Algimanto pamokomasis žodis – Kokia nuostabi galimybė – siekt Aukščiausiojo! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 06 08

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, eidami Gyvuoju Keliu mes turime vieną priedermę – vienintelę – būti savimi be baimės, ryškiai, gyvai, remiantis tiktai į Kūrėją. Kada mes remiamės į Patį Aukščiausiąjį, remkimės iš tikrųjų Širdimi, studijuokime tuos giliausius Šaltinius, nes kada mes visi siekiame to, kas yra Šviesa, mes ją suprantame kiekvienas individualiai – tai priklauso nuo patyrimo, nuo mūsų Gyvo ryšio su Kūrėju, nuo mūsų aplinkos, nuo mūsų noro. Tačiau visuomet bus teisinga, jeigu jūs sieksite pačio Didžiausio, pačio Aukščiausio. Štai tada visi žemesni bus sutilpę į tą Aukščiausiąjį – mažesni bus sutilpę į tą Didžiausiąjį. Jūsų siekinys turi būti – Kūrėjas – ir ne mažiau – ir vien tik Kūrėjas. Netgi ir tai, kada mes dabar su Partnere studijuojam Urantijos Knygą gilumine prasme, mes giliau suprantam – kas yra Dievas Aukščiausiasis, kas yra Dievas Galutinysis, kas yra Dievas Absoliutas. Ir man dabar kilo milžiniška – milžiniška Meilės Galia – kad tas Dievas Absoliutas, kuris dar bus toli, toli ateityje, bet jau Jis mane traukia – Jisai traukia kaip ta Visuminė Gelmė – tarsi Dievas Aukščiausiasis jau per siauras – Dievas Galutinysis – kuris dar aukštesnis – irgi per siauras – kai yra Dievas Absoliutas, reikia Jo. Aš nenoriu gilintis ir aiškint, kas tai yra, bet ta trauka tokia milžiniška, tokia galinga, ir aš negaliu tai traukai atsispirt. Kokia nuostabi ta galimybė – siekt Aukščiausiojo! Ir tada tu nori Paties Giliausio ir Šaltinio – su Juo susipažint, skaityt, studijuot Jo Mokymus, nesusismulkint ties menkesniais mokymais, kuriuos gauna daugybė užterštų – pasąmonėje užterštų – Mokymo Misijoje dalyvaujančių mirtingųjų – mūsų brolių ir sesių. Ir tie mokymai paskleisti po visą pasaulį įvairiais vardais – ir Makiventa Melkizedekas, ir Maitrėja, ir dvasiniai mokytojai, tarp jų ir Marija, ir Pertas, ir Povilas – buvę apaštalai – jų yra tūkstančiai. Todėl imkite Kūrėjo Mokymus – Tėvų Mokymus – juos analizuokite, gilinkitės į juos, nes tai yra tie Mokymai, kurie jums suteiks patį didžiausią dvasinį alkį – siekt to paties Aukščiausiojo – neapsiribot, kas yra mažesnis. Nesvarbu, net ir Jėzus – jis yra mūsų dvasinis brolis – Urantijos Knyga sako, kad jis Vietinėj Visatoj yra tas Tėvas. Taip, jis yra Vietinėj Visatoj, bet tokių kaip Jėzus yra 700 000-čių – tų Tėvų – siekite Vienintelio Tėvo – Visų Tėvo – ne Jėzaus. Tai nėra Jėzaus paneigimas, bet tai yra Jėzaus iškėlimas, kadangi jisai ir yra tam, kad atskleistų jums platesnį požiūrį ir savo Tiesos Dvasia, kurią išliejo po misijos mūsų pasaulyje, įsikūnijusio žmogiškuoju pavidalu Asmens to veikimo šitame pasaulyje – vardan mūsų Šviesos, Gerovės – kad mes Tėvą išaukštintume, iškeltume. Mes nebuvom prašomi aukštint Jėzų – jis niekada nesiūlė save aukštint – tik Tėvą. Todėl ir jūsų pastangos turi būt nukreiptos tiktai į vieną siekį – nekurt pseudosąmokslų teorijas, kurios platinamos pasaulyje – kažkokia vyriausybė yra, kuri valdo ir dėl to tiek daug blogio yra, tai ten yra žmogus veikiamas iš aukščiau. Nėra tokios vyriausybės – nešvaistykit tokios brangios energijos ir prasmingo gyvenimo, siekiant gyvo ryšio su mūsų Tėvu ir Motina – Pačiu Aukščiausiuoju – juk Jis ir suteikia apsaugą nuo visų pseudo tokių pramanytų sąmokslo teorijų. Gėris traukia Gėrį, žinokite, dvasiniame Kelyje, blogis traukia blogį. Ir jeigu jūs turit tokią trauką prie įvairių šaltinių, kurie paprastesni, mažiau jums reikia pastangų – jūs sutinkate save apribot. Kodėl? Todėl, kad veikia jūsų žemasis, materialus, gyvulinis protas. Jisai neskirtas pastangoms, jis skirtas tiktai save patenkint – patenkint ir pasitenkint – tai gyvulinių instinktų tenkinimas – ir maisto susiieškojimas, pastogės užtikrinimas. Tą gali gyvulinis protas, nes jis priverstas – priverstas – kai jį priverčia badas ir šaltis veikt. Tuo tarpu, mūsų tikrasis protas – tai yra mūsų dieviškasis asmenybės šviesusis protas. Leiskite jam veikti jūsų viduje, atsiduokite jam, tada jis trokš tų giluminių, švarių Mokymų, kurie yra mūsų Svetainėje talpinami – vienintelėj planetoje – atsiminkite šitą – vienintelėj. Nesiblaškykite, neeikvokite laiko ir energijos, būkite visą laiką su Kūrėju Širdyje, tada ir jūsų visi veiksmai bus, kaip siekinio įgyvendinimas materialiais ir dvasiniais jūsų poelgiais, kada jūs remiatės į Patį Kūrėją. Todėl man ir kilo ta mintis, kad aš pajutau – aš trokštu ir to Kūrėjo paties aukščiausiojo laiptelio, nepaisant to, kad aš dar Rojaus Trejybės nepažįstu tiek, kiek pažinsiu patekęs į Rojų – per visą šitą Kelionę iki Rojaus kiek bus Mokymų suteikta – o tada bus laiptelis aukštesnis – Absonito – pažįstant Dievybę Galutiniąją, ir tik tada ateis pakopa – Dievybei Absoliutui – o aš jau dabar trokštu to Dievybės Absoliuto! Štai siekinys atsivėrė – štai studijuojant iš gelmės, ir gelme, tą Urantijos Knygą! Ir jis atsivėrė visiškai neseniai – prieš kelias valandas – aš noriu su jumis ir pasidalint tuo, ką pajutau. Tas siekis, net ir Paties Aukščiausio Kūrėjo, jisai sutalpina ir mažesnį Kūrėjo statusą – sutalpina – jis nepaneigia jų, kada ir jų dar nežinai, neatskleidęs nei Jo veikimo išorėje, nei Jo patyrimo viduje – bet Jis stiprina giliau pažint visas pakopas Kūrėjo, nes yra Trauka, kad visa kūrinija šviesėtų – šviesėtų – nes tas atsiskleidimas aukštesnių Rojaus Trejybės pakopų ir yra tam, kada kūrinija bus Šviesos ir Gyvenimo Etape. Kokia tai yra dar tolima ateitis, bet Siekinys jau gyvas pulsuoja, reiškia, jis bus įgyvendintas, jeigu dėsi pastangas. O kada yra siekinys aukštesnis, tu ir dedi pastangas, kad įveiktum visus iššūkius pakeliui iki to Aukščiausio Siekinio įgyvendinimo. 
Štai dėl ko, mano mylimieji, susitelkit ties Aukščiausiuoju Siekiniu, ir naudokit tam visas jums prieinamas Apreiškimų Knygas, visus Apreiškimų Mokymus, studijuodami ir apmąstydami tuos teiginius – apmąstydami ir susiedami tiek su savimi, tiek su savo aplinka, tiek su visa kūrinija, kad tos studijos būtų jūsų pakylėjimo žinios, kurios jus iš tikrųjų pakylėja kaip Kūrėjo sūnų ar dukrą. Ir tada ateina mums alkis gyventi tomis žiniomis, juk jos turi teikti jums Prasmę, jos negali būt nevartojamos, jos turi būti jūsų kasdienės teiginių – nuostabių Teiginių ir Įžvalgų – taikymo laboratorijos kasdienybės iššūkių įsisavinime. Ir visi šitie etapai ir sudaro Evoliucinį-Amžinąjį-Gyvąjį Kelią tiek dabar šitame pasaulyje, tiek ir per visą Amžinybę. O mes gi einam į Amžinybę, kuri yra Rojuje, tai mes einame dar būdami šitoj pusėj Amžinybės – o mes gi dar net prisikėlimo nepatyrėm, tai mes esam tarsi šitoj pusėj – šitame pasaulyje – nepersikėlę į tą vadinamąjį kitą krantą, į tą pavadintą – anapilį – bet mes žinom, kad tai yra morontinis – aukštesnis laiptelis. Tai lygiai taip pat mes, nužengę visą morontinį etapą, per Vietinės Visatos mums teikiamus Mokymus ir Dvasinius Mokytojus, atitinkamo status – pagal savo kilmę, pagal savo patyrimą – ir tada mes eisim į Supervisatos – visos Mokymo Sistemos įsisavinimo Keliu – pateksime į Havoną – milijardas pasaulių, per kiekvieną pereidami ir užsibūdami kiekviename iš pasaulių po kelis tūkstančius metų – tai bus tas ruošimasis pereit į Anapilį – ten, jau vidiniame Havonos Žiede. Mes galėsim pasakyt analogiškai, kaip čia mes galvojom va – tas persikėlimas į kitą krantą – į anapilį – ten bus persikėlimas iš Havonos į Anapilį – Amžinybę – į Rojaus tą nuostabų Amžinybės Krantą. 
Štai Trauka yra dėl to, kad šiandien mes turim Kūrėją, todėl ir nesusismulkinkime, būkime visą laiką su Kūrėju, patirdami Jį, ir tiktai – Jį – ir nieko daugiau.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas. 

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal