Algimanto pamokomasis žodis apie įtikėjimą, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2018 02 04

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Įsivaizduokite, kokia yra nuostabi, Gyvajame Kelyje, Kūrėjo sumanyta Evoliucija, kada mes, eidami Gyvuoju Keliu, esam mokomi – mokomi kaip mums reikia pasielgt toje aplinkoje. Ir mums žengiant vis toliau nuo šito pradinio pasaulio, artėjant link Rojaus, mokytojų kvalifikacija taip pat auga. Jie – įvairių kategorijų Asmenybės, yra parengti tam, kad kvalifikuotai perteiktų savuosius mokymus mums, einantiems į patį kūrinijos Centrą – į Kūrėjo Buveinę – mūsų Namus. Štai dėl to, kad mes galėtume gaut pačią ryškiausią ir teisingiausią informaciją, mes gaunam Mokytojus, kurie toje terpėje yra pasiekę atitinkamą tobulumo lygį. Visada mes turėsime kvalifikuotus Mokytojus, visada ta kvalifikacija bus aukščiausia, kokia tame pasaulyje gali būt, nes kitame pasaulyje bus dar aukštesnis Mokytojas savąja Įžvalga, nes, tai yra aukščiausio arba aukštesnio laiptelio mūsų mokymui skirtas pasaulis. 
Visos architektūrinės sferos – tai yra specialiai sukurti pasauliai, planetos – tiesiogiai iš Energijos – Kūrėjo Energijos, ir jie visi skirti mokymui – įvairių užduočių, iššūkių įsisavinimui. Pradiniai pasauliai, kuriuose yra žemiausio lygio gyvybė, turinti materialų apvalkalą – žmonės – visi yra evoliuciniu būdu kilę iš saulių. Todėl šitos planetos yra pačios – grožio išraiška – paprasčiausios, nes mes pradedam žengimą į Tobulumo Viršūnę, į patį Tobulumo Šaltinį – savo Tėvą ir Motiną – būdami žemiausiu statusu – mirtinguoju – dar nepatyrusiu prisikėlimo. Tai mums negali perteikt ryškių teiginių, nes jie mus, pirmiausia, išgąsdins, o vėliau, mes juos atstumsime – kaip netikrus, kaip fantastinius. Todėl mūsų mokymas ir yra, dar sutrikdytoje planetoje dėl maišto, nuo pačių žemiausių teiginių. Mes dabar mokinamės, iš esmės, įtikėti – įtikėt – ne atlikt ritualą, kokį atlieka evoliucinėse bažnyčiose ir išeina patenkinti, kad tą ritualą atliko – mes mėginame įtikėt širdimi, įtikėt gyvenimu, įtikėt į tuos teiginius, kuriuos girdime, skaitome, apmąstome – įtikėt, kad, tai yra Kūrėjas, teigiantis tokius teiginius, kuriuos galima patyrimu patikrint. 
Įtikėjimas pradiniam laiptelyje – pati vertingiausia savybė, nes nuo įtikėjimo priklauso, ar mes būsim pažadinti trečiąją dieną po šito pasaulio palikimo, nes raktas į pažadinimą yra įtikėjimas – ne bažnyčioje ritualo atlikimas, ir išpažįstant tikėjimą – šito neužtenka, reikia įtikėt. 
Ką reiškia įtikėjimas? – gyvenimas tais teiginiais – gyvenimas. 
Todėl jeigu atlikus ritualą tu neturėjai jokio pasikeitimo savo viduje, kad tu pripildei save Kūrėjo Meile ir dar stipriau pamilsti žmogų – visus – reiškia, ritualas tiktai sustabdė tavo atsivėrimą ir tavyje įtikėjimas neatsirado, reiškia, tu nesi garantuotas, kad tu būsi pažadintas trečiąją dieną. Štai dėl ko mes esam dabar pradiniame pasaulyje, mokindamiesi įtikėjimo šitoje gyvojoje šventovėje. O juk Brolystė, tai yra ne vien įtikėjimas. Brolystė – tai yra bendravimas ir bendradarbiavimas visų Šviesos labui – turi tikslą, kad Šviesa būtų ryškesnė negu yra dabar – visos kūrinijos labui. O mes šitame pasaulyje, viena, neturim įtikėjimo, neturim atradę Kūrėjo savo viduje, tada mes negalim patirt To Šaltinio siunčiamų virpesių, nes mes net nežinom, kad yra Toks Šaltinis. Mes neatskiriam tikėjimo nuo įtikėjimo, todėl mes ir nežinom, ką reiškia gyvent tais teiginiais, kuriuos dauguma atstumia. O bendradarbiavimas – tai yra veikimas kartu visų Šviesos labui. Jis negali prasidėt be įtikėjimo, be atrasto Kūrėjo savo viduje, reiškia, mes bendradarbiaut dar net nesimokom, net nepradėjom mokytis, kaip bendradarbiaut. Pažvelkite į savo aplinką nuo ten, kur dirbate, kaip jūs bendradarbiaujate su tuo kolektyvu. Ar yra Brolystė kolektyve? Šeimoje ar yra Brolystė, ar yra vienovė, bendradarbiavimas? Reiškia, negali mokytis net pradiniam laiptelyje bendradarbiavimo neatradus Kūrėjo. Ir tada atsiranda didžiausios kliūtys, atsiranda konfliktai bet kokioj sferoj, o konfliktus dar sustiprina atitinkami teiginiai, kuriuos išsako mandresni protai, kurie pasako, kad konkurencija – tai yra evoliucijos variklis, reikia konkuruot, tik taip tada vystysis į priekį. Brolystėje yra ne konkurencija, bet bendradarbiavimas visų Šviesos labui absoliučiai visose sferose – pradedant šeima, tarp šeimų, kokioje nors gyvenvietėje, miestelyje, mieste, regione, šalyje. 
Bendradarbiavimas – tai yra Kūrėjas – pirmiausia – Kūrėjas – Jo pagarbinimas. Tada bendravimas, kad pažintume vieni kitus geriau, ir, štai, tada idėjų įprasminimas, ir ne šiaip įprasminimas, o taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus. Tai, reiškia, tada turi būt toje šeimoje vedliai, kurie yra atradę ir giliai įtikėję, atradę Kūrėją savo viduje, kad jų Šviesa būtų viešpataujanti, kad nuo jų ir darbe, ir kolektyve prasidėtų visiškai kitokia atmosfera – Brolystės atmosfera. Tas pats gyvenvietėje, bendruomenėje, mieste, šalyje. Negali būt renkamas prezidentas neįtikėjęs, negali būti renkamas – jis veda į pragaištį. 
O kur dabar įtikėję prezidentai? – nėra. Reiškia, visa ta aplinka turės išnykt – jinai yra klaidingu keliu žengusi, iškreipta dėl maišto – Kūrėjo sumanyta Šviesos Evoliucija, pavirtusi tamsa. Reiškia, toji iškreipta kilpa, padariusi Evoliuciją – ji turi sugrįžt į Šviesos Kelią. 
Štai mūsų yra priedermė – urantų priedermė, kad jūs kiekvienas gilintumėt įtikėjimą, atsivėrimą Kūrėjui, pajaustumėte vedimą iš vidaus ir būtumėte ryžtingi tos Šviesos spinduliai – Gyvi spinduliai, gyvenantys ta Šviesa ir teigiantys tą Šviesą ryžtingai. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal