Tėvo mokymas apie mus sunkiomis karantino sąlygomis, 2020 03 27

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už visas patyrimų dovanas, ačiū Tau už dabartinę sunkmečio aplinką dėl karūnos viruso išplitimo, nes būtent tokia padėtis visiems ir parodo, kad ankstesni klaidingi ir tariamai spindintys materialūs turtai ir prabangūs pokyliai buvo, yra, ir visada bus netikri, nes tai, kas yra tikra, tas teikia pasitenkinimą ir nuostabią pakylėjimo būseną gyvame ryšyje su Tavimi net ir tokiomis sunkiomis aplinkybėmis, kada visas pasaulis vis daugiau pradeda jausti vis augantį pasimetimą, net ir pasaulio stipriausių šalių lyderiai ir turtingiausi verslo atstovai, dabar prarandantys milijardus dolerių išpūstos vertės turtą. Būtent tokiomis sunkiomis visam pasauliui aplinkybėmis, kada pirmą kartą pasaulio – žmonijos – istorijoje vyksta takoskyra ir žmonijos ap-si-valymas, ir jau atsirado įspaudas kiekvieno pasąmonėje, ir sąmonėje – gyvenimas Urantijoje iki karūnos viruso ir po karūnos viruso – nors toks virusas bus jau tęstinis, panašiai taip, kaip ir su AIDS virusu – žmogus susigyvens su tokia aplinka, ir negalės lindėti pasislėpęs savo šeimose, ar vienišų žmonių būstuose ilgai, juk reikės net ir tokiomis sąlygomis dirbti – sėti grūdą, pjauti javą, kepti duoną.
Kaip mes turėtume dabar gyventi, kam mes turime ruoštis, ir kuo mes turėtume stebėtis ar žavėtis?

Tėvas:

 

Mano mylimiausias sūnau, Algimanto vardu vadinamas, Aš esu Visuotinis Tėvas, tave pasirinkęs Savuoju ambasadoriumi jau prieš daugybę metų, nes tavimi Aš pasitikėjau, ir šiandien – Manosios Visuminės Dabarties Akimirkoje – pasitikiu nekintamai – tariu tau padėkos žodžius, kad tu – kaip ir iki šiol – ryžtingai ir drąsiai žengi Gyvuoju Keliu, dėl to ir gali patirti tokį gyvą ir gyvybingą ryšį su Manimi, kad jauti tokią būseną, kurią ir išreiški bendraudamas su kitais Mano mylimiausiais vaikais, kuriems būtent ir stinga tokio gyvo ryšio komunijos, ir dėl to jie jaučia nerimą ir nepasitikėjimą, kad priimtų pagrindinį Sprendimą – atsiduoti Mano vedimui Meilės Srovėje ir leisti Man nešti juos per neramumų ir audrų aplinką, kad viduje viešpatautų ramybė ir pasitikėjimas vien tik Manimi, ir nieku kitu, išskyrus tuos, kurie taip pat yra gyvame giliame ryšyje sulieję save su Manimi, nes tik toks Mano vaikas ištars Širdimi – Mano Tėvas ir aš esame viena dvasioje! Tą ištarti gali tik toks Mano vaikas, kuris iš tiesų yra visiškai Man atsidavęs ir jaučia Man pasitikėjimą savo vidine būsena – ne intelekto lygiu, bet kiekvienos smegenų ląstelės pulsavimu.
Tai nėra didelis pasiekimas, tai yra Manosios Tikrovės natūrali kiekvieno Mano vaiko būsena, kada ir pats vaikas ją laiko tokia natūralia, panašiai, kai jūs į plaučių kvėpavimą nekreipiate jokio dėmesio, kad apskritai jums kvėpavimą užtikrina plaučiai, ir dėl to apie jų atliekamą darbą pradedate domėtis, ir net rūpintis jais, sutrikus normaliai – Mano sumanytai – veiklai. Štai kodėl jums visiems net ir tokiu sunkiu jūsų materialiam protui nepaprastų aplinkybių metu jūs vis stipriau pajuntate, kiek sutrikdytas jūsų visų įprastas jums gyvenimo ritmas, o apsirgusiems – tiesiogine prasme – gyvojo organizmo gyvybingas ritmas.
Kada jūsų aplinkoje vyrauja santykinė ramybė ir bendrabūvis, jūs visi nekreipiate dėmesio, kiek jūs pažeidžiate Manosios Meilės Įstatymą, nes jūs visi pasinėrę į savųjų interesų patenkinimą, ir nepaprastai savanaudiškomis priemonėmis. Tai ir parodo jūsų klaidingą civilizacijos kryptį – viską kurti tokia metodika, kurią jums įpiršo patys stipriausi, materialia prasme – turto, raumenų, postų, populiarumo, iškalbos – bet visiškai neturintys Manosios Įžvalgos – kosmine prasme – Mano mylimi, bet paklydimuose gyvenantys ir kitus klaidinantys vaikai. Aš džiaugiuosi, kad būtent tu Manojo pasitikėjimo neatstūmei, ir per visus sunkumus žengei su Manąja Tiesa ir Teisingumu, o dabar savo žingsnius ir veiksmus papildei Gyvuoju Keliu, pripildytu ir tavosios, Mano tau nuolat teikiamos, Meilės ir Šviesos, ir dėl to tik tavo lūpomis tariamas Gyvasis Žodis ir yra Manosios Šviesos ir Tikrovės Žodis, ir tik jis turi Mano Gyvosios Tikrovės ryškiausią spindėjimą Manosios Tikrovės kitų Mano mylimų vaikų ištisų kartų gyvenimui, kuris yra Manoji Dabartis.
Mano mylimas sūnau, tau šitas pasaulis yra ateities pasaulio skausmas, nes būtent dėl ateities būsimųjų kartų tu ir veiki Gyvajame Kelyje šiandien, tu šiandien negali rasti net mano sūnaus, jums žinomo Jėzaus, metu buvusių dvylikos apaštalų, nes tavimi netiki, nepasitiki net tavo vadinami broliai ir sesės tiek, kiek apaštalai pasitikėjo Jėzumi, atsisakę savo namų ir šeimų ir atsidavę tik Mano vedimui iš vidaus, kad Jėzui užteko tarti – Eik su manimi! – ir paprastas žvejys iš Galilėjos Andriejus tuoj pat priėmė sprendimą – pasitikėti ir atsiduoti Jėzui, ir net kartu pakvietė ir savo brolį Simoną - Petrą. O kur dar septyniasdešimt evangelininkų korpusas, į kurį norinčių patekti buvo dar daugiau, o dvylikos moterų korpusas, kuris jau prieš du tūkstančius metų savo veikla stiprino pasimetusias anų laikų moteris. Šiandien tokių skaičių ir tiek atsidavusių Mano vaikų tau nesurinkti, nes gyvenimo dabartyje iškraipyta ir užteršta pasąmonė ir sąmonė diktuoja savas sampratas baimės pamatu, todėl kiek aš bebūčiau Mano vaikų mylimas lūpomis, kol kas jų Širdis dar nėra tiek pripildyta Manosios Meilės, kiek jau nebebijo Manojo vardo garsiai ištarti lūpos. Širdies Žodis skiriasi nuo vien tik lūpomis tariamo Žodžio.
Dabartinė aplinka skiriasi nuo Jėzaus laikų savo iškreiptu mąstymu, neigiančiu Mane, arba Mane sumažinančiu iki Dievo idėjos dogmos, be jokios Manosios Gyvos Meilės Galios, kuri būtent ir suteikia tą gyvą Impulsą atsirasti vidinei būsenai, kurios pasireiškimas ir yra priimtas sprendimas sulieti savo valią su Manąja – ir šis sprendimas yra Mano jums suteikto fragmento – Minties Derintojo – poveikio pasireiškimas. O Minties Derintojas visada veikia Mano Gyvuoju Žodžiu ir Mano Meilės Valia, nes Minties Derintojas yra Manasis pasireiškimas jūsų kiekvieno viduje.
Būtent dėl to, kad tu jau prieš dvidešimt šešerius metus suliejai savo valią su Manąja galutinai, todėl ir jauti Mano Meilę ir Tikrovę daug giliau negu tavo aplinka, todėl ir tau bendražygių nebus tokių atsidavusių, kiek tavoji Širdis trokšta jų giluminio atsidavimo ir įtikėjimo pagrindu. Būtent dėl to tu ir turi sumažinti savo Širdies troškimą ir siekį, kad perdaug nenutoltum ir paties Gyvojo Žodžio išraiška, nes per ryški Šviesa išsigandusius Mano vaikus šiomis akimirkomis verčia dar mažiau siekti Gyvojo Kelio patyrimų, nes baimė įgyja daug stipresnę galią Manosios Meilės atžvilgiu, ir tada Meilės būsena Širdyje dar labiau nusilpsta. Būtent dėl to ir Manojo vardo šventovėje tiek mažai yra Mano mylimų vaikų – jie perdaug susidraugavo su baime, o Manąją Meilę atidėjo kokiai nors konkrečiai neapibrėžtai ateičiai. Būtent toks sprendimas ir yra baimės padiktuotas dėl įvairių savo susigalvotų irgi iš baimės asmeninių aplinkybių. Su Manimi įmanoma viskas – šitaip jų lūpos irgi taria, tik jų gyvenimas šitų žodžių nepatvirtina. Aš baimės neturiu, tuomet jos gauti iš Manęs jūs negalite, ją jūs gavote iš savo protėvių, dėl jų klaidingų pažiūrų ir klaidingo jūsų mokymo, kokį ir jūsų karta teikia savo vaikams, kurie taip pat nuo jaunumės užkrečiami baimės liga. Aš jums sumaniau vienintelę užkrečiamą ligą – MEILĘ – užkrėskite Manąja Meile save ir savo aplinką, užkrėskite Manąja Meile visą Manųjų vaikų Žmoniją.
Dabartiniai jūsų politiniai ir religiniai vadovai be Manęs, atrasto savyje, priima vieną po kito klaidingesnius sprendimus – jie nesiekia kelti savo virpesius į aukštesnį dažnį ir net nežino, kaip tą padaryti, bet jie neleidžia šito kitus mokyti ir tau, ir būtent dėl žemų virpesių milžiniško lauko ir atsiranda ligų virusai – kaip ir dabartinis, jūsų pavadintas karūnos virusu. Tačiau dar klaidingesnis sprendimas yra katalikų popiežiaus, kurio Aš niekada nepaskyriau, ir dėl to jis yra vien tik ritualinis, ir neatstovaujantis Man – neturi Manojo patvirtinimo vadovauti kitiems religiniams Mano vaikams – tai prieš Mano valią. Manoji valia yra visada ir kuo nuoširdžiau palaikyti gyvąją komuniją su Manimi. Ir būtent dėl to visada – naktį ir dieną, žiemą ir vasarą – visos bažnyčios ir cerkvės, mečetės ir pagodos, visi Mano maldos namai turi būti atverti.
Jeigu tik jūsų viduje bus manoji Meilė ir Įtikėjimas, pavirstantis vis stipresniu Pasitikėjimu Manimi, joks karantinas nėra reikalingas, ir nėra būtinas pasitikinčiam Manimi savo Širdimi. Aš esu stipresnis už jūsų virusą, nors jis ir su karūna, o Aš karūnos neturiu – Aš turiu ir lieju Gyvąją Meilę – Mano Energiją, kurioje jokio viruso tiesiog būti negali. Štai kodėl jūsų Gyvoji Širdis ir turi prisigerti Meilės Būsenos aukščiausio dažnio virpesių ir gyventi vien tik jais, o kada jų sumažėja, vėl jų prisipildyti, kaip pripildote mašinos kuro baką, atsukę dangtelį ir įstatę kuro tiekimo žarną, taip ir jūs turite atsukti savo visu nuoširdumu savo Širdies Vožtuvą, ir Mano Meilė pritekės į jūsų vidų, kad savo būsena pajausite Ramybę ir Pasitikėjimą Manimi ir savimi, ir jums nereikės jokių kaukių – ir nebebus jokio baimės šešėlio.
Aš jums teikiu Palaimos ir Ramybės būseną Meilės Virpesių Vandenyne. Jame jūs būsite Mano gyvi Šviesos ir Meilės sūnūs ir dukros tiek, kiek savo vidine Meilės ir Šviesos būsena patirsite gyvą Įtikėjimą į Mane, ir veikimą drauge su Manimi visų Gerovei – Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimui. Dabartinė sunki jūsų intelektui aplinka nėra tokia kliūtis, kad jūs negalėtumėte veikti drauge su Manimi Gėrio ir Meilės darbais. Man jokių kliūčių nėra, kaip ir jums, jeigu jaučiate Mano gyvą vedimą savo viduje. Būtent tik tokios būsenos akimirką priimti jūsų sprendimai atitinka Mano valią.
Šiandien jums gali atrodyti, kad Manoji parama jums yra sumažinta, nes tiek daug jūsų brolių ir sesių visoje planetoje patiria tiek daug skausmo ir baimės akimirkų, kada nežino, kaip išsilaisvinti iš vis stiprėjančių karūnos viruso gniaužtų. Aš jums turiu priminti, kad šiuo metu jūsų planeta gyvena jau evoliuciškai darnių planetų ištikimoje Mano Šeimoje, kurioje kiekviena planeta turi savojo žengimo Manosios Meilės ir Šviesos Evoliucijoje patyrimą ir plėtimą. Jis įmanomas tiktai bendradarbiaujant su Manimi ir Manąja apvaizda, kaip šitą ir numatė Mano Evoliucinis Planas, kurį Aš ir įgyvendinu ir jūsų indėliu. O koks yra jūsų indėlis, kai net praėjus dviems tūkstančiams metų po Manojo Sūnaus Kūrėjo, jums žinomo Jėzaus iš Nazareto vardu, misijos dabar Manojoje ir jūsų gyvojoje šventovėje jūsų Krašto – Lietuvos vardu vadinamo – sostinėje – Vilniuje – tesusirenka mažiau negu dešimt Mano mylimų vaikų? Argi Jėzaus paskleisti Manosios Meilės Šviesos virpesiai tik tokį subrandino Gyvą Derlių? Kodėl jūs esate tokie savo tikrųjų asmenybių iškreipti ir netikri šešėliai net be savo Gyvosios Mano Meilės ir Šviesos, kada kitos Mano apgyvendintos planetos toli pažengė į priekį Manojoje Tikrovėje. O juk jos tiek toli nužengė – ir toliau žengia dar tvirčiau – kiekvienam įnešant savo asmenišką Indėlį į Mano Gyvą Banką aukštai – Mano Banke-Širdyje, kurios dalelę jūs – kiekvienas – nešiojate savyje – Manojo Minties Derintojo buvimu ir veikimu. Ir būtent jūs dabar turite jau vis labiau savarankiškėti ir žengti savo gyvus žingsnius, atsiremdami tiek į kiekvieno viduje esančio Minties Derintojo vedimą, tiek ir tiems, kuriems dar sunku tą vedimą pajausti, atsiremti į Mano teikiamus mokymus ir tavo lūpomis. Į pagalbą jums visiems Aš siunčiu drauge su Šeimininku Sūnumi Kūrėju-Jėzumi iš Nazareto ir jo Partnere – Mano Dukra Kūrėja – Nebadonija – apvaizdos pasireiškimą ir veikimą tam, jog Manasis Evoliucinis Planas būtų įgyvendintas taip, kaip sumaniau Aš, ir kaip sumanė Ištaisomąjį Laikmetį šie abu Mano vaikai, kad pašalintų visas maišto pasekmes, kad to maišto tarsi ir nebūtų buvusio iš viso. Dabartinis Manosios apvaizdos veikimas yra milžinišku laipsniu sumažintas, palyginus su jos veikimu, kada visa planeta, kaip ir maištą patyrusi Vietinė Sistema – Satanija – buvo izoliuota karantine. Būtent tuomet Manoji apvaizda už jus stabdė ir stichinius gamtos reiškinius – viesulus, potvynius, drebėjimus, pūgas, gaisrus, karus – dabar gi jūsų planetai karantinas nuimtas, o tai reiškia, kad jūs patys turite savo dvasiniu šviesėjimu spręsti visas šias problemas, kurios jums sukelia tiek daug baimės ir kančių, ir jas visas spręsti taip, kaip jus vedu iš vidaus Aš, o ne kaip norėtumėte jūs. Jūs Manęs pakeisti negalite, o Aš galiu – jeigu tik jūs šito norite asmeniškai ir nuoširdžiai. Štai kodėl Manosios apvaizdos įsikišimas yra Mano numatytas tik toks – ir tik toks – kuris yra naudingiausias Ištaisomojo Laikmečio ir Mano Evoliucinio Plano įgyvendinimui. Jūs turite augti savimi.
Tavo lūpos taria Mano Gyvąjį Žodį jau dvidešimt šešerius metus, bet klausančiųjų nedaug, o išgirdusiųjų – dar mažiau, o besivadovaujančiųjų Mano Gyvu Žodžiu – dar mažiau, Todėl karai, ginklų gamyba, ir visas vartotojiškas požiūris į Mane, ir į savo gyvenimą be Manęs tik stiprėja. Pasekmė – kilę virusai. Apvaizdos įsikišimas neleido iki neseno laiko AIDS virusams subujoti, ir jūs labai greitai prisitaikėte, natūralų gyvą moters ir vyro intymią sueitį Meilės Galia pavertėte seksu su prezervatyvu, iš baimės, ir toliau mėgavotės tokiu iliuziniu gyvenimu, kai Manoji apvaizda darbavosi vietoje jūsų visomis išgalėmis savo Šviesos darbais jūsų labui. Taigi, Mano mylimas sūnau, pasiraitok rankoves ir toliau tęsk Mano tau sumanytus darbus kaip Mano ambasadoriui drąsiai ir ryžtingai, nes būtent ir tu esi Manosios apvaizdos pilnateisis narys Urantijoje. Mokyk savo brolius ir seses dvasioje Manosios Tikrovės Šviesos ir Tiesos Manosios Meilės Galia visumos Gerovei.
Aš esu pajėgus įveikti jūsų visus dabartinius sunkumus, leisdamas veikti Manajai apvaizdai Manuoju Įgaliojimu, bet tai tinka tik tokiai planetai, kuri yra izoliuota ir nebegauna Manosios Šviesos nuolatiniu žmonijos apšvietimu. Šiandien jūs tokią Mano Šviesą gaunate visi ir tavo lūpomis. O pati Apvaizda be savosios vyresnybės leidimo vietoje jūsų savavališkai neveikia. Štai kodėl ir virusas jums kelia tokią didelę problemą, o jo pasekmės bus dar skaudesnės, kurios atsilieps tolimoje kitų kartų pasąmonėje ir sąmonėje per ateinančių kartų – silpnesnių biologine prasme – gyvenimą. Tačiau Manoji Išmintis yra Manoji Gyvoji Meilė nuolat liejama jums – patirkite ją, atsiverdami Man savo Širdimi, ir tada suvoksite, kad šis laikmetis, kuriam kilti jūs savo savanaudiška gyvensena paklojote tvirtus pamatus savo sprendimais vakar dieną, o šiandien šiuos pamatus turite perkelti ant Manosios Meilės Gyvųjų Pamatų. Tai vienintelis būdas įnešti jums kiekvienam savo Gyvą Indėlį į Manosios Širdies Banką Mano viduje.

Algimantas:

Ačiū Tau, mano mylimas Tėve, už tokį nuostabų mokymą – myliu Tave, ir sakau, kad manoji valia yra sulieta per amžių amžius ir amžinybėje su Tavąja, kaip ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal