Algimanto pamokomasis žodis – Aklų vedlių suklaidinti ritualus atliekantys žmonės – nekalti, bet pasekmės neišvengiamos – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 03 31

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Gyvojo Kelio vektorius yra vienas – Kūrėjas. Ir nesvarbu kur mes būtume, tarp ko mes būtume, visiem šitas vektorius galioja – per visą kūriniją. Tada nustelbiami bet kokie išoriniai ritualai, bet koks susiskaldymas, kuris yra tarp materialiai mąstančių.
Kūrėjas, būdamas pats bekūnis, bet Asmuo ir Asmenybės Šaltinis ir Centras, priimtinas tiktai per vidinį atsivėrimą. Išorinis ritualas, atskiria žmones, kadangi jie negali aprėpti viso Žemės gaublio, kad galėtų turėti visi vienodus ritualus. Tada reikalingas tam tikras mažų salelių sukūrimas. O tos mažos salelės išsiskiria ritualais, nes jos vienos su kitais nebendradarbiauja ir nebendrauja, o atsivėrimo nėra. Nėra atsivėrimo, nėra Gyvojo Brolystės patyrimo.
Aš perskaičiau vakar amerikiečių svetainėje – Yahoo – kraupią žinią – Amerika sukrėsta, nes dvi sutuoktinės-vienalytininkės, kurios buvo įsisūnijusios šešis vaikus – maždaug dabar devynių ir septyniolikos metų amžiaus intervalo – tai jaunesni eidavo pas kaimynus prašyt pavalgydint juos, naktį, nes, sako – mums mama neleidžia valgyt, neduoda valgyt. – Jos yra jaunos, gražios, trisdešimt devynerių metų amžiaus – elgiasi žiauriai. Ir galų gale įtampa pasiekė tokį lygį, kad jos sukvietė vaikus į savo automobilį ir važiuodamos nuvažiavo nuo trisdešimties metrų skardžiaus ir įkrito į vandenyną. Visi žuvo. 
Štai ką reiškia leist vienalytininkėms turėt šeimas, tuoktis – jau tai yra prieš Kūrėjo valią. Bet gi tokie patys ir įstatymus priiminėja – be atrasto savyje Kūrėjo. Tai Evoliucija yra ne tik iškreipiama, bet ji iš tikrųjų yra kompromituojama, suteršiama. Kaip ir šeima suteršiama – kokios gali būt dvi vienoje šeimoje, dvi moterys – ir be vyro. Bet mąstymas yra tiek iškreiptas, kad to anomalaus reiškinio ne tik nemato, bet dar ir sako – tu atsilikęs savo mąstymu, jeigu tu prieštarauji, kad vienalytininkai turėtų tarpusavyje šeimas. Dar sakytum, kaip iš pa Utenas sako – suktau bala – jeigu tai būtų susiję tik su jais pačiais, bet gi vaikai yra žalojami, jų psichika yra iškreipiama. 
Štai kur yra jau žingsnis prieš Kūrėjo valią, prieš Evoliuciją, nes Kūrėjas, sumanęs mirtinguosius dviejų skirtingų lyčių, nenumatė, kad šeimoje gyventų du asmenys kaip tėvai vienos ir tos pačios lyties, nes tai tiesiog prieštarauja Kūrėjo Evoliuciniam Planui, ir jo laisvos valios pasireiškimui. O kadangi protas be Kūrėjo šviesėt negali, jis degraduoja. Ir tokių epizodų, koks štai čia mano nupieštas – atpasakojant epizodą Jungtinėse Amerikos Valstijose aprašytą – tik didės. Jų skaičius augs, ir įvairių situacijų su tragiškom pasekmėm gausės.
Štai kodėl, kada kalbam mes apie žmonijos didesnę pusę sunaikinimo, tai nebus tas sunaikinimas, kad kaip Damoklo kardas pakabintas, kuris kirstų, bet tai tiesiog bus dėl to, kad degraduoja protas. Dėl to priimami įstatymai-sprendimai, kurie pažeidžia Evoliuciją. O kūrinijoj egzistuoja priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnis, ir jeigu tu gyveni neišmintingai, tas dėsnis leis patirti tiktai karčias pasekmes – karčias – nes Kūrėjo sumanymas, kad tas dėsnis pasireikštų Šviesos darbais visų šviesos labui. Štai vienintelė garantija, kad nebūtų karčių pasekmių. Ir tada jums bus ir sveikata fizinio organizmo, ir santarvė šeimoje, ir brolystė toje visuomenėje, bet visa tai turi būt daroma su atrastu savo viduje Kūrėju. Ne ritualo atlikimu, kokius dabar čia ruošiasi rytoj atlikt – jau ką ten rytoj, jau pradėjo visą savaitę tuos ritualus atlikinėt. Tai visa tai yra prieš Kūrėjo valią, prieš Evoliuciją, ir nieko bendro čia nėra su Dievu. Tos visos bažnyčios – jos nėra susietos su Dievu – nors mėginama kaip figos lapeliu pridengt, kad čia yra tikintieji – nėra jokie jie tikintieji. Tai yra suklaidinti žmonės aklų vedlių, aklų kurčių vedlių. Žmonės nekalti, jie pasitikėjo tais aklais kurčiais vedliais – bet pasekmės neišvengiamos.
Visuomenė patirs karčių ir labai skaudžių pasekmių – neišvengiamai.
Štai dėl to Kūrėjas ir panaudoja urantus atstatyt evoliucinę sumaištį, kuri yra visoje planetoje. Atstatyt taip, kas du šimtus tūkstančių metų buvo griaunama vietoj to, kad būtų kuriama. Iškreipiama – vietoj to, kad būtų tiesiai einama. Teršiama – vietoj to, kad būtų skaistinama. Gyvasis Kelias yra gyvų pastangų kelias kasdienoje. Jame ritualo nėra, bet yra gyvas ryšys, gyvoji Komunija su pačiu Kūrėju, esančiu viduje. Tai kaip šitos Šviesos negali tie akli ir kurti vedliai atskleist tiems, kurie sueis į bažnyčias. Kiek jų sueis daug, kokia nuostabi būtų Žinia paskleista jiems – kad jie išeitų iš tų bažnyčių, kupini Šviesos, kad jų viduje yra realus, tikras Kūrėjas, kurį galima atrast dedant pastangas – atrast, kad būtų pakylėtas vidus, kad patirtų, jog jis yra šeimos iš tikrųjų tas ramstis – Kūrėjas – nes visi yra Kūrėjo sūnūs ir dukros, ir gyvenimo prasmė yra gyventi visų labui – ne vienos šeimos labui, ne vieno asmens labui – visų labui.
Štai dėl to toji Šviesa gali tiktai sklist iš mūsų lūpų – kol kas – tik iš mūsų lūpų. Todėl ir jos nelaikykim savyje – kada tik turim galimybę, kokia ji bebūtų menka, pasinaudokim ja, kad ta Šviesa būtų nors vienam papildomai paskleista. Kad nors vienas būtų sustiprintas, ir žinotų – jis nebus baudžiamas už nuodėmes, kokias jis bebūtų padaręs – ir kokias dar padarys – bet skausmas yra dėl to, kad jis susilaukia – ir susilauks – pasekmių dėl savo neišmintingų sprendimų, o ne dėl to, kad jį Kūrėjas baustų, kuris nežino, ką reiškia baust, kai išlieja vien tik Meilę.
Štai Gyvasis Kelias ir yra Meilės ir Šviesos Kelias, bet jame taip pat veikia Priežasties-Veiksmo-Pasekmės dėsnis. 
Būkime visi su Kūrėju savo viduje, kad patirtume tas pasekmes, kokias sumanęs Kūrėjas – ne skausmą, o Palaimą ir Ramybę, ne kančią ir baimę – bet Ryžtą, Drąsą ir Šviesą, Tiesą ir Teisingumą, Gėrį ir Grožį, kad kelias į amžinybę nebūtų kažkada ateityje, bet jis jau būtų dabar amžinybėje jūsų atvertoje amžinojoje asmenybėje. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal