Tėvo mokymas apie mūsų ir mūsų vaikų poveikį mokyklai – apie būsimą mokyklą, 2018 10 25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, šiandien ryte su tavimi bendraujant tu man sakei, jog suteiksi mokymą apie švietimo sistemą, aš dabar esu pasirengęs jį užrašyti, kad su juo susipažintų visi to norintys tavo vaikai, mūsų broliai ir sesės.

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, Aš esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, Kūrį su Meile jūs vadinate Tėvu, net Visų Tėvu. 
Taip, Aš ryte tave mokiau, koks turi būti pirminis laiptelis, norint kontroliuoti Manąją Energiją, kada jau esi pasiekęs Šviesos ir Gyvenimo nušvitimo pakopą, kurią tu jau seniai esi pasiekęs savyje, tad Mano aname tau suteiktame mokyme pasakiau, kad aktyviau priiminėtum Mano mokymus, ir juos užrašytum, o kai kuriuos paviešintum ir šitame jūsų-Mūsų Gyvajame Forume. Tad šį mokymą Aš ir pateikiu apie jūsų Švietimą, kurio jūsų mokyklose taip trūksta. 
Pasinaudokite Manąja Meile ir Šviesa, kad kai kurias mintis ir teiginius jau šiandien galėtumėte įprasminti savo vaikų mokyklose. 
Tie iš jūsų, kurie turite vaikų, turite suprasti, kad Mano virpesiai sklinda ir iš jūsų vaikų, jiems sėdint klasėje ir atliekant atitinkamas užduotis. Tai nuo jūsų priklauso, kokio Meilės laipsnio virpesiai jūsų vaikų bus atnešti iš namų į mokyklą, į kiekvieno jūsų vaiko konkrečią klasę, kur jis praleidžia didesnę dalį dienos. Tad nuo jūsų atsivėrimo Man ir priklauso, kokius Manosios Meilės virpesius jūs perduosite savo vaikams, kad šie nuneštų juos mokytojai ir savo klasės draugams, o taip pat ir visos mokyklos mokytojams ir mokiniams. Tačiau stipriausias virpesių poveikis liks klasėje, nes joje vaikai praleidžia daugiausia laiko. Šitą žinodami, jūs galite per savo kuo aukštesnio dažnio virpesių perteikimą visai klasei, ir visai mokyklai, visiems mokytojams šviesinti tos klasės ir visos mokyklos bendrą atmosferą, kad joje lengviau būtų ne tik bendrauti, bet ir protauti, kada sprendžiamos įvairios užduotys. Ir patys vaikai pastebės, kad jiems pradėjo geriau sektis atlikti įvairias užduotis, kurios visiškai neseniai atrodė taip sunkiai įkandamos. 
Atmosfera yra tas nematomas variklis, kuris veda jūsų protą į didesnį norą ir supratimą, kaip toje aplinkoje veikti ir elgtis. Štai kodėl ten, kur yra daug žemo dažnio energinių virpesių, klasės drausmė yra menka, o triukšmas ir mokytojų nesugebėjimas jį nuslopinti yra perdaug stiprus, kad neturėtų poveikio bendram mokymosi procesui, kuris tampa nepilnavertis ir net atstumiantis, nes vaikas nebenori eiti į mokyklą ir laukia bet kokios progos, kad tik pasidžiaugtų nors diena-kita be tokios mokyklos. 
Taisykite netinkamos mokyklos gyvenimą – pradėdami nuo savęs, nuo savo vaikų pripildymo, kuo gausesniais gurkšniais gerdami Mano Gyvąjį Vandenį ir juo papildydami savo vaikus, kad šie nuneštų Gyvojo Vandens Tekėjimą į savo klasę, į savo mokyklą. Aiškinkite savo vaikams tokį procesą ir jo poveikį tiek jūsų vaikams, tiek ir klasėje esantiems vaikams, ir net visos mokyklos mokytojams ir vaikams, kad jie irgi sąmoningai suvoktų, kaip prasmingai pasireiškia jų buvimas mokykloje visų Šviesos labui, kad jūsų vaikai patys stiprėtų tokių Gyvų Mano Virpesių Lauke, ir su džiaugsmu aktyviai stebėtų, kaip jie prisideda savo buvimu ir kitiems patirti tokias teigiamas permainas. Vaikai tą pajaus daug greičiau už suaugusius, nes jie turi mažiau baimės, tad ir jūsų vaikų vidinis pasitenkinimas bus stipresnis, ir kils dar stipresnis noras dalyvauti šitame Gyvame Meilės ir Šviesos Žaidime visų labui. 

Pripildykite savo vaikus kuo stipriau Mano Meile, drauge su jais atsiverdami kasrytiniame komunijos ryšyje su Manimi, pabendraukite su Manimi, net ir kada tiek daug reikia padaryti, kad pasiruoštumėte naujai dienai, ir vis tik suraskite laiko nors porai minučių vaikus pripildyti Manąja Meile, kad jie pajaustų Mano Gyvus Virpesius savyje, ir pilni Manosios Meilės ir Palaimos būsenos mielai keliautų į mokyklą, patys vis stipriau pajausdami, kad ir Aš esu jų viduje. Tą jie pajaus tikrai greitai, tikrai daug greičiau už suaugusius, todėl ir jums bus didžiulis pasitenkinimas suvokti, kaip tikrai vyksta Manoji Evoliucija, sumanyta jums net ir jūsų vaikų viduje, ir jūs patys stebėsitės, kad jums reikėjo dėti tiek daug pastangų, kai vaikai tarsi be pastangų ėmė patirti tokius pasikeitimus savo viduje, kurių jūs siekėte metų metais. 

Tarpusavio vykstantis bendravimas net ir klasėje nėra vienalytis, nes prie vienų vaikų vienus traukia labiau ir stipriau negu prie kitų, todėl vienus jie gali pavadinti draugais, o kitus tik klasiokais, su kuriais tenka mokytis drauge, bet artimesnio ryšio nėra, ir tuo pačiu nėra ir gilesnio vienas kito pažinimo, išskyrus tik tokį, kokį suteikia išorinio aplinkos stebėjimo patyrimas ir šio patyrimo supratimas. Štai kodėl geresniam tarpusavio atmosferos įtvirtinimui ir klasės mokinių pažinimui, pasiūlykite savo vaikams tapti klasės vedliu, siūlančiu visai klasei įsijungti į Klasės Atvirumo Sambūrį. Toks Sambūris – tai būtų po pamokų atviras ir nuoširdus tarpusavio bendravimas tarp tų mokinių, kurie šito nori, kad jie visiems atsiverdami galėtų pasidalinti tokiomis mintimis, idėjomis, ar svajonėmis, kurių niekada niekam nėra išsakę, kad jie galėtų kiekvienas, kuris tik nori išreikšti save apie ką tik nori, kad per tokį kalbėjimą kiekvienas galėtų pažinti kiekvieną giliau negu vyksta dabartinis bendravimas atskiromis grupelėmis, o ne tarp visų klasės vaikų. Toks atsivėrimas apie tokius dalykus, kuriuos jie norėtų pasakyti visiems, tačiau nėra tokios galimybės, nes nėra tokių pamokų, skirtų tarpusavio gilesniam pažinimui ir studijavimui, leis ugdyti tarpusavio pasitikėjimą ir sklandų mąstymą, ugdys kalbos kultūrą ir formuos įgūdžius reikšti sklandžias mintis. Kol nėra sukaupta tokio patyrimo, akivaizdu, kad procesas nebus tolygus ir sklandus iš karto, tačiau jums pripildant savo vaikus kuo ryškesne Manąja Šviesa ir Gyvąja Meile, jūsų vaikai ir taps tais klasės vedliais, kurie bus pajėgūs tokią Atvirumo Sambūrio Pamokas vesti kaip Mokytojai, suteikiantys pagreitį visam Atvirumo Patyrimo Sambūriui. Ir klasėje vaikai labai greitai pajaus jūsų vaikų nuoširdų indėlį ir didžiulį norą padėti ir jiems atsiverti ir labiau pasitikėti savimi, nebijoti kalbėti apie save ir savo troškimus. Ir tikrai ateis toji akimirka, kada atsiras toks vaikas, kurio viduje bus Mano Gyvosios Kibirkšties Impulsas – pagarbinti ir pašlovinti Mane drauge su visa klase. Tai ir bus Manosios Gyvosios Mokyklos Gyvasis Prieangis – Manęs Pašlovinimas ir Pagarbinimas prieš kiekvieną pamoką, nes Manoji Mokykla visada remiasi tik į Mane – Šviesos ir Meilės Šaltinį ir Centrą, todėl jokia veikla negali prasidėti, tęstis, ir baigtis be Manęs, jeigu tik ji yra visų Gerovės labui. Būtent dėl to ir svarbiausia Švietimo visoje sistemoje, visose grandyse, pakloti tvirtą Mano Gyvą Nuoširdumo ir Atsivėrimo Pagrindą, kurį kloti jau galima pradėti šiandien, pradedant jūsų pačių atsivėrimu Man ir stiprėjimu Manimi, o tada visą savo Stiprybę nuoširdžiai liekite ir savo vaikams, ir tą darykite drauge su Manimi. 
Šitaip savo vaikų dėka jūs perkelsite Mano Meilę į savo svajonių mokyklą, kurioje visada bus vien tik Manoji Meilė ir Šviesa, o joje ir mokymosi procesas vyks prasmingas ir veiksmingas, ir taip, kaip jūs esate pajėgūs Mano Gyvąjį Švietimą įgyvendinti, atsidavus Mano vedimui iš vidaus, kada vaikams kiek įmanoma daugiau dalykų perteikiama lauke, gamtoje, ne tarp keturių mūro sienų. Gamtos gyvos erdvės leidžia pasireikšti mąstymo polėkiui daug skvarbiau ir giliau negu tarp negyvų statinio sienų apribotų erdvių, kad ir kokios jos būtų gražios, ir kiek daug joje būtų įdėta Manosios Meilės ir Šviesos projektuojant ir statant tuos statinius, bet gyvosios gamtos poveikio jūsų protui tos sienos suteikti negali. 
Štai kodėl visos mokyklos turi būti statomos tokioje erdvėje, kur būtų gamta panaudojam kaip mokymosi proceso aplinka, padedanti pažinti kūriniją ir joje esančią materiją, o tuo pačiu padedančią lengviau įsisavinti žinias apie tokias materijos formas, kurių toje gamtos vietoje nėra, bet analogijos su toje vietoje esančiomis materijos formomis būdu galima būtų lengviau įsisavinti visus dalykus, kurie iš pirmo žvilgsnio tarsi negali būti susiejami su gamtos pažinimu, tokie, kaip fizika, chemija, matematika, elektrotechnika, psichologija, šeimos gyvenimas ir tarpusavio darna, ir kiti dalykai. 
Viskas vyksta gamtoje, todėl visi dalykai yra tos pačios gamtos pasireiškimas Manojoje kūrinijoje, tik jūs esate per daug nutolę nuo gamtos, todėl jums atrodo, kad ir tie dalykai neturi sąsajų su gamta, net ir miestai jūsų supratimu nebesiejami su gamta, tad jūs ir sakote, kad verta daugiau laiko praleisti gamtoje, o ne mieste, kad pagerėtų jūsų nuotaika, skaidrėtų protas, ir pailsėtų kūnas ir smegenys. Bet gi visų miestų pradinė aplinka ir buvo gamta, miestai – tik pakeista tos pačios gamtos pasireiškimo formą. Dabartinė forma gamtos evoliucinę pasireiškimo formą tiek iškreipė, kad ji jau tapo nebepanaši į gamtą, tapo vėžine ląstele, įsiveržė į gamtos sveiką kūną neišmintingais veiksmais, nukreiptais prieš Mano valią iš godulio ir gobšumo pinigams ir turtams. Bet tai nereiškia, kad gamta miestų vietoje išnyko. Ne, ji ne tik neišnyko, bet ji atsistos į savo neiškreiptą formą, ir tie trumpalaikiai miestai sunyks ir sugrius, o gamta sužaliuos vėl Manąja Gyvastimi. Ir būtent tokioje aplinkoje bus Manoji Mokykla, kurios pagrindus jūs galite pradėti kloti savo viduje – dabar ir visada. 

Algimantas:

Ačiū tau, mylimas Tėve, už šį tokį netikėtą ir apšviečiantį mokymą-atsakymą. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje yra sulieta su Tavąja, kaip ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU, ir manosios Partnerės valia. Amen. 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal