Algimanto mokymas apie virusų atsiradimą, 2020 04 14

Spausdinti
Ankstesnis dokumentas | Kitas dokumentas
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, tai ką parašysiu dabar, yra naujas dalykas, kuris toli prasilenkia ir su tuo, ką jūs jau žinote apie virusų kilmę. Tačiau, manau, kad jūsų atsivėrusi Rojaus Trejybei-AŠ ESU asmenybė savo dieviškuoju ir baimės neturinčiu protu pajėgi suprasti šį mano jums rašomą mokymą.
Tačiau iš pradžių turiu pateikti tam tikrą istorinį kontekstą, kuris jums iš Urantijos Knygos epochinio apreiškimo yra gerai žinomas. Vis tik mūsų svetainėje lankosi ne vien tik urantai, jau ne kartą perskaitę šį apreiškimą, todėl vardan jų ir pateikiu tokį platesnį kontekstą, kuris vėliau bus reikalingas kalbant apie virusus.
Taigi, jūs jau gerai žinote, kad visa kūrinija – ir materija, ir gyvastis, tiek dvasinė, tiek morontinė, tiek materiali, yra sudaryta iš atitinkamo dažnio energinių virpesių. Mums, esantiems materialiame apvalkale, yra pats sunkiausias dalykas, nagrinėti kokius nors akiai nematomus reiškinius, sakykim Meilės reiškinį, ir jo įtakoje atliekamus darbus, veiksmus, ar objektus, nors ir materialius, bet perdaug mums nesuprantamus, dėl to ir nepasiduodančius jokioms materialaus proto studijoms. Būtent dėl to aš jau daugybę metų jums – urantams – nuolat kartoju ir kartoju, kad mes esame visos kūrinijos energinės ir gyvos sistemos neatsiejama dalis – ne segmentuota, bet veikianti visos kūrinijos vieningoje ir gyvoje energinėje sistemoje. Todėl ir mūsų planeta yra sudaryta taip pat iš energinių virpesių, kurie evoliuciniu metodu yra kilę iš Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – paskutiniųjų – pačių silpniausių Energijos tarpinių grandžių – materialios žvaigždės-saulės. Tuo tarpu gyvastis buvo sukurta panaudojus Kūrėjo Evoliucinį Planą ir sumodeliavus tokią būsimosios gyvasties gyvybės formulę būsimajai gyvybės plazmai, kuri būtų pati tinkamiausia evoliuciškai vystytis tos planetinės aplinkos įtakoje, kurioje ši gyvybės plazma bus patalpinta laisvam plaukiojimui, kad iš jos kiltų ir mirtingasis – su Rojaus Trejybės-AŠ ESU padovanota amžinąja dvasinės asmenybės – kaip aukščiausios gyvybės kategorijos – dovana – laisva valia. Taigi, toje gyvybės plazmoje jau yra suteiktas įvairiarūšės gyvybės energinis potencialas, o taip pat ir asmenybės – mirtingojo – atsiradimas su gyvojo įtikėjimo, Kūrėjo atradimo savyje, ir žengimo Gyvuoju Tikrovės Keliu potencialais. Tai, kad visi šie potencialai, kuo geriau derintųsi prie planetinės aplinkos, iki gyvybės plazmos formulės tinkamiausios sudėties patvirtinimo, kurį ir suteikia Sūnus Kūrėjas ir Dukra Kūrėja – Vietinės Visatos abu Sukūrėjai ir Vadovai – atliekami įvairūs bandymai ir stebėjimai, kad būtų gautas pats tinkamiausias konkrečiai planetai gyvybės plazmos pavyzdys, kuris ir bus nugabentas į planetą arba toje planetoje bus materializuotas pagal jau patvirtintą cheminę formulę. Ir tokių eksperimentinių bandymų, atliekamų Vietinėje Sistemoje, gali būti net 500.000.
Tad įsivaizduokite, koks tai yra kruopštus ir svarbus gyvybės plazmos sukūrimo darbas, nuo kurio priklauso mano minėtų potencialų išsiskleidimas visoje planetoje. Ir būtent šito ilgo proceso metu taip pat yra numatomi ir tie etapai, kurių metų pasireiškia įvairios ligos, tiek virusų, tiek bakterijų sukeliamos. Evoliucinėje gyvybės grandinėje visoje planetoje tokie reiškiniai kaip virusai ir bakterijos, sukeliančios ligas, liudija laukinio materialaus proto gilią tamsos bedugnę, kurioje dar tebeviešpatauja baimė ir savanaudiškumas. Mūsų planetoje dar labiau padėtį sukomplikavo ir Vietinės Sistemos, Satanijos, tuometinio vadovo, Liuciferio, Lanonandekų kategorijos dvasinės asmenybės, sukeltas maištas prieš Kūrėją prieš 200.000 metų, prie kurio prisijungė, o tuo pačiu sustiprino ir Liuciferio beprotiškas nuostatas, jo pavaduotojas – Šėtonas, irgi Lanonandekų dvasinės kategorijos asmenybė, o taip pat ir 37-ių mirtingaisiais apgyvendintų planetų vadovai – Planetų Princai – taip pat Lanonandekų kategorijos asmenybės, tarp jų ir mūsų Urantijos tuometinis Planetos Princas – Kaligastija. Taigi, Satanijos Sistemai buvo įvestas karantinas – izoliacija – buvo nutrauktos ryšio grandinės su mūsų Žvaigždynu – Norlatiadeku. Tamsa, dvasinėje sferoje, užgulė Satanijos Vietinę Sistemą, kada nebeliko gyvosios kūrinijos sistemos gyvo ryšio su aukštesne Kūrėjo Išmintimi ir Patarimu – norite tvarkytis patys – prašau, tvarkykitės savo protu, kuris paneigė Kūrėjo realų buvimą. Tai – dvasinė išdavystė ir beprotybė.
Dar didesnė problema buvo tiems, kurie liko ištikimi Kūrėjui, ir kuriems teko gyventi ir veikti karantino sąlygomis net 200.000 metų be tiesioginio dvasinio ryšio su Kūrėjo Šviesa ir Išmintimi. Jiems tai buvo nepaprastas išbandymas. Žemi virpesiai viešpatavo visoje Satanijoje. Dar liūdniau atrodė reikalai Urantijoje, kuri nebeturėjo net su izoliuota Satanija jokio ryšio, kad galėtų palaikyti ryšius su likusiais ištikimais Kūrėjui protais. Tačiau šitaip ištvėrus, kad ir su vis augančiais nuostoliais ir nuopuoliais, Urantija patyrė naują sukrėtimą – Adomui ir Ievai, atgabentiems iš Satanijos tam, kad sukurtų violetinę rasę, sužlugdžius šią Adominę Misiją prieš 38.000 metų. Jeigu būtų buvusi sukurta violetinė rasė, ji būtų paskleidusi savo geną visai žmonijai su daug didesniu imlumu dvasinei Šviesai ir stipresniu geno atsparumu ligoms ir virusams.
Prieš du tūkstančius metų Sūnaus Kūrėjo pasirodymas Urantijoje su savęs padovanojimo misija, gimstant bejėgiu kūdikiu iš moters įsčių Jėzaus iš Nazareto tapatybe, vaiko įprastas augimas, patiriant vaikystę, paauglystę, jaunystę, o tada ir suaugusiojo gyvenimą – patiriant mirtingojo gyvenimo įvairius etapus ir vykdant Tėvo valią, leido Liuciferio maištą galų gale užbaigti, Jėzui atsilaikius prieš Šėtono gundymus ant Hermono kalno, į kiekvieną Šėtono pasiūlymą, Jėzui pareiškiant – Tebūnie Tėvo valia. – Tačiau liūdniausia buvo tai, kad net Jėzaus apaštalai neturėjo gyvojo Įtikėjimo, dėl to Judas Iskarijotas Jėzų išdavė, o po po Jėzaus suėmimo apaštalai buvo apimti ne tik baimės, bet net panikos, Tomas pasitraukė nuo apaštalų iš viso, o Simonas-Petras – tas Uola – tiek subliūško, kad per Jėzaus suėmimo vieną naktį net keturis kartus išdavė Jėzų, išsižadėjęs Jėzaus. Ir būtent Petras ir toliau paliko daug tamsos darbų, nes jis tiek susipyko su pačiu ištikimiausiu Jėzaus pasekėju, Abneriu, kuris vadovavo Jono Krikštytojo apaštalų korpusui, ir kuris vienintelis skelbė neiškraipytą Jėzaus evangeliją – Dievo Tėvystę, žmonių brolystę, kad jis turėjo bėgti į Filadelfiją. Štai koks nesutarimas iš Petro pusės. Petras savo prisiminimus apie Jėzų perteikė Pauliui, kuris anksčiau Jėzaus mokinius persekiojo, ir turėjo Sauliaus vardą. Tad Paulius su Petru daug prisidėjo, kad Jėzaus mokymai būtų tiek iškraipyti, kad didele dalimi ir dėl jų tokių veiksmų Jėzus ir užgožė Tėvo asmenį, kurį būtent ir apreiškė Jėzaus gyvenimas ir tiems patiems jo apaštalams, bet šių dviejų apaštalų veiksmais ir žodžiais buvo pasėtos Kūrėjo Tikrovės tokios neatitinkančios sėklos, kurios išaugino tokį kreivą ir negyvą krikščionybės medį, kurio neištiesino ir neatgaivino net ir paties Petro mirtis ant kryžiaus, o vėliau jau ir pati krikščionybė sudužo į daugiau kaip keturiasdešimt tūkstančių šukių, vadinamų sektomis-bažnyčiomis, tarp kurių yra ir katalikų sekta, kuri vienintelė iš visų sektų turi net savo valstybę – Vatikaną, ir net savo banką – žodžiu, verslauja, politikuoja, ir mulkina žmogaus gyvulinį protą kaip tik moka, net prisidengdama to paties Pauliaus ar Petro laiškais, kaip tariamai Dievo žodžiu.
Štai tokia negyva pačių – Pauliaus ir Petro – sugalvota religija sudarė tokias nevykusias aplinkybes, kad iškilo Muhamedo asmenybė praėjus septyniems šimtams metų po Kristaus misijos užbaigimo Urantijoje. Iškilo ir tapo nepaprastai karinga islamo religija su Kūrėjo – Alacho – Meilės ir Gėrio iškraipymais ir manipuliavimu Korane. Tokia iškreipta Evoliucijos eiga atvedė žmoniją prie katalikų sektos kryžiaus žygių prieš pagonis, laiminant popiežiams, ir į inkvizicijos nusikaltimus viduramžiais, kada laisva mintis buvo tiesiog deginama ant laužų, žmonėms įvarant siaubą, apkaltinus bet ką raganavimu, dvasių ir velnio apsėdimu, ir tarnavimu Šėtonui, ir nukankinant šitas aukas, net prisidengus Jėzaus vardu. Visas šitas siaubas būdavo perduodamas iš kartos į kartą, kad net iki šios dienos išsilaikė tarp katalikų, ir net ir šiandien yra tamsos viršūnė tarp katalikų sektos kunigų, kurie užsiiminėja šarlatanizmu, kurie save laiko piktųjų dvasių – kurių iš tiesų nėra – išvarinėtojais – egzorcistais – ir tariamai išvarinėja demonus. Tai, ką jie laiko piktosiomis dvasiomis yra ne kas kita, kaip mirtingojo visiškai sujauktos ir baimės valdomos pasąmonės ir sąmonės pasireiškimas įvairių gaivalų, paveikiančių mirtingojo centrinę nervų sistemą, ir tuo pačiu sąmoningai nebekontroliuojamą to mirtingojo elgesį, kuris gali pasiekti net priepuolio lydimas kūno konvulsijas.
Islamas yra taip pat susiskaldęs į sektas, kurios tarpusavyje kariauja iki fizinio naikinimo. Taip pat islamas ginasi nuo Vakarų nešamos pramogų ir paleistuvystės potvynio bangos, o pastarųjų dviejų dešimtmečių laikotarpiu ir vadinamosios demokratijos skleidimo arabiškose Artimųjų Rytų ir Afrikos šalyse. Būtent savigynos tikslais arabų šalyse kilo ir teroristiniai išpuoliai, nukreipti prieš Vakarų valstybes, nes kitokio kelio arabų šalių islamas negali priešpastatyti Vakarų šalių galingiausiems ginklams ir kariuomenių specialiems daliniams, turintiems ypatingą polinkį ir parengimą žudyti.
Indijoje esančių daugybės religinių pakraipų įvairovė taip pat labai dažnai išsilieja į prievartą vienų kitiems, ypač tarp indusų ir sikchų Pendžabo provincijoje.
Sai Babos buvimas tarp mūsų materialiu pavidalu Indijoje dar galėjo palaikyti tokių susipriešinusių religinių grupuočių santykinį taikos sambūvį, tačiau jam iškeliavus iš planetos, nebeliko ir Indijoje gyvo Avataro – įsikūnijusio materialiu pavidalu Dievo Sūnaus. Dabar palaipsniui ateina ir manoji misija atsiskleisti Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Kūrėjo – ambasadoriaus ir Jėzaus apaštalo vaidmenyje perteikiant Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvąjį Žodį, aiškinant Gyvąją Tikrovę dabartinėje materialios ir išskirtinai vartotojiškos civilizacijos tamsos kloakoje.
Štai tokį aš jums atskleidžiu mūsų šiuolaikinės aplinkos nepaprastai sparčiai ne tik su kiekviena karta, bet ir kiekvienoje dabartinėje kartoje vis didesniu pagreičiu degraduojančio materialaus proto pasireiškimą visose veikos sferose – vis žemesnio dažnio energinių virpesių bendrą lauką visoje planetoje.
Kadangi Rojaus Trejybės-AŠ ESU sumanytos Evoliucijos dalis, skirta žmonėmis apgyvendintoms planetoms, numato gyvybės plazmos kuo geresnį išsivystymą kiekvienoje dešimtainėje – arba eksperimentinėje – planetoje – tai mūsų planetos, kuri būtent taip pat yra eksperimentinė, todėl ir mūsų planetos gyvybės vystymosi schema numatė, kad joje galėjo būti beveik pati geriausia gyvybė, palyginus su kitomis Vietinės Sistemos-Satanijos, planetomis, nes mūsų planeta yra 606-oji, iš 619 apgyvendintų mirtingaisiais planetų, o tai reiškia, kad mūsų planetos evoliuciją galėjo pagerinti tik viena planeta – 610 – iš visų iki tol apgyvendintų planetų. Deja, mūsų nupuolusio į maišto beprotybę buvusio vadovo – Kaligastijos – sprendimo pasekmės Urantiją pavertė pačia blogiausia planeta, kurioje yra paties žemiausio dažnio energijos virpesių bendras laukas, kuriame net paties Sūnaus Kūrėjo – per visą Vietinę Visatą save padovanojančio mirtingojo pavidalu tik vienoje ir vienintelėje planetoje – atnešta Tėvo Meilė ir Šviesa buvo žydų – iki tol vadintos Dievo – Jahvės – išrinktosios tautos – nukryžiuota ir išniekinta, kad net ir šiandien – po dviejų tūkstančių metų – žydai net girdėti nenori apie savo tėvynainį Jėzų. Jūs tik susimąstykite – žydai, kurie tiek išaukštino Izraelį, kaip pažadėtąją Dievo – Jahvės – Izraelio Tėvo – žemę, nieko nenori girdėti apie vieną iš dviejų Vietinės Visatos Sukūrėjų ir Vadovų. Net ir šiandien jie nerodo jokio gailestingumo nei Jėzui, nei sau, nors iš kitų reikalauja pripažinti jų genocidą, ir bausti genocidą vykdžiusius asmenis, net po mirties. Ar dar yra kita tokia negailestinga dabartinė tauta Urantijoje? Ne, nėra! Žydai parsidavė momonai – turtams, dėl to jie ir šildosi prie bankų lupikavimo ir pinigų spausdinimo staklių – ir visam pasauliui diktuoja finansines sąlygas. Tai pati godžiausia tauta, kuri net išbarstyta po pasaulį veikia viso pasaulio gyvenimą iki šiolei. Ir lietuvių tauta turi labai nemažai žydiškų ydų – o godumas, pavydas, ir religinis ritualizmas yra panašūs kaip du vandens lašai. Tai įsivaizduokite, kokio žemo energinio dažnio virpesių lauką jie formuoja tarpusavyje, o tuo pačiu labai smarkiai įtakoja visos žmonijos baimės ir žemų virpesių sklaidą. Būtent žydai nesutiko atkurti Palestinos arabišką valstybę, kai buvo atkurta Izraelio žydiška valstybė 1948 metais. Konfliktas tęsiasi iki šiandien, ir jam sprendimo nėra ir nebus dar ilgai.
Visa Afrika, po Britanijos, Portugalijos, Olandijos, Prancūzijos, Belgijos kolonijinio jungo nusimetimo ir savarankiškų valstybių įkūrimo, nugrimzdo į vidinius karinius tarpgentinius konfliktus ir milžiniškus banditizmo proveržius, kurie šiandien yra dar stipresni negu bet kada anksčiau. Baimė valdo ten gyvenančiųjų sąmonę ir pasąmonę dėl savo gyvybės, jeigu kam nors kas nors nepatiks. Žemo energinio dažnio lauką nepaprastai stiprina Lotynų Amerikos, Pietų Amerikos šalyse siaučiančios narkotinių grupuočių – banditų gaujų – poveikis visiems gyventojams, tas pats yra ir Šiaurės Amerikoje – Meksikoje bei Jungtinėse Valstijose pasienyje su Meksika, kur net policija bijo ką nors daryti ir vietiniai gyventojai JAV ir Meksikos valdžios yra visiškai palikti likimo valiai nusikalstamų gaujų fiziniam susidorojimui.
Europa visa paskendusi korupcijoje, tas pats ir JAV, Afrikoje, Rusijoje, Kinijoje. Kinijoje dar papildomai yra komunistų partijos diktatūra, kai net katalikų kardinolus ar vyskupus skiria komunistinė valdžia, tuo tarpu popiežiaus paskirtieji, turi veikti pogrindyje, o dar yra ir taip, kad popiežius paskirtųjų pavardžių net neatskleidžia iš viso.
Šiaurės Korėja yra apskritai šalis-kalėjimas, kur net giminės negali bendrauti su gyvenančiais Pietų Korėjoje, kada bet koks šviesos ir tiesos žodis, gali būti paskutinis jį ištarusiam.
Štai tokia yra dabartinio pasaulio trumpa apžvalga, kad galėtumėte suvokti virusų kilmę.
Kas yra virusas? Tai labai mažas energinis virpesių mazgelis, kuris veikia kaip Kūrėjo Evoliucinio Plano svetimkūnis. Tai panašu į mirtingojo kūne esančią vėžinę ląstelę, kuri pradeda valgyti normalias ląsteles, tiesiog vis labiau naikindama jos teritoriją. Kas stipresnis, tas ir laimi.
Kol yra laukinio vystymosi etapas, kol laukinio protas atitinka jo aplinką, tai ir jis pats virusui kilti sudaro gyvą terpę, savo energiniais virpesiais – ypač žemo dažnio virpesiais. Žodžiu, atitinkamo ypač žemo dažnio lauke iš energijos susiformuoja virusas žmogaus viduje. Kuo žemesnio dažnio mirtingojo vidus, kuo jis aršesnis, žiauresnis, tuo ir virusas jame formuojasi atitinkamo energinio dažnio. Kitaip sakant, kuo daugiau baimės kyla mirtingojo sąmonėje ir pasąmonėje, tuo aršesni virusai puola mirtingąjį. Tai yra kaip energinis žmonijos apvalymas – evoliucinis atsijojimas, kad išliktų kuo stipresnis ir sumanesnis, žinantis išeitį, kaip tokiomis aplinkybėmis išlikti gyvam.
Mano prieš tai pateikta trumpa žmonijos kai kurių epizodų apžvalga parodo, kaip nuoseklus ir sklandus evoliucinis žengimas pirmyn buvo nutrauktas ir iškreiptas. Žmonės nutolo nuo Kūrėjo, nuo savęs, vieni nuo kitų, net nuo šeimos, ir atsidavė materijos ir turtų lenktynėms, o taip pat politinėms bei įvairių kitų postų-vardų varžytinėms – kada siūlo kuo aukštesnę kainą taip pat varžydamiesi dėl postų politikoje, moksle dėl vardų, premijų, ir pirkdami visa tai korupcijos potvyniu visose šalyse.
Materija teikia greitą pasitenkinimą, kadangi rezultatai matomi labai greitai, tuomet mirtingojo grynai materialus-gyvulinis protas ir sutelkė visą savo dėmesį materijos vystymui, ir jos panaudojimui, patenkinant save. Tokia savanaudiška terpė pagimdė virusų epidemijas ir pandemijas. Maras, šiltinė dažnai pratrūkdavo baisiausių sukrėtimų laiku, kada baimės virpesiai masiškai nusmukdavo į patį žemiausią dažnį, kada kildavo karai, gaisrai, tada ir atsirasdavo mirtingojo viduje virusas, tinkantis būtent tokio žemo dažnio virpesių laukui. Joks gyvūnas žmogui virpesių lauko nesukuria, nes visa žvėrija ir gyvūnija gyvena savo instinktų lygiu, ir vien tik žmogus, turintis abstraktų mąstymą ir asmenybės kategorijos protą, valdomą laisvos valios sprendimais, turi poveikio tos pačios žvėrijos ir gyvūnijos bendram energiniam laukui, bet ne atvirkščiai – žmogus vienintelis iš gyvybės įvairių formų planetoje turi laisvą valią ir jos sprendimais gali žemus virpesius kelti į aukštesnius, arba priešingai, nuo aukštų virpesių nupulti į žemus.
Todėl, kuo savanaudiškiau gyvena žmonija, tuo tariamai piktesni atsiranda ir virusai. Pagal virusus galima spręsti, kokia yra žmonijos vidinė sąmonės ir pasąmonės lygiu būsena.
Kada kyla nepaprastai didelė baimė žmogaus viduje, jo viduje taip pat gali susiformuoti tas energinis mazgelis, kurį virusologai pavadino virusu. Priklausomai nuo to mirtingojo imuniteto, tas virusas gali ir nesukelti komplikacijų. Būtent baimės žemi energiniai virpesiai nepaprastai susilpnina imuninę sistemą, o ne viruso buvimas. Kada dar praėjusiame amžiuje ėmė atsirasti žmogaus imuninio deficito virusas – ŽIV – jis pirmiausia buvo fiksuojamas tarp vienalytininkų, nes būtent jie visą laiką gyveno didesnėje baimėje, nes buvo kitokie, ir visų menkinami ir nemėgstami. Dėl to klaidingai virusologų ir gydytojų buvo nuspręsta, kad šis virusas plinta tik lytiniu keliu, o taip žmogus nuo žmogaus apsikrėsti negali. O juk iš pradžių žmonės šalinosi ir sergančiųjų AIDS, bijodami patys apsikrėsti. Vėliau atsirado naujas papildymas – galima apsikrėsti ne tik lytiniu būdu, bet ir pasibučiavus, per seiles, per atvirą žaizdą. Tačiau juk iš pat pradžių virusologai teigė, kad šį virusą paskleidė Afrikos beždžionės. Tai nejaugi vienalytininkai nusidangino į Afriką ir santykiavo su beždžionėmis, kad gautų šį virusą? Tai tiesiog virusologų ir gydytojų neišmanymas ir kvailystė, o visi tuo ir tiki. O kaip gi netikės, kada yra įprasta manyti, kad kiekvienas dirba savo srityje, ir toje srityje jis nusimano geriausiai, tai argi gali kas jam prieštarauti. Žmogus apskritai nemoka analizuoti, nes jo niekas šito nemokė, ir dabar nemoko – jį moko, kaip siekti naudos sau kitų sąskaita, kaip rasti naudingą darbą, net kaip apgauti darbdavį einant kalbėtis su juo, kad jam sudarytų kuo geresnį ir netikrą įspūdį-įvaizdį. Tai kas čia suks dar galvą dėl virusų kilmės? Tegu apie tai kalba nusimanantys specialistai. O tie specialistai nemato toliau savo nosies, ir dėl to mulkina kitus. Ir būtent dabartinė karūnos viruso padėtis parodė, kad karalius tai nuogas – virusologai yra tiesiog bejėgiai visose šalyse – tiesiog tuščia vieta, nes nesugeba atsakyti į žurnalistų pateikiamus klausimus, tiesiog pliauškia kad pliaukštų, net nežino apskritai, iš kur gi kyla virusai. Ir niekas nekalba iki šiol apie Tikrovę – apie Tikrovės Šaltinį ir Centrą – Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU – apie Evoliuciją visai kūrinijai ir visos kūrinijos gyvą ir vieningą sistemą, apie Kūrėjo Evoliucinį Planą, kuriame virusų buvimas liudija mirtingųjų tamsą ir baimę laukinio žmogaus laikotarpiu, niekas nekalba, kad virusą sukuria žmogaus žemo dažnio energiniai virpesiai. Jeigu žmogaus vidus yra pilnas Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Meilės ir Šviesos, jis gali ir bučiuotis su bet kokį virusą turinčiu žmogumi, ir jis nesirgs, nes jo viduje energinių virpesių dažnis yra perdaug aukštas, kad tokiame energiniame lauke galėtų egzistuoti koks nors virusas.
Šiandien virusologai yra tiek pat tamsūs ir neišmanantys, kaip ir tuo metu, kada kilo ŽIV, jie nežino iki šiol nė vieno viruso kilmės – tuo labiau jų priežasties. Jie tuščiai mėgina kurti vakcinas, nes tai lygiai tas pats, kaip bėgti paskui mašiną, kuri važiuoja vis greičiau ir greičiau - virusas keičiasi, kad atitiktų bendrą žmonių skleidžiamų virpesių žemo dažnio energinį lauką. Žmonės jaučia daug didesnę baimę, kada suserga daugiau žmonių, kada jiems sakoma, kad vakcinos nėra, tuomet virusas tik sustiprėja savo galia. Kada rimsta žmogaus vidus, kada jis yra stiprinamas, kada baigiasi dargana, sušyla oras, daugiau pašviečia saulė, žmogaus vidus pradeda rimti, virpesiai pakyla į aukštesnį dažnį, o ypač tada, kada meldžiamasi, ir dar kolektyviai, iš visos širdies, ir su didžiuliu atsidavimu ir įtikėjimu, ir pasitikėjimu, ne mechaniškai ir automatiškai, tuomet virusui tokia aplinka yra per aukštų virpesių terpė, ir jis ima silpti savo pasireiškimu. Ir virusas neperšoka kaip žiogas nuo žmogaus prie žmogaus, virusas kyla tame žmoguje, kuris bijo, kad gali apsikrėsti, prisilietęs prie virusą turinčio mirtingojo, ar prie kokio nors daikto, kurį palietė virusą turintis mirtingasis. Būtent virusą pagimdo baimės žemo dažnio virpesiai.
Štai kodėl karantinas neduoda tokios naudos, kokios iš jo tikimasi, o žmonių gyvenimą ir veiklą taip sudrumsčia, kad baimė dar labiau padidėja, o kur gi gauti pragyvenimui pinigų, ir kaip susirasti darbą, netekus jo dėl sujauktų ir nutrauktų gamybinių ryšių. Štai tokių baimės apimtų žmonių imuninė sistema nusilpsta dar labiau. Ir būtent tokio mirtingojo viduje bendras energinis laukas gali nukristi iki virusui tinkamo žemo energinio dažnio virpesių terpės. Ir jis gali patirti viruso atsiradimą savo viduje nors ir laikėsi karantino.
Štai kodėl bet kokiam virusui patikimiausia užkarda yra gyvas atsivėrimas Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU, asmeninė, ir ypač kolektyvinė komunija gyvojoje šventovėje – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, kada prakalba Širdis, o ne materialus protas, kas visada ir būna ritualinėje bažnyčioje ar cerkvėje, mečetėje ar pagodoje. Tačiau net ir tarp ritualus atliekančiųjų būna ir tokių akimirkų, kada prabyla ir Širdis, tegu ir nestipriai ir labai trumpai, bet nuoširdžiai, ir tai jau šalina virusą, nes sumažėja vidinė baimė, bent jau laikinai.
Štai kodėl bažnyčios turėtų būti atrakintos, tai net svarbiau negu ligoninės, kurios mėgina rūpintis kūnu, bet nesirūpina siela-dvasia. O virusas dings tik tuomet, kada bus vis daugiau pabudusių iš dvasinio letargo miego, ne tik pabudusių, bet ir veikiančių drauge su Rojaus Trejybe-AŠ ESU Meilės Galia ir visų Gerovei. Jeigu šito nepadarys popiežius, kunigai, tai virusas tikrai bus dar piktesnis ir smarkesnis, kada žemo dažnio virpesiai vėl apims žmogaus protą artėjant rudeniui, žiemai, šalčiui, ir darganai. Būtent žmogus savo baime ir pagimdo virusą – nes tik žmogus turi jam Kūrėjo suteiktą ir Meilę, ir Galią gyventi Brolystėje visų Šviesos labui – be ligų, be virusų. Bet tai bus tik tada, kad žmonės išgirs mano Evangeliją – gerąją naujieną – Kūrėjas yra realus, tikras, ir gyvas, ir yra kiekvieno viduje, ir Jį galima atrasti savyje – ir kada pradės ją taikyti savo gyvenime nuolat.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Ankstesnis dokumentas | Kitas dokumentas
Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal