Tėvo atsiliepimas į prašymą suteikti mums Gyvąjį Savo Žodį mokymu – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2019 12 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, Tau buvo pateiktas prašymas suteikti Gyvąjį Žodį mokymu. Aš esu pasirengęs perteikti šį mokymą, kad galėtų jį išgirsti kiti Tavo vaikai, mano broliai ir sesės dvasioje, tiek šioje gyvojoje Tavo vardo šventovėje, tiek ir skaitydami iššifruotus mokymus, tiek ir klausydami garso įrašų mūsų svetainėje.

Tėvas:

 

Mano mylimieji, esate jūs Mano Širdyje, kuri yra Simbolis – jūs esat Mano virpesiuose. Aš esu Visuminis Tėvas, jums taip nuo seno pažįstamas tiek Izraelio Tėvas, tiek Jėzaus Tėvas. Jums visiems esu priimtinas, kada jūs atveriate save – jūs patiriate Manąją Tėvystę ir savo sūnysę ar dukterystę su Manimi. Kada gyvasis ryšys stiprėja, jūs patiriate virpesių antplūdį, ir tada jums tampa artima visa žmonija, nors iš tikrųjų, tai yra jūsų Širdies Virpesys, kurį suteikiu jums Aš, pažadinus jūsų dvasinę asmenybę. Tačiau, jeigu jūs patirtumėte tą pačią akimirką kitų savo brolių ar sesių nuostatas jūsų atžvilgiu, jums toji Meilė šitos giluminės Man atsivėrimo akimirkos požiūriu pradingtų, nes į jus būtų nukreipti realūs, tikri, naikinantys fizinį pavidalą ginklai. Kiekvienas gintų savo žemės lopinėlį, o tuo pačiu ir savo ideologiją, savo religiją, ir dingtų Mano gyvas Tėvo tiek įvaizdis jūsų širdyje, tiek ir pojūtis. Jus apimtų baimė. Tai yra tikras jūsų skirtingas pasireiškimas.
Kada jūs dabar ramybės ir palaimos aplinkoje atveriate save ir patiriate tą maloningą vidinės ramybės būseną, ir tą Meilės pojūtį, kuris yra harmoningas jūsų viduje, ir jisai būna visiškai suplėšomas, pažeidžiamas, kada jūs atsiduriate konflikto draskomoje teritorijoje, kur realiai žūsta Mano vaikai fiziniu pavidalu, tada jūs imate galvoti tiktai apie savisaugą – kaip išlikti jums ir palikti tą teritoriją – ramybė staiga pasikeičia į milžinišką troškimą palikti šitą vietą, kurioje taip pat yra Manieji vaikai, kuriuos Aš taip pat myliu, kaip ir jus.
Jūs turite tą milžinišką Privilegiją – Ramybę – tiek gamtos stichinių jėgų atžvilgiu, tiek ir savosios gyvensenos pasireiškimu ir patyrimu. Jūs neturite sukrėtimų, gamtos kataklizmų, jūs esate pamaloninti, kad patirtumėte gilesnį atsivėrimą, kada jums nėra tokių milžiniškų sukrėtimų, kaip Australijoje gyvenantys jūsų broliai ir sesės, Mano kiti vaikai, pergyvena dėl savo fizinio kūno išlikimo tose vietose, kur milžiniška gaisrų potvynio banga nenumaldomai persekioja juos. Jūs nejaučiate tų stichinių nelaimių, kurias patiria dabartinė Rusija – potvyniais, taip pat ir gaisrais, sukrėtimais politiniu lygiu – nėra pasitikėjimo tarp Mano vaikų.
Jūs esate mažytė tauta. Jūs galite kaip tą nuostabų krištolinį, spindintį gintarinį gyvą lašą apvalyt ir suformuot – suformuot tokį gyvenimą, tokiame mažame krašte, kad jis spindėtų Manąja Šviesa visam pasauliui.
Jūs turite unikalią galimybę, būdami maži politine prasme, nušvisti Manąja dvasine spindinčia Šviesa, kad galėtumėte ištarti Manosios Šviesos Gyvąjį Žodį įvairiuose forumuose – tiek politiniuose, tiek ekonominiuose, tiek moksliniuose – kada ir maža tauta tampa galinga.
Juk visas pasaulis įvairiuose kraštuose žino tuos Tibeto kovojančius už savo nepriklausomybę vienuolius, nors jie jau yra pasikeitę, prisitaikę prie tokių sąlygų, bet toji galia, kurią formuoja jų tikėjimas, sklinda per pasaulį. Ir tas mažytis kraštas yra žinomas įvairiose pasaulio vietose. Jūsų ateitis, jūsų krašto ateitis, taip pat yra Šviesos ateitis, kad jūs galėtumėte paskleisti Mano Šviesą, kiekvienas pagal pečius ir Širdies patiriamą Meilę, nes Manoji Meilės Galia pranoksta ginklų galią.
Jūsų ryžtas kyla iš atsivėrimo Man – kada jūs esate kupini Manosios Meilės, jūs trokšte trokštate veikti – veikti visumos labui, kad Gėris, Meilė, Tiesa, Teisingumas, Grožis, Gailestingumas, Tikrovė, įsiviešpatautų kiekvieno Širdyje. Jūs nenorite prievartos, nenorite jokio veiksmo, kuris prieštarautų Mano Valiai. Dėl to jūs ir esate gyvajame Mano jums suteiktame Evoliucijos Kelyje. Jūs esate ta Manoji Druska, kuri suteikia skonį ateities žmonijai. Jūs esate pamaloninti, ir iš tikrųjų palaiminti, kad galite būti šitame krašte lyžtelėję Mano gyvo – ir jūsų Širdimi patiriamo – asmens atradimo savyje. Jums būtina gilinti šitą ryšį su Manimi ir nebijoti Mano vedimo iš vidaus – atleisti savo asmenybės viduje esančią įtampą – kaip jūs mėgstate labai dažnai tarti – atsipalaiduoti – kad nebūtų jūsų vidus įsitempęs, kad jūs patirtumėte iš Manęs teikiamą nusiraminimą, palaimą. Štai tokiame gyvame dvasiniame vienovės ryšyje su Manimi jūs ir patirsite tą Gyvą Mano Vedimą iš vidaus kiekvieną akimirką – patirsite net ir kai aplinkui bus sukrėtimų slenksčiai. Jūs turėsite galimybę pasireikšti savo gyva Šviesa, Meilės motyvu, ir Galia, nes visa tai jūs gausite iš Manęs, priklausomai nuo jūsų pačių atvertos gelmės Man.
Aš jums teikiu Meilę, Išmintį, ir Tiesą, kad šitie Amžinųjų Vertybių jums teikiami gyvi patyrimai taptų jūsų kasdieniu pasireiškimu savimi, drauge su Manimi. Tik šitaip gali skleistis Šviesa visai planetai. Bet koks teiginys, ištartas iš Širdies, užfiksuojamas Manyje.
Jūs turite unikalią galimybę, žinodami tą Tiesą, kuo daugiau formuluoti tokių teiginių, kurie būtų Mano Meilės motyvuoti. Ir jūs patys pajausite, kaip stiprėja jūsų troškimas kurti Gėrį Meilės Galia, drauge su Manimi. Jums nebeužteks tos aplinkos, jūs trokšite skleistis vis plačiau ir aukščiau, ir Aš jums suteiksiu aplinkybes ir galimybes, kada jūsų Širdis ir pastangos yra nuoširdžios ir gyvos, kad jūs galėtumėte pasireikšti Manuoju atvaizdu visumos Gerovei.
Juk jūs irgi dažnai meldžiate, kad taptumėte Mano Sūnumi Kūrėju-Kristumi dvasioje – tai ir yra tas Gyvasis Kelias, arba Evoliucinis Kelias, nieko iš jūsų nereikalaujant, bet jūsų laivui plaukiant, kada pučia Meilės vėjas į jūsų bures. Jūs jausdami Mano Meilės vėją, jaučiate milžinišką savyje pasitenkinimą – kokia nuostabi jūsų burių forma, kada Manasis Meilės vėjo gūsis jas pripildo gyvai Manąja dvasine Energija. Ir jūsų laivas turi milžinišką galią, milžinišką pajėgumą spręsti tas iškylančias patirtines iššūkių slenksčių kliūtis – spręsti patiriant pasitenkinimą sprendimo procese.
Ateis toji akimirka, kai jūs melsite šitų naujų slenksčių, nes jūs trokšite stiprėti savo charakteriu Manosiomis savybėmis. Ir kiekvienas iššūkis šitas savybes sustiprina jūsų viduje. Tik šitaip Aš jus rengiu ateičiai, kuriai prireiks šito patyrimo. Nė vienas patyrimas nėra be prasmės, nes kiekvienas yra panaudojamas ateityje, kad kurtų dar tolimesnę jūsų ateities veikimo su Manimi perspektyvą, o tada ir gyvą patyrimą.
Tokia yra amžinybės Proceso Evoliucija. Viską Aš jums sumaniau augimo laiptais. Niekada nebus tokių galimybių, kad jūs galėtumėte nebeturėti prieš save naujos laiptų pakopos. Ir visą laiką jums bus nuostaba – štai šito iki šiol net nepamaniau, kad galėčiau patirti – kiek jau esu patyręs, bet tai yra pats nuostabiausias patyrimas. Ir jisai jums kartosis kiekvienoje pakopoje.
Gyvenkite patyrimu, kurį siunčiu jums Aš, pasitikėdamas jūsų atverta Širdimi Man, kad galėtumėte veikti kaip Bendrakūrėjai su Manimi, patirdami tą iššūkio proceso teikiamą jūsų asmenybei pasitenkinimą.
Šitaip jūs potencialus paverčiate savo realiais aktualais, nes jūs įprasminate save visų Šviesai ir Garbei, nes ir Šviesą, ir Garbę teikiu jums Aš. Būkite šviesūs ir garbingi Manojoje Meilėje.

Algimantas:

Ačiū Tau Mylimas Tėve. Myliu Tave, trokštu susilieti su Tavimi dar daugiau, kaip ir su Amžinąja Motina, Begaline Motina, ir Visumine Dievybe AŠ ESU. Manoji valia sulieta su Tavąja per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal