Amžinosios Motinos mokymas apie žmogaus išdavystę, gautas 2019 metų gruodžio 4 dieną anglų kalba 11 val. 35 min. ir išverstas į lietuvių kalbą tą pačią dieną - 16.35 val.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU – kodėl žmonės išduoda vienas kitą – kare, šeimoje, darbe, versle net ir tarp partnerių, tarp draugų, ir kitur – ir net tie, kurie gerai žino, jog išdavystė yra tam tikra blogio rūšis, ir net kurią smerkia visi, ir vis tiek jie išduoda, ir ne taip jau retai, ir šituo įskaudinantys kitus?

Amžinoji Motina:


Mano mylias sūnau, Aį esu Antrasis Rojaus Trejybės Asmuo – vadinamas Amžinąja Motina – jūsų geresniam supratimui ir geresniu supratimu, kai ir tu mokai savo dvasinius brolius vadinti Mane šiuo vardu – Meilėje ir Tiesoje.

Problema terp blogio ir gėrio egzistavo visa laiką nuo tol, kai žmogus pradėjo galvoti apie galimybę gauti maisto iš aplinkui jį esančios gamtos, ir jis ieškojo geresnių būdų įgyvnedinti savo šį tikslą, taigi blogesnis sprendimas visuomet yra blogis geresnio sprendimo atžvilgiu. Žmogaus brendimui ir vystymuisi tęsiantis evoliucinėje arenoje, jis pradėjo įtraukti moralinius dalykus į savo elgesį, o morale pakelė jo akis į Mane – ne iš karto, bet žingsnis po žingsnio – nuo gamtos ir animalizmo lygio į dvasių ir vėlių lygį, ir iki to supratimo, jog nukrypimas nuo priimtų normų konkrečioje bendruomenėje bus laikoma blogiu. Ir tarp pačių blogiausių blogio apraiškų buvo išdavystė arba neištikimybė, nes žmogus ją smerkė ir jos bijojo visuotinai kaip didžiausio nusikaltimo prieš bendruomenę – gentį, klaną, tautą, ar šalį, ir net už kurį nusipelno mirties bausmės. Dėl to šios rūšies nusikaltimas kelė žmogaus pasąmonės ir sąmonės prote tokias pasekmes, kurių buvo labiausiai bijomasi – panieką iš savo tautiečių pusės ir paprastai mirtį jo materialiam kūnui. Kadangi žmogaus nešlovingo ir panieką užtraukiančio elgesio aidas pasilieka po jo materialaus gyvenimo planetoje šitoji baimė net dar daugiau labai smarkiai padidėja dėl paliekamo labai neigiamo pėdsako jo giminėms toje bendruomenėje, ir net visoje tautoje, štai kodėl tie, kurie įvykdydavo tokį išdavystės veiksmą pasirinkdavo geriau niekada nebegrįžti į savo gimtąją bendruomenę ir pasilikti toje jiems svetimoje aplinkoje visma likusiam savo gyvenimui.
Tokios rūšies moralinis, o tiksliau sakant, nemoralus, sprendimas visada turėdavo dramatinių pasekmių tiems, kurie padarė šitą mirties bausmę užtraukiantį nusikaltimą, ir tos pasekmės paprastai persekiodavo išdaviką visą laiką, ir net po prisikėlimo jos turės labai stiprių įvykdyto veiksmo atgarsių – jeigu tas veiksmas tikrai prieštaravo Mano valiai, o ne tiesiog prieštaravo žmogaus nustatytoms normoms žmogaus evoliucinio vystymosi tame etape ir jo gėrio ir blogio supratimu, ir jo išdavystės sampratos išskyrimu.
Tačiau kiekviena įvykdyta išdavystė yra formuojama ir klojama ant rimtos ir turinčios gilias šaknis vidinės baimės, nes ši baimė tempia žmogaus protą į nelaisvę, ir šis protas nebegali veikti normaliai, o vietoje šito jis beviltiškai ieško bet kokio įmanomo geriausio sprendimo su mažiausiomis blogomis pasekmėmis jo fiziniam kūnui. Žmogaus centrinė nervų sistema yra sutrikdyta, ir jis negali išmąstyti jokios kitos išeities iš tos padėties, išskyrus tokį, kad priimtų bet kokį susitarimą, pasiūlytą iš stipriosios pusės, kuri įkalino jį, kad tik išgelbėtų savo fizinį kūną nuo fizinio skausmo, ar net nuo mirties.
Būtent tokiu būdu žmogaus materialus protas siekia bet kokio saugaus išsigelbėjimo nuo bet kokio pavojaus jo materialiam kūnui, ir savaime suprantama, jo gyvybei. Tačiau yra tokių tiek ideologiškai giliai persmelktų žmonių, kurie greičiau sutiks paaukoti savo materialaus kūno gyvybę ties savo ideloginių tėvų pėdomis, ie jie niekada nesutiks pasirinkti bet kokios rūšies išdavystės – ar ji būtų jų ideologinių tėvų išdavystė, ar jų šalies išdavystė, kai labai dažnai tai gali būti sulieta į vieną bendrą ir neatskiriamą idėją – ideologinio vado vardas simbolizuoja visa šalį, o šalies pavadinimas simbolizuoja tą vadą. Tokie žmonės po jų mirties paprastai tos šalies vadovų ir tautos yra laikomi didvyriais, ir net artimiausiems tų didvyrių giminėms gali būti suteiktos kai kurios privilegijos palyginus su eiliniais tos šalies gyventojais, tiesiog kad iškeltų tuos didvyrius net į aukštesnį statusą tam, jog kiti taip pat pamatytų tą pagarbą ir atmintį, kurią išreiškia ir vertina šalies vyriausybė ir to krašto tauta.
Ir vis tik yra net dar aukštesnis žmogaus elgesio kitų žmonių akyse ir Mano akyse laipsnis – tai Ištikimybė man ties mirties materialiam kūnui bedugne ir žmogaus ryžtingas Manęs pasirinkimas kaip žmogaus Sielos ir Dvasios Išgelbėtojo ir Saugotojo. Tai aukščiausias moralinis pasirinkimas, besiremiantis į Mano Gyvą Meilę ir Įtikėjimą ir Pasitikėjimą Manimi Žmogaus Širdyje – kaip Mano Sūnus ar Dukra – ties Gėrio ir blogio Sankryža. Kadangi Aš jus – visus jus – visą laiką vedu iš vidaus Gyvuoju Gėrio ir Meilės Keliu, tai tikrai jūs niekada nepriimsite ir neįvykdysite jokios išdavystės, kad ir kokios rimtos bebūtų pasekmės žmogaus materialiam kūnui, ir net gyvybei – jūsų Meilė, kurią Aš jums visą laiką siunčiau, po Manęs atradimo jūsų viduje tikrai jums niekada neleis įvykdyti išdavystės, nukreiptos prieš Mane, su sąlyga, kad jūs taip pat palaikote nuolatinę komunją su Manimi, kuri jūs asmenybę kreipia jūsų asmenybę į tai, kad ji gilintų savo asmeninį ir gyvą Pasitikėjimą Manimi ir Meilę Man, ir tai yra vienintelis apsisaugojimas jums, kad neišduotumėte Manęs ir nenueitumėte nuo Manęs, ir šituo nubausdami patys save mirties bausme, nes jūs į pavojų pastatote savo Sielą.
Mano Sūnus – Nebadono Sūnus Kūrėjas – kurį jūs žinote kaip savo brolį dvasioje, Jėzų iš Nazareto – jus mokė – Niekada nebijokite tų, kurie gali nužudyti jūsų kūną, bet bijokite tų, kurie galėtų pražudyti jūsų sielą. – Šitą Aš irgi pakartoju, ir pridedu, kad, bet kokia Manęs išdavystė yra tokia padėtis ir būsena, kai jūs įkrentate į ją praradę gyvą ryšį su Manimi, ir šis gyvojo ryšio su Manimi praradimas sukelia didžiulį ir rimtą pavojų jūsų Sielai pražūti net ir po jūsų prisikėlimo, kadangi tokio pobūdžio nusigręžimas nuo Manęs prilygsta tam, ką jūs laikote savo šalies ar jos vadovybės, to momento, ideologijos fizine išdavyste, ir tomis pasekmėmis, su kuriomis turės tvarkytis žmogaus protas. Dėl to po jūsų prisikėlimo jūs tikrai turėsite tvarkytis su savo dabartinio gyvenimo materialia išraiška šioje planetoje pasekmėmis – ir tai tikrai bus prilyginta to jūsų derliaus, kurį jūs užauginote Urantijoje, tuo metu, kai gyvenote savo gyvenimą drauge su Manimi arba atskirai nuo Manęs, nuėmimui. Ir tas Derlius tikrai bus matomas visiems po jūsų prisikėlimo, ir labai dažnai – o kai dėl jūsų Urantijos planetos, kuri patyrė labai rimtas pasekmes dėl jos vadovų maišto prieš Mane nuopuolio į tamsos beprotybės bedugnę, dar daug dažniau negu paprastai – didžioji dalis naujai atvykstančiųjų į Satanijos prisikėlimo sales yra labiau linkusi palikti Gyvąjį Kelią dėl tos asmenybės to nuimto derliaus pasekmių psichologiškai nepatogios proto būsenos – ir tos asmenybės galutinė valia – palikti Gyvąjį Evoliucinį Kelią – tikrai bus priimta ir jos sielos tapatybės sunaikinimas tikrai bus suteiktas, ir tos asmenybės visuminis potencialas tikrai niekada daugiau nebebus surinktas į jos tapatybę, kad mėgautųsi amžinybe laisvos valios sprendimų pasireiškimais. Asmenybės tapatybė tikrai niekada daugiau nebepasirodys Manojoje Evoliucinėje Arenoje tam, kad patirtų Manosios Meilės Nuotykį, kuris taip pat buvo padovanotas ir šitai asmenybei-praeityje, ir visi duomenys apie šitą asmenybę bus išsaugoti Aukščiausiojoje Būtybėje, bet tikrai jie niekada nebebus prieinami nė vienam kitam visoje kūrinijoje.
Dėl to, būkite tikri, kad visoje kūrinijoje Aš jus visus vedu link Savęs ir Savo viduje, bet turėkite minty – jūsų valios sprendimas yra Įstatymas net ir Man, kurio Aš negaliu – ir negalėsiu – pažeisti, tad jeigu jūs nejaučiate Manosios Meilės savo Širdyje, tuomet jūs turite daryti viską, kas įmanoma, kad atsivertumėte Man visa savo Širdimi, o ne savo intelektu, kuris yra pilnas įvairių prietarų ir baimių, ir būtent visa tai ir sudaro realias – nors Man iliuzines – kliūtis jūsų gyvenimui drauge su Manimi visose gyvenimo situacijose tiek, kad jūs visada išliktumėte ir veiktumėte kaip Manasis Sūnus ar Dukra. Ir tai yra Manoji garantija jums – palaikykite gyvą ir nuoširdžią komuniją su Manimi visą laiką, ir jūsų baimė ištirps Manojoje Meilėje, ir jus nustos iš viso trikdyti, o priešingu atveju jūs niekada neturėsite ramybės ir nusiraminimo savo viduje – priimkite sprendimą – Galutinį Sprendimą – ir įgyvendinkite jį savo kasdieniu gyvenimu ir kasdieniame gyvenime visų labui – ir visada matyvuotą Manąja Meile.

Algimantas:
Mano mylima Amžinoji Motina, ačiū Tau už tokį nuostabų atsakymą man. Aš myliu Tave, ir manoji valia yra sulieta su Tavąja, o taip pat ir su Tėvo, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal