Algimanto pamokomasis žodis – Aš Tikiu mūsų Tėvu ir Motina, Tikiu Evoliucija ir Brolyste, kuri pasireikš žmonijoje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 04 13

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, esame Gyvojoje šventovėje, Gyvajame Kelyje. Tai nėra teorinis teiginys, tai yra mūsų Gyvenimas, atradus Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU – savo viduje. Atsiranda visiškai naujos kokybės mąstymas ir pojūtis-jausmas viduje – esu Kūrėjo sūnus arba dukra. Yra Gyvoji Meilė, kuri ir pasireiškia virpesiais iš paties Kūrėjo, bet pasireiškia mūsų Širdyje, mūsų viduje, mūsų asmenybės tapatybėje. Ir šitoji Meilė yra Gyva tiek, kiek mes esame susieję save atsivėrimu – atsivėrimu, Gyvuoju atsivėrimu – mūsų Tėvui ir Motinai, kad mes galėtume būti ryžtingi, drąsūs ir veiklūs – ne teorikai, bet Evoliucijos Praktikai.
Mane nuliūdino tas veiksmas, kurį atliko britų valdžia, suėmusi nuostabų Tavo sūnų Asandžą, WikiLeaks įkūrėją, ir tų nešvarių darbų, kuriuos atlieka ir anksčiau atliko įvairios specialiosios slaptosios tarnybos Jungtinėse Amerikos Valstijose – ypač karo metu, Irake, Afganistane - plitimas.
Tas žmogus iš Australijos pašventė save demaskuot tuos galingus sluoksnius, karinius sluoksnius, pseudoslaptus tas pseudosaugumo tarnybas, kuriose yra taip pat Tavieji vaikai, bet jie yra kaip tie fariziejai, nukryžiavę Kristų – Tavąjį Sūnų Kūrėją – prieš du tūkstančius metų, taip šiandien jie nukryžiuoja Tiesą, Teisingumą, Gėrį, Meilę, Grožį – nukryžiuoja savąja apgaule, godumu, siekiais valdžios, siekiais gausių materialių turtų, nesvarbu kokia kaina. Būtent jie sukelia karus, kuriuos paskiau pridengia kaip figos lapeliu, slaptais nurodymais, kankina žmones kalėjimuose, kankina realiai savo dvasinius brolius, Tavo vaikus, Tavo sūnus ir dukras. 

Ir štai Asandžas demaskavo tokius veiksmus. Dėl to jis praleido septynerius metus Ekvadoro ambasadoj Londone – įkalintas. Neatsirado nė vienos valstybės be Ekvadoro, kad ištiestų pagalbos ranką tam žmogui, kuris stojo VIENAS už Teisingumą, už Šviesą ir Tiesą, stojo prieš tas galingas jėgas, pašventęs savo Gyvenimą Tau. Jis neteko savo artimųjų iš Australijos. Neatsirado nė vieno politiko, kuris būtų parėmęs jį. O juk yra pareiga savo tėvynainį ginti bet kada ir bet kur, kuris nepadarė nusikaltimo. Tas žmogus, Tavasis sūnus, stojo už Šviesą ir Meilę, Tiesą ir Teisingumą - tai yra Tavoji Šviesa, Tavasis atvaizdas, o tie nedorėliai, dabartiniai fariziejai, nusikaltėliai, ir dabar yra valdžioje – yra – ir jie siekia nubausti Tavąjį Šviesos sūnų kalėjimu, kad jį ištremtų iš Anglijos į Jungtines Valstijas, kur jo laukia kai kurių net politikų samprata – ešafotas – mirties bausmė – už Šviesos darbą, dėl to, kad visa iliuzinė žmonijos valdymo ir manipuliavimo sistema yra be Tavęs. Ji yra net Tave nukryžiuojanti, todėl jinai gina save.


Ir mes esame Evoliuciniame kelyje ne šiaip sau žaidžiantys vaikišką žaidimą – mes einame Kristaus keliu, Kristaus pėdomis – esame Kristūs. 

Ir ta tamsa ir į mus žvelgia lygiai taip pat, kaip fariziejai prieš du tūkstančius metų, išsigandę – išsigandę – kad neteks savo valdžios, turtų, jie žvelgė su milžiniška baime ir neapykanta į Tavąjį Sūnų Kūrėją, gimusį iš moters įsčių bejėgiu kūdikiu, užaugusį šitoje planetoje ir rodžiusį tą Šviesos ir Meilės – Tikrovės – Kelią Tavąja Galia Meilės išraiška. Štai jie pasireiškia savo baime iliuzinėje aplinkoje nukryžiuodami, nužudydami Visatos vieną iš dviejų sukūrėjų ir vadovų. Tvariniai, žemiausio status, dar turintys materialų pavidalą, nužudo Visatos vieną iš dviejų sukūrėjų. 

Kokia tai yra milžiniška tragedija-drama visatoje, kai tvarinys žudo Kūrėją!

Žmogiškąja prasme tai, kai sūnus ar dukra žudo tėvą ar motiną, savo žemiškojoje šeimoje, o tokie nusikaltimai plinta – lygiai tas pats, kada vadovai negina savo tėvynainių.
Mane liūdina – liūdina – ta dabartinė tamsa, bet dar daugiau liūdina, kad nėra Šviesos tarp tamsos – nėra Šviesos salelių. Urantai – vienintelė grupelė – vienintelė grupelė – kuri eina Gyvuoju Keliu kartu su Tavimi, atsirėmę į Tave, jausdami tą vedimą iš vidaus ir drįsdami žengti Gyvenimo Žingsnį – Gyvą Žingsnį – kad patys būtų Tavieji atvaizdai, trokštantys savo Širdimi Tave ne tik liudyti, bet įprasminti kasdienos aplinkoje materialiais veiksmais. Štai tada iš tikrųjų ir pasireiškia Tavoji Meilė, Tiesa, Teisingumas, Gailestingumas, Išmintis, tada mes žvelgiame Brolystės Tavojoje Meilėje požiūriu į visus – Brolystės – nes tu esi visiems Tėvas ir Motina, visiems vienodai padalinanti Meilės virpesius ir nuolat liejanti, tereikia tiktai patiems gerti juos, atvėrus Širdį. Ir dings tada nusikaltimai – Afganistano užgrobimas, sunaikinimas kaip valstybės, Irako sudraskymas, kad tarpusavio pilietiniai karai ten tęsiasi. Tas pats yra ir kitose šalyse – Libijoj, Afrikoj – sudraskyta valstybė – palikti kariniai konfliktai tarp dvasinių brolių ir sesių.

Štai mes ir esame ta gyvoji žmonijos Šviesa ir Druska, suteikianti Evoliuciniam vystymuisi šitame pasaulyje skonį – skonį – kad kiti suvoktų – iliuzinė tamsa, kad ir kokiais iškilmingais drabužiais, iškilmingom progom, šventėm, bebūtų išpuošta, skonį suteikia tas mūsų Širdies atvėrimas Tau, kada veiksmai yra motyvuoti Tavosios Meilės. Štai tada mes ir tampame Tavuoju atvaizdu, mes tampame Kristumis, nes mes žengiame liudydami Tave, išreikšdami ir pasireikšdami taip, kaip Tu vedi mus iš vidaus, kaip vedei Kristų prieš du tūkstančius metų, taip vedi mus – kiek mes atveriam Širdies, tiek išdrįstame būti Kristumi ir Tavuoju atvaizdu. Ir tada atsiranda žmonių, kurie Asandžą išdrįsta ginti – ginti – jie stovi su plakatais, stovi demonstruodami savo Meilę tam Šviesos materialaus darbo atlikėjui, kuris net būdamas įkalinimo Ekvadoro ambasadoj akimirkomis ir toliau dirbo tą patį Šviesos ir Meilės Teisingumo darbą. Bet ir čia, vėl, liūdesį sukelia tai, kad Ekvadore prieš pora metų pasikeitė prezidentas, pasikeitė ir požiūris. Jis pasidavė Amerikos spaudimui, ir kada Asandžas atskleidė ir šio Prezidento brolio korupcinius veiksmus, štai jis ir pasakė – Asandžas nėra daugiau pageidaujamas Ekvadoro teritorijoje. Ambasada yra tos šalies teritorija, net užsienio valstybej – ir štai tada jis leido įžengti britų policijai, suimti Asandžą, kad galėtų išsiųsti į Jungtines Amerikos Valstijas.
Amerikos Prezidentas per rinkiminę kampaniją pareiškė, štai WikiLeaks demaskuoja jo varžovės Hilari Klinton nedorus darbus, ir jis pasakė – man patinka WiliLeaks. Kada šiandien jo paklausė preskonferencijoj – kaip jisai žiūri į Asandžo suėmimą – jis pasakė – aš nieko nežinau, aš nieko neprisimenu, kad būčiau sakes, kokį nors pritariantį žodį WikiLeaks - tai yra teisingumo ir visų teisminių institucijų Jungtinėse Valstijose reikalas, tai ne mano reikalas. – Štai Prezidentas atsisako savo žodžių – tai yra išdavystė Šviesos, Tiesos, Meilės, ir Kūrėjo išdavystė. Tai yra skausmingiau negu tie atviri Asandžo persekiotojai, kurie nuolat grasino. Bet kada tas, kuris turi milžinišką politinę valdžią ir galią, pritaręs, savųjų žodžių atsisako, iš baimės, nes tai jam nenaudinga. O juk jis irgi yra dvasios brolis ir mums visiems.

Štai tokie yra dviveidžiai, žemapročiai mūsų dvasios broliai ir sesės dabartinėje valdžioje. Lietuvoje – tokie patys, neatsirado nė vieno politiko, kuris paremtų Šviesos siekusį ir siekiantį Asandžą. 

Dėl to man liūdna, bet aš tikiu mūsų Tėvu ir Motina. Tikiu Evoliucija. Tikiu Brolyste, kuri pasireikš visoje žmonijoje – dėl urantų indėlio, kurie iš tikrųjų yra nuostabaus dvasinio Grožio garbindami Tave – kokiais nuostabiais žodžiais jie tada pasireiškia Tavuoju atvaizdu. Štai kur yra žmonijos Šviesos Šaltinis, kada iš Tavęs įleidžia tą milžinišką Meilę ir Šviesą, tada Tavoji Galia pasireiškia per mūsų atvertas Širdis, mūsų išsakomais žodžiais ir veiksmais, nukreiptais ginti ir Asandžą ir kiekvieną savo brolį ir sesę, kuris yra Tavasis Meilės pasireiškimas visų Šviesos labui, visų Gerovei. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal