Algimanto pamokomasis žodis – Jūsų bus paklausta – kodėl jūs nusigręžėt? kodėl nepadėjot Algimantui tada, kai jis prašė pagalbos iš jūsų? – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 09 01

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, einam Gyvuoju Keliu – tai yra Tikrovės Kelias – einam Tikrovėje taip, kaip sumanė ją Kūrėjas. Kada mes iš tikrųjų skaitom įvairias mokslines knygas, mes galim užtikti daugybę įvairių paliudijimų, faktų, argumentų, kurie kitus, neturinčius supratimo, kas yra Kūrėjas, tarsi pripildo pasitikėjimu tais faktais. Tie faktai yra materialiai patvirtinti eksperimentais, įvairiais reiškiniais, ir tokie faktai žmogui yra priimtini – jeigu jis nebūtų apšviestas, jis nesuprastų tų faktų kilmės, ir jis taip pat jais netikėtų.
Kada mes apšviečiam save dvasioje, reiškia, mes apšviečiam save kaip asmenybę. Asmenybė – tai yra gyvybės kategorija, kurią suteikia kaip Dovaną Pats Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Mūsų asmenybė yra šitame apvalkale, pavadintame žmogišku kūnu, tačiau asmenybė yra dvasinė. Ir jinai, kada atranda Kūrėją savo viduje, ji tiki tais argumentais, kuriuos sako kitas, einantis Gyvuoju Keliu ir patiriantis tą būseną, kokios pats jis nepatiria, bet jisai tiki vidumi – kaip dvasinė asmenybė – tais teiginiais, kuriuos pateikia – pateikia – labiau nušvitęs brolis ar sesė.
Štai tas Gyvasis Kelias stiprina mūsų Įtikėjimą – stiprina, kada yra mūsų daug, kada nedaug – Įtikėjimas palaipsniui yra mūsų viduje blėstantis. Žmogaus protas taip surėdytas, kad kol jisai yra dar neįsiviešpatavęs Dieviškojo Proto pasireiškimu – kada tas asmenybės protas trokšte trokšta visą laiką vadovautis tiktai tuo vedimu, kurį suteikia Pats Kūrėjas – tai toks materialaus mąstymo protas, jisai Įtikėjimo neturi didelės gelmės, nes Dieviškasis Protas turi gležną daigą – jisai neįpratęs būti apšviestas ir tvirtas, kadangi neturi jokių iš ankstesnių kartų – per kartų kartas – sukauptų pavyzdžių, matomų prieš akis. O tam materialiam, gyvulinės kilmės mirtingojo protui būtini matomi pavyzdžiai, dėl to jis ir tiki moksliniais visokiais argumentais, kadangi jis pasitiki tais pateikiamais autoritetų žodžiais – pasitiki jais, nes taip buvo įpratintas per kartų kartas tikėt mokslo pasiekimais, tikėt mokslininkais, tikėt autoritetais, nesvarbu, kas teigiama, bet reikia pasitikėt to teiginio autoriumi arba to teiginio perteikėju. Šitas kelias yra iš dalies klaidingas, nes gali Tiesos Teiginį pateikti labai nežinomas ir nežymus, žmogiškąja prasme, ir visuomenėje, mūsų brolis ar sesė, ir jo Teiginys atspindės Tiesą, bet jis neturės to populiarumo, to žinomumo milžiniško laipsnio, tai ir išeitų, kad mes juo nebegalim patikėt, nes jisai nėra tas, žmogiškąja prasme, autoritetas. O gali autoritetas teigti klaidingus teiginius.
Ir šiandien jums tiems, kurie neturite Įtikėjimo, ir teigia klaidingus teiginius visi politikai, visi prezidentai, visi premjerai, visi parlamentų nariai – įstatymai yra klaidingi, bet jūs jais vadovaujatės, ir tikite. Bet čia yra ne Tiesa. Visi įstatymai prieštarauja Kūrėjo Meilės vieninteliam Įstatymui – visi įstatymai numatyti pajungt žmogaus valią, kad jisai būtų vergu – vergu valstybei. O valstybė, juk yra žmogaus darinys, kad žmogui būtų lengviau gyvent, o dabar valstybė yra parazitas, kuris pajungia į vergovę žmogaus protą – mąstymą – neleidžia jam būti laisvam. Bet kokia valstybė – ar Lietuvos, ar Amerikos, ar Rusijos yra parazitas – parazitas – apsistato daugybe parazituojančių institucijų, kaip kariuomenė, policija, įvairios mokesčių inspekcijos. Čia yra parazituojančios institucijos – jos neuždirba jokių pinigų, nes neatlieka tų darbų, kurie būtų naudingi visuomenei, bet reikalauja, kad žmogus paklustų besąlygiškai. Štai Evoliucija yra iškreipta! Tai yra klaidinga kryptis, ir tokiai krypčiai pritaria visi prezidentai, visi premjerai, nes jie nieko negali surasti, iš esmės, jie nieko ir neieško – kas būtų geriau visuomenei, kas būtų geriau.
Kūrėjas sumanė Evoliuciją, kad joje pasireikštų vienintelė Meilės Galia – antros Galios nėra. Nėra stipresnės jėgos už Meilės Galią, ir nėra geresnio visuomenės labui įstatymo už Meilės Įstatymą, kuris pasireiškia Brolystėje. Brolystė egzistuoja tiktai bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo, ir pagalbos pasireiškimu – konkurencijos negali būt Brolystėje. O dabar Brolystė net ir nesuprantama sąvoka – brolis broliui dabar dažnai yra priešas net ir vienoje šeimoje – o Brolystę turi patirt visa žmonija. Štai tokia yra Evoliucija! Mokslo nėra nė vieno teiginio dėl Evoliucijos kilmės, ji pripažinta Darvino – ką jie pripažįsta, kad tai Darvino sugalvota teorija – iš beždžionės atsiradęs žmogus – čia yra kvailystė! Bet Brolystė Kūrėjo numatyta, evoliucine prasme, visoje kūrinijoje, ne tik mūsų žmonijoje – visose Visatose, visuose Žvaigždynuose, planetose – tiek tose, kur gyvena sielos morontiniu etapu žengiantys mirtingieji po pažadinimo – po prisikėlimo – kada šitas materialus kūnas išeikvoja visą gyvybinę energiją – tiek ir dvasios lygiu jau einantys mirtingieji, turintys amžinąjį išorinį dvasinį pavidalą. Pavidalas – tai yra tiktai apvalkalas – atitinkantis virpesių dažnį, koks yra tos asmenybės – amžinos, Kūrėjo padovanotos asmenybės – vidus – koks turinys? Kokio yra pasiekimo toji Šviesa kiekvieno sūnaus arba dukros viduje? Štai atitinkamo grožio mes turime išorinį virpesių apvalkalą. Todėl sielos etapas – tai yra tarsi tiltas tarp to materialaus kūno, kuris labai laikinas – ir dėl to iš dulkės kilęs į dulkę pavirsta – kilęs iš materijos, pakeičia energinę formą – transformacija įvyksta – ir jis sugrįžta į tą energiją, pačią menkiausią apraiškos formą, susiliedama su aplinka.
Tuo tarpu amžinoji dvasia – asmenybė – jinai yra Kūrėjo padovanota amžinoji Dovana. Ir ji vystosi per vis ryškesnį nušvitimą – niekada tam nušvitimui nebus pabaigos. Ir štai, pavyzdžiui, mane liūdina, kada žmonės netiki mano teiginiais dėl to, kad mokslas mano teiginių negali patvirtinti – negali patvirtint, kad yra amžinas Gyvenimas. Kokia kvailystė netikėt amžinu Gyvenimu! Bet mokslas netiki, sako – nėra Amžinybės. Liūdna, kada yra toks mokslas, neturintis nieko moksliško, vien tiktai yra dogmatizmas. Ir dabar amerikonai laukia su siaubu naujo viesulo, naujo uragano, laukia, bet nežino priežasties – iš kur? Aš pasiklausau, ką amerikonai šneka – specialistai-meteorologai – jie nesugeba suvokt, iš kur tie visi yra viesulų reiškiniai.
Tai štai nesuvokimas ir rodo, koks yra ribotas tas net mūsų aplinkos pažinimas. Ir niekas nekalba, be manęs, apie tai, kad žmogaus virpesiai, sklindantys bangomis, turi įtakos oro srovių judėjimui – mes turim įtakos, kokie esam iš tikrųjų savo būsena.
Ir dabar urantai – kiek atskilo nuo mūsų, iš Šventovės pabėgo – jie galvoja, kad tai yra juokas, ką jie padaro. O juk Tikrovėje, jiems bus pateiktas klausimas po prisikėlimo – kur tavo indėlis Kūrėjo Banke Danguje? kokį tu įnešei indėlį visų Šviesos labui? – bažnyčią lankei, ritualus atlikai? – čia nesiskaito – kiek tu Širdimi buvai atvėręs save kaip tikrąjį asmenį? kiek tu gyvenai savo vidumi Kūrėjo Evoliucija? – Kūrėjo Tikrove – kodėl tu netikėjai Algimantu? kodėl? – jisai tau Širdį atvėręs visą laiką pasakojo, kad stiprintų tave, bet tu neišdrįsai patikėt – tau nusvėrė kiti interesai – palikai Šventovę, kas yra pats aukščiausias mirtingojo atsivėrimo kolektyve viršūnės pasireiškimas šitame pasaulyje, ir kituose pasauliuose, įvairiose Visatose. Kolektyvinis garbinimas – tai pati aukščiausia asmenybės Meilės išraiška Kūrėjui, ir tuo pačiu sau, ir visiems – todėl mes ir per visą Amžinybę kolektyviai garbinsim. Tai kodėl dabar palikt kolektyvinį garbinimą?
Liūdniausia, kad artimiausi man žmonės šitą daro, skaudu – skaudu – kada tu Širdimi – Širdimi – dalindamas save staiga sulauki smūgio į nugarą. Ir, aišku, Tikrovė yra mano pusėje, nes aš esu su Kūrėju – Šventovė yra iš Kūrėjo sumanyta. Kas atgręžia nugarą Šventovei – atgręžia nugarą Kūrėjui, tiesiogine prasme. Ir jūsų bus paklausta – kodėl jūs nusigręžėt? kodėl nepadėjot Algimantui tada, kai jis prašė pagalbos iš jūsų? – neprašė žygdarbių atlikt, tiktai – ateikit į Šventovę, atverkit Širdį, kad galėtumėt pasireikšt savo aplinkoje ryžtingais be baimės darbais visų Gerovei. Kodėl šitaip pasielgėt? – bus pateiktas toks klausymas – nebus už ko pasislėpt. Neišdrįsot, pabijojot, nusvėrė kiti paprastesni interesai? O tai kodėl nemąstėt, kad būtų lengviau ir jūsų vaikams, jūsų anūkams? Jūs gi paliekat tą milžinišką poveikį kitoms kartoms! Jūs savo gyvenimą gyvenat nusigręžę nuo savęs – nuo savojo asmens! Reiškia, jūs dėvit kaukę! Net ir kūnas, jeigu būtų viskas apvilkta, jis negalėtų kvėpuot. Tai kodėl jūs slepiat tą tikrąjį savo veidą, kuris yra tikrai nuostabus, gražus? Ir charakterio bruožai – tai yra gi Kūrėjo Amžinosios Savybės – Meilė, Gėris, Grožis, Teisingumas, Teisumas. Visa tai yra, yra skirta mums! Amžinosios Kūrėjo Charakterio Savybės skirtos, kad mes jomis pasireikštume tiek savo šeimose, tiek darbe, tiek gatvėje. Štai iš mūsų neprašo žygdarbių – būkime Meilės Galia atsivėrę Kūrėjui, ir tada mūsų bus kitokia visuomenė. Lietuva bus ta Grožio išraiška pasauliui, kada nereikės nė mokesčių inspekcijos, o žmonės iš tikrųjų Brolystėje dirbs visus darbus visų Šviesos labui Meilės Galia – jokių nusikaltimų nebus, jokios apgavystės. Ir bus turtingesnė visuomenė – pirmiausiai turtingės savo vienove dvasioje su Kūrėju. Ir tada bus nuostabus mūsų visų troškimas – kuo daugiau save atiduoti visų Šviesos labui, kad geriau būtų visiems. Štai – gyvenimo prasmė – jokio žygdarbio nereikia atlikt. Štai tokia yra Evoliucija, Kūrėjo sumanyta.
Tai yra mūsų priedermė – atsivert labiau Kūrėjui, patirt tą tikrąjį vedimą iš vidaus, kuris visuomet atveda į Šventovę – visada! Todėl reikia pajaust tą vedimą, kad Šventovė būtų stiprinanti kiekvieną, ir tuo pačiu, kad mes paliktume ją stipresnę kitiems – kitoms kartoms – nes ji vienintelė yra Gyva visoje planetoje – nėra antros Šventovės. Bažnyčios negyvos, jos suskilusios į sektas – jos yra ritualinės, negyvos. Vienintelė šita – mažytė, tyra kaip krištolas – brangakmenis – bet jis yra Gyvas – Širdimi, atverta Kūrėjui. Atverkit, atverkit save Kūrėjui, neapgaudinėkit savęs – jūs esat iš tikrųjų Kūrėjo sūnūs ir dukros, tik neišdrįstate sau šito pripažint. Būkite ištikimi Kūrėjui, būkite ištikimi sau, nes jeigu jūs būsite ištikimi sau, būsite ištikimi Kūrėjui, nes Kūrėjas iš Savęs paskleidė jūsų asmenybę – Jisai atidavė Save, gimdydamas jus kaip asmenybę energine prasme. Reiškia, jūs esat Jo atvaizdas. O jeigu esat savimi, tai be Šventovės jūs negalit gyvent. Būkite Šventovėje!


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal