Tėvo mokymas-atsakymas – KODĖL REIKIA ATRASTI ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU KUO ANKSČIAU, NET VAIKAMS? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 06 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese-AŠ ESU, Tavęs paklausė Tavoji dukra, kokia prasmė, kokia svarba yra Tavęs atradimo savyje, ir ypač jaunoms atžaloms? Aš šitą Tavo atsakymą-mokymą esu pasirengęs pagarsinti, kad jį galėtų išgirsti visi, o taip pat ir perskaityti mūsų Forume.

Tėvas:


Mano mylimiausi vaikai, Aš neturiu nė vienam jokių privilegijų, Aš nesuteikiu nė vienam išskirtinių sąlygų arba apsunkinimų. Visiems jums Aš, jūsų Tėvas, suteikiu SAVE, pasiųsdamas savo dalelę kaip neatskiriamą Manojo asmens buvimą, nors jis yra jūsų prote, veikia jus iš vidaus, bet jis yra neatsietas nuo Manęs, jis yra Aš. Bendraudami su Manimi, jūs tik panaudojate Manąją dvasią, Minties Derintoją, kad išreikštumėte savo lūkesčius per jį Man, nes mūsų yra giluminis, tiesioginis, akimirksninis ryšys – AKIMIRKSNINIS ryšys, be jokių interneto priemonių, be jokių kitų jūsų sugalvotų materialių išorinių, šalia jūsų esančių įrenginių. Akimirksninis ryšys vyksta per visą Manąją kūriniją, per visą amžinybę, Manyje. Aš aprėpiu jus visus – ir kiekvieną – savo dvasia, esančią jumyse. Tai įsivaizduokite jeigu jūs atrandate Mane, kokia būna jūsų viduje dvasinės asmenybės sužadinimo gyvoji kibirkštis, kad jūs savo materialiu samprotavimu negalite suvokti tos gelmės ir erdvės, kokia yra Mano suteikiama, išplečiant jūsų dvasinės asmenybės ir statusą ir tuo pačiu gyvybingas sampratas su pačiu Manimi – visos Evoliucijos Sumanytoju ir Režisieriumi. Todėl Manasis sumanymas jums, kurie einate gyvuoju keliu, tampa vis suprantamesnis, akivaizdesnis, kad šviesa iš Manęs turi užlieti visą kūriniją, bet ji negali užlieti jos vienu metu ir vienu ir tuo pačiu lygiu. Evoliucija yra procesas – judėjimas ir augimas – todėl jūs esate Mano sumanyti vaikai, pradedantys evoliucijos Manąjį planą nuo kūrinijos pakraščių. Todėl jums aplinka daro milžinišką poveikį. Jūs jaučiate jos įtaką ir jums sunku jai atsispirti. Kada Mano vaikai žengia tiesiai iš Manęs, būdami sukurti tobuli, tam tikrose sferose, jie taip pat sunkiai gali suvokti, ką reiškia pradėti Evoliucijos Plano įgyvendinimą nuo pakraščių. Būdamas tobulas, nors ir ne visumine prasme, bet tam tikrose sferose, negali patyrimu paliudyti to pakraščių pasimetimo tamsos, nes jis kilęs iš Šviesos Šaltinio ir veikęs Šviesos Šaltinio sukoncentravimo energinių virpesių centre, vykstant į išorinę kūrinijos kažkurią konkrečią vietą ir veikiant tuos pilnus tamsos Mano vaikus, jų dvasios brolius ir seses. Natūralu, negali įvykti akimirksninis susiderinimas, susiklausymas. Todėl toji tamsa negali akimirksniu pavirsti į Manąją šviesą. O tamsoje daromos didžiulės klaidos. Nepatyrimas, menkas išprusimas, net ir žinių neigimas dar labiau apsunkina sprendimų priėmimą ir tuo pačiu kiekvieno žingsnį kiekvieną konkrečią akimirką.
Jūs negalite pakilti virš savosios materijos, kurioje laikinai esate dabar patalpinti. Negalite išsilaisvinti iš savo materialaus apvalkalo. Jis jus suvaržo, bet suvaržydamas užkrauna jums nepaprastai sunkią naštą – kaip prižiūrėti, išmaitinti ir šildyti šitą materialų pavidalą, kad jis neprarastų gyvybingumo ir tuo pačiu visos judesį ir veiksmą suteikiančios priemonės, Mano jums padovanotai dvasinei asmenybei.
Fiziniai apribojimai jums sukelia didžiulių sunkumų. Ir kada jūs gyvenate tamsos aplinkoje, kurioje nėra tarpusavio sampratos ir pagalbos, jums tenka grumtis kiekvienam atskirai. Jūs negalite atsiremti į šalia esantį, nes jūs nepasitikite tuo, kuris yra šalia, o šalia esantys nepasitiki jumis. Todėl jūs neturite išorinės atramos. Ir štai Aš jums, Manojo Sūnaus dėka, įsikūnijus jūsų tamsos pasaulyje prieš du tūkstančius metų, Jėzaus iš Nazareto tapatybe, jūs gavote iš Manęs – dar neužtarnautą savo dvasiniais žingsniais ir troškimu žengti link Manęs – nuostabią jums suteikiamą dovaną – jūs gavote Mane. Tai įsivaizduokite, koks yra milžiniškas skirtumas suteikti Save, Kūrinijos Šaltinį ir Centrą, atidavus dvasios apraišką tam, pačiame pakraštyje, pradedančiam evoliucinį žengimą Manajam sūnui ar dukrai – kaip sunku susiderinti Tobulumui ir Tobulumo Šaltiniui su pačiu pirmuoju turinčiu laisvą valią asmenybės pasireiškimo segmentu materialiame pavidale – mirtinguoju – su jo protu, kuris neturi jokios sampratos apie dieviškumą. Ir dar aplinka, patyrusi iš aukštesnių negu mirtingieji vadovų pusės dar gilesnę tamsos įsiviešpatavimo akimirką – sukėlus maištą prieš Mane, ir iš Manęs sulaukus ne maišto nuslopinimo, bet izoliacijos, nutraukiant ryšio grandines, kad patyrimas, kupinas tos maišto tamsos ir gaivališkos sėklos, neplistų kaip užkratas kitose sistemose ir planetose, jums buvo palikta laisva valia, kad galėtumėte pasireikšti savo izoliuotoje aplinkoje savąja išmintimi, atsisakius Manosios šviesos aukštesnio mokymo ir vedimo, kurį jūsų aukštesni vadovai buvo paneigę. Todėl jūsų aplinka turi dar daugiau karčių pasekmių dėl skausmingai priimtų ir įgyvendintų maišto sprendimų, ir masine išraiška. Ir dabar jūs, net ir tokiomis sunkiomis aplinkybėmis, turite iš Manęs suteiktą Manąją dvasią ir turite galimybę Mane atrasti – atrasti, kad galėtumėte pranokti tą aplinkos sukurtą izoliacinį ir netikrovišką jūsų gyvenimą. Aš sumaniau jums gyvenimą Šviesos, Tiesos, Meilės Brolystėje, kad jūs reikštumėte vienas kitam sustiprinimą, paramą, bendradarbiaudami su Manimi, atsivėrus Man, ir atradus Mane.
Štai šitoji Mano jums suteikta dovana – Minties Derintojų patalpinimas jūsų prote – yra tas milžiniškas šuolis, kurį jūs galite atlikti savosios asmenybės vis stiprėjančio daigo augime, kada Aš jus ugdau iš vidaus, jūsų vis naujomis tapatybės pasireiškimo spalvos gamomis, iš Manęs gaudami tą neapsakomą sustiprinimą, kurio jūs niekada negalėsite gauti iš aplinkos tokio, kokį suteikiu Aš, net ir visai aplinkai.
Tai įsivaizduokite, kokia yra akinanti Šviesa jūsų viduje. Bet jūs dar nesate tiek atsivėrę Man, kad šitą Šviesą pajaustumėte viduje, kuri nustelbtų jūsų iš tikrųjų veikiantį kitos pusės protą, pavadintą materialiu protu, ir įsiviešpatautų Mano jums suteiktas dvasinės asmenybės dieviškasis išminties protas, pripildytas Manosios išminties ir dar veikiamas Manosios dvasios, Minties Derintojo, gyvų energinių impulse – virpesių.
Štai kokia jums yra suteikiama šviesa, gyvastis, energija ir tuo pačiu galia, ką jūs galite patirti savo būsena viduje. Tuomet jūsų išmintis tampa kosminės įžvalgos gelme ir esančia jūsų viduje. Jūs pajėgūs atlikti tokius veiksmus, kokių niekada joks mirtingasis nebūtų pajėgus įgyvendinti, jeigu neturėtų Manosios dvasios, patalpintos to mirtingojo prote. Kadangi jūs tokių dovanų dar nepanaudojate, jūs negalite suvokti, kokie laukia jūsų fantastiniai veiksmai, grandioziniai patyrimai šitame Mano sumanytame Evoliucijos Gyvajame Kelyje, kuriuo jūs jau pradėjote žengti pirmuosius žingsnius. Bet jūs jau sukaupėte didžiulį patyrimą iki atradote šitą gyvojo kelio pirmąjį žingsnį ir panorote žengti juo. Tai įsivaizduokite, jeigu jums būtų kažkas šitokias sampratas perteikęs nuo pat kūdikystės, jūs visą vaikystės etapą būtumėte nužengę jau bendraudami su Manimi, jau patirdami Manąją Šviesą ir Išmintį, ir tuo pačiu nebeturėdami tiek jus slegiančių pasąmoninių baimės srautų, kurie jums ir sukelia, su metais, įvairius negalavimus fizinio to laikino apvalkalo visoje sistemoje. Jūs būtumėte sveikut sveikutėliai, net ir šitą pačią Manęs garbinimo akimirką, jūsų ir Mano gyvojoje šventovėje, šitoje gyvojoje komunijoje. Jūs dabar meldžiate pasveikimo savo materialiam ir patiriančiam skausmą išoriniam pavidalui. Tada jūs nesuprastumėte, ką reiškia fizinis kūno skausmas. Ir tai būtų vien dėl to, kad jūs būtumėte gyvenę tokį gyvenimą, kokį sumaniau Aš, ir atsidavę Manajam vedimui iš vidaus, todėl jūs būtumėte visą laiką papildę Manąja energija savo išorinį apvalkalą ir jį prižiūrėję taip, kaip sumaniau jį Aš, kad gyventų palaimos ir ramybės sąlygomis be jokių stresų, nors jūs priimtumėte daug ambicingesnius, ryškesnius iššūkius.
Todėl ir dabar niekada sau nesakykite žodžio – vėlu. Nėra vėlu jums atrasti Mane savo viduje – ir ne vien tiktai jaunoms mamoms, bet ir kiekvienam iš jūsų – vis labiau atsivėrus Man, tapti ryžtingiems Mano vaikams, skleidžiantiems Manąją Šviesą savuoju gyvenimu visoje aplinkoje – kur bebūtumėte, ką bedarytumėte, darykite su Manimi. Ir tuomet jūs galėsite ta šviesa ir išmintimi apšviesti ir jaunas mamas, net ir sutikę jas savo kelyje iki tol nepažintas. Bet jūs turėsite ryžto, kaip joms atskleisti tą šviesą, kurią pažįstate iš vidaus ir patyrimu liudijate jos Tikrovę. Ir tai bus ir jūsų indėlis į Manojo Evoliucijos Plano įgyvendinimą, dedant asmenines pastangas, ir tuo pačiu atsidavus Manajam vedimui iš vidaus, nes Aš jums ir sudarau tas aplinkybes, kuriose galėtumėte jūs pasireikšti Manąja Šviesa kaip Mano mylimi ir Mane mylintys vaikai. Ir tada jūs patirtumėte jūsų šviesos, kuria Aš jus pripildau iš vidaus, prasmę ir svarbą tiems, kurie nuoširdžiai ieško jos. Ir jie jums išreikš savo dėkingumą, kad jūs apšvietėte juos, kad jie dabar gali taip pat patirti tą, ką jūs patyrėte atrasdami Mane, patirti tą atradimą, kad galėtų tuo pačiu saviesiems mažyliams užtikrinti sveikatingą gyvenseną ir tuo pačiu mokyti juos Manęs atradimo, kad jie ir patys būdami dar nesubrendę ir maži galėtų prabilti išminties žodžiu.
Mano sumanymas – jūsų gyvenimą visą laiką laikyti Šviesoje. Tačiau ir Šviesoje yra daugybė iššūkių, kurie jums kels pasitenkinimą, kada juos įsisavinsite. Dabar Mes esame drauge su jumis visais Ištaisomojo Laikotarpio kilpoje. Kilpą veržia žmonija. Tamsa ima vis stipriau į savo gniaužtus visą žmoniją, todėl jinai svetimėja dar labiau negu iki šiol. Ji skaldosi ir skaidosi ir tarp susiskaldžiusių ir susiskaidžiusių atskirų grupuočių kyla konfliktinės situacijos. Ir tos situacijos dar labiau suaižėja visą žmonijos brolystę, kuri Mano – kaip potencialas – yra padovanota kiekvienam iš vidaus, per Manęs atradimą. Todėl atradus Mane, brolystė tampa Tikrove. Ir jos negalima sukurti moralizuojant arba priimant kokius nors teisinius aktus, įstatymus. Brolystė yra Mano suteikta jūsų gyvensenos aplinka. Ir tiktai per Mane, kada jūs atrandate Mane savyje, jūs pajuntate brolystės vidinę būseną – kiekvienas – esančiam šalia ir toli, bet visą laiką patyrimą siejantys su Manimi, kaip su Visumos Tėvu ir Motina – ir kiekvieno Tėvu ir Motina.
Štai tada yra ta tikroji Kaina, kurią jūs patiriate, kas yra Evoliucija – jūsų pastangos, išreiškus norą eiti gyvuoju keliu ir dalyvauti evoliuciniame Manojo Plano įgyvendinime, ir atradus Mane, patirti Brolystę, nes atradus Tėvą ir Motiną savyje būsena tampa savaimine, kad visi yra mano broliai ir sesės. Ir tai nėra intelekto teiginys arba samprata, bet yra dvasinė būsena – tai yra gyvoji dvasinė jungtis, nutiesta kiekvienam iš jūsų, kaip Manoji dovana, kaip nematomas dvasinis ryšys, bet jis realesnis už jūsų materialaus žvilgsnio formuojamus įvairiausius paliudijimus ir argumentus, nes jūsų asmenybės daigas, stiprėjantis, ima pajausti – atradęs Mane, dvasioje – Brolystės tuos nematomus saitus kaip pačius tikriausius, kaip Tikrovės išraišką, kurią jis pradeda skleisti pats iš savęs, gerdamas jų Šaltinį, atrastą savyje – Mane.
Todėl norėdami užtikrinti sveiką gyvenimą, visų problemų išmintingą sprendimą, jūs neturite jokios alternatyvos, išskyrus Mane. Tik su Manimi jūs galite išspręsti visas problemas, kurios dabar jus skandina – ir ne tiktai jūsų krašte. Visoje planetoje nėra tos Išminties. Net ir susodinus visus filosofus į vieną kambarį, jie niekada neišmąstys nieko daugiau, išskyrus intelektualias sampratas. O Manoji Evoliucija yra dvasinė gyvastis, sumanyta dvasinėms asmenybėms. Tik jūsų planetoje jos turi, kol kas, laikiną materialų apvalkalą. Bet vis tiek pagrindas išlieka nekintantis – Pagrindas esu Aš.
Tai kaip jūs galite tvarkyti savo kasdienius, buitinius reikalus, šeimos gyvenimą, šalies vadovavimą, Mane nustūmus į tamsą? Aš esu nenustumiamas, Aš esu Šviesa. Jūs nepajėgūs Manęs nustumti. Dėl to jūs galite prisidėti prie Manęs skleidimo kitiems per savo gyvenimą arba galite laukti tolimesnio jūsų laiptelio, atkartojant šituos neįveiktus iššūkius šitame pasaulyje, po pažadinimo. Priekaištų Aš jums niekada neišreikšiu, o Meilę jums skleisiu tą pačią, kokią skleidžiu šią akimirką ir šitame tamsos laikinai apimtame pasaulyje.
Bet Aš jus kviečiu – ir raginu – kaip savo mylimiausius vaikus, aktyviai dalyvauti Evoliucijos Gyvajame Kelyje, Mano jums padovanotame kaip amžinybės dovana. Ir kuo ankščiau jūs pažadinsite savo mažylius kaip dvasines asmenybes, tuo sveikesni jie bus augdami net ir fiziniu pavidalu, tuo sveikesnėje aplinkoje būsite ir jūs, ir tuo ryškiau sužydės Mano jums teikiamos Brolystės nuostabūs sodų žiedai.


Algimantas:
Ačiū Tau, mano ir visų Tėve, už šį atsakymą-mokymą. Jis nuostabus. Manoji valia, kad būtų Tavoji. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal