Algimanto pamokomasis žodis – Amžinosios vertybės yra pačios svarbiausios žmogaus gyvenime amžinybėje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 05 05

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mylimieji, Gyvasis Kelias sumanytas Kūrėjo tam, kad mes būtume kūrinijoje. Kūrinija – visa - išreiškia Kūrėjo Evoliuciją. 

Mes turim aplinką, kurioje visa žmonija prieštarauja Kūrėjui, kadangi Jo nepažįsta. Natūralu, jeigu tu nepažįsti ko nors, tu negali žinot nei jo valios, nei suderint savo veiksmų su juo. Todėl žmonija, nepažindama Kūrėjo, iš tikrųjų lieka našlaitė, būdama našlaitė, jinai negali sulaukt iš Gyvo Tėvo, Gyvos Motinos nei pamokymo, nei paguodos, nes žmonija mano, kad ritualai, tai yra atitinkamos religijos pasireiškimas – išraiška – ir jie neieško Gyvo Šaltinio. 
Vakar aš einu gatve iš parduotuvės ir matau ateina vienas vyras. Aš bendrauju su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, matau šitas vyras panašus į krišnaitą, kada visiškai arti buvo, pamačiau medinius karolius ant jo kaklo, tada jau buvo aišku, kad tai krišnaitas. Ir žiūriu, jo lūpos irgi garbina. – Hare Krišna – eina, garbina. Žodžiu, aš garbinu Rojaus Trejybę-AŠ ESU, jis – Krišną – mes tik prasilenkėm, bet kokia yra milžiniška skirtybė – jisai garbina taip, kaip jam atrodo, ir nuoširdžiai, ir gali būt nuoširdus garbinimas, bet vis tiek jį valdo, valdo protas – mane valdo Asmenybės Dieviškasis Protas. Žmogiškasis protas yra kupinas baimių, intelekto proveržių ir atsidavimo toms savybėms, kurias demonstruoja toji bendruomenė, kurioj yra. Todėl krišnaitai bijo studijuot Urantijos Knygą, bijo studijuot bet kokį Raštą, kuris nėra Vedos, nėra Bhagavatgita – bijo studijuot tai, kas negarbina Krišnos. O kaipgi, pavyzdžiui, gali tada realus Kūrėjo sūnus pažint kitus savo brolius ir seses, jeigu jis nenori susipažint su tų brolių ir sesių dvasiniais šaltiniais, kad pažintų, kuo gi jie gyvena. Būtent dėl to aš studijavau Bhagavatgitą be jokios baimės, dėl to studijavau Koraną, Mohameto gyvenimą, dabar naują knygą apie Mohameto gyvenimą skaitau, dėl to Mormonų knygą studijavau, ir Mormonų, na, didžiausią pranašą, kur yra taip pat jo pranašystės surašytos, tiktai nėra išversta į lietuvių kalbą, tai angliškai studijavau, Smito jaunesniojo apreiškimų knygą, Sai Babos mokymai. Žodžiu, aš pažįstu tuos žmones, kurie savojoj religijoj išpažįsta tą religiją atlikdami ritualus. Ir aš matau tų šaltinių ribotumą, palyginus su Urantijos Knyga ir Kristaus – Kalbu Jums Vėl, arba Rojaus Trejybės mokymų knygomis – Akimirkos Amžinybė ir Gyvoji Tyla. Todėl tu ir supranti, jeigu krišnaitas eina ir kartoja – Hare Krišna – sanskrito kalba, na, kam jam ta sanskrito kalba, ko jis negali lietuviškai garbint tą patį Krišną? – na, iš širdies išlietų tą lietuvių kalba ir užrašytų, ir būtų lietuviškas, suprantamas tekstas. – Baimė, baimė, kad Krišnai nebusi ištikimas, jeigu pakeisi tą kalbą. Krišnaitams turi būt suprantama tas atkartojimas – Hare Krišna – bet kokiam pasaulio krašte, jeigu bus ta išmokta maldelė. Tai yra iš esmės kvailystė, bet toj kvailystėj jie murkdosi, ir kiti nuoširdžiai murkdosi, na, ką padarysi. 

Bet Evoliucija sumanyta Kūrėjo, augimui ir kitų brolių pažinimui, kad būtų šviesiau visumai, o tuo pačiu ir kiekvienas priimtas naujas iššūkio kelias – tai ir yra Gyvasis Kelias, kuriame jau ritualo nebelieka. Bet yra tos iliuzinės tamsos suformuotos problemos, kurios yra visose sferose. Ir štai tos iliuzinės tamsos problemos sukelia mums tuos iššūkius, kada tikrinamas ir mūsų įtikėjimas, kiek mes esam ištikimi Gyvajam Keliui, kuriame neatliksi jokio ritualo – nėra to ritualo, nėra už ko užsikabint, bet yra iššūkiai, kurie turi būt realiai įsisavinami – didesnis pasitikėjimas, atsidavimas Kūrėjo vedimui iš vidaus. O kaip gi atsiduot tam vedimui, jeigu tu nelabai jauti tą vedimą, tai, kaip tau nepridaryt klaidų? 

Ir dabar, kada šiandien, ryte įdėjau citatas apie bendradarbiavimą su Minties Derintoju, ten tose citatose paaiškinami tie apskritimai – psichinių arba kosminių lygių tam tikri etapai nuo septinto apskritimo einant į šeštą, penktą, ketvirtą, trečią, antrą, pirmą apskritimą. Ir štai, pasiekus pirmąjį apskritimą, baigiasi Septynių Pagalbinių Proto Dvasių vedimai. Viskas yra jau parengta mūsų tapatybės branda pereit į morontinį pasaulį. Ir per šitą apskritimą einant jau ir mokoma, kaip atsiribot nuo materialaus pasaulio įvairių siūlomų manipuliacijų, technologijų, bet daugiau žiūrėt jau į sielos poreikį. 
Tai aš jus visą laiką ir mokau, kad jūs šitame pasaulyje į materiją žiūrėtumėt tiktai tiek, kiek jinai yra reikalinga jums palaikyt šito materialaus kūno atitinkamą gyvybinę išraišką, o visa kita, tai yra bereikšmiai blizgučiai, kurie nieko neduoda – tiktai atima. Bet tą tu turi pajaust būsena, kad visa tai iš tavęs nukrenta – tie visi antraeiliai blizgučiai, arba tie poreikiai, kurie anksčiau buvo tokie svarbūs. Bet atsiranda tas giluminis noras siekt dvasinių vertybių – dvasinių vertybių, kurios niekada nesikeičia – keičiasi tiktai tavo tų vertybių įprasminimas, nes jis visą laiką turi stiprėt, augt, tvirtėt viduje, o tada galima tų vertybių ne tiktai pačiam siekt per atsidavimą vedimui iš vidaus, kurį suteikia Kūrėjas, bet ir kitiems paaiškint – yra tokios amžinosios vertybės ir jos nėra teorija, jos yra tikros – ir jos turi būt diegiamos šeimoje nuo kūdikystės, mokykloje nuo pat pirmos klasės, darželyje, lopšelyje. Amžinosios vertybės yra nepajudinamos ir jos yra pačios svarbiausios žmogaus gyvenime amžinybėje, kuris prasideda štai, čia, šitame pasaulyje, einant į kosminę pilietybę. 
Aš dabar štai, laukiu, kol man padarys pasą – pasą! Aš kalbu apie kosminę Rojaus pilietybę, o man Lietuvos piliečio pasą turi išduot. Dėl to, kad tokia yra iliuzinės tamsos gradacija – yra kažkokios tai pseudovalstybės, per kurių sienas turi pervažiuot tik parodydamas pasą. Na, kvailystė, akivaizdi kvailystė! Bet tokioj mes esam dar pakopoj. 
Mes esam tie pirmieji, kurie esam iškelti virš tų sugalvotų iliuzinių tamsos šešėlių problemų, ir jas mums reikia spręst. Bet mes negalime tų sienų pranokt, nes reikia keliaut – reikia parodyt tą pasą. Tai norėdamas pranokt tas sienas, pirmiausia tu turi viduje pajaust, kad tu ir esi Kūrėjo sūnus, ir Rojaus pilietis ar pilietė – Rojaus – kūrinijos pilietis – kosmoso, bet ne šiaip abstrakcijos, bet savo Tėvo ir Motinos sūnus arba dukra. Tada tu supranti, kad visos valstybės – ir tos sienos – jos tiktai trukdo Brolystei, jos trukdo bendravimui, ir tada tamsa naudojasi tuo – naudojasi suvaržydama žmonių laisvą valią, suvaržydama būt savimi nuo pat mažumės, nuo darželio, per mokyklą, per universitetą, per įvairias egzistuojančias partijas, grupuotes, kad tiktai būtų atskirtis ir susiskaldymas. Ten, kur susiskaldoma, ten negali būt Brolystės. Jeigu yra sienos – Brolystės nebėra. Tai pirmiausia mes turime savyje ištirpint Kūrėjo Meilėje visas valstybines sienas – negalima mylėt Lietuvą labiau negu Rusiją, negalima mylėt Rusiją labiau negu Kiniją, negalima Kiniją mylėt labiau negu Indiją, Nepalą, Jungtines Valstijas. Tada ir logiška – kam tie susiskirstymai? – reik mylėt Urantijos žmoniją – visą žmoniją – kiekvieną ir visą. 
Bet tie veiksmai, kokius atlieka tamsūs, nepabudę Šviesai, neatradę Kūrėjo savyje mūsų broliai ir sesės, jie negali būti vienodai traktuojami, kaip atitinkantys Kūrėjo sumanymą, Evoliuciją, Kūrėjo valią. Ir ten, kur yra karai, tokius veiksmus reikia pasmerkt, kas juos sukursto, kurstytojus reikia pasmerkt, kas juos įgyvendina, reikia pasmerkt tuos, kurie vyksta tenai įgyvendint žudymo ir Brolystės naikinimo įvairiausių užduočių. Mylėt tuos visus, kurie tokį veiksmą atlieka, bet jų veiksmą pasmerkt. Tas, kas perka tankus, reikia pasmerkt, kaip darantį nusikaltimą – tas ruošiasi žudyt kitą. O yra dešimt Dievo Įsakymų net ir Kristaus paliktų, tik jie yra iškreipti – nežudyk, nevok – nežudyk . Kristus paliko nauja – mylėk! Tai kaip tu gali mylėt, jeigu tu perki ginklus, kad žudytum. Reiškia, tu veidmainiauji, o jeigu veidmainiauji, tu pažeidi Kūrėjo Evoliuciją, Kūrėjo valią. 

Ir štai mes esam šitame Kelyje, kurie turim savyje pirmiausia įprasmint Kūrėjo vedimą, pajausdami būseną ir Meilę – Meilę visiems, ir sau tuo pačiu. Ir tada mes šitame Kelyje stiprinsim įtikėjimą, veikdami drauge su Kūrėju visumos labui. Ir pasakysim drąsų žodį tam, kuris reikalingas, matydami kosmine Įžvalga, kuri visą laiką plečiasi. Kur neatitinka kas Kūrėjo valios, įvardinsim be baimės, įvardinsim, kad ta informacija – Šviesos informacija – sklistų. 
Mūsų gyvenimas yra prasmingas tada, kada mes būname savimi, o tas mūsų tikrasis aš – Rojaus Trejybės-AŠ ESU atvaizdas – jis gi nėra kurčnebilys – jis išsako tai, ką jis jaučia širdyje. Jeigu jis jaučia, kad, tai neatitinka Kūrėjo valios, tą ir išsako oriai, be užgauliojimų, bet įvardija iškylančias įvairiausias tamsos problemas ir parodo Kelią, kaip įveikt tas problemas, kaip išspręst, ir palieka tą spręst tai pačiai aplinkai, o pats gyvena taip, kaip veda Kūrėjas kasdien visur ir tiktai visų Šviesos labui, laikydamas Kūrėją Centru ir Šaltiniu – nieko aukščiau Kūrėjo nėra. Ir tiktai susiliejimas su Kūrėjo valia yra garantija, kad jūs būsit saugūs, sotūs, aprengti. 
Na užtenka, iki vakaro aš jums kalbėsiu. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal