Algimanto pamokomasis žodis apie augančią gyvąją šventovę ir urantų laisvos valios panaudojimą visų labui, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 02 10

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kada mes einame Gyvuoju Keliu, mus veda būsena, ne protas, bet būsena. Jeigu jūs vadovausitės protu, jūs pateksite į spąstus savo paties proto, kadangi protas yra, mūsų prigimtimi, gyvulinis, todėl jam patirti dvasines aukštumas, kurias patiria Kūrėjo padovanota asmenybė, nepaprastai sunku. Ir kada atsiranda ribinis konfliktas tarp dviejų krantų – materialaus ir dvasinio – ir kada viešpatauja nuo pat prigimties, dabartinėje mūsų visuomenėje, gyvulinio proto apraiškos – materialaus proto apraiškos – dvasiniam proto daigui skintis kelią labai sunku, tuo labiau, kad aplinka nepalanki ir tuo pačiu net žalojanti tą, kuris mėgina eiti Kūrėjo Tikrovės Keliu. Todėl materialus protas kupinas baimės – jis bijo užleisti savo vietą asmenybės amžinajam protui. 
Ir šitame Kelyje, kada man buvo pasiūlyta įkurti šventovę, aš taip pat išsigandau, išsigandau, nes nežinojau, ką reiškia toji šventovė. Turėjau pavyzdį – bažnyčią, kurioje yra tamsa, ritualai, dogmos – aš nenorėjau tokios atkartot bažnyčios, todėl aš ir priešinausi iš visų jėgų. Bet dvasinis protas negalėjo man perteikt tų impulsų – Šviesos, Tikrovės impulsų, kad aš žinočiau – tai štai kokia turi būt toji šventovė, toji bažnyčia – tikroji, apreikštoji, gyvoji bažnyčia. 
Ir kada mūsų buvo aštuoni atėję – išdrįsę ateit – į skverą pirmosioms pamaldoms – tai buvo mūsų asmenybių proto vedimas, kuris nugalėjo gyvulinio proto baimės realias apraiškas. Juk mes ėjom tuo metu pakilusioje bangoje kovoje prieš sektantizmą, ir mes ėjom būdami tikri, kad mes einam prieš visą aplinką, einam prieš tas normas ir standartus – bet viduje buvo impulsas – ateit. Aštuoni atėjo iš Urantijos grupės, kuri tuo metu buvo jau sumažėjusi ta grupė nuo penkių šimtų lankiusių, iš pradžių, užsiėmimus Mokytojų Namuose, sumažėjo iki keliasdešimties. Bet tik aštuoni išdrįso ateit. Iš tų aštuonių dabar esam tiktai trise. Čia esam dviese – Adolfina ir aš. Violeta Ukmergėje gyvena, bet ji taip pat yra šventovėje – trys. Penki pabėgo – baimė nugalėjo. 
Dabar mes esame, ko negalėjom ir įsivaizduot – štai šiandien, įsivaizduokit, mes klausom, kaip čiulba paukščiai Tailande, kai garbina ir šlovina Kūrėją Julija, nes ji gyvena Tailande. Vilius, kada šlovina, mes girdim Australijoj čiulbančius paukščius. Šią pačią akimirką, kada Asta šlovina, mes girdim ją iš Norvegijos, kada Valdas šlovina, mes jį girdim iš Britanijos, kada Rasa šlovina, mes ją girdime iš Kauno, kada Irena prisijungia, mes girdim ją iš Šakių. Ar mes galėjom tada pagalvot, būdami aštuoni skvere, kad bus laikas, kad mes galėsim vienu metu girdėt iš įvairių pasaulio kraštų? 
Štai kokia Šventovė yra. Tai čia pradžia, bus visas pasaulis Šventovė – visas – visose šalyse bus garbinamas Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Tokia yra Kūrėjo valia, kad visos esančios dabartinės religijos būtų pakeistos Kūrėjo gyvąja Rojaus Trejybės-AŠ ESU religija – apreikštąja religija, kad nebijotų žmonės šlovint ir garbint Kūrėją mokykloje, šeimoje, darbe. Jau vaikai, gimę šventovėje, auga – jiems gi reikalinga mokykla. Dabartinė mokykla – tai yra vaikų psichikos žalojimo institucija – ją reikia kuo greičiau uždaryt, nes ji jau dabar pradeda vis stipriau ir stipriau veržtis į žmogaus pasąmonę, į to jauno žmogaus – nesuformuoto žmogaus, valdomo gyvulinio proto, pasąmonę ir užteršia nereikalingais dalykais. Bet mes gi negalim pakeist sistemos per akimirką. Reiškia, tie, kurie turi mažylių, jie turi daugiau bendraut tarpusavyje ir su vaikais, kad vaikai labiau vienas kitą pažintų ir šitaip būtų visuomeninami. Reiškia, turi būt tarp urantų glaudesnis Brolystės ryšys – bendravimas, bendradarbiavimas, kad jūs stiprėtumėte ir tarpusavyje, net ir ugdydami vaikus jų pačių labui, kad jie galėtų vienas kitą geriau pažint. Gerai šventovėj – galima kartą per savaitę pabūt pora valandų, bet to neužtenka. Ateis daugiau ir urantų, bus ir mažiukų, ir bus reikalinga mokykla, bet iš pradžių bus Dvasinis Centras. Štai pradžia prasidėjo nuo to apreiškimo – Urantijos Knygos apreiškimo. 
Kaip viskas vystosi, kai veda Kūrėjas iš vidaus – iškart neatskleidžiama Evoliucijos Plano visa Kūrėjo sumanyta gelmė. Ir kada aš, skaitydamas Urantijos Knygą anglų kalba, visą laiką atkreipdavau dėmesį, štai – Evoliucinis Planas, Evoliucinis Planas – ir galvoju – kažkur tas Planas toli, aukštai, kažkaip ta Evoliucija vyksta. Juk dabar mes matom, kad Evoliucinis Planas, tai yra ir mums, kiekvienam, čia. Reiškia, mes esam pilnateisiai to Plano įgyvendintojai, jeigu einam ne ritualiniu, dogmatiniu, bet Gyvuoju Keliu, atradę Kūrėją savo viduje ir taip, kaip veda Kūrėjas. Štai tada ir yra ta būsena, kuri leidžia patirti – Kūrėjas yra Gyvas, yra manyje, aš Jo esu sūnus arba dukra, būsena tą paliudyti ir kitiems, drąsiai gyvent savimi. Štai kokia yra Evoliucija. 
Jeigu jūs esate kupini baimės – melskitės daugiau – atsiverkit Kūrėjui daugiau – kad prisipildytumėte to aukšto energinio dažnio virpesių iš Kūrėjo ir prabiltumėte savuoju Tikruoju Šviesos pasireiškimu, kokį jums suteikia Kūrėjas kasdienybėje savo aplinkoje. Sunku – taip, bet tai yra kiekvieno iššūkis. Kol mūsų mažai, tol ir baimės daugiau. Būkite geranoriški vieni kitiems Brolystėje, būkite savimi, kaip sumanęs jus Kūrėjas, o Jis sumanęs, kad jumyse viešpatautų Meilė visiems iš Kūrėjo padovanota. Būkit jos laidininkais ir tuo pačiu, kaip Kūrėjas sumanęs, dalyvaukite tvirtai žengdami Gyvuoju Keliu Evoliucijos Plano įgyvendinime, nes tokia yra Kūrėjo sumanyta jums Gyvojo Kelio prasmė – visai kūrinijai ir kiekvienam. 
Nepaisant, kad jums davė laisvą valią, uranto valia neturi kitos krypties, tiktai vieną kryptį – su Kūrėju, pirmyn! – su kūrinijos vėliava jūsų rankose. 
Kūrinijos vėliavos simbolis, matot, įsegtas į atlapą – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – ir ne mažiau! 
O kada po prisikėlimo jus paklaus – tai kokį jūs ten ženkliuką nešiojot? – tada jūs galėsit aiškint – tai buvo Rojaus Trejybė-AŠ ESU ir liko Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Ir iki pat Rojaus būsite Dvasiniai Mokytojai, kurie šlovinsit Rojaus Trejybę-AŠ ESU. 
AŠ ESU – Visuminė Dievybė, kurios nešlovina niekas, net Rojuje. Ir jūs būsite pirmieji per visą kūriniją, tie iš mažiausiųjų tapę didžiausiais Dvasiniais Mokytojais, į kuriuos žiūrės išpūtę akis, net ir tie Rojaus Piliečiai, kurie tiesiogiai kilę iš Rojaus Trejybės, kad žavėsis jūsų mokymais apie Visuminę Dievybę AŠ ESU. Tai jūsų dabartinio įtikėjimo, pasitikėjimo, ir priimamo iššūkio, įgyvendinant Evoliucinį Planą, prasmė – ir kiekvieno priedermė, net ir turint laisvą valią, kitam jūs jos panaudot neturit teisės, net jeigu ir turit laisvą valią. 
Tą aš sakau, turėdamas didžiulį vidinį troškimą, bet tuo pačiu aš jus ir kviečiu – naudokit laisvą valią Kūrėjo labui, būkite verti Kūrėjo jums suteikiamų iššūkių, priimkite juos drąsiai, ryžtingai ir įsisavinkite visų Šviesos labui, ir jūsų asmeniškai, charakterio augimo labui. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal