Begalinės Motinos mokymas – Kas yra elitas? – 2018 03 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, ir prašau tavojo mokymo apie elitą, apie kurį žmonės kalba, rašo, mini, bet jų samprata visiškai nesutampa su manąja – aš žmogaus keliamo į viršų elito iš viso nelaikau elitu, nes man elitas yra Dvasiniai Mokytojai ir Vedliai. Ar mano sampratos teisingos?

Begalinė Motina:

Mano mylimiausias sūnau, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras – jūsų pavadintas Begaline Motina – Aš esu jūsų viduje Elito Vedlys ir Mokytojas. 
Tavoji nuostata yra Mano tau suteikta dar ankstesniuose patyrimuose iki Gyvojo Kelio etapo pradžios tavajame gyvenime, todėl ši nuostata tapo tavąja savastimi, jog tu jau tvirtai gali ją laikyti tavo paties samprata, jog tikrasis elitas – Mano Elitas – yra Dvasiniai Mokytojai, gyvenantys Manąja valia, ir Manojoje Tikrovėje skleidžiantys Manąją Šviesą Meilės motyvu – ir drauge su Manimi kaip Gėrio ir Grožio Bendrakūrėjai visų labui, o tuo pačiu ir savojo Elito labui, kad Manoji Tiesa ir Tikrovė būtų patiriama vis gausiau ir didesniam Manųjų vaikų skaičiui, kuris ir atspindi Manojo Elito gretų gausėjimą.
Pamąstykite savo proto loginėmis sampratomis – kas yra elitas? Elitas – tai, kas geriausias. O geriausias yra tai, kas jau bent turėtų pranokti gerą. Blogas negali būti geru, nes geras turi būti Gėrio išraiška, o blogas yra blogio išraiška. Todėl jūs ir sakote – elitiniai namai, mintyje turėdami geriausius namus, elitiniai produktai – geriausi produktai, elitinės prekės – geriausios prekės. Tuo tarpu visus išskirtinius žmones pagal savąjį supratimą jūs pavadinote elitu – turtingųjų elitas, politikų elitas, sportininkų elitas, mokytojų elitas, visuomenės elitas – tik čia jūs nebetaikote net ir prekėms taikomo standarto, kuris turėtų atitikti griausią kokybės išraišką, čia žmonėms jūs taikote išskirtinumą ne savo charakterio savybėmis, bet atitinkamų rezultatų vertinimu, visiškai iš akiračio išleisdami – dėl savo siauro mąstymo ir labai riboto proto pasireiškimo kosmine įžvalga – Gėrio sampratą – charakterio bruožą, kurį puoselėdamas elitas turėtų ir atkartoti Manojo charakterio Gerumo savybę skleisti Gėrį visiems. 
Kadangi jūs neturite jokios kosminės įžvalgos, kuri jūsų aplinką susietų į gyvą sistemą su visa Mano kūrinija ir su Manimi – kūrinijos Šaltiniu ir Centru – tai ir jūsų elito sampratos yra neteisingos ir net prasilenkiančios su Tikrove ir Mano jums suteikta Gėrio ir Gerumo pasireiškimo sąlyga Manajam Elitui, todėl jūs net išdrįsote dėl savo neišmanymo įvesti visiškai absurdiškus teiginius, pavadindami elitu turtingiausius verslininkus, net ir nusikaltėliams jūs taikote elito apibūdinimą, kas turėtų ir jums būti akivaizdu, jog tokie teiginiai prieštarauja ne tik Manojo Elito sampratoms, bet ir kertasi su sveiku mąstymu apskritai. Deja, jūs mąstote vis sekliau ir rečiau, vis dažniau naudojatės gatavomis ir pasiūlytomis trafaretinėmis formuluotėmis, kurios jums užkerta kelią į laisvos minties skleidimąsi kūrybiniame polėkyje su Manimi, todėl jūs net nepastebite, kad iš tiesų prieštaraujate Mano valiai, ir labai dažnai net išsityčiojate iš Manosios valios, o taip pat ir iš tų Manųjų vaikų, kurie visomis išgalėmis trokšta Mano valią vykdyti, ir kurie ir yra Manasis Elitas Urantijoje.
Dėl to, mano mylimas sūnau, tavo teiginys, jog Dvasiniai Mokytojai yra elitas, tikrai atitinka Mano nuostatas, standartus, ir Manąją Valią, kad jūs Elitą matytumėte ten, kur ima sklisti Manoji Meilė ir Šviesa, Manoji Dvasia ir Tiesa, tegu ir sunkiai, tegu ir silpnai, bet tai yra Manojo Elito Gyvieji Daigai, kuriuos Aš myliu ir stebiu, saugau ir stiprinu iš vidaus ir iš išorės, kad tik jums būtų lengviau būti Manojo Elito Tikruoju Nariu, kad tik jūs stiprėtumėte Manąja Meile ir Tiesa, kada jūsų dvasinis vidus, tikroji jūsų asmenybė, vis stipriau trokšta susilieti su Manimi, ir šitaip tapti Manojo Elito Gyvuoju Spinduliu tariamojo ir tamsoje esančio mirtingųjų vadinamo elito atstovams, kad ir jie pradėtų suvokti, kad jiems po tokia priedanga nedera slapstytis, nes Elito Karūna turi teisėtai priklausyti tik su Manimi susiliejančių Manųjų vaikų gausai, kad net ir visa planeta taptų elitu, visa žmonija būtų elitinė – atsivėrusi Man ir einanti Gyvuoju Keliu Meilės motyvu ir Gėrio pasireiškimo ir skleidimo kryptimi –ir visų labui.
Štai kodėl tariamas elitas jūsų planetoje turės užleisti savo nederamai užimamą vietą Manajam Elitui – Dvasinės Šviesos ir Tiesos pilnam Elitui - kad ir visa žmonija nustotų būti klaidinama net ir elito sampratomis, kuriomis ji tiki, nors tos sampratos yra klaidingos ir nepaprastai žalingos, nes jos perša mintį nuo pat mažumės, kad toks elito supratimas yra teisingas, dėl to ir vaikui kyla noras prasiveržti į tokį elitą, kad ir apie jį taip rašytų, kalbėtų, jį rodytų per televiziją. Šitaip jūs jau nuo mažų dienų žalojate vaiko psichiką ir klaidingus pasirinkimo kelius jūs nuolat peršate jiems į galvas.
Elitas esu Aš, ir kas tik savo Širdimi linksta į Mane, tas ir gali būti Manuoju Elitu. Jūsų Širdis yra tas matas, koks jūs – kiekvienas – Manojo Elito narys – tvirtas ar tik pradedantis, abejojantis ar ryžtingas, kuriantis ar prispaustas baimės, bet jeigu tik jūsų Širdis trokšta Gėrio ir Grožio, Meilės ir Teisingumo, Tiesos ir Tikrovės, ir jūs siekiate šitų Mano amžinųjų vertybių savuoju lygiu, jūs jau esate Mano Elitas. 
Man yra nuostabu vesti jus visus Manuoju Elito Gyvuoju Tikrovės Keliu, kad jūs visi – visa kūrinija, ne tik jūsų planeta, pavirstų Mano Elito gyvu pasireiškimu Brolystėje ir visų Gėrio ir Grožio labui. 
Štai kur yra pagrindinis rodiklis, kuris ir parodo jums, kas yra tikrasis Elitas – jūsų iškeliami broliai ir sesės, ar net niekur nežinomas Mano sūnus ar dukra, suteikianti paguodą ir gėrį kitam broliui ar sesei, net jiems šito ir nežinant ir realiai nejaučiant, kada pamačius kokį nuskriaustą ir kenčiantį Mano vaiką, už jį tą akimirką pasimeldžiama, kada siunčiamas sustiprinimas ir paguoda ne paprastu žodžiu, bet Širdies Virpėjimu.
Būkite tikri, kad jūs bet kurią akimirką esate Manojo Elito Tikruoju Nariu, kada jūsų viduje yra troškimas vaduotis iš aplinkoje tvyrančios tamsos ir savanaudiškumo, iš baimės ir nepasitikėjimo pančių, iš blogio ir klastos pinklių, kad vis stipriau atsiremtumėte į Mane savo paties viduje, kad pajaustumėte, jog Aš jums teikiu atgaivą ir džiaugsmą, tyrastį ir šventumą, kada jūsų veiksmai yra motyvuoti Manosios Meilės virpesių galia, kuri ir nuskraidina jus tolyn ir aukštyn link Manęs, esančio jūsų viduje, kad jokia baimė daugiau nebegali jūsų pasiekti, nes jūs įgyjate Manojo Elito Tikrojo Nario Statusą, kuris ir suteikia jums troškimą nešti Mano Šviesą visiems, kad ir tamsoje gyvenantys kiti Mano vaikai panorėtų tapti Manuoju Elitu Meilės motyvu. 
Būkite tikri, kad Manojo Elito Tikruoju Nariu jūs tampate nemokamai, jums nereikia jokių materialių turtų, jokios politinės aukštos padėties, nebūtina jums valdyti ar kaip savininkui turėti didelių korporacijų, nereikia ir išskirtinių fizinių savybių, kad jūsų rezultatai atsispindėtų pasaulio rekordais ir nubėgtais ar nuvažiuotais kilometrais, Aš į Savąjį Elitą priimu kiekvieną už asmenines ir nuoširdžias pastangas, atvėrus savo Širdį, kad joje būtų pajuntama Manosios Meilės gausa ir pilnatvė, ir tik tokia gyva Širdis ir tegali jus atvesti į Mano elito Tikruosius Narius, nes būtent šito ji ir trokšta visu savo nuoširdumu.
Tai kodėl, kuo daugiau jūs atsiversite Man, tuo stipriau pajausite savo Širdyje, jog esate Manojo Elito narys, ir niekada daugiu nebetikėsite, kad gali būti verslo elitas, nusikaltėlių elitas, politikų elitas, ar net fizinio grožio elitas, nes šios sampratos nesiderina su Manojo charakterio amžinosiomis savybėmis, kurios yra kupinos Meilės, Gėrio, ir Grožio visumos labui.
Manasis Elitas yra Gyvuoju Keliu tvirtu žingsniu žengiantys Manieji vaikai, kurie net ir paties žodžio – elitas – gali nežinoti, ir vis tiek būti tikru Elito nariu. Elitas – tai Manoji Dieviška kokybė Manuoju Žvilgsniu žvelgiant į aplinką, ir į save. Ir tik su Manimi jūs, kiekvienas, ir esate Elitas, nes būtent Aš ir esu Elito Šaltinis ir Centras, ir jus paverčiantis tokiais pačiais Gyvais Manojo Elito Spinduliais, kad apšviestumėte tvyrančią planetoje tamsą Mano Gyvąja Meilės Šviesa. Šitaip ir veikia Manojo Elito Tikrieji Nariai – mylimiausi Mano vaikai, įnešdami savo indėlį į Mano Banką Manojoje Širdyje ir aktyviai prisidėdami prie Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimo jūsų planetoje, ir kūrinijoje.

Algimantas:
Ačiū tau, mylima Begaline Motina, už šį mokymą. Manoji valia yra per amžių amžius, ir amžinybėje, sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, ir AŠ ESU valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal