge su Mumis, visų labui, net ir taip, kaip Mes veikiame visos kūrinijos labui.
Mes neturime skausmo, Mes neturime tos tamsos išraiškos ir pasireiškimo galios, todėl ir Mano tas dvasios vaikas, kuris ilgą laiką buvo jūsų planetos dvasinės vyriausybės vedlys, nupuolęs į tamsos bedugnę, Mano akimis žvelgiant, vis tiek buvo Manasis vaikas, kupinas gėrio ir šviesos, nes Aš tų apraiškų, kokias suteikia jis savo klaidingais sprendimais, nemačiau Savojoje Šviesoje tokių, kokias matėte jūs, ir kokias jaučiate šios kartos Mano vaikai šitame kūrinijos pakraštyje, jūsų pasaulyje.
Aš žvelgdama Visumine Šviesa matau tiktai savo skleidžiamą Šviesą. Tuo tarpu Aš jums suteikiu visas priemones, kad jūs galėtumėte tą Šviesą įsileisti į savo vidų, ir taip pat nušvisti, ir tada jūs apšviesite tiek save patys, sąmonės lygiu, tiek ir aplinką, savo gyvenimo kasdieniais darbais, kuriuos Mes sumodeliuojame per Mūsų kitų vaikų, jums žinomų kuopiniu daiktavardžiu Apvaizdos veikimą jūsų aplinkoje. Todėl, kada jūs žvelgiate tiktai savo materialaus proto samprata, ir kada jūsų įtikėjimas yra ant seklumos užplukdęs savąjį laivą, tuomet jums kyla blogio aplinkos apraiškų skausmingų akimirkų, patiriamų jūsų viduje, todėl jūs manote, kad tas laisvas Kaligastijos judėjimas turėjo daugiau blogio pasireiškimo negu nesuvaržytos asmenybės laisvas veikimas, kad jis galėtų apmąstyti savo veiksmus, nesuvaržytus, kad jis galėtų pajusti savo viduje atliekamus klaidingus veiksmus prieš Mano valią, visumos evoliucijos vektorių iškreipiant ir nuvedant net ir daugybę Mano kitų vaikų į priešingą pusę. Tačiau žvelgdamas Visumos Šviesos galia, Aš matau Evoliuciją, kurioje yra įsitvirtinusi vien tik Šviesa, todėl toji akimirka, kurioje jūs gyvenate, patirdami tam tikrą materialią kančią, problemą, diskomfortą, tai yra ne dėl to, kad Manasis sūnus, jums žinomas Kaligastijos vardu, buvo laisvas pasireikšti, savo samprata ir veiksmais, o dėl to, kad jūs nepasinaudojote Mano suteikiamomis priemonėmis, kad galėtumėte atsispirti tokiems veiksmams.
Juk kada Mano sūnus, jums žinomas Jėzaus vardu, buvo gundomas ant Hermono kalno, jis visą laiką ištardavo – tebūnie Tėvo valia. Jis visą laiką iškėlė Tėvo valią virš aplinkos tamsos blogio, jisai pasinaudojo visomis jam suteiktomis Šviesos priemonėmis, kad savyje patirtų gyvybingą Mūsų gyvosios Šviesos pulsavimą. Todėl jis nepatyrė tos kančios, apie kurią jūs dažnai pamąstote. Bet gi jūs turite taip pat tą sampratą, kad Aš myliu kiekvieną iš jūsų vienodai, tai kodėl Aš turėjau nuskriausti Savąjį sūnų, nesuteikęs jam laisvos valios veikimo arenos. Aišku, Aš būčiau nuskriaudęs kitus, jeigu Aš kitiems nebūčiau suteikęs taip pat veiksmingų priemonių patirti Manąją Šviesą, kurią Aš suteikiu per Apvaizdos veikimą.

Tuo metu, kada jūs dar neturėjote suteiktų kiekvienam Mano dalelių, Minties Derintojų, tačiau Manoji Apvaizda visą laiką buvo jūsų aplinkoje ir veikė Evoliucijos labui visos žmonijos mastu, kokia ji bebūtų tamsi. Todėl mėgindami daryti išvadas jūs turite išplėsti kontekstą – susilieti su Mano jums suteikiama evoliucine Šviesa ir pažvelgti ne dabartinės akimirkos, kurioje jūs, kaip minėjau, esate užplaukę ant įtikėjimo seklumos, bet nusikelti į ateities akimirką, kada šitoje planetoje bus vien tiktai URANTAI. Manoji Šviesa evoliucine prasme bus įprasminta brolystėje. Juk Kristaus atnešta evangelija – Dievo Tėvystė, žmonių brolystė – tai nėra teorinis teiginys, jis yra suteikta geroji naujiena, evangelija, kad ji būtų įgyvendinta. Reiškia, jeigu ji buvo paskleista, tai ji BUS įgyvendinta. Juk ir jūsų dvasios brolis Algimantas, išplėtęs šitą evangeliją iki visos kūrinijos dvasinės brolystės ir Mūsų visų – dabar Keturių – Tėvo ir Motinos, esančių Rojuje – Tėvystės ir Motinystės, taip pat skelbia šitą evangeliją ne tuščiai, kaip teorinį teiginį, bet kad jis būtų įgyvendintas. Ir taip pat šitas teiginys bus įgyvendintas, net ir visai kūrinijai, ir visoje kūrinijoje, kurioje nėra Visuminės Dievybės garbinimo. O jūs jau tokį Algimanto evangelijos teiginį priimate kaip savastį, ir jūs garbinate Visuminę Dievybę, būdami dar materialiu pavidalu. Reiškia, jūs suteikiate Mūsų Evoliuciniam Planui vektorių, kad būtų tokia jūsų planetoje karta, kuri gyvens žydinčiame sode, kada tarp jūsų pasireikš dvasinė brolystė. Ir kas tada patirs brolystės šviesoje jūsų šios kartos akimirkos skausmą, kančią, kada jums iškyla klausimas – kodėl tuo metu Mano mylimas sūnus Kaligastija buvo dar laisvas, kad sėtų blogį.
Juk kada Mes esame dabartinėje akimirkoje šioje kartoje, visa Mano mylimiausių vaikų žmonija turi tas pačias priemones, kuriomis gali pasinaudoti, kokias turite ir jūs. Jūs jomis pasinaudojate. Kodėl kiti Mano vaikai jomis nepasinaudoja? Jie turi taip pat laisvą valią. Jeigu Aš nebūčiau suteikęs jiems tokių pat priemonių, kokias suteikiau jums, tuomet gal būtų prasmės kalbėti apie tai, kad Kaligastijos laisvas buvimas turėjo blogio apraiškų, kurių nebuvo įmanoma įveikti. Bet dabar, kada Aš įveikimui suteikiau visas priemones, dėl Mano dvasinio Sūnaus misijos Jėzaus iš Nazareto tapatybės lygiu šitoje planetoje visiško ir sėkmingo įgyvendinimo, reiškia jūs turite tą galimybę, net ir dabar tarp jūsų keliamo blogio realių veiksmų, kuriuos sukeliate realiai patys, turite tas priemones šitą blogį įveikti Manąja gėrio Šviesa.
Todėl, kada jūs žvelgiate į 2000 metų praeities akimirką, kada Mano Sūnus Kūrėjas vaikščiojo jūsų planetoje materialiu pavidalu kaip Jėzus iš Nazareto, tuo metu gyvenusi žmonija turėjo daug daugiau susipainiojimo, baimės, bijodama Manęs, paniškai bijodama Manęs, kad Aš nubausiu, kad Aš galėsiu sunaikinti ištisas tautas, nors tokie teiginiai buvo prieš Mano valią. Ką jūs šią akimirką prisimenate iš tų kartų, patyrusių jūsų dvasios brolių ir sesių realaus skausmo, realių kančių? Juk jie dėl tokių tamsos apraiškų, kada Manęs bijojo, iš tikrųjų turėjo skausmingą gyvenimą, klaidingus sprendimus, kurie suteikė labai karčių vaisių kitoms kartoms, bet dabar jūs negalvojate apie tos kartos kančių akimirkas. Todėl ir ateities kartos nemąstys apie jūsų dabartinę blogio ir gėrio kovą tokiu laipsniu, kokiu kovojate šiandien jūs čia, šioje kartoje. Jie turės savo lygio iššūkius, bet visa tai vis tiek bus Manosios Šviesos sklidimo, kuris yra nesustabdomas, pasekmė.
Ir Aš taip pat visą laiką būsiu užtikrinta ir nesikeičianti, kad nebuvo tokios akimirkos, kad Aš būčiau nors vieną savo vaiką bet kuriame pasaulyje nuskriaudusi, sulaikiusi be reikalo, pažeidžiant jo laisvą valią.
Laisvoji valia turi galimybę pasireikšti pasirinkimu. Pasirinkimą nulemia Manoji Šviesa, arba tos Šviesos užtemimas asmenybės viduje.
Aš ir tam Savajam mylimiausiam vaikui, nušalintam nuo pareigų, skleidžiau tą pačią Šviesą kaip ir aplinkai. Todėl savąja meile Aš jį taip pat globojau, kaip ir visus kitus, Savo mylimiausius vaikus, o sprendimus dėl vieno ar kito Manojo vaiko sulaikymo, nušalinimo priėmė mano Sūnus Kūrėjas, jums žinomas Jėzaus iš Nazareto vardu, ir Aš jo taip pat laisvos valios negalėjau apriboti, nes Manoji meilė neapriboja laisvos valios. Ji žadina, kad ta laisvoji valia būtų sulieta su Manąja. Štai jums yra apsauga nuo visų, net ir šios akimirkos dabartinės jūsų kartos kančių, skausmų, klystkelių. Aš jums suteikiu tas priemones, naudokitės jomis laisvai.

Algimantas:
Ačiū Tau mano mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą nuostabų mokymą-atsakymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal