Begalinės Motinos mokymas urantams, patiriantiems sunkius išmėginimus, suteiktas gyvojoje šventovėje, Kaune 2018 03 04

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti tavąjį mokymą, kokio pageidavo tavo dukra – Vita – Ką mums norėtum pasakyti, kai yra urantų, kurie patiria galbūt sunkių akimirkų? 
Tu žinai geriau, ką tokiomis akimirkomis vertėtų jiems daryti, į ką atkreipt dėmesį? 
Ir aš esu pasirengęs iš bet kurio iš jūsų teikiamą mokymą pagarsinti.

Begalinė Motina:


Mano mylimiausieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras Rojaus Trejybėje, jūsų vadinamas su meile – Begaline Motina. Kaip man yra nuostabu klausyti jūsų iš tikrųjų asmenybių skleidžiamų maldų, kuriose jūs šlovinate Mane, garbinate Mane, patys tapdami Manimi – garbingi šlovingi Mano vaikai – jūs geriate Mano virpesius, ir patiriate šitą akimirką sustiprinimą. Štai jums ir mokymas – Sustiprinimas nesiekiant paties sustiprinimo, bet atsiveriant Man.
Kaip keista, kada jūsų pasaulyje upės įteka į vandenyną, susilieja su vandenynu, tampa viena, kai Aš jums suteikiu intako tekėjimą į priešingą pusę. Kada jūs atveriate save, Aš savo Gyvąjį Vandenį iš vandenyno įlieju į visą intaką, kad ir jis būtų toks pat, kaip ir Mano vandenynas, pripildytas Manosios Šviesos ir Meilės, Tiesos ir Teisingumo, Gėrio ir Grožio, ir pasireikštų savomis tikrosiomis savybėmis, kurias Aš suteikiau asmenybei, kad ji pulsuotų jomis ir veiktų atsirėmusi į Mano vedimą iš vidaus per visą intako ilgį, kiekvieną akimirką kiekvienoje vietoje. Ir vėl jausdamas trauką tas intakas apsigręžęs plukdytų savuosius vandenis į Manąjį vandenyną. 
Štai taip Manoji Meilė juda iš Manęs – iš to Vandenyno – užliedama visą intaką, ir vėl iš atsivėrusio Man intako sugrįžta į Mano Vandenyną. Šitaip Mes esame sujungti, sujungti per Mano dalelę – Minties Derintoją – per Mano suteiktą jums Gyvąjį Tiltą – sujungti amžinybėje. Todėl jeigu jūs šitą nuostabų Mano padovanotą Minties Derintoją panaudosite kaip tą Gyvąjį Tiltą, atsiverdami Man, kaip Aš, iš Savo pusės, jums jį padovanojau, atidavęs dalelę Savęs, tai jūs ir Man sugrąžinkite savuoju nuoširdžiu atsivėrimu, kad intakas per šitą nuostabų Mano padovanotą ikiasmenį gyvų ir Mano proto pripildytų virpesių pasireiškimą jūsų viduje jus vėl sugrąžintų į Mane, kad jūs būsena patirtumėte susiliejimą su Manimi, ką Kristus ir vadino prieš du tūkstančius metų sakydamas – Tėvas ir aš esame viena.
Todėl jūsų atsivėrimas tuo nuoširdumu, kokį juntate tą akimirką, yra pagrindinis jūsų variklis, kad galėtumėte patirti Mane.
Patirti Mane, tai reiškia būti savimi, nes asmenybę Aš suteikiau kaip Šaltinis ir Centras, apdovanodamas jus originalumu ir unikalumu, be jokios kopijos, tai, natūralu, kad ir asmenybė trokšta susilieti su Manimi – susilieti taip, kaip mažyliai – jūsų aplinkoje – nori glaustis prie savo tėvų, jeigu jaučia iš jūsų meilę ir patys myli ta Mano jiems suteikiama sveika, gyva, tyra Meile be baimės – taip ir jūs neturite gyventi baimėje, o nuoširdumu pajusti, kad Aš jus glaudžiu prie Savosios krūtinės, kaip tuos pasimetusius, sutrikusius mažylius jūs glaudžiate savajame pasaulyje prie savosios krūtinės.
Jūsų skausmas, kančia – visa tai yra jūsų seklaus ryšio su Manimi pasekmė. Aš jums suteikdamas visas priemones negaliu šitų priemonių panaudoti pats daugiau negu Aš jau jums suteikiau jas ir apgyvendinau jūsų viduje. Todėl jūs patys savo pastangų dėka galite save nuoširdžiai atverti Man, ir Aš jus nuraminsiu – tą pačią akimirką nuraminsiu. Nuoširdumą Aš jums taip pat dovanojau, bet jūs jį prarandate, kada imate daugiau kreipti dėmesį į loginius apmąstymus, vietoj to, kad pasitikėtumėte Mano jums suteikiamų mokymų teiginiais. 
Jūs, teigdami, kad esu Visaapkabinantis, Visaapimantis, jūs stengiatės iš Manęs išsprūsti tarsi Manasis Glėbys neapimtų jūsų, ir jūs savo valios pastangomis mėginate išsiveržti iš šito Glėbio, atsidavę jūsų mirtingojo materialaus proto loginiams išmąstymams, ir tą akimirką jūsų baimė, net ir dar nepatiriamų pasekmių, bet jūsų numatytų materialaus proto galimų pasekmių ateityje, užvaldo jūsų vidų, ir asmenybė, Manoji jums suteikta amžinoji dovana, nebegali pasireikšti savuoju tapatumu. Jūs turite Mane patį savyje, kad Aš jums suteiktą asmenybę visą laiką – Meilės gyvais virpesiais – stiprinčiau tapatybės pasireiškimu. Jūsų tapatybė kinta, jeigu jūs daugiau susiliejate su Manimi – ji stiprėja, šviesėja, ryžtas auga, drąsa prisipildo iš Manęs, būsena kokybiškai pasikeičia. Ir tie baimės nakties šešėliai išnyksta Manojoje Šviesos įvairiapusių spindulių gamoje. Aš apšviečiu jus iš vidaus, ir baimės jūs nebegalite patirti, būsena išlaisvina asmenybę, kokią Aš jums sumaniau, kad ji nepatirtų baimės, patirtų Manąją Ramybę ir Meilę, Ryžtą ir Tikrovę, ir joje pasireikštų taip, kaip Aš vedu iš vidaus. Bet tai jūsų pastangų dėka įvyksta nuostabus atsivėrimas – jūs įtikite į Mane – įtikite – nes jums įtikėjimas – tai yra asmenybės gyvenimui Manasis suteikiamas Vėjas, kuris ir galėtų skleisti savo nuostabią dieviškąją srovę jūsų burėms, kad jūsų laivas galėtų plaukti pirmyn, vedamas Kapitono, kuris pasitiki savo Geruoju Locmanu – Mano jums suteiktu Minties Derintoju.
Visa šita gyvoji sistema jums suteikta, kad jūs ja naudotumėtės. Tai nėra teoriniai teiginiai – kaip ir Gyvasis Kelias – tai nėra jūsų išgirsti sausi teoriniai teiginiai, ar perskaityti – tai yra jūsų gyvenimas, kokį Aš jums suprojektavau savojo Evoliucinio Plano tėkmėje, kad Manoji sumanyta Evoliucija būtų įgyvendinta taip, kaip sumaniau Aš. Jūs negalite absoliučiai nieko joje pakeisti, jūs tik galite nusigręžt nuo jos – ir tuo pačiu kentėti. Kančia yra jūsų baimės šešėlių apraiška, neleidžianti jūsų asmenybei skleistis, kaip sumaniau jums šviesos išsiskleidimą polėkyje drauge su Manimi, kad jūs – kaip bendrakūrėjai – įsiklausykite į šitą žodį – bendrakūrėjai su pačiu Manimi – patirtumėte kūrybos džiaugsmą visų labui. 
Aš jums suteikdamas milžiniškas galias, atsirėmus į Manąjį vedimą iš vidaus, suteikiu tuo pačiu ir Apvaizdos apsaugą, kada jūs esate veiksmingi, ryžtingai žengiantys Gyvuoju Keliu, nes Manoji Evoliucija jums sumanyta, kad jūs patirtumėte vis stipresnį pasitikėjimą Manimi ir savimi. Ir tada be baimės jūs patirsite pasitenkinimą kiekvieno iššūkio įsisavinimu. Nėra nė vieno iššūkio, kuris būtų jums primestas nuslopinant jūsų laisvą valią, ir kad jus iš vidaus prislėgtų, prispaustų, kankintų. Mano visi iššūkiai yra jums suteikiami jūsų pačių asmenybės stuburo pasireiškimui vis ryškėjančia tapatybe, kuri aplinkoje gali pasireikšti Manąja Meile ir Šviesa.
Jūsų pasaulyje – daug skausmo ir kančios, nes jūsų per kartų kartas žmonija ignoravo pranašų tariamus teiginius, ir dar liūdniau – juos žudė, žudė už Šviesos žodį, už skleidžiamą Meilę, todėl jūs buvot tam tikra prasme nuskriausti, kada jūsų aukštesni vadovai maištavo prieš Mane. Todėl dabartinis jūsų kartos gyvenimas – tai daugybės kartų klaidingų sprendimų ir jų pasekmių sankaupa, kurioje net ir šiomis sunkiomis akimirkomis, Manieji vaikai vis tiek nusigręžia nuo Manęs, todėl pasekmės ir yra tokios jums skaudžios. Jūs nesugebat pajausti virpesiais vienas kito, todėl neatpažįstate Mano siunčiamų – nuolat jums siunčiamų – būsimųjų sutuoktinių, todėl renkatės tiktai žemiškojo proto – ir dar jūsų tėvų patarimų – pagrindu. Jūs neturite įgūdžių patirti Manuosius virpesius.
O dabar jūs turite suvokti, kad pakaitalo šitiems virpesiams nėra. Jūs turite pajausti nuoširdžiu atsivėrimu Man, kaip Aš lieju į jus virpesius, kad mokytumėte kitą kartą, kuri nebedarytų tokių klaidų, kokias darėte jūs, kad toji karta, nuo pat ankstyvo amžiaus, iš jūsų gautų tą šviesą, kurią jūs patiriate atsivėrę Man, studijuodami dvasinius šaltinius, bendradarbiaudami su Manimi kaip Bendrakūrėjai visų Šviesos labui, ir kaupdami tokį patyrimą, kurį galite perteikti jaunesnei kartai – perteikti Mano labui, visos žmonijos labui, ir jūsų, kiekvieno, labui. Ir tada jūs patirsite, kad nėra tų krizinių akimirkų, baimių, kurios slopina jūsų valios pasireiškimą, yra jūsų seklus nuoširdumas, seklus įtikėjimas, seklios pastangos, nes jūs panyrate į savojo tariamo proto šešėlių tamsoje nepaprastai jus įtraukiantį pelkėtą liūną, ir jame jūs mėginate prisitaikyti, tikėdamiesi, kad jūs išliksite net ir tokioje nepalankioje aplinkoje nepažeidžiami, suprasti, kad galėtumėte nors kiek pajausti Ramybę. Bet tai yra iliuzija, kuri labai greitai pavirsta į naują kančią.
Jūs niekada be Manęs neturėsite Ramybės, nes Ramybės Šaltinis esu tik Aš. Antro nėra.
Jūs negalite sukurti Ramybės patys, savo pastangų dėka, jeigu jūs nesiekiate dėti pastangas taip, kaip Aš jums suteikiu vedimą iš vidaus. Pasitikėkite Manimi, atsiduokite Mano vedimui iš vidaus ir jūs patirsite, kad pastangos jūsų visuomet atlyginamos. Aš nesu tas, kuris mėgintų net už menkiausias jūsų dedamas pastangas nesuteikti jums atlygio. O Manasis atlygis yra Tikrovės Šviesa ir Meilė, Tiesa ir Teisingumas, Gėris ir Grožis, Palaima ir Ramybė ir visa tai jūs gaunate net ir menkiausių nuoširdžių pastangų dėka, savyje. 
Už šitas Mano suteikiamas dovanas nieko prasmingesnio, brangesnio nėra visoje kūrinijoje.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begaline Motina, už šitą mokymą. Manoji valia yra sulieta su Tavąja, per amžių amžius ir amžinybėje, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, AŠ ESU, ir su manosios Partnerės valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal