Algimanto pamokomasis žodis – Mūsų atsakomybė – prisipildyti Kūrėjo kuo ryškiau, dar šitame pradiniame pasaulyje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 10 06

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mes būdami Evoliuciniame Gyvajame Kelyje iš tikrųjų turim mums milžinišką teikiamą pagalbą Apvaizdos dėka. Ir per visą kelionę į Rojų – visos kūrinijos geografinį centrą – į savo tikruosius namus, kur yra Kūrėjo visos Energijos sukoncentravimas – mes taip pat turėsime Apvaizdos mums teikiamą pagalbą. Ta gausa įvairių dvasinių kategorijų, Kūrėjo sumanyta, kad mums teiktų mokymus, mums teiktų patarimus ir tuo pačiu stiprintų mus iš išorės, kad mes galėtume stipriau žengti Gyvuoju Keliu, aišku, po prisikėlimo, kada įvyks mūsų susiliejimas su mūsų Minties Derintoju, natūralu, mūsų asmenybė įgys Polėkio sparnus, nes pats Kūrėjas, padovanojęs savo dalelę, Minties Derintoją, bus tapęs su mumis vienu ne tiktai dvasioje, bet jo dvasia bus mūsų asmenybės neatsiejama dalimi – Minties Derintojas bus susietas su mumis per visą amžinybę. Įsivaizduokite, kokia tai yra milžiniška Galia, Šviesa ir mums teikiama sustiprinanti Išmintis – pats Kūrėjas bus neatsiejamas nuo mūsų mąstymo, nuo mūsų protavimo, nuo mūsų veiksmų. Tobulumo Šaltinio ir Centro Gyvoji Esybė iš mūsų gauna asmenybę kaip dovaną, kurią mes savaime naudojame būdami savimi dieviškuoju protu, o ją gavom taip pat iš to paties Tobulumo Šaltinio, Išminties Šaltinio, mūsų Tėvo ir Motinos. 
Taigi mūsų visa kelionė, jau susiliejus su Minties Derintoju, į Rojų tampa užtikrinta, tikra, ir garantuota, kad mes neišklysime iš šito Gyvojo Kelio – ir jo neatsisakysim – nes Kūrėjo Išmintis tampa mūsų proto išmintimi, bet vis tiek mes negalime įgyti patyrimo be aplinkoje mums suteiktų mokytojų teorinių naujų teikiamų žinių.
Todėl tie šimtai kategorijų įvairiausių dvasinių asmenybių, kurios teiks mums mokymus, mums keliaujant iš pasaulio į pasaulį, iš visatos į visatą, kiekviename lygyje vis aukštesnio kvalifikacinio pasireiškimo mokytojai mums teiks tą Šviesą ir Žinias, kad mes galėtume kaip aguonos grūdelį įdėti į savąjį protą, ir patyrimu patvirtinti, kad tie teiginiai iš tikrųjų pasitvirtina, pasitvirtina tikrovėje mūsų įgyjama praktika – patyrimu. Ir mes tada galime kitiems paliudyti, jog tie mokymai, kurios mes gavome per visą praeitį, yra tikri ir yra Kūrėjo teikiami, kad mes šviesėtume.
Jeigu mes minutėlę pamąstytume, suvoktume, kad Evoliucija, iš esmės, sumanyta mūsų Tėvo ir Motinos, mums – mirtingiesiems. Dėl mūsų yra visas šitas projektas, kai patį mažiausią, žemiausią, turintį materialų kūną, žmogiškąjį kūną, asmenį pritraukti Meilės Galia iki Savęs, ir pakvietus iš vidaus, be gąsdinimų, Meilės Galia, pasiūlius kelionę iki paties Rojaus, šitą kelionę paversti tikra ir pasitenkinimą teikiančia patirtimi vis giliau pažįstant kūriniją ir patiriant patį Kūrėją. 
Dabar mes jau žengiame kaip Naujo Visatos Amžiaus Ištakos, garbindami Kūrėją Keturiuose Asmenyse. Ir štai tas naujas patyrimas nuo paties mažiausio pradėtas, bet pačiu ryškiausiu dvasiniu spindėjimu, net Keturių Asmenų garbinimu, mes per visą kelionę į Rojų šitą Aukščiausią Šviesą, Ryškiausią Šviesą – jeigu turėsime gyvą įtikėjimo giluminę gelmę – išdrįsime kaip dvasiniai mokytojai suteikti net ir tiems, kurie bus mūsų mokytojais toje aplinkoje, tame pasaulyje, kuris mums bus naujas laiptelis savo patyrimo kaupimu naujam iššūkiui.
Štai, dabar būdami čia, pačiame pradiniame savo etape, turėdami materialų žmogiškąjį kūną, dar nesuvokdami, kas yra ta materialaus kūno mirtis, nes šito patyrimo nebuvome iki šiol įgiję, mes turime tokių abejonių, nepasitikėjimo, nors yra viduje žinojimas, kad yra prisikėlimas, bet patyrimo nepatyrus yra tam tikra nerimo akimirka – kaip tai įvyks, kaip mes vėl būsime gyvi, kada šitas materialus kūnas išeikvos visą savo teikiamą gyvybinę energiją. Tai štai, mes būdami pradiniame šitame laiptelyje, jeigu turėsime Gyvojo Įtikėjimo ir tų tyrų patirčių, sukauptų garbinant ir veikiant drauge su Kūrėju iš Keturių Asmenų, išdrįsime mokyti savo mokytojus garbinti Keturis Asmenis, susivienijusius absoliučioje dvasinėje vienovėje Kūrėjo visoje toje Gyvojoje Jungtyje arba Sandraugoje – Dieviškojoje Šeimoje – ne vien Tėvą, kaip aplinka garbina iki pat Rojaus – Tėvą – o mes gi pasiūlysime garbinti Keturis Asmenis – jeigu turėsime tą Įtikėjimo Gelmę ir tą Meilės Galią, kuri yra gyva. Ir jeigu ją patirsime, mes išdrįsime mokyti savo mokytojus. Ir nė vienas mokytojas neįsižeis, bet dėkos – dėkos už mūsų perteikiamą ryškesnę Šviesą, kurios jie iki tol nebuvo patyrę. O mes gi šitą patyrimą, kaupiamą dabar, po aguonos grūdelį, jiems perteiksime taip pat iš Meilės, perteiksime Meilės Galia. 

Štai kokia yra tos Apvaizdos, tos dvasinių asmenybių kolektyvo mums teikiamos pagalbos iš išorės ir Kūrėjo vedimo iš vidaus Meilės Galios pasireiškimo Išmintis, kad mes, būdami mažiausi, galime pamokyti tuos, kurie yra aukščiau mūsų – pamokyti savosios patirties dėka, dėl to, kad mums šitas Keturių Asmenų, sudarančių Kūrėją, garbinimas yra tapęs savastimi. Mums stinga kažko, jeigu mes garbiname tik vieną Tėvą – mums stinga ir kitų Rojaus Trejybės Asmenų, stinga ir Visuminės Dievybės AŠ ESU garbinimo, nes mes mylime Juos neatsiejamai nuo savęs, nuo mūsų asmenybių. Štai todėl toji Meilės Galia ir leis mus pamokyti garbinti Kūrėją iš Keturių Asmenų, neapsiribojant vien tik Tėvu, pamilstant ir tuos Kitus Tris sudarančius Kūrėją Asmenis.

Štai kokia yra tarpusavio Meilės bendradarbiavimo pasireiškimo Išmintis – ir dargi pradedant nuo pačių mūsų žemiausių asmenų pasireiškimo ta pačia Kūrėjo Meilės Galia ir Šviesa. Štai kokia Kūrėjo Išmintis, kokia yra mums suteikta privilegija, ir tuo pačiu įpareigojimas, ir mes tada juntame, kokia yra mūsų atsakomybė prisipildyti kuo ryškiau to patyrimo šitame pradiniame pasaulyje, kad mes Įtikėjimo Galia ir Meilės gyvu pasireiškimu būtume tie Tėvo ir Motinos – Kūrėjo – sūnūs ir dukros verti mums teikto pasitikėjimo šitame pasaulyje. Tas pasitikėjimas mums yra suteiktas, nuo mūsų valios priklauso, kaip tas pasitikėjimas atsispindi mūsų gyvenime, kaip mes tą pasitikėjimą pateisiname ir ar pateisiname, būdami ryžtingi, aktyvūs, būdami savimi. Heroizmo iš mūsų nereikalauja, reikalauja Kasdienės Duonos – o tai yra Kūrėjo teikiama Šviesa ir Meilė, kad pasireikštų mūsų veiksmuose. Štai ir viskas. 
Gyventi Tiesa, Meilės Šviesa Tikrovėje yra malonu, džiugu, ir laisva. Laisva, nes nukrenta tos baimės ir kaukės, kurios varžo, varžo asmenybę, ir mes tampame tikruoju asmeniu, kokį ir sumanęs Kūrėjas, kad spindėtume. Ir šitaip iki pat Rojaus.
Įsivaizduokite, mes visur nešime Kūrėjo iš Keturių Asmenų garbinimą. Ir net kada mus pasveikins ant Rojaus krantų ir ten mes turėsime tą ryškesnę Šviesą ir Meilės Galią negu aplinka, nes mes siūlysime garbinantiems Rojaus Trejybę prijungti ir Visuminės Dievybės AŠ ESU garbinimą. Tad įsivaizduokite, toji dabar mums nerimą kelianti mintis, kaip mes galime tą tamsą paveikt, kai jinai mus varžo, turi savo taisykles ir standartus, kaip joje nesusitapatint su ta aplinka, kai mes patyrėme daugiau Meilės ir Šviesos, kurią trokštame paskleist ir kitiems – ja gyvent – tai štai ta mūsų ryškesnė Šviesa visą laiką mus lydės, visą laiką – ir iki pat Rojaus, net ir Rojuje, kol mes įgysime mūsų pačių didesnių pasekėjų, pritariančių mums, pagarbinti Kūrėją iš Keturių Asmenų. Štai toji našta, kada aplinka yra mažiau šviesi iš dalies, mus lydės per visą kelionę į Rojų. Aišku, aplinka bus mums nepažįstama, reiškia, joje mes nesuprasime daugybės reiškinių, kuriuos mums atskleis mūsų dvasiniai mokytojai, tačiau garbinimo prasme mes būsime pranokę tą aplinką, kurios negalime iki galo pažinti, patirti be atitinkamų studijų, be atitinkamo mokymo, kurį ir gausime iš mūsų Dvasinių Mokytojų, tačiau ir mes turėsime ką jiems rodyti, pamokyti.
Todėl, mano mylimieji, aš džiaugiuosi, kad mes turim tokį nuostabų iššūkį – eiti Gyvuoju Keliu ir dalintis ta Šviesa, kokią mums padovanojo Kūrėjas. Juk tai Jo dėka Minties Derintojas perteikia mums tokią Šviesą, kurią mes daliname vieni kitiems – ir visiems – Kūrėjo Meilės Galia. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal