Begalinės Motinos mokymas apie dabar keliantį daug baimės karūnos virusą, prasidėjusį ir vis labiau plintantį Kinijoje – 2020 02 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, mylimas AŠ ESU, nuostabu yra garbinti ir šlovinti Tave, su Meile, iš Meilės, ir visu Nuoširdumu, kaip tik šią akimirką aš galiu šias Tavo Amžinąsias Vertybes patirti ir jomis vadovautis savo kasdienėje aplinkoje, kurioje taip stinga ir Tavosios Meilės, ir Nuoširdumo tarp mūsų. Aš stebiu, kaip plinta naujas virusas, gavęs karūnos vardą, o dabar jau Pasaulinė Sveikatos Organizacija jį pavadino COVID-19 virusu.
Ką toks virusas gali pridaryti visam pasauliui, ką apskritai virusai gali padaryti žmonijai?

Begalinė Motina:


Mano mylimas sūnau, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras Rojaus Egzistencialioje Trejybėje, absoliučiai vieningai veikiantis tarpusavyje su kitais Dviemis Lygiaverčiais Šaltiniais ir Centrais. Aš tariu tau Savosios Meilės ir Šviesos Padėkos Žodį, kad tu taip intensyviai ir ištikimai esi atsidavęs Man ir Manajam Evoliucinio Plano įgyvendinimui, vis ryškiau prabildamas savo mokymais ir Mano Gyvuoju Žodžiu visiems savo broliams ir sesėms dvasioje.
Kada tu tik pradėjai savo sąmoningus dvasinius ieškojimus, tu dar nieko nežinojai apie Gyvojo Kelio egzistavimo Tikrovę, tačiau tavo nežinojimas niekuo gyvu nereiškia, kad Gyvojo Kelio Tikrovės tuo metu nebuvo. Ji buvo, yra, ir bus nepriklausiomai nuo kiekvieno iš jūsų asmeninio atsivėrimo Man, ar visai Rojaus Trejybei, ir Visuminiam Egzistencialiam Asmeniui – AŠ ESU. Mūsų Tikrovė egzistuoja Mumyse, tačiau ji būtų panaši į Mūsų jums pastatytą geros kokybės gyvą namą, kurį įrengti ir apstatyti baldais, o taip pat sutvarkyti visą aplink jus esančią erdvę suteikiu teisę jums kiekvienam asmeniškai. Aš jums teikiu tą jūsų veiklos erdvę jūsų pačių viduje, ir jeigu tik jūs pajausite Mane savo vidinėje erdvėje, tai savo aplinką susitvarkysite ir namą įsirengsite drauge su Manimi, kad jūsų aplinka malonintų visus, bet pirmiausia jus pačius, ką jūs ir liudysite vis stipriau ir artimiau bendraudami ir bendradarbiaudami su Manimi. Štai toks jūsų vidinis pasitenkinimas yra Mano jums sumanytas kaip Mano Sūnui ar Dukrai – Mano jums padovanotai Asmenybei, kai ji pabuda iš gilaus ir ilgo letargo miego ir pajaučia, kad į aplinką žvelgia pilnomis Manosios Meilės akimis, ir nė vienam negaila tos Meilės vidinio potvynio bangos išlieti, kur beeitumėte – ir ne tik šitame pasaulyje, bet ir po prisikėlimo per jūsų visą kelionę iki Manęs – į savojo Likimo įgyvendinimą Rojuje, kad stovėtumėte Manojoje akivaizdoje su tokiu patyrimu, kuris tiek jums – kiekvienam –paliudytų, tiek ir Man dar kartą patvirtintų, jog su Manimi įmanoma viskas, ir kelionė buvo sėkminga ir vaisinga, ir joks virusas nebuvo toks stiprus, kad pajėgtų įsiskverbti į jūsų vidinę būseną-aplinką. Štai būtent ir yra jūsų toks pasitikėjimo Manimi ugdymas – būti aukščiau už virusus Manosios Meilės Galia ir jūsų asmeniniu Įtikėjimu į Mane realų ir gyvą, ir pasitikėjimu savimi, jog su Manimi įveiksite visus iššūkius ir nugalėsite visas kliūtis.
Jūs jau gerai įsisavinote, kad virusai yra jūsų pačių žemo energinio dažnio skleidžiamų virpesių darinys, kuris greitai mutuodamas priverčia jūsų kūną ir protą negaluoti, o jūsų tapatybę – priklausomai nuo gyvojo ryšio su Manimi gelmės – dar pajausti nerimą, baimę, ar net paniką – kas dabar bus, aš galiu numirti. Būtent jūs patys sau kenkiate, kada pasiduodate nerimui ir baimei, vietoje to, kad atsiduotumėte Man, ir tada jūsų viduje atsirastų augantis pasitikėjimas Manimi ir savimi, ir tokių aukštėjančio dažnio virpesių aplinkoje virusas silptų, kol galų gale išnyktų iš viso.
Jūs dabar turite ištisus virusų tyrinėjimo centrus – laboratorijas, vaistų gamybos kompanijas, vis naujesnę įrangą tariamai moderniose – materialia prasme – ligoninėse, bet ligų kilmės vis vien taip ir nesuvokiate. Tai kam jūs švaistote lėšas tam, kad bėgtumėte ligoms iš paskos, o net nesirūpinate iš viso šalinti pačių ligas sukeliančių priežasčių. Toks jūsų akivaizdus klaidingo požiūrio laikymasis jus ir atvedė prie tokios dabartinės apverktinos padėties medicinos srityje, kada statote naujas ligonines, o sergančiųjų ne tik ne mažėja, bet jų skaičius auga, net ir tarp visai jaunų, ir net tarp vaikų.
Štai ir dabartinis viruso atsiradimas buvo netikėtas – jums, ne Man. Jūs gyvenate – net pasakyčiau – ne gyvenate, o save kankinate ir vargstate be Manęs – visą laiką apimti įtampos – spėti atlikti visus darbus tą dieną, savaitę, mėnesį, ar net per ištisus metus, ir dar kad gerai pasirodytumėte pagal jums primestų materialios ir tamsoje skendinčios visuomenės ar jūsų aplinkos mažesnių jums svarbių grupių jums keliamus standartus ir mastelį. Šitaip jūsų centrinė nervų sistema išsenka labai greitai, todėl jums pradeda stigti ramybės, poilsio, miego, bendravimo su artimais ir jus suprantančiais bičiuliais, o trumpos akimirkos pasitenkinimo iš tokios savitarpio tariamo supratimo draugijos netikėtai būna apkartinamos, kokiu nors nesutarimo konfliktu, o tarp didesnių grupių atsiranda dar ir vidinės grupuotės, kurios rungiasi dėl savosios įtakos paskleidimo tos didesnės grupės mastu, o jūsų visuomenė turi labai daug įvairiausių smulkių darinių, kurių viduje ir pasireiškia tam tikra proto ir meno kova, kaip pasiekti sau pageidaujamų rezultatų. O tai vyksta ir nuolatinės įtampos ir streso sąlygomis. Net ir jūsų taip mėgstamos sporto varžybos – tai nuolatinės įtampos ir streso terpė tiek sportininkams, tiek žiūrovams. Pats jūsų poilsio leidimas yra visiškai klaidingas, ir taip pat pilnas nerimo ir streso, o ne ramybės ir apmąstymų, bendravimo ir veikimo visų Gerovei drauge su Manimi. O jeigu jūs dar sukeliate dėl savo savanaudiškų, egoistinių sprendimų ir jų įgyvendinimo konkurencijos aplinkoje kuo didesnių kompanijų, net transnacionalinių kompanijų bankrotus, milžiniškų finansinių institucijų – bankų bankrotus, kad pasekmės pavirsta į finansų ir visos eknomikos krizes, nerimas, įtampa, ir stresas gali apimti milijonus, ir net milijardus jūsų brolių ir sesių, o jeigu dar sukeliate fizinius konfliktus karo židiniais tarp šalių su daugybe fizinių mirčių ir suluošintų, sugriautų miestų, ir sumaitotų gyvenimų, jūs išprovokuojate milijonus pabėgėlių, kurie jau nerimą sukelia ir toms šalims, kurias tie pabėgėliai užplūsta. Ir tokie sąmoningai sukelti įtampos ir streso periodai sugeria visus energinius žemo dažnio virpesius į bendrą energinių virpesių lauką, kad užtenka dar vieno, net ir nedidelio konflikto, ir lavina jau pati ima judėti nuo kalno vis greičiau ir vis augdama savo apimtimi ir galia, ir labai netikėtai atsiranda koks nors naujas iki tol žmonijos dar nepatirtas virusas. Evoliucija vystosi kokybiniais šuoliais be jungiamųjų grandžių tarp jų. Tad ir virusai kyla iš, atrodytų, jums matomo šaltinio – gyvūno ar žmogaus, kuris buvo šalia, ar iš to gyvūno kokio nors maisto produkto, tačiau tai vis tik nebus viruso atsiradimo šaltinis, o tik jau jo buvimo perdavimo grandis. Viruso šaltinis yra atitinkamo žemo dažnio energinis bendras laukas, sklindantis iš jūsų vidaus, kur to energinio lauko tankis yra didžiausias, ten ir bus pirminis viruso pasirodymas. Tuo tarpu pats viruso sklaidos kelias jau yra išvestinis arba pasekminis, ir su viruso atsiradimu nesusijęs tiesiogine prasme. Kitaip tariant, virusas yra jūsų kolektyvinio mąstymo ir veikimo rezultatas jums savo būsena nuolat skleidžiant žemo dažnio energinius virpesius. Virusai mutuoja labai greitai, priklausomai nuo energinių virpesių lauko dažnio, todėl jūs niekada nesuspėsite kurti jokių vakcinų nuo bet kokių virusų. Dabar jūsų kuriamos vakcinos yra jūsų apgaudinėjimas, kad jūs sugebate savo dabartiniu mokslu įveikti ligas ir virusus. Tai jūsų pačių dabartinių mokslininkų saviapgaulė. Vienintelis tikras kelias nugalėti ligas yra neleisti joms kilti. O tai padaryti jūs galite tik atradę Mane savyje ir jausdami Pasitikėjimą Manimi ir savimi. Bet kokį virusą jūs mėginate gydyti narkotizuodami organizmą antibiotikais, smegenis paveikdami lengvesniais narkotikais, kuriuos pavadinote, šitaip užmaskuodami jų tikrąją narkotinę esmę – raminančiais, migdančiais, žodžiu, ne blogais ir jums kenkiančiais, bet gerais, jus gydančiais, ir dar priedo sulašinate įvairių mineralizuotų-vitaminizuotų tirpalų, o pačią ligų priežastį palikdami visiškai nepaveiktą, tik pamokydami – griežtai laikykitės higienos taisyklių.
Aš jums siūlau Save, kaip apsaugą nuo bet kokių virusų ir ligų, tad naudokitės Manimi, kad vėliau nereikėtų tiek daug kankintis ir jausti nerimo, kad jūsų neištiktų fizinė mirtis – nors jūs ir žinote, kad nesate šitas materialus kūnas, kuris pavaldus jūsų asmenybei, bet kurį gali ir pražudyti jūsų nepabudusi iš dvasinio letargo miego jūsų asmenybės tapatybė.
Žinote Gyvoje Kelio Esmę ir Prasmę, tad tuo pačiu žinote, kad dar kartų kartos gyvens, o kaip Aš sakiau – kankinsis ir kentės – nuo ligų, ir apimtos baimės, nes jūsų politiniai, finansiniai, ekonominiai, religiniai vedliai gyvena be Manęs, atrasto savyje, todėl jūsų ir negali pamokyti, kaip galima gyventi su Manimi, kad nekiltų joks virusas, ir jokia liga.
Aš tariu jums visiems – būkite kupini Manosios Meilės ir Šviesos ir jūs patys paliudysite Mano pasakytų žodžių Tiesą ir Tikrovę savo viduje, o tada ją pateiksite ir išorėje kitiems savo broliams ir sesėms dvasioje. Kuo bus daugau Meilės ir Šviesos, tuo mažiau bus jūsų kelyje tokių virusų, kurie galėtų jums pakenkti. Aš jums skleidžiu Gėrį ir Grožį Meilės Galia, todėl Manyje nėra jokio baimės šešėlio, o gyvendami su Manimi be baimės šešėlio jūs būsite sveiki ir kūrybingi, kad šlovintumėte Mane ir vieni kitus Mano Meilės Galia visų Gerovei. Tokia štai Manoji Evoliucija Mano jums suteiktame Gyvajame Name – Urantijoje – ir visoje kūrinijoje, pakeliui pas Mane Rojuje.
Kada jūs aprimsite, kada jūs melsitės nuoširdžiai, kada jūsų vidaus virpesiai net ir nedaug bus pakelti į aukštesnį dažnį, virusas pats ir išnyks, tarsi jis ir nebūtų buvęs ir kėlęs tiek nerimo ir įtampos, ir net pasimetimo, kuris ir vertė net ir Kinijos vyriausybę slėpti tikrus sergančiųjų ir fizinių mirčių skaičius. Vis toji baimė, kad žmonija neapkaltintų bejėgiškumu ir prastu veikimu. Po šito viruso ateis tariama ramybė, kad vėl nerimas ir baimė keltų jūsų žemo energinio dažnio virpesių potvynio bangą, ir vėl viskas prasidės iš naujo, tik dar stipriau, nes jums degraduojant be Manęs, atrasto savyje, ir virusai taps žiauresni ir griežtesni jūsų fizinio kūno ląstelės atžvilgiu.
Kaip šitą užburtą ratą nutraukti, Aš jums ką tik paaiškinau. Būkite Manojoje Meilėje, ir visada su Manimi, ir jūs patirsite Mano apsaugą Manojoje Evoliucijos Tikrovėje. Audra blaškys ir plėšys materialią civilizaciją aplink jus, o jūsų viduje Aš puoselėsiu Ramybę ir Palaimą Meilės Evoliucijoje Mūsų visų Gerovei, kaip Aš ir sumaniau Savo Evoliuciniu Planu. Tik su Manimi jūs visi, ir kiekvienas, esate – ir būsite – visada saugūs, kas bevyktų aplink jus.

Algimantas:
Ačiū Tau, mano mylima Begaline Motina už tokį nuostabų mokymą. Manoji valia yra sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, ir AŠ ESU valia, per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal