Tėvo mokymas apie dvasinius filtrus Gyvajame Kelyje nuo aplinkos tamsos poveikio, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Kaune, 2018 09 16

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš esu pasirengęs pagarsinti Tavąjį mokymą-atsakymą į Tavosios dukros Dalios prašymą-klausimą, kokie turi būti filtrai uždėti, kad mes Gyvajame Kelyje nepatirtume tos aplinkos tamsos baimės šešėlių pasireiškimų poveikio, kad mes atsilaikytume prieš jos spaudimą, ko Tu mus galėtum pamokyti šitose sunkiose aplinkybėse?

Tėvas:


Mano mylimieji vaikai, Aš esu jūsų Tėvas – visų ir kiekvieno Tėvas – patirkite Mane savo gyvu atsivėrimu, patirkite Mane būsena, paliudydami esantį Realų, Tikrą jūsų viduje, tada jūs patirsite Įtikėjimo stiprėjimą. 

Įtikėjimas – štai kur yra tas Raktas į jūsų viduje esančią Meilę Mano jau patalpintą. 

Įtikėjimas yra toji būsenos pradinė pakopa, kad jūs pasitikite tais pojūčiais, kuriuos jūs juntate, kada jūs patiriate apraminimą, Ryžtą, Drąsą, Meilę, Teisingumo pasireiškimą. Štai jūsų Įtikėjimo gelmė ir leidžia jums patvirtinti, jog tai ne jūsų pačių sumanyti ir įsivaizduojami vidinės būsenos pasireiškimai, o Mano jums suteikta Šviesa Tikrovėje – asmenybėje, kuri vis labiau Mano dvasios – Minties Derintojo žadinama iš vidaus. Todėl jūs tampate imlesni tai Šviesai, kurios negali suprasti aplinka – ji atstumia – atstumia tą, kas eina nuoširdžiai – su Meile – į tamsą, nes tamsa pajunta grėsmę jai pačiai. Šviesa, apšvietusi tamsą, išnaikins ją, todėl savisaugos instinktas tamsai yra agresyvus puolimas. Kol jūs esate silpni, nepasireiškiate Manimi ryžtingai, tol ir tamsos iliuzinė aplinka nesuvokia, jog jūs galite kelti jai grėsmių, todėl ji prieš jus nesiima agresyvių veiksmų, leidžia jums kamputyje susispietus dalintis tąja Šviesa tarpusavyje, tačiau jeigu jūs tiktai žengsite žingsnį į šalį – į tą iliuzinę tamsą su savąja Šviesa – ir vis dažniau ir daugiau jūsų tą darys – tamsos iliuziniai šešėliai pavirs judančiais ir jus puolančiais – naikinančiais. 
Aš parodžiau Savo Ambasadoriui – jūsų broliui Algimantui – sapno viziją, kada jis matė tuos pasekėjus, patikėjusius jo žodžiais ir einančius Gyvuoju Keliu – puolančius naikinti juos – naikinti net fizine išraiška – ginklais. Ir štai, toji akimirka, kada buvo nukreiptas ginklas į Algimantą, jo viduje atsirado Įtikėjimo gelmės pasireiškimas – aš neatsakysiu ta pačia fizine jėga, panaudodamas ginklą prieš jus, puolančius mane! Jis stovėjo prieš tą ginkluotą iliuzinės tamsos, baimės apimtą mirtingąjį su ginklu rankoje, kuris tvirtino šausiąs vis tiek į Algimantą. Ir jis šovė – vieną, antrą kartą. Ir kulkos aplenkė Algimantą, nes viduje jo buvo Įtikėjimo gelmė, kad su Manimi viskas yra įmanoma, net pakeist kulkos trajektoriją! Jis tą patyrė – Mano apsaugą patyrė. Tai buvo Mano parodytas vaizdinys, kurio prasmės Algimantas ne iki galo suvokė, nors teisinga kryptimi mąstė. Ir dalindamasis šituo vaizdiniu su kitais urantais, atpasakojęs patį vaizdinį, jis teisingai išreiškė mintį, kad puolimas prieš mus – tamsos puolimas – stiprės, tamsa nesitrauks, bet Įtikėjimo gelmė, kada tu pasiryžti visiškai atsiduoti Mano valiai, kas beatsitiktų, nesigriebti ginklo, pasitikėt Manąja Apvaizdos siunčiama apsauga – štai yra Galia – Meilės Galia, kuri nugali kulkos trajektoriją. Ir su Manimi jūs esate saugūs – tik su Manimi. 
Jeigu jūs panirsite į tamsos šešėlių liūną, jūs prarasite ir apsaugą, ir patys subliūkšite Įtikėjimu. Todėl žinodami, kokios pastangos reikalingos jums kiekvienam asmeniškai, jeigu jų nedėsite, jūs nugarmėsite į tą pačią praeities šešėlių duobę, kurioje jūs jau buvote iki savojo asmens pabudimo. Dabar jūs esate Šviesos Gyvajame Kelyje, susimąstykite – Gyvajame – ne šešėlių – aplinka – iliuzinių šešėlių – jūs einate Gyvuoju Keliu savuoju gyvenimu, reiškia, jūs turite gilinti Įtikėjimą. Jeigu jums stinga ryžto, gilinkite Įtikėjimą išsiliedami Man – išliekite save Man, patirsite apraminimą, ir tuo pačiu toje ramybėje pajusite ryžto budimą, ryžto, nes jūs viduje patirsite didžiulį troškulį dvasinio Gyvojo Vandens pasireikšti Teisingumu, kur nėra to Teisingumo – trokšite būtent ten išlikti Teisingumo išraiška net kai ir jus kažkas mėgins paveikti išoriniais tamsos šešėliais, jūs išliksite teisingi savimi, nebijodami oriai išsakyti savo Mano jums suteiktą, Gyvąjį Žodį. 
Mano mylima dukra, tu pergyveni dėl savosios dukros atlikto darbo ir neapmokamo užmokesčio, tu esi ta išmintingesnė už dukrą žemiškoji motina – tu gali ją sustiprinti, sustiprinti savąja Šviesa, ir tuo pačiu išplėsdama kontekstą, kad ne visi Manieji vaikai gyvena Šviesoje, ne visi patiria Meilę – daugybė Manųjų vaikų neigia Mano Gyvą buvimą, todėl jų nepasotinamas godulys priima klaidingus sprendimus, nes jie, valdomi godumo, neatsiskaito už atliktą darbą, kurio vaisiais pasinaudoja. Prisiminkit, kada ir Jėzus ėjo pas Erodą, kad sumokėtų atlygį jo tėvui, kuris buvo atlikęs darbą – pinigai nebuvo sumokėti – ir tėvui žuvus, jisai norėjo atsiimti tuos nesumokėtus pinigus, bet taip ir neatgavo tų pinigų. Jis jautė viduje kartėlį, kartėlį dėl to, kad skriauda to stipresniojo fizine išraiška, bet bedvasio ir tamsoje buvusio mirtingojo, sukelia skausmą tam, kuris yra Šviesoje – skausmą dėl to, kad jis gyvena tamsoje ir dėl to elgiasi neteisingai. Ir jo pakeist negali – jis vadovaujasi savo klaidingomis sampratomis, ir tos klaidingos sampratos ypač atsispindi jautrioje sieloje, kuri yra nušvitusi ir jaučia tą neteisingumą, bet taip pat ir žino, kad gali atgauti ramybę, kada susilieja su Manimi – tos sielos Šaltiniu. Ir tai buvo tas pats Gyvasis Kelias ir Jėzui – Manajam Sūnui žemiškuoju pasireiškimu jūsų pasaulyje prieš du tūkstančius metų, kada jis sėmė Ramybę iš Manęs – jis nelaukė stebuklų, jis dėjo pastangas – pastangas šviesėti savuoju žingsniu. Ir patirdamas Meilę jis jos nelaikė užslėpęs savyje – jis tiesiog dalino, dalino kitiem – jis gyvenimu buvo atsivėręs kitiems, jo glėbys – apkabinimas – buvo atviras. 
Todėl ir jūs Gyvajame Kelyje turite iš Manęs visus jums teikiamus papildomus instrumentus, net Mane Patį turite, todėl jūs dėkite daugiau atsivėrimui pastangų – bendraukite su Manimi dažniau, tegu ir trumpiau, bet, kada jūs į Mane kreipsitės dažniau, tuo metu jūs pajausite apraminimą, sustiprinimą – ne toks bus skaudulys negu darant didesnį intervalą tarp tos akimirkos, kada vėl atsiveriate Man. Juk atsivėrimo akimirka – tai jau jūsų siekis prisipildyti Manosios Meilės, kurios stinga tą akimirką, dėl to ir kreipiatės. Štai per mažytę akimirką jūs prisipildysite Manojo Gyvojo Vandens, nors ir ne tokiu dideliu gurkšniu, bet tai jau bus jūsų troškulio numalšinimas, kad jums nebūtų tokio aižančio, jums sunkiai ištveriamo skausmo Širdyje – viduje – jūsų sieloje – asmenybėje – šios tapatybės akimirkoje. Aš neturiu stebuklingų patarimų, Aš negaliu jums suteikti visko, ko jūs prašote parengta, tada nebebus Evoliucinio Gyvojo Kelio – ko tik prašot, iškart gaunat. Kristus net būdamas kalnuose, priimdamas šešis pagrindinius sprendimus, mąstė, kad gali šią pačią akimirką gauti tą maistą iš Manosios Energijos, bet jis atsisakė šito žmogaus sampratai stebuklingo veiksmo – skanaut bet kokį maistą iš bet kokios praeities epochos – įvairiausių karališkų patiekalų. 
Bet Aš jums turiu sustiprinantį – sustiprinantį – pamokymą – kada jūs savo pastangų dėka vis stositės ant stipresnio Manosios Šviesos laiptelio ir patys jį gyvenimo veiksmais gyvenimo kasdienybe atspindėsite, štai bus toji akimirka, kada jūs tapsite Kristaus Šviesa, ir tada jūs galite patys sau tarti – štai aš galiu dabar paragauti Kristaus Gyvosios Duonos, būtent tos, kurią jis laužė ir dalino penkiems tūkstančiams jo besiklausiusių mokinių. Jūs patirsite tą stebuklingą akimirką, kaip ta duona bus ant jūsų stalo – būtent toji duona, kurią laužė Kristus prieš du tūkstančius metų – jūs ją laušite ir dalinsite kas sėdės už jūsų stalo jums pakvietus. Bet jūs tą padarysite iš Manosios Energijos materializavę tą duoną savo pelnytų dvasinių pastangų nueitu Keliu – štai jums bus atlygis. Ir kitiems bus tai nesuprantama, kaip jūs galėjote tą nematomą orą paversti duona. Bet gi jūs žinosite, kad jūs atlikote šį veiksmą savuoju Įtikėjimu, ir bendradarbiaudami su Mano Apvaizdos kitais vaikais, kurie tvarko Energiją – ir būtent jie atliko tą veiksmą patys likdami nematomi, o jo vaisių, atitinkantį Mano valią, Aš ir uždėjau ant jūsų stalo. Jūs gi sakot – darbai jūsų, vaisiai Mano. Tai Aš jums uždėsiu tą duoną, Kristaus laužytą prieš du tūkstančius metų, kada jūs savuoju Įtikėjimu būsite tiek susilieję su Manimi, kad jums, tai bus natūrali akimirka – o kaipgi gali būt kitaip? 
Štai, Mano mylimieji, ir dabar jūs galite tik Įtikėjimu, jį gilindami kasdienių pastangų dėka, veikt aplinką Gyvenimu. O Aš jus saugau, kad jūs nebijotumėte žengti ryžtingą žingsnį, nes Aš jau žinau – jūs dėjote labai daug pastangų, kad pasiektumėte šitą laiptelio išraišką. Ir Aš žinau, kad jūs sieksite ir toliau dar ryškesnės Šviesos, stositės dar ant aukštesnio laiptelio. Ir Aš jus globoju ir saugau, kad tikrai nebijotumėte nieko. Toji baimė jūsų viduje sukuriama dėl nepasitikėjimo Manimi, todėl gilinkite tą Įtikėjimą, augs ir pasitikėjimas. O Man jau palikite tą užduotį – teikti jums apsaugą Mano kitų vaikų – Manosios Apvaizdos – jums teikiamą apsaugą, kad jūs be baimės gyventumėte Gyvenimą Manojoje Meilėje, kurią spinduliuotumėte, nelaikytumėte nejudrioje būsenoje, nes ji iškart iš jūsų išsprūs kaip smėlio smiltelės tarp pirštų. 
O dar, Mano miela dukra, tu gali ir dėl šito atlygio, kaip Kristus kreiptis, jeigu toks skaudulys yra dukros Širdyje – tu gali kreiptis į dukrą, ar ji sutiktų, jeigu tu nueitum pas tą darbdavį ir paprašytum sumokėti jai priklausantį atlyginimą, nes nesumokėtas atlygis yra ne vien tik skola, bet yra ir vagystė, nes kada pinigai ištraukiami iš kišenės, visi baudžiate tą ištraukusįjį, kaip nusikaltėlį, vagį. O subtilesne forma nesumokėti pinigai, tai lygiai taip pat – pinigai ištraukti iš to kišenės, kuris darbą įvykdė. Taip, Mano miela dukra, ir tau iššūkis, įsisavink jį. 

Mano mylimieji vaikai, Gyvajame Kelyje nėra stebuklų, bet stebuklas yra – jūs patys – jūs stebuklas esate, nes jūs esat Mano mylimiausi vaikai, kuriais Aš pasitikiu, kad Gyvasis Kelias nesibaigs ir jūsų pasaulyje, jūsų dėka, kaip žengiančių pirmeivių – Mano vaikų – Gyvajame Kelyje gyvus žingsnius Mano Meilės Spinduliuose. Aš jus vedu, kad jūs patikėtumėte ir patyrimu patvirtintumėte Mano teiginių Tiesą ir Tikrovę.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą-atsakymą. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su Tavąja, kaip ir Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, AŠ ESU, ir manosios Partnerės valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal