Amžinosios Motinos mokymas-atsakymas – Ką mums aiškinti, kad Gyvojo Kelio nelaikytų sekta? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2018 08 26

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: 
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, Tau mano sesė, Vanda, pateikė klausimą ir prašymą – Ką mums aiškinti mūsų broliams ir sesėms, kad jie Gyvojo Kelio nelaikytų sekta? Ką Tu galėtum pasakyti stiprindamas mus šitame Gyvajame Kelyje?

Amžinoji Motina: 


Mano mylimieji vaikai, mylimiausi vaikai, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, jūsų taip su meile vadinamas Amžinąja Motina. Aš garbinu ir šlovinu jus, patirdamas jūsų meilės virpesius, kuriuos iš tikrųjų Aš ir sukuriu, ir esu Dvasinis Šaltinis ir Centras – kaip esu apibūdinamas Urantijos Knygos Apreiškime – jums tą dvasinę energiją lieju, tik jūs ją patirdami vėl sugrąžinate Man. Tai ir yra gyva Meilės Upės Tėkmė. Meilė tampa visą laiką judėjime pasireiškianti.
Kada jūs nieko nežinojote apie Mane, negalėjote ir patirti Manęs. Vieni net ir vaikystėje galėjo patirti, kokius nors blyksnius, bet jie tuo metu nesuprato tų blyksnių nei kilmės, nei prasmės. Dabar jūs sugrįždami į savo tolimą praeitį – žmogiškąja prasme matuojant – jūs galite suvokti, jog tada jau buvo jūsų gyvenime Mano vedimo, skirto jums, apraiškų. Ir jus tai kartas nuo karto sustiprindavo, ir jūs prisimindavote tas apraiškas jau nutolus nuo tos apraiškos momento net ir ne vieneriems metams, bet tai buvo jūsų pojūtis, pirminis Mano pasiųsto jūsų asmenybei impulsas, kuris žadino jus iš vidaus – žadino tiek, kad per jūsų ieškojimus, nuoširdžiai dedant pastangas, jūs esate dabar čia, turintys jau išplėstą Kosminę Įžvalgą, ir dėl to būdami Gyvajame Kelyje, jūs nebelaikote šito Gyvojo Kelio jokia sekta. Jums keista, kad tie mirtingieji, jūsų broliai ir sesės, kurie mėgina nuoširdžiai ieškoti to, ko net nežino, kur surasti, bijo Šviesos – bijo Šviesos, kurią jūs norite paskleisti, nes tokia tamsa yra įsiviešpatavusi jų pasąmonėje, ir ji kausto kaip galinga ir neperžengiama jėga, kuri paralyžiuoja mąstymą, kad jis būtų žingeidus, kad jisai, išskleidęs sparnus, sklęstų kaip Mano suteikta Dvasinė Paukštė Mano Meilės Oro Srovėse laisvai ir Šviesoje, patirdamas Laisvę, patirdamas tą poveikio skrydį, patirdamas Meilę, kurioje išnyksta sektos menkiausia samprata – yra tiktai Aš ir Mano sūnus ar dukra, sklendžianti Manyje savimi – tikruoju – kurį Aš padovanojau kaip asmenybę, kad jis ir atsiremtų į Mano vedimą iš vidaus, kupiną Manosios Meilės Šviesos. O Aš, būdamas Meilės Šaltinis, dalinu tiktai Meilę, kuri yra neskaidoma – ji yra Visuminė, ir joje nėra tos dalelės, kurią jūs ir pavadinate sekta, kada atskyla nuo Motininės religijos mažytė dalelė ir ima kurti savus ritualus, kurie skiriasi nuo Motininės dalies. Štai ir yra tas tada uždarumas ir skirtingumas.
O jūs gi esate Gyvajame Kelyje su Manimi – Visumos Šaltiniu ir Centru – be perstojo liejančiu Energiją, ir iš jos modeliuojančiu visą kūriniją. Tai jūs esate Mano Visuma, apreiškianti Mane savo gyvenimu. Ar gali būti jūsų apreiškimas Manosios Visumos savosios tapatybės lygiu sektantiškas, kada jūs tiesiogiai išreiškiate Mane?
Kalbėkite tiems savo broliams ir sesėms, Maniesiems mylimiausiems vaikams, savo tikruoju aš, pasireikšdami Manąja Išmintimi. Jūs negalite Manosios Išminties patirti, jeigu yra seklus jūsų įtikėjimas, jeigu yra sekli jūsų gyvoji komunija su Manimi. Reiškia, jūs turite ją stiprinti, jūs turite nuoširdžiau atsiverti Man, ir nebijoti žengti dar vieno žingsnio. Atsiverkite Man, ir kai tiktai užbaigsite gyvąją komuniją su Manimi, tą pačią akimirką sėskite – prieš tai pasirengę popieriaus lapą ir rašymo priemonę – ir užrašykite bet kokias jums kylančias mintis, bet kokius teiginius, bet rašykite nesustodami. Tegu jie bus neužbaigti, rašykite be perstojo, rašykite bent keletą minučių, ir net jeigu bus nutrūkstanti mintis, nesiekite jos užbaigti, griebkite naują mintį – vėl rašykite, rašykite. Ir jeigu trūkinės mintys, palikite jas, imkite naujas mintis, bet rašykite keletą minučių be perstojo, o tada, užbaigę tą rašymą, pamėginkite perskaityti nuo pirmosios minties, kiek jūs būsite prirašę. Pajauskite – skaitydami – tą patį nuoširdumą, kokį jautėte komunijoje, tik ką jūsų patirtoje su Manimi, gyvybingumą, pajauskite jūsų užrašytų teiginių gyvybingumą, ir kur trūks pabaigos, jūs pajausite Širdimi, ko stinga. Paimkite kitą lapą, kuris taip pat bus parengtas iš anksto, ir tame lape užbaikite tą neužbaigtą mintį – parašykite jos tęsinį. Ir taip perskaitykite visą užrašytą jūsų minčių virtinę, o neužbaigtas mintis štai taip ir užbaikite, nuoširdžiai, kitame lape, o tada sujunkite, ir pažiūrėkite, kas išeis. Jūs gausite puikų paveikslą jūsų tų minčių, kurias ir turėtumėte persakyti savo broliams ir sesėms, kurie laiko Gyvąjį Kelią sekta. Jūs patirsite, kad jūs gaunate iš Manęs mokymus, kurie jus sustiprins – sustiprins pasitikėjimą Manimi, ir savo jėgomis, kad Aš galiu kalbėti jūsų lūpomis jūsų tiems bijantiems Šviesos broliams ir sesėms, liedamas Savąją išmintį per jus, stiprindamas tuo pačiu ir jus, ir apšviesdamas – jūsų dėka – tuos Savo vaikus, kurie taip bijo Manęs.
Mano mylimieji vaikai, Gyvasis Kelias sumanytas jūsų labui. Kada jūs atsigręžiate į savo praeitį, kada jūs nepatyrėte Manęs atradimo savyje, jūs buvote tokie silpni, klaidžiojantys nežinomybėje, nežinodami, tai kur tas kompasas, į kurią pusę pasukti? Palyginkite dabar jūsų tą tvirtybę Gyvajame Kelyje, kiek jūs išaugote Manąja Šviesa, Tiesa, Įžvalga, Išmintimi, Patyrimu, ir Meile. 
Štai kokie jūs esate ūgtelėję šitame Gyvajame Kelyje. Štai kokie esate stiprūs, o iš tikrųjų esate net ir stipresni negu jūs sau leidžiate pagalvoti.
Jūs gi esate Mano vaikai, tai argi jums dera patirti neryžtingumą, baimę?
Aš neturiu baimės. Reiškia, jūs iš Manęs gaunate viską be baimės! Tuomet jūs ir gerkite dar labiau išsižioję Mano Gyvąjį Vandenį, kuriame nėra nė menkiausios priemaišos, kuri kenktų jums – tiek jūsų asmenybei, tiek ir jos pasireiškimo pradiniam materialiam apvalkalui šitame pasaulyje – fiziniam kūnui.
Būkite su Manimi laimėtoju Amžinybėje, patirdami pergalę jau šitame pasaulyje – prieš save šešėlyje – nušvitę Manąja Šviesa, neturinčia šešėlio nei viduje, nei išorėje.

Algimantas:

Ačiū Tau, Amžinoji Motina, už šitą nuostabų mums suteiktą mokymą-apreiškimą. Ir manoji valia sulieta per amžių amžius ir amžinybėje su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Begalinės Motinos, AŠ ESU, ir manosios partnerės valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal