Tėvo mokymas apie čiakras ir stichijų elementus. 2018 06 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, Kuris esi Šaltinis ir Centras ir Pradžia visa ko, kas yra Energija ir Evoliucija, Meilė ir Gyvybė – ir tik su Tavimi yra Amžinybė Tikrovėje. Aš garbinu ir šlovinu Tave laisva valia, gauta iš Tavęs, ir klausiu, ką Tu pasakytum apie kai kurių mūsų brolių ir sesių taip propaguojamas čiakras ir stichijų elementus –metalą, medį, ugnį, vandenį, ir žemę? Esu pasirengęs Tavo mokymą užrašyti, kad su juo galėtų susipažinti visi šito norintys.

Tėvas:


Aš esu visų Tėvas, kaip jūs mėgstate labai dažnai Mane vadinti, ir esu jūsų visų Tėvu ne dėl to, kad trokštu šitos Tėvystės, bet dėl to, kad Manoji Meilė negali pasireikšti jokia kita linkme, kaip tik pradėdama kurti Gyvybę Laiko ir Erdvės Visatoje visų Šviesos labui, kad toji Gyvastis, Mano sukurta iš Meilės, galėtų atkartoti Mane savuoju lygiu – ir pagal savo būsenos aktyvų pasireiškimą – irgi visų labui. 

Šitokiu būdu Aš jus žingsnelis po žingsnelio vedu, kad ir jūs pradėtumėte patirti, kas gi yra Tėvystė ir Motinystė, kai imate stengtis daryti gėrio darbus drauge su Manimi Meilės Galia ir Motyvu, net ir taip, kaip Aš – Visų Tėvas – su Meile puoselėju visus Savo vaikus visoje kūrinijoje, kad ir jūs Meilę, jus pasiekusią iš Manęs, dalintumėte visiems, ir visiems vienodai, be jokio išskaičiavimo liedami Tėvišką Meilę iš Širdies. Štai tada ir atsivers jūsų Širdies Čiakra, kaip jūs išskaidote savo fizinę organizmo gyvą sistemą į atskiras dalis. 

Deja, ne vieną Savo vaiką šituo Mokymu Aš nuvilsiu, pasakydamas, kad jūsų vadinamosios čiakros – tai jūsų pačių išsigalvojimas, jums nuklydus nuo Manosios Tikrovės pažinimo ir supratimo, dėl jūsų žinių stygiaus, kuomet jūs patys pradedate susikurti savo mąstymo ir suvokimo sistemas ir metodus, kurie visiškai neatitinka Manosios kūrinijos Tikrovės. Tačiau jūsų pačių susikurti mistiniai mokymai jus pačius ir paima į nelaisvę, kad jūs nejučia, bet vis stipriau, pradedate nugrimzti į jų nelaisvę, jūs patys sau – dėl neišmanymo – paspendžiate spąstus, iš kurių ne tik nežinote, kaip gi išeiti, bet net nenorite išeiti į Manąją Tikrovės Šviesą.
Žmonija gyvena iliuzijoje ir tamsos baimėje jau milijoną metų – nuo pat evoliucinio jos vystymosi jūsų planetoje, kai jau buvo užregistruotas Andono ir Fontos – Mano dviejų dvynių – brolio ir sesers – pabėgimas iš savosios genties, pajautus viduje Manosios Dvasios – Minties Derintojo – suteikiamą Šviesos ir Meilės impulsą – būtina palikti tėvus, ir patraukti vieniems, pradėti kurti ateitį savo dabartimi be tėvo ir genties trukdymo. 
Tai buvo milžiniškos drąsos ir ryžto priimtas sprendimas, kurio Man užteko taip pat priimti sprendimą ir jiems abiems padovanoti po Minties Derintoją, kad vestų juos abu per visą jų dramos pilną gyvenimą šitame pasaulyje, kaip ir po prisikėlimo jau susiliejus su savo Minties Derintoju į vieną asmenybę. 
Jie abu bijojo aplinkos – net ir miškuose esančių žvėrių – bijojo savo tėvų, kad jie nubaus juos dėl nepaklusimo, bijojo genties pasmerkimo, dėl to baimė jiems tą akimirką buvo varomoji jėga palikti savo gentį ir tėvus ir kurti savarankišką gyvenimą vieniems – kol gims pirmasis jų vaikelis, o tada prasidės tolimesnė kūrybinio proceso dalis visų labui, nors pats gyvenimas vyko be jokios minties apie visus – tiesiog jie gyveno savo įprastą gyvenimą, jausdami Derintojo pasufleravimą. Jie savo patyrimu ir žiniomis dar buvo per silpni pakelti savo žvilgsnį į Mane ir atrasti Mane savo viduje savo paauglystės metais. Ir vis tik Pagalbinių Proto Dvasių ir Minties Derintojo įtakoje jie priėmė teisingą sprendimą visų Šviesos labui. O tai jau milžiniškas kokybiškai skirtingas lygis nuo jų gentyje viešpatavusio ikižmogiškojo mechanistinio-funkcinio lygio. Jų abiejų Minties Derintojų vedimas iš vidaus, Gyvybės Nešėjų išorinė pagalba, kaip ir serafinių sargų ir Tarpinių Būtybių pagalba iš išorės juos vedė reikiama kryptimi, kad jų nepasivytų jų pačių genties pasiųsti persekiotojai, o taip pat jie buvo saugomi ir kitų Manosios apvaizdos narių, kad žmonijos Pradininkai, kada kartą buvo Mano surasti tolimesnei Evoliucijos kokybiškai sklaidai jūsų visų planetoje, patirtų patį Evoliucijos Procesą, kuris jau ėmė įgauti tikrąją Mano kryptį. Tuo metu planeta naudojosi Mano jai suteiktais Tarpiniais Tvariniais iš kitos planetos. 
Deją, neužilgo Mano nedorų vaikų piktybinio blogio apkabinimas sukurstė Maištą prieš Mane, todėl buvo paskelbtas jūsų Vietinei Sistemai ir jūsų planetai – karantinas – visi, kas gyveno šioje Vietinėje Sistemoje, patyrė didžiulį nuosmukį tiek dvasine, tiek biologine, tiek ir intelektualia prasme. Padėties neišgelbėjo daugiau kaip po 160 tūkstančių metų – jūsų laiku – atgabentas Adomo ir Ievos duetas, kuris savo misijos taip pat neįgyvendino, o tai iškreipė visą Evoliuciją visoje planetoje. Tačiau žmogus, nebegaudamas nuoseklios, tikros, ir teisingos Tiesos, pats pradėjo kurti savuosius mitus. Ir tie mitai, ypač Rytų religijose, pavirto mistiniais Tikrovės iliuziniais prasimanymais, kurie buvo perduodami iš kartos į kartą, kol pasiekė Rig-Vedų - ir toliau Vedų - laikmetį, kada jos ir buvo užrašytos. Tai buvo padaryta, kad būtų apsaugota tuometinio Tikrovės supratimo žinių dalis, užrašius jas Rig-Vedose, ir Vedose. Tai labai nesenas praeities laikmetis, nesiekiantis ir šešių tūkstančių metų, tačiau užfiksuoti mokymai apie čiakras žmones tiek paveikė, kad jie ir šiandien jomis tiki, kad čiakros tikrai egzistuoja. Šituo žmogus suskaidė ne tik Mano – o dabar jau vis stipriau jūs irgi patiriate, kad ir jūsų – kūriniją, bet net ir savo fizinio pavidalo gyvą sistemą į atskirus segmentus ir pavadino juos čiakromis. Juk jūs – bent kai kurie – jau gerai suvokiate, kad nėra dviejų centrų nė viename Manosios kūrinijos segmente. Kiekvieno segmento Gerove rūpinasi to segmento atitinkamas Vadovavimo Centras. Ir niekur nėra dviejų centrų, kad jie vienas su kitu galėtų pažvelgti į skirtingas puses, kaip gi užtikrinti Gerovę savo vadovaujamam segmentui. Tuo tarpu tik mirtingieji Mano vaikai dėl savojo neišmanymo ir piktavalio noro iš puikybės, kurios pamatai yra baimė, ėmė vis labiau pavergti savo brolius ir seses mistiniais mokymais, tarp jų atsirado vietos ir čiakroms, ir stichijų elementams. 
Tikrovėje neegzistuoja jokių čiakrų, jokių stichinių elementų. Visa tai yra žmonių prasimanymai, kaip ir mistiniai mokymai apie planetų poveikį žmogaus Likimui, kurį būtent padovanoju jums kaip Dovaną – Aš. Deja, jūs net netikite, kad savo Likimą gavote – kaip Dovaną – iš Manęs – pasiekti Mane Rojuje – o čiakromis ir stichiniais elementais tikite. Reiškia, ir jūs esate baimės pavergti, nes nesuvokiate, kad jūs turite savo fiziniame organizme tik vieną centrą, ir jis yra jūsų Sąmonė, kontroliuojanti jūsų centrinę nervų sistemą, per jūsų proto veikimą materialių smegenų priemonės dėka. 
Štai ir dingsta jūsų visos tariamos čiakros ir bet koks stichinių elementų veikimas, kada mirtingojo sąmonė yra atjungiama. Todėl net ir akupunktūroje panaudojami vietiniai nerviniai centrai turi tam tikrą jautrumą tik esant veikiančiai sąmonei – sąmonę atjungus, jautra taip pat dingsta. O tai ir paliudija, jog pagrindinis mirtingojo energinis centras yra ne kas kita, kaip jo Sąmonė, kurios dėka jis ir gali užmegzti gyvą komuniją net ir su Manimi, ir tuo pačiu net reguliuoti savosios asmenybės tapatybės imlumą ir jautrumą Manojo Asmens atžvilgiu – jeigu su noru ir tvirtu įtikėjimu kreipsis į Mane, jo imlumas Mano Meilei ir Šviesai sustiprės ir pagilės, o jeigu kreipsis tik mechaniškai, labai dažnai jis nepajaus nieko. Ir čia jam nepadės jokios tariamos čiakros, kurias nors visą gyvenimą jis mėgintų atverti, valyti, ir naudotis, nes jos yra tiesiog jūsų saviapgaulė, kaip ir stichinių elementų filosofinės sampratos ir mechanizmas. 
Esu Aš – kiekvieno iš jūsų visų asmenybių Šaltinis ir Centras, būtent dėl to jūs ir patiriate – atradę Mane savyje ir vis labiau apkabinę Mane savo metaforiška Širdimi – stiprėjančią trauką bendrauti su Manimi be jokių neegzistuojančių čiakrų ir jūsų susigalvotų stichinių elementų – metalo, medžio, ugnies, vandens, ir žemės.
Būkite palaiminti Manojoje Tikrovės ir Meilės Gyvojoje Šviesoje.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šį mokymą. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje yra sulieta su Tavąja, ir Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, AŠ ESU, ir manosios Partnerės valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal