Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjas gydo ne vien mūsų materialų kūną, bet ir protą, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2017 09 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kada mes garbindami sakom, kad Kūrėjas gydo asmenybės materialų kūną, reikia išplėst ir tart, kad jis gydo ir mūsų protą. Juk kada žmogus serga depresija, tai jo protas yra neveiksmingas – reikia jį gydyt – ne vien kūną.
Kūnas priklauso nuo to, kaip veikia protas, ir jeigu protas yra neveiksnus, tą akimirką kūnas negali būti veiksnus. Reiškia, Kūrėjas mums suteikia tuos aukšto energinio dažnio virpesius, kad būtų ir protas funkcionalus, kurio mes nematom. Dėl to mums ir tos matomos ir kančią sukeliančios ligos daugiau asocijuojasi su materialiu kūnu. Bet subtilesnis yra mūsų proto sutrikimas. Todėl dabartinio amžiaus liga yra depresija. Ir tą ligą sukelia iš tikrųjų nusisukimas nuo Kūrėjo – arba net ir nežinojimas, kad yra Kūrėjas kiekvieno iš mūsų viduje.
Dėl to ir yra mano jums skelbiama Evangelija – Kūrėjas yra realus, tikras, gyvas, ir yra viduje, ir Jį galima atrast.
Ir jeigu Jį atrandi, daugiau jau nebeieškai – būsena paliudija, kada tu esi atradęs Kūrėją.

Jeigu tau kyla klausimas – įdomu, ar aš atradau, ar ne – tai jeigu tu ieškai kokio nors daikto ir jį surandi, tu šito klausimo nebekeli – tai ar suradau tą daiktą, ar ne? Tu jį paimi ir laikai jau rankoj, arba naudoji kita prasme, jeigu jis didžiulis, negali paimt į ranką tą daiktą. Tas pats ir su Kūrėju – realiai jeigu tu atrandi, tu jau žinai, kad atradai – būsena tą paliudija, nebekyla klausimo.
Kada žmonės nežino šitos Evangelijos, nes niekada nėra girdėję jos, kadangi niekas nemokė tokios Evangelijos, net ir Kristus nemokė šito, tai tokių mokytojų nebuvo, tai iš kur vaikai gali žinot tuos teiginius, kurių niekas nemoko? Minties Derintojas – taip, suteikia teiginių laviną – vaikai pasako ryškių teiginių – bet tėvai iškart išsigandę sako – nustok tu šnekėt nesąmones čia, dar kas išgirs. O vaikas sako teiginį, kurį jisai natūraliai yra gavęs iš Minties Derintojo. Ir tas teiginys yra tikras, bet tėvams kelia baimę, kadangi tas teiginys per daug pranoksta tamsos aplinką ir dėl to jau tėvai iškart slopina vaiko laisvos valios laisvą pasireiškimą. Ir tada vaikas labai greitai išmoksta prisiderint, kaip reikia neužrūstint tėvų, kad jam nebūtų nemalonios akimirkos susilaukus priekaištų. Tada jis pradeda meluot. Bet pirmoji melavimo priežastis yra tėvų spaudimas – tėvų spaudimas neleidžiant pasireikšt vaiko laisvai valiai, o tuo pačiu ir jo laisvai minčiai, laisviems teiginiams.
Ir tada mes matom, kad aplinkoj įsiviešpatauja sužeistas protas, kurį reikia gydyt, nes tai nėra asmenybės sveikas protas, nors tas protas sukuria aukščiausių technologijų, panaudoja jas –kam? Ginklams. Ginklams, Žudymui. Visos geriausios technologijos visose šalyse, kurios išvysčiusios materialią civilizaciją, yra skiriamos naikinimui. Tai argi tai yra sveikas protas – asmenybės sveikas protas? Jį reikia gydyt – kūnas sveikiausias, o protas sutrikęs. Jį reikia ištiesint kaip tą jauną medelį. Juk mūsų gyvenimas čia, šitame pasaulyje, yra pradinis, pradinis į amžinybę.
(Algimantas kreipiasi į urantę) – Ar aš galiu pagarsint tą, ką tu man dabar sakei? – Aišku, kad galit. – Tai štai, kada aš išgirdau prašymą paaiškint sapną, sapną, kuris tarsi ir nebūtų aiškus – bet jis yra aiškus. Prieš kurį laiką jau iškeliavusi motina pasirodo sapne savo dukrai, žemiškąja prasme, ir sako – Tiktai lankyk bažnyčią, tiktai nenustok lankiusi bažnyčios, nes paskiau reikės labai čia mokėt didelius mokesčius. – Ką tai reiškia? Kada motina iškeliavo, jinai neturėjo jokio supratimo apie bažnyčią, kuri būtų gyvoji bažnyčia – šventovė. Ji turėjo savo sampratą apie pasaulį, kuris buvo jos gyvenimo aplinkoje ir jos gyvenimo akimirką, bet dabar ji pateikia savo dukrai – apsireiškusi sapne per Minties Derintojo projekciją – teiginį – tiktai nenustok lankiusi bažnyčios. Bet dukra jau žino, ką reiškia Gyvoji Šventovė, jinai patiria tą, ko nepatyrė jos motina, ji patiria savo lygiu – jos asmenybės pažadinto ir šviesaus proto lygiu – kokia yra bažnyčia – Gyvoji Šventovė. Ir šitas teiginys – motinos perteiktas Minties Derintojo projekcija – tik nenustok lankiusi bažnyčios – reiškia tik nenustok lankiusi Gyvosios Šventovės, kuri yra jau pabudusios šviesios asmenybės protui vis aukštėjančio dažnio virpesių patyrimu per gyvąją Komuniją, nes reikės gi po prisikėlimo mokėt didžiausius mokesčius, jeigu tu mesi lankiusi bažnyčią – Gyvąją Bažnyčią – jau ką mes dabar patiriam, ko jos motina negalėjo patirt, todėl jos samprata buvo apie tą paprastą bažnyčią. O mokestis – tai yra pastangos. Pastangos, nes jeigu tu nedėsi pastangų čia, tada reikės per daug didelius mokėt mokesčius pastangų išraiška, nes protas nebus pripratęs dėt pastangas palaikyt Komuniją, atsivert savo Tėvui ir Motinai – Kūrėjui – atsivert gyvąja asmenybe, o aplinka tą daro, ir daro harmoningai jos lygiu. O tu atėjai čia, ir matai, kad neturi išugdęs sau tokių asmenybės įgūdžių dėti pastangas, nes apleidai Šventovę, nelankei Šventovės, iš kur tada bus tos patirtys, kaip dėt pastangas bendraujant ir veikiant su savo Tėvu ir Motina.
Juk ne veltui aš pasakiau – maždaug penkiolika urantų susirinko vakar – mieste yra šeši šimtai tūkstančių gyventojų. Tai jau daug – penkiolika, na, aišku, du – jau daug, vienas – mažai, trys – dar daugiau, penkiolika – tai čia jau minios. Bet santykis tarp šešių šimtų tūkstančių ir penkiolikos yra milžiniškas. Todėl, natūralu, kad tie pažadinti, visi jaus tuos sunkius jiems keliamus mokesčius – Atsiverk, Pagarbink – kaip ir mes garbinam.
Ir štai dabar kaip tinka tas ką tik mano vakar įdėtas Begalinės Motinos mokymas apie urantų po prisikėlimo sunkų žingsnį – kaip jiems ten yra sunku, kadangi jie neprisiderina prie aplinkos.
Būtent dėl to, štai, ką sapne ir apreiškė – kad per dideli mokesčiai tam neįpratintam asmenybės protui. Štai kodėl reikia gydyt protą, čia, šitame pasaulyje, pradiniame pasaulyje – ne vien tiktai kūną – bet protą reikia gydyt.
Ir štai dabar pagalvokit, kaip viskas susieina – aš išgirdau tavo garbinime šitą pasakymą – reikia gydyt materialų kūną – ir man iškart kontrastas – reikia išplėst, nepaleist ir proto – jis yra svarbesnis, jis yra centras. Dabar tas papasakotas sapnas. Paklausta prieš kurį laiką Šventovėj irgi klausimas, Pakalniuose, tai kaip gi sekasi urantam po prisikėlimo? Ir štai tik dabar iššifruotas tas ir pateiktas man mokymas, kurį aš tik ką peržiūrėjau ir įdėjau – viskas susieina į tą patį vieną tašką, kad viskas įvyko štai taip sklandžiai per šitą mano dabartinį pateiktą pamokomąjį žodį. Viskas sueina į tą gyvą sistemą, ir tada tu matai, kad prioritetas turi būt – tiktai Gyvasis Kelias. Tada bus ir Šventovė, ir pastangos, ir protas, ir bendras veikimas su Kūrėju, ir tada nebus diskomforto pažadinus. O ten bus ryžtas – tai ką, jau dabar tiktai Tėvą garbinat? Ne, mielieji, pridurkim dar ir Rojaus Trejybę, ir dar Visuminę Dievybę AŠ ESU. – O mūsų klausinės – tai kas čia yra per dalykas, kaip, ir ką? – ir jūs pasireikšit kaip Šviesos Mokytojai – atėję tie iš neseniai patyrusio maištą tamsos pasaulio, patiriančio skausmingas pasekmes, kur pati didžiausia visos žmonijos rykštė yra prievarta, išnaudojimas, žudymai, ligos, kančios, kariavimas, melagystės – pradedant valdžia ir baigiant bet kokiu individu kuris nėra atradęs savyje Rojaus Trejybės-AŠ ESU.
Tai štai – iš tokio pasaulio atvykęs, tik ką po prisikėlimo, ir jau sako – garbinkim daugiau negu mes čia aplinkui jau kiek laiko esantys negarbinam. Ir jie tada klaus – tai kas tai yra? Štai ką reiškia Gyvasis Kelias – ir aiškinsit kaip mokytojai – Šviesos Mokytojai, bet tam jūs būsite pakloję – pastangų dėjimo dėka – savyje kaip asmenybėje – didžiulį įgūdžių suformavimą drauge su Kūrėju – su savo Tėvu ir Motina, kurį ir garbinam. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal