Amžinosios Motinos mokymas apie virpesių pojūtį aplinkoje, 2018 04 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, ir prašau tavo mokymo – aplinkui tamsa vis tirštėja, žmonės pilni nerimo, ir ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje, viskas laikosi tarsi ant labai netvirto siūlelio, kuris gali bet kada trūkti, ir tada prasidės kažkokia lavina galbūt net ir dramatiškų įvykių, kurių žmogus nebus pajėgus sustabdyti, kol jie patys nesustos tarsi išsikvėpus didžiulės sniego lavinos judėjimo energijai, kalno papėdėje, kada jau ir jai nebeužtenka sukaupto judėjimo pagreičio jėgos, kuri iki tol savo kelyje viską nušlavė ir net pasiglemžė po savimi. Man kyla toks vidinis jausmas lyg nujaučiant kažką nepaprasto, kas pavirs į naują etapo pradžią ir Gyvajame Kelyje. Ar tai tik mano vidiniai pojūčiai, kuriems nėra jokio pagrindo? 

Amžinoji Motina:


Mano mylimiausias sūnau, aš esu tavo Amžinoji Motina, ir visų Amžinoji Motina, Rojaus Trejybės Antrasis Šaltinis ir Centras – ir esu, anot jūsų epochinio apreiškimo, Urantijos Knygos, Dokumentų įvardijimo, Dvasingumo Šaltinis ir Centras visoje kūrinijoje. O dvasingumas – tai Manosios Tikrovės įsisavinimas praktikoje, kada jūs Mano mokymus pradedate taikyti savo kasdieniame gyvenime, kada Gyvasis Kelias tampa jūsų kasdiene duona, kurią jums ir suteikiu būtent Aš – Amžinoji Motina. Ir kada jūs imate gyventi Manimi nuolat, ir per kiekvieną dieną būnate su Manimi visą laiką, ir savo būsena tą paliudijate ir sau, štai tuomet jūsų dvasinis jautrumas labai padidėja, ir jūs galite pajausti, kaip jūs sakote, ore tvyrančią įtampą. Tai – jausena jūsų viduje tų pačių energinių virpesių, kurie kitokiu dažniu sukelia ramybės, palaimos, džiaugsmo proveržius. Ir tai yra vienintelis – kol kas – jums būdas vis geriau patirti ir Mane, ir aplinką. Kuo giliau atsiveriate Man, tuo stipriau padidinate savo dvasinį imlumą ne tik Šviesos ir Tiesos apreiškimui, bet ir energinių virpesių pojūčiui ir patyrimui. O tada, turėdami informacijos, jūs galite savo jautria būsena numatyti ir įvykius, kurie ateityje dar tik bus. Būtent dėl to Aš jus nuolat skatinu daugiau atsiverti Man, daugiau bendrauti su Manimi, kad galėtumėte ne tik padidinti savo imlumą dvasinio Šviesos Gyvojo Žodžio sampratai, bet ir apskritai aplinkos virpesių pojūčiui. Ir savo virpesių imlumo pasireiškimu jūs tada ir pajuntate tą viduje tvyrančią atmosferą visoje šalyje ar atskiroje vietoje. Jūs galite nežinoti konkrečios informacijos, dėl ko yra tokia atmosfera, galite nežinoti, kaip ir kur surasti išėjimą iš tokios tamsos aplinkos, bet neklystamai juntate, kad toji aplinka yra žemo energinio dažnio virpesių laukas, kuriame pabuvus ilgesnį laiką silpnesnės nervinės sistemos individui toks energinis laukas gali padaryti daug žalos šio individo organizmui.
Kadangi energinių virpesių pasireiškimo poveikis yra realus, dėl to jūs – kai kurie – ir galite pajausti aplinkos tamsumą, piktavališkumą, agresyvumą, nes patys virpesiai ir yra toji energinė iškrova iš kiekvieno individo vidaus skleidžiama to individo vidinės būsenos galia. Niekas niekada negali pasakyti, kada ir kaip pasikeičia energiniai virpesiai, čia jie buvo aukšto dažnio, o jau čia pat žemo energinio dažnio virpesiai, kurių įtakoje žmogus ir priima vis klaidingesnius sprendimus. 

Dabar jūsų planetos – Urantijos – žmonija gyvena ir spinduliuoja labai žemo energinio dažnio virpesius, kokių nebuvo net ir Manojo Sūnaus Kūrėjo – Kristaus – savęs padovanojimo misijos įsikūnijimo metų jūsų pasaulyje. Taigi, dabar su taip smarkiai kontrastuojančių su jūsų energiniais virpesiais gyvu lauku jūs ir susiduriate. Įsivaizduokite mažiukus upeliukus, kur teka tyras ir skaidrus vanduo, kad galite kiek norite gerti jo vandenį, jis jus atgaivins, jeigu tik nejausite baimės, kad galite apsikrėsti, kokiomis nors ligomis, ir šito gyvo energinio lauko upeliukai suplaukia į Mano Gyvąją Ramybės ir Palaimos Jūrą Manyje, dėl to šitie Gyvi Upeliukai – Mano sūnūs ir dukros – ir pajunta Manųjų virpesių antplūdį savo viduje. O jeigu aplinkui yra milijardai užterštų ir dumblinų upeliukų, kurių vandens net neparagavus, bet vien pasižiūrėjus, nesinori gerti, o tuo labiau įbristi į patį upeliuką, nors kaip ir skaidraus upeliuko ,taip ir užteršto upeliuko vandenį sudaro du vandenilio atomai ir vienas deguonies atomas, tarpusavyje sujungtas, kad atsirastų skystas vanduo, kuris ugnį gesina, kai jo abu komponentai atskirai paimti ugnies degimą skatina. Dvi upelių kategorijos – skaidrūs ir užteršti – skaidrūs – Mano virpesių lauko įtakoje esantys Mano sūnūs ir dukros, ir užteršti – Mano sūnūs ir dukros einantys prieš Mano valią ir prieš Mano sumanytą Evoliuciją visai kūrinijai. Ir visa tai vyksta energinių virpesių pasireiškimu, jiems tai susiliejant ir sustiprėjant, tai išsiskiriant ir susilpnėjant. 
Kol kas jūsų planetoje energinių virpesių judėjimas yra labiau chaotiškas negu darnus, todėl ir aplinka vis stipriau ima patirti tokio chaotiško virpesių lauko pasekmes – augantį nesusikalbėjimą šeimose, mokykloje tarp mokytojų, tarp mokinių, tarp mokytojų ir mokinių, tarp mokytojų ir tėvų, tarp vaikų ir tėvų, o tai veda į vis stipresnio energinių virpesių lauko poveikį ir visai aplinkai. Ir būtent dėl to jūsų broliams ir sesėms taip svyruoja nuotaika tarsi be jokios matomos ir suprantamos priežasties. Tai ir yra visuomenės, kurios niekas neapjungia į Vienovę su Manimi ir tarpusavyje – per Mane – bendras žemų energinių virpesių chaotiškas laukas, kuris ir veikia kiekvieną individą. Energinio lauko poveikį jums galiu palyginti su jums skiriamu pagyrimu arba papeikimu – pagyrimo žodis pavirsta sustiprinančia kiekvieną aplinka, kai paprastai kiekvienas ir trokšta pagyrimo, o ne peikimo, tad aukštų energinių dažnių aplinka ir veikia kaip sustiprinanti ir maloninanti aplinka tarsi jums kas nuolat lietų pagyrimus. Ir visiškai kitaip juntamas žemų energinių virpesių laukas – tai tarsi būtų nuolatinis peikimas, nuolatiniai prikaišiojimai, nuolatiniai kaltinimai. Kaltinimus girdėdami ir žinodami, kad jie nepelnyti ir neteisingi, jūs pajuntate viduje nepasitenkinimą, susierzinimą, ir norą tuoj pat teisintis, apie pagyrimus ir džiaugsmo akimirkas būtent tuo metu jau nebeprisimenate, nes jus visiškai į save įtraukė žemo energinio dažnio virpesių iliuzinis sūkurys. Jūsų nuotaika krenta, arba bent jau viduje yra kažkokia neapibrėžta sunki – net – slogi – būsena, nors jūsų niekas ir pirštu nepalietė, buvo tariami vien tik žodžiai, ir tie žodžiai buvo tariami patiriant tiems žodžiams tarti atitinkamo žemo energinio dažnio virpesių vidinį lauką, vidinę būseną. Tai tik paliudija, kad net ir fizine prasme nepalietus kūno, o ištarus tik žodį, mirtingojo būsena gali pasikeisti taip, kad jo vidinė būsena bus tokia, kokia paprastai būna po sunkių fizinių kovų –išsekimas po susirėmimų O tai reiškia, kad ir virpesiai turi realų svorį – aukšto dažnio keliantys džiaugsmą yra lengvi, keliantys skausmą ir liūdesį – žemo dažnio virpesiai yra sunkūs, dėl to ir būsena formuojama tokių virpesių lauko terpėje taip pat atitinkama.

Kada šalyje, arba mažesniame darinyje – mieste, ir net šeimoje, yra sunkios sąlygos save išreikšti, realizuoti savo svajones, kada nedarbo lygis yra labai didelis, o darbo surasti nebegali iš viso, kada konfliktų vis daugiau, o išminties – proporcingai – tik mažiau, tai tokiame mieste ir šeimoje slogulys bus akivaizdus žemo baimės energinio dažnio virpesių išraiška. O kada tokių žemo energinio dažnio virpesių laukas susivienija su kitais žemo energinio dažnio virpesiais, sklindančiais be perstojo iš kitų mirtingųjų vidaus, nes jų vidinė būsena būtent tokius tik virpesius ir paskleidžia nuolat, tai ir visame mieste ar šeimoje bus slogi atmosfera, kad net ir kokia nors šventinė pramoga nebebus tokia, kad joje atsipalaiduotum, pasijaustum it vaikas, pilnas džiaugsmo ir atgaivos, nors tą pačią akimirką galės pasigirsti ir vaikiškas juokas, tačiau jis nenusės į tokio paties dažnio energinių virpesių lauką, o nugrims į žemų energinių virpesių lauką. Kadangi suaugusiųjų Energinis Laukas yra paprastai stipresnis už vaikų, tai vis tiek viešpataus žemo energinio dažnio laukas. Ir taip atitinkamai susiformuoja bendras energinių virpesių laukas visame krašte, kontinente, pasaulyje. Štai kodėl išvažiavus į kitą šalį, kur yra aukštesnių virpesių energinis laukas, po viešnagės sugrįžus, turi praeiti kelios dienos, kad vėl būtų be skausmo prisitaikoma prie vietinio energinio lauko aplinkos. Prie aukštesnio energinio dažnio lauko prisitaikyti yra daug lengviau negu prie žemo dažnio virpesių lauko. Būtent dėl to ir pajunta jautresni virpesiams Mano vaikai palengvėjimą palikę žemo energinio dažnio virpesių lauką net ir trumpam, ir sunkumą – vėl sugrįžtant į tokių virpesių lauką iš aukštesnio dažnio virpesių lauko.
Tad gyvenimas atitinkamo dažno virpesių lauke tą individą veikia iš vidaus, nes visi virpesiai persmelkia materialias smegenis pasąmonės lygiu, ir jos reaguoja pagal savąją išmintį ir atsidavimą Man. Dėl to vieni sako, kad jiems nėra nuotaikos, kiti patvirtina, jog taip būna visiems, kada nuotaika be jokios priežasties pasikeičia, ir jiems būna liūdna, o kodėl – nesupranta. Toks yra energinių virpesių poveikis iš aplinkos, ar nuo skaitytų knygų, matytų filmų, girdėtų pasakojimų, ar sutiktų žmonių pasikalbėjimų, matytų vaizdų, nuo svajonių Šviesos ir Gyvybės, ar nuo baimių tamsos ir iliuzijos atsispindi ir nuotaikų kaitoje. 
Jeigu mirtingojo atsidavimas Man yra labai silpnas, arba iš viso jo nėra, tai tokio individo sprendimai bus didele dalimi, jeigu ne vien tik, klaidingi, ir pasekmės bus vis skaudesnės. Kada tokie sprendimai priimami ir įgyvendinami be Manęs ir jaučiant žemų virpesių lauko poveikį viduje, o dar kada tokius sprendimus priima kolektyviai, ir visus klaidingus sprendimus priima parlamente – jūsų vadinamame seime – tada tokių klaidingų įstatymų poveikį – neigiamą poveikį – pajunta visi, ir žemo energinio dažnio virpesių laukas dar labiau patenka į žemesnius virpesius, ir pats laukas įgauna dar žemesnius virpesius. Dėl to priimami visi įstatymai dar labiau supainioja visą politinę ir visuomeninę padėtį visoje šalyje, iškyla prieštaravimai tarp valdžioje esančių, ir tų, kurie tos valdžios yra valdomi. Ir tas vyksta, nors ir skirtingu lygiu, visame pasaulyje. Dėl to ateis toji akimirka, kada bus priimtas net ir nedidelis klaidingas sprendimas, kurio pasekmės bus visos lavinos išjudinimas pasauliniu mastu, nors bus pradėtas viename kabinete, o efektas bus pasaulio lygio sukrėtimas. Kada toks paskutinis lašas bus pasiektas, priklauso nuo daugybės atskirų faktorių, kurių šiandien dar nėra tokia akivaizdi gausa, tačiau tavo jautri virpesiams asmenybė junta tolimos ateities perspektyvos tragizmą, dėl to ir junta tokių virpesių Įvadą į tolimus dar šiai akimirkai įvykius ir lavinos griūtį. 
Štai dėl to ir esi planetoje Mano atstovas, kad mokytum savo brolius ir seses, jog toji griūtis nenusineštų nereikalingų aukų gyvybių gausos, nes tai perdaug brangi kaina ir Manajai Evoliucijai jūsų planetoje, ir Visatoje, kad Išmintis iš Manęs pasiektų jų surambėjusias nuo savanaudiškumo ir egocentrizmo sielas-dvasias, kad jie taptų tavaisiais mokiniais, geriančiais tavuosius mokymus, Mano tau suteikiamus, kad savo lūpomis pagarsintum jų ausimis girdimais materialiais žodžiais – Gyvais Žodžiais – kuriuos jie įsidėtų į savo Širdį ir jais gyventų kasdienoje, kad slogi aplinka, virpesių lauko sukeliama atmosfera, nepasireikštų tokiais klaidingais sprendimais ir gyvenimu vien tik sau, kuris ypač žalingas pačiam savanaudišką gyvenimą gyvenančiam Mano sūnui ar dukrai, ir apsunkina visos aplinkos gyvenimą, kada ji galėtų nušvisti Manimi daug lengviau ir su didesniais gyvenimo laimėjimais visų labui. 
Gyvenkite Manimi, ir tik tada jūsų nebaugins net ir žemo energinio dažnio virpesių lauko poveikis jums, kurį jums sumažinsiu Aš tiek, kad jame jūs išliksite oriu Mano sūnumi ar dukra, ir patirsite Mano Meilę ir Šviesą sutinkamai su savo gyvų įtikėjimu ir pasitikėjimu Manimi ir nuoširdžiu atsivėrimu Man. Ir tik tada jūsų nebejaudins jokios ateities tragiškos ar globalios pasekmės, kurių išvengti žmonija gali tik Mano įsikišimu, ir tai tik modeliuojant įvykių seką ir tų įvykių vingius, kad laivas iš viso nenuskęstų visiems keleiviams patyrus panikos antplūdį ir subėgus vieniems per kitus į vieną pusę, kai Saugus Kelias yra kiekvieno viduje – Manyje – kai ir bėgti niekur nebereikia išorėje – tik į save. 

Algimantas:
Ačiū tau, mano mylima Amžinoji Motina, už šį mokymą. Manoji valia yra sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU, ir mano Partnerės valia. Amen.

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal