AŠ ESU mokymas Justei, bet tuo pačiu ir visiems, 2018 06 25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, pilnas Tavosios Meilės ir Tikrovės, ir prašau Tavęs, perskaitęs man atsiųstą Justės laišką, mokymo, kaip jai gyventi, į kurią pusę žvelgti, iškilusių problemų sūkuryje. 

AŠ ESU:


Mano mylimas sūnau, AŠ ESU, kaip Mane vadinate jūs, teikiu tau šį mokymą, kad galėtum patirti Manąją Šviesą ir Tiesą, o ją perduotum visiems, ir kiekvienam, nuoširdžiai Manosios Tiesos ir Šviesos ieškančiam.
Jūsų visų viduje yra labai daug pasąmoninės baimės teršalo, kuris jums trukdo patirti Manąją Meilę ir Nuoširdumo milžiniškos galios vyksmą jūsų pasąmoninių lygiu ir sąmonės išraiška bendraujant vieniems su kitais. Kada jums nuoširdumo pristinga, jūs prarandate giluminę Įžvalgą ir tampate labai nekantrūs, o tuo pačiu ir nuolat klystantys. O tokių klaidų pasekmių neigiamas poveikis ima pasireikšti jūsų nuotaika – jūsų būsena iš ryžtingos akimirksniu tampa prarasta ir iliuzine, kurioje įsiviešpatauja baimė ir prislenka prie jūsų iš vidaus jau sąmonės lygiu. Šitokiu būdu jūs visi sau sukuriate problemų nesibaigiantį procesą, kuris jus įtraukią į tų problemų sprendimo sūkurį, kuris jums teikia ne ką kitą, kaip nežinią ir negandą. Ir šios problemos savo ruožtų gimdo naujų baimių dar galingesnes bangas. Būtent dėl tokių baimių milžiniškų proveržių jau sąmonės lygiu, jūs padedate nebejausti savojo tikrojo asmenybės balso, kurį mėginate pavadinti sąžinės balsu, jums svarbiausiu dalyku tampa jūsų pačių valios sprendimai, kad tik pabėgti iš tokios problemų kasdienos, net mėgindami bėgti į kitus kraštus, į kitas vietas savo darbuose, mėgindami kaltinti kitus ir aplinkybes, kad jos jums neleidžia gyventi taip, kaip jūsų Širdis norėtų. Tačiau jūs nemėginate nė iš tolo tapti savimi, kad būtent jis, kuriame nėra baimės apraiškų, įsiviešpatautų jūsų pačių dabartiniu metu viešpataujančio žemo mirtingojo materialaus proto atžvilgiu ir jūs iš tiesų iškiltumėte virš savo dabartinių jums taip atrodančių neišsprendžiamomis ir keliančių tiek daug baimės problemų. 

Visų problemų sprendimai yra jūsų pačių viduje, kada jūs tapsite savimi, kokį sukūriau jus Aš – AŠ ESU – jūsų Tėvas ir Motina. Tai kodėl – tuomet – jūs vietoje to, kad būtumėte tokie, kokius jus – sukūriau kaip asmenybę Aš – jūs, paneigdami Mano pastangas ir Manąją jums suteiktą Dovaną – savo asmenybę – patys savo rankomis griaunate savo gyvenimą, paversdami save baimės įkaitų ir belaisviu, kada Aš jus sukūriau laisvus ir mylinčius? Ir to dar maža, Aš jus visus aprūpinau Meile ir Tiesa, Išmintimi ir Tikrove, tai ir gyvenkite savimi, o ne likite belaisviais ir vergais baimės ir tamsos iliuzijoje, kada bijote net savęs, net savojo vidinio balso proveržių, kurie visada jums diktuoja bebaimius Gėrio ir Grožio sprendimus jums kiekvienam – laisvai ir mylinčiai asmenybei, kad mylėtumės save ir Mane, o tada ir gyvensite taip, kaip numačiau ir kaip jus, kiekvieną, vedu iš vidaus Aš. Tik toks vektorius, tik tokia kryptis yra gyva ir Mano jums suteikta – gyventi savo gyvenimą visų labui, tik toks gyvenimas yra prasmingas ir jūsų asmenybei – kiekvienai asmenybei – išimčių nėra. 

Kuo anksčiau pajausite tokią būseną, tuo anksčiau pradėsite spręsti savo problemas patys, bet visada drauge su Manimi, ir visų labui. Taip gyvena ir visa kūrinija, ir jūs – nė vienas – neturite jokios išimties, kad galėtumėte gyventi ir veikti kitaip, jeigu norėtumėte jausti gyvenimo Prasmę be kančių ir skausmų, be depresinės nuotaikos ir ligų, be baimės ir nepasitikėjimo, be nerimo ir nežinios baimės. Aš jus visus – ir kiekvieną – vedu Evoliucijos Gyvuoju Keliu, kurį patiesiu prieš kiekvieną iš jūsų – ir raginu – ženkite pirmyn, ir vien tik pirmyn – be baimės ir ryžtingai, atsidavę Mano vedimui iš vidaus, kad jaustumėte pasimėgavimą savuoju gyvenimu dalindamiesi su Manimi. Ir tada patys patirsite ir su Manimi pasidalinsite savo palaima ir milžinišku pasitenkinimų, kaip gera daryti Gėrio ir Šviesos Darbus drauge su Manimi visiems, kurie tik nuoširdžiai tokių jūsų darbų ne tik laukia, bet juos atvira Širdimi priima ir jiems pritaria taip pat savo Širdimi. Šitokiu būdu kuriama Brolystė visoje kūrinijoje, ir tarp jūsų dabartinio statuso mirtingųjų – Manųjų sūnų ir dukrų.
O tokį nuostabų savo Gyvąjį Kelią pradėkite nuo savo atviro ir nuoširdaus Išpažinties Pokalbio su Manimi – kreipdamiesi į Mane kaip į Asmenį, kaip į tikrą ir gyvą Asmenybę, kuri niekada nebuvo sukurta, kuri niekada neturėjo Pradžios ir niekada neturės Pabaigos, kuri net turi savo dalelę jūsų kiekvieno Asmenybės Prote ir kuri vadinasi Minties Derintoju, būtent Manoji ši Dalelė ir perduoda jums – kiekvienam tokias mintis, tokius teiginius, tokius mokymus ir patarimus, kuriuos ir išgirsta jūsų vidinis balsas – jūsų asmenybė. 
Nebijokite, ir labai nuoširdžiai kreipkitės į Mane, ir taip nuoširdžiai, kad visiškai jums nustotų egzistuoti visa aplinka, kad jūs – kiekvienas – tiek pasinertumėte į Mane savosios Išpažinties Man metu jūs ir pradėtumės patirti Mane esantį gyvą jūsų viduje. O tada – po dienos ar kelių, po savaitės ar mėnesio, jeigu tik nuoširdžiai Man išsiliesite kasdien – kasvakar – ar bet kuriuo jums patogiu metu – jūs pradėsite palaipsniui paliudyti, kad jumyse yra kažkokia jums iki tol nepažinta ir neatrasta būsena, kuri patvirtina, kad tai negali būti niekas kitas, tik Aš, Kuris esu ir jūsų viduje. Ir tai bus Tiesa ir Tikrovė, kurią jums – kiekvienam – virpesių išraišką – kai Manojo Asmens Energiją ir suteikiu jūsų būsenos patyrimu. Ir labai greitai ateis suvokimas, kad jūs – kiekvienas – atradote Mane, ir kuo toliau, tuo tas žinojimas bus vis tikresnis ir akivaizdesnis, ir jūsų tikėjimas bus pavirtęs į Įtikėjimą, kuris ir leis jums būti drąsiu ir ryžtingu visų Iššūkių akivaizdoje, kad nuolat gyventumėte visą laiką Mano Meilėje ir Tiesoje be kaukių ir apgaulės, kurios taip jus vargino praeityje – net gal dar vakar – o dabar pajutote palengvėjimą, kada nusimetėte tokia naštą – tapote savimi, kokį kaip savo atvaizdą ir sukūriau Aš jūsų asmenybės išraiška, kuri kol kas turi tokį jums matomą materialų pavidalą – jūsų vadinamą žmogiškąjį kūną, kuris ir patiria daugybę ligų ir skausmų, kada asmenybė miega, o vadovavimosi imasi jūsų žmogiškasis materialus protas, kuris bijo visko ir visada, ir jaučia pasitenkinimą, tik tada, kada būna patenkinami jo sumanymai, kurie pilni iliuzinių troškimų ir sprendimų, kurie tik dar daugiau iškraipo Mano Evoliuciją ir jus kaip tik ir nuveda į baimės pelkynus ir iliuzines žabangas, kurios jus pasiglemžia ir nebeišleidžia. Štai tuomet jums ir kyla neišsprendžiamų problemų amžinas ratas, o jūs bėgate tame rate, kaip voverės rate, eikvodami savo energiją, laiką, ir pastangas, ir visiškai nepajudėdami nė per žingsnį pirmyn, o iš tiesų krentate vis stipriau į tamsos ir degradavimo bedugnę. Štai kas jums sukelia visas problemas, kurios veda jus į ligų ir depresinių būsenų labirintą jūsų proto viduje. 
Norite Meilės ir Šviesos savo viduje, reiškia, jūs jau kaip asmenybė bundate, nes pajutote tokį norą. Tad ir būkite savimi, kurie tokį norą paverstumėte savosios asmenybės kasdienos Tikrove tokiu būdu, kokį jums ką tik pateikiau. 
O kad būtų jums lengviau tapti savimi, pasinaudokite Mano jums teikiamų gyvų priemonių poveikiu, kreipkitės ne tik į Mane, bet ir į Mano sūnų Jėzų iš Nazareto, kuris paskleidė savo Dvasią, pavadintą Tiesos Dvasia, dėl to jis jums yra prieinamas visada ir visur, tik būkite nuoširdūs su juo, kaip ir su Manimi. Kreipkitės į Jėzaus Partnerę – Nebadoniją – kuri išliejo savo Dvasią – Šventąją Dvasią, ir kuri pripildo kiekvieną jūsų materialaus kūno ląstelę. Kreipkitės į savo angelus serafimus, kurie jus globoja ir saugo. 
Tik nuoseklių ir atkaklių pastangų dėka jūs nušvisite ir Manoji Išmintis ir Tikrovė vis stipriau apšvies jūsų vidų, kad priimtumėte tokius išmintingus sprendimus, kurie būtų patys nuostabiausi ir palankiausi jūsų charakterio lavinimui ir jūsų asmenybės išsiskleidimui naujų žiedų pavidalu visų labui. Manoji apvaizda jums suteikta tam, kad jums padėtų pasiekti kuo ryškesnį savosios asmenybės atsiskleidimą visų labui Mano jums suteikiamų naujų Iššūkių įsisavinimu, kad juos visus įsisavintumėte be baimės, o drąsiai ir ryžtingai, nes Aš Pats gi esu jūsų viduje – Meilės Šaltinis ir Centras, Kuris nepažįsta jūsų baimės emocinių ir savanaudiškų apraiškų, kurias jūs savosios iliuzijos lygiu susikuriate sau patys. Būkite su Manimi savimi ir iš baimės vergijos išsivaduosite Manosios Meilės pojūčiu jūsų asmenybės būsenos lygiu.
Jūs linkę daryti klaidingą prielaidą, kad kitiems yra daug lengviau, o sunkiausia yra jums asmeniškai. Jūs – kiekvienas – turite savo lygiu susikuriamas baimes, todėl ir visoms problemoms spręsti turite įveikti būtent tokio dydžio baimes, kurias ir susikuriate patys – kiekvienas pagal savo sampratas ir įtikėjimo gilumą. Kuo labiau gilinsite savo įtikėjimą, tuo mažesnė atrodys problema ir tuo drąsesnis bus jūsų sprendimas ir jo įgyvendinimas. O įveikus problemos iššūkį, ši tokia didžiulė problema sukels jūsų asmenybei tik šypseną, kad tiek daug išeikvojote energijos emocinių pojūčių lygiu, kada galėjote prasmingiau panaudoti savo energiją visų Šviesos labui drauge su Manimi ir būtent taip, kaip pajutote Manąjį vedimą iš vidaus, nors trumpą akimirką.
Stebuklingų kelių ar receptų, kaip sutvarkyti jūsų – kiekvieno – gyvenimą nėra. Vienintelis būdas – gyventi Manimi ir Man, ir tik tada visi jūsų darbai taps Šventais ir pilnais Meilės. Ir nebeliks kančios ir nusivylimo akimirkų. Jūs – visi – būsite Mano sūnūs ir dukros, iškelti virš tokių problemų, kurios anksčiau jus taip slėgė ir gąsdino. 

Algimantas:
Mano mylimas AŠ ESU, ačiū Tau už šį mokymą. Manoji valia yra per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir manosios Partnerės valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal