Mūsų protas yra iš dviejų dalių - matomos ir nematomos, 2018 04 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Šiandien man kilo mintis, kaip galima paprasčiau žmonėms aiškinti apie mūsų atsivėrimą Rojaus Trejybei-AŠ ESU, kad jie kuo mažiau būtų sugluminti ir supainioti, kada jiems pasakoji apie asmenybės dieviškąjį protą, kuris ir nori bendrauti su savo Šaltiniu, ir žmogaus gyvulinį protą, kuris tik trukdo atsivėrimui, o daug kas net ir dėl tokio apibūdinimo, kaip gyvulinis protas, labai dažnai net įsižeidžia, tad jis nebegali suprasti, kaip čia išeina, kad tarsi viename žmoguje yra ne vienas protas, o du – taip negali būti, tai kažkokia nesąmonė, pasakos – ir panašios emocijos yra gana įprastinė reakcija. Kada sakai apie savo Širdies atvėrimą, o ne proto, kada sakai skaityti Širdimi, o ne protu, kalbėti Širdimi, o ne protu, tai dauguma klaidingai išvedžioja, kad aš pasisakau prieš žmogaus protą, kad protą iš viso neigiu, o tai irgi yra nesąmonė. Dėl to, kad būtų išvengta tokių dviprasmybių ir susipainiojimų ir siūlau tokį supaprastinimą.

Rojaus Trejybė-AŠ ESU mums padovanoja tokį protą, kurį sudaro dvi pusės, kaip mums šviečiančio mėnulio šviesioji pusė mums visada yra matoma, tuo tarpu kita – tamsioji – pusė mums niekada nematoma, tačiau nereiškia, kad tos nematomos pusės nėra, ir nereiškia, kad jos negalima pamatyti kosminių palydovų dėka ar pačių astronautų dėka apsukant kosminį laivą ir iš kitos pusės nusileidžiant ant Mėnulio, kada energijos įsisavinimas bus aukštesnio lygio negu šiandien. Taip yra ir su žmogaus protu – dabar mes matome proto vieną pusę, o ne abi. Ir matome būtent tą proto pusę, kur yra intelekto sfera, kuri talpina sausą intelektualią informaciją ir loginius apmąstymus bei sprendimus, kaip tą informaciją panaudoti savanaudiškai savo labui. Ir vien tik savanaudiškumo plėtimo dėka ir pasireiškimu konkurencijoje žmonija Urantijoje pasiekė tokią materialią civilizaciją, kuri dabar jau patiems žmonėms tapo pavojinga, ir grasina jau akivaizdžiu žmonijos sunaikinimu, jeigu nebus pakeista gyvensena ir mąstymas, nes viskas iki šiol buvo pasiekta be Kūrėjo – dėl to ir be Kūrėjo Meilės, Išminties, ir Įžvalgos – o tai reiškia, kad tokia civilizacija yra sukurta žmogaus nepilno proto, dėl to ji yra ir nevisavertė, ir, kas dar liūdniau, netgi nukreipta prieš Kūrėjo valią ir Evoliucinio Plano įgyvendinimą – visa žmonijos civilizacija – tiek materiali, tiek religinė, tiek emocinė-jausminė – viskas pažeidžia Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU vedimą iš vidaus savosios valios ir savojo nepilno proto iškėlimu ir išaukštinimu. Iš esmės tai Liuciferio-Šėtono-Kaligastijos civilizacija, kuri stovi – kol kas – svirduliuodama ir be krypties – pilna baimės, agresijos, susvetimėjimo, nepasitikėjimo, pasimetimo, ir save išaukštinančios puikybės, paneigiant Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Tačiau daug svarbesnė ir įdomesnė yra dabar nematoma ir iš esmės neveikli proto pusė, kurioje ir yra Širdies ir Išminties gyvoji dalis, kuri ir suteikia žmogui giluminių pojūčių ir jausmų patyrimo suvokimą ir supratimą ir gyvo Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – atradimą savo viduje. Ir būtent šitoji proto pusė turi dar tik pabusti, ji dabar žmonijoje dar iš viso neveikia. Ir ši proto pusė turi ne tik pabusti, bet ji turi įsiviešpatauti proto dabar veikiančios ir matomos intelekto ir logikos pusės atžvilgiu, nes tik tokiu atveju protas bus pilnas ir visavertis, ir galės reikštis pilnu pajėgumu, nes būtent Proto Širdies ir Išminties pusėje glūdi Rojaus Trejybės amžinųjų ir gyvų vertybių sampratos ir tų sampratų pritaikymas kasdienybėje, būtent šitoje proto dabar nematomoje ir neveiklioje pusėje yra Gyvoji Komunija su Kūrėju, gyvi patyrimai ir tų patyrimų pasidalinimas su kitais broliais ir sesėmis visų labui, kad jie irgi pažadintų savo proto Širdies ir Išminties pusę. Ir būtent tik tokį pabudusį žmogų ir galima pavadinti pilno proto žmogumi, nes jo proto abi pusės gerai veikia – Intelekto ir Širdies ir Išminties. Tuo tarpu visi tie, kurie yra atvėrę tik vieną savo proto pusę, yra panašūs į nepilno proto Kūrėjo vaikus, kada Kūrėjas jiems padovanojo pilną protą iš dviejų pusių – matomos – Intelekto – ir nematomos, bet jaučiamos savo atsivėrusiu Kūrėjui vidumi – Širdies ir Išminties.

Rojaus Trejybė-AŠ ESU mus visą laiką Minties Derintojo dėka veda iš vidaus, kad įgyvendintume mums padovanotą Likimą ir pasiektume Rojų ir savo Tėvus – Rojaus Trejybę-AŠ ESU, ir įsisavintume mūsų Tėvų mums perteiktą priesaką – būkite tobuli, net tokie tobuli, kokie tobuli esame Mes – ir mūsų priedermė padėti Minties Derintojui, o ne priešintis jo pastangoms žadinant mūsų proto nematomą pusę, kurioje pagrindine Šerdimi yra nuolatinis vystymasis tarp augančių sampratų, kas yra Gyvasis Įtikėjimas ir Gyvoji Komunija su Kūrėju, Gyvoji ir Dieviška Meilė ir Gailestingumas, Gėris ir Grožis, Tiesa ir Teisingumas, Harmonija ir Darna, kosminė Įžvalga ir Tikrovė. Gyvoji Religija ir Šventovė, Gyvasis Gyvenimas ir Amžinybė. Ir žmogus, kurio veikia tik viena proto pusė – Intelekto pusė – tokių Kūrėjo teikiamų vertybių – amžinųjų vertybių – ne tik nesuvokia, bet apie jas net kalbėti nenori, nes jam tokie aukšto dažnio virpesiai yra nepriimtini, tokios temos yra neįdomios ir sekina jo energiją. Tad visiškai nenuostabu, kad tokio žmogaus protas yra nepilnas savo pilnatve, jam labai stinga antrosios ir nematomos pusės, kuri ir sudaro Proto pagrindą, kuriame viešpatauja Kūrėjas, laisva valia vedantis Savo vaiką Gyvuoju Keliu ir Meilės ir Įtikėjimo galia. Ir būtent šitoji Proto pusė labai gerai pradeda jausti gyvus virpesius iš aplinkos, ir pradeda reaguoti į juos vis stipriau ir subtiliau. O šito visiškai nejaučia, ir net nieko apie tai nežino, ir nenori sužinoti, gyvenantys tik jų proto intelekto pusės vedami. Ir labai logiška, kad nepilno proto žmogus tikrai negali suprasti pilno proto žmogaus sakomų žodžių, kada šis aiškina net ir intelektualius dalykus, kuriais jis taip pat domisi, ir juos susieja su Kūrėju ir kūrinija kaip vientisa ir gyva Kūrėjo Sistema. Ir susikalbėjimas tarp tokių mirtingųjų neįmanomas, kol netikinčiojo prote bus nepažadinta antroji ir nematoma proto pusė. Ir būtent tol, kol nepažadinta ta nematoma proto pusė, kuri ir yra toji šviesioji pusė, tol intelekto ir logikos valdomas protas apie jokį įtikėjimą ir girdėti nenori, viskas turi būti sudėliota griežtos jo logikos dėsnių lentynose, ir be jokių nukrypimų į kokią nors mistiką, kaip jam tai atrodo. Todėl toks žmogus save laiko baimės – pasąmoninės, ir net sąmonės lygiu pasireiškiančios baimės – įkaitu, bet išsivaduoti iš jos ir bijo, ir nežino kaip, nes bet kokius Šviesos žingsnius su Gyvu Kūrėju kategoriškai neigia, ir dar kaltina jam norintį padėti žmogų, kad šis nori jį apgauti, juo pasinaudoti, kad jis turi kažkokių negerų užmačių ir nori jį į kažką įtraukti, ir tai gali būti jam pavojinga.
Visai logiška, kad nepilno proto žmogus niekaip ir negali suprasti pilno proto žmogaus teiginių ir veiksmų visų Šviesos labui.

Taigi, mano mylimieji urantai, toks bus paprastesnis ir tikslesnis paaiškinimas tiems, kurie mus kaltina, kad mes neigiame protą, kad mes esame fanatikai, blogąja prasme – užsispyrę riboto mąstymo lauke. O dabar kaip tik bus aišku, kad būtent tie mūsų kaltintojai patys neturi pilno proto, kai mūsų proto yra atvertos abi pusės – ir Intelekto, ir Širdies ir Išminties, tai jų proto yra atverta tik viena pusė – Intelekto.

Taigi dabar jau taip ir išeina, kad kaip tik būtent urantai ir yra tie vieninteliai visoje planetoje, kurie pasisako už pilną protą, ir būtent jie yra vieninteliai pilno proto, o visa likusi žmonijos dalis ir yra nepilno proto, ir plius dar labai smarkiai degraduoja net ir pats jų intelektas, o tai tik atves visus žmones – išskyrus urantus – į dar skaudesnius ir sunkesnius patyrimus be Kūrėjo, atrasto savyje. Ir tai bus jų pasirinkimas ir kaltė, kad net ir žinodami, kaip šiais laikais per internetą būtų galima sužinoti ir apie Gyvąjį Kelią, bet jo net ir neieškojo, o kai kurie net ir žinodami apie Gyvąjį Kelią, ir net pamėginę juo eiti kelis žingsnius, vis tik nusisuko nuo jo į blogio pasirinkimo ir apkabinimo pusę. Kiekvienam savo – renkamės laisva valia ir apsisprendžiame, kaip sprendimus įgyvendiname savo protu – vieni pilnu, kiti nepilnu. Šviesos Mokymai prieinami visiems, o kas jų nenori ir nepriima, tikrai nėra pilno proto. Evoliucija nuo to nenutrūks.

Tuo tarpu urantai vis ryžtingiau panaudoja savo pilną ir aštrėjantį protą, ir drauge su Kūrėju kuria ir įneša kaip Bendrakūrėjai Evoliucijos Plano įgyvendinimo asmeninį indėlį kasdien, visur – net ir mintyse.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal