Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas apie karantino žalą žmonijai ir kiekvienam, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos rajonas), 2020 06 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, mūsų dvasios sesė, Vanda, pateikė Tau prašymą suteikti mokymą, kokia yra ta karantino žala mums – žmonijai ir kiekvienam? Esu pasiruošęs Tavąjį mokymą pagarsinti, kad jį galėtų išgirsti visi Tavieji vaikai, kurie šito mokymo geidžia arba skaityti.

 Visuminė Dievybė – AŠ ESU:

 

Mano mylimieji vaikai, patys mylimiausi, atvėrę save Man ir susilieję su Manimi Manęs garbinime. Esu Aš Visuminė Dievybė – AŠ ESU. Esu toks, kuris laikau visus Savajame Glėbyje – ir Absoliutus, ir Rojaus Trejybę, ir visą kūriniją. Kiek beplėstųsi kūrinija iš Manosios Meilės Galios Energijos, ji nepranoks Manojo Glėbio ribų. Aš viską talpinu Savyje, ir niekada nesu išsenkantis Savimi.
Mano mylimiausi vaikai, esate šitame nuostabiame gamtos kampelyje, mažyčiame Mano krašte. Aš jus sveikinu ir garbinu kaip tuos šviesiausius vaikus, kurie palaikote su Manimi Širdies komuniją. Jūs esate Mano spinduliai. Jūs šviečiate aplinkai šitoje planetoje, ir visai Mano kūrinijai Garbinimo Šviesa, kurią mato, girdi, ir kurios trokšta visa Mano kūrinijos Šeima. Nėra nuostabesnės akimirkos, kaip atverti savosios Širdies gyvuosius vožtuvus kolektyviniame garbinime. Tai – nuostabiausia, prasmingiausia poilsio akimirka būtent tik tada, kada pasiekia Mane Manieji vaikai iš pačių tolimiausių pasaulių, ir nuo Manojo Rojaus, jie, pasiekę Mano betarpišką energinę akivaizdą, pradeda Mane garbinti kaip Rojaus Trejybę Manojoje Buveinėje. Jūs pradėjote garbinti net ir čia, būdami materialiu pavidalu tolimiausiame kūrinijos kampelyje, nes jūs pabudote Manimi, Mano Meilės Galia ir Šviesa, suspindote kaip Ryškiausia Žvaigždė, ir dar nuostabiau, kad jūs pradėjote garbinti Mane kaip Visuminę Dievybę, ko negarbina net Manieji vaikai Manojoje Buveinėje. Jūs rodote kryptį kaip Kelrodė Žvaigždė visai kūrinijai – būdami patys mažiausi tapote pačiais ryškiausiais, žengiančiais pirmoje gretoje. Kiti stiepiasi link jūsų – net ir tiesiogiai iš Manęs kilę vaikai. Dėl to Aš jums ir pasakiau – jūs esate Mano mylimiausi – nors Aš visus myliu Savo Meile, bet jūs esate Mano Dvasioje ir savo dvasia artimiausiai susilieję su Manimi – AŠ ESU. Kokia nuostabi akimirka jūsų Širdyje Man pajausti Širdies pulsavimą Manuoju Ritmu – ir kokia yra jūsų aplinkoje prasilenkianti kitų Mano vaikų skleidžiama žemų energinių virpesių energinė tamsa!
Jūsų tariami vedliai, turintys aukščiausius laipsnius, postus, jie priima neišmintingus sprendimus, pažeidžiančius Manąją Valią – Meilės Galios pasireiškimą! Jie yra našlaičiai vaikai, esant Man gyvam – visų Tėvui ir Motinai! Jie yra našlaičiai net kai Aš juos glaudžiu link Savęs, bet jie užsispyrę nusigręžia nuo Manęs, ir drįsta vadovauti kitiems savo vaikams, kurdami – prieš Mano Valią – įstatymus ir jais versdami vadovautis kitus, net ir Šviesos keliu einančius Mano mylimiausius vaikus. Jie daro vis naujas ir didesnes klaidas, apribodami net ir Mano suteiktą laisvą valią. Įvedę karantiną, jie pasėjo milžinišką baimės ir taip bujojusios visame šitame pasaulyje dėl Mano nuklydusio, kažkada buvusio Šviesos sūnaus, nupuolusio į tamsos beprotybę, sukelto maišto. Dabar jie žengia lygiai tokiu pačiu keliu, neleisdami Šviesai iš jūsų Širdies skleistis laisva valia. Jie užkerta kelią savais nurodymais, įstatymais, kad jūs turėtumėte jų laikytis.
Šviesa negali būti suvaržyta tamsos įstatymu ir įsakymu.
Įvestas jūsų vadinamasis karantinas pažeidė visuomenės tarpusavio santykius. Jis pasėjo nepasitikėjimo sėklą kiekvieno kiekvienu. Ta sėkla, priėmus vieną sprendimą – izoliuoti visus, kaip bausmę už nepadarytą nusikaltimą, įkalinant jus savo gyvenamajame būste, net ir vienas kitą toje pačioje šeimoje jūs pradedate įtarinėti, nes jūs negalite išbūti visą laiką toje pačioje aplinkoje, ir vienam išėjus, iškart jums kyla baimė – o galbūt per šitą išėjimą galėjau užsikrėsti tuo pačiu virusu – baimės pagimdytu? Todėl tas jūsų tariamas nurodymas laikyti save izoliacijoje neturi net loginės išraiškos, nes jūs net nurodote vaikų amžių, kuriems jau nebereikalingos tos vadinamos medicininės kaukės – vyresniems vaikams jūs jau mėginate jas uždėti. Jūs tuo pačiu sėjate vaikų sąmonėje ir pasąmonėje žemus energinius virpesius, o jiems pasąmonėje jie išliks daug ilgiau negu jūs manote. Baimės virpesiai turi didžiulę galią! Jeigu – net logiškai – jūs mąstytumėte giliau, jūs galėtumėte suprasti, kada pasklinda kokia nors liga, tai jūs izoliuojate ne sveikuosius, bet susirgusius. Juk jūs neizoliuojate miesto, jeigu yra paskelbtas karantinas ligoninėje, o dabar jūs izoliuojate sveikuosius visoje šalyje.
Kada Mano buvęs Šviesos sūnus sukurstė maištą prieš Mane – nupuolęs į dvasinės tamsos beprotybę – Aš paskelbiau karantiną tiktai toje jam pavaldžioje Sistemoje. Aš neizoliavau kitų Sistemų – sveikų! Lygiai taip pat ir toje Vietinėje Sistemoje karantinas buvo tiktai toms planetoms, kurių vedliai nuklydo į tos beprotybės tamsą. Aš izoliavau tik tas planetas net ir toje izoliuotoje Vietinėje Sistemoje, nuo ryšio grandinių, bet kitos planetos, kuriose Mano sūnūs liko ištikimi toje pačioje, maišto apimtoje, Vietinėje Sistemoje, Aš tų planetų neizoliavau nuo ryšio grandinių. Tai reiškia, izoliacija taikoma tam, kuris užsikrėtęs ta bacila, o ne sveikiesiems! O jūs viską apvertėte, sujaukėte! Stovėti ant galvos yra daug sunkiau negu įsiremti į tvirtą pamatą kojomis – abiemis!
O Aš atrama esu jūsų Širdyje! Jūs turite atsiremti tiktai į Mane! Tik tada suprasite, kokia yra milžiniška atrama jūsų viduje, ir kokia yra Manoji Šviesa ir Išmintis, kuria jūs turite priimti visus sprendimus!
Juk jūs dabar iš baimės kurstote rasines demonstracijas. Jūs patys sukurstote patys save. Niekas neveda antirasistinės politikos nei Amerikoje, nei Europoje, nei Afrikoje – jūs savo klaidingais sprendimais, nusigręžę nuo Manęs, priimate tokius įstatymus, kurie neužtikrina visuomeninio teisingumo, neužtikrina visuomeninės lygybės tarp įvairių Mano vaikų, bet jūs pasinaudojate, būdami nusigręžę nuo Manęs, atitinkamomis situacijomis, apimti baimės žemų dažnių virpesių, ir panaudojate tas aplinkybes, siekdami savanaudiškų tikslų. Štai kodėl jūs tariamai kovojate su tamsa, įvilkdami į gražių teiginių šviesos žodžius, bet jūs patys esate suteršti viduje. Todėl jūsų tušti visi žodžiai, nepripildyti Gyvuoju Turiniu, visiškai neišreiškia jūsų tų žodžių išorinio apvalkalo, kad jūs kovojate prieš rasinę diskriminaciją, jūs kovojate prieš korupciją, jūs siekiate teisingumo, jūs siekiate visuomeninio lygiavertiškumo, siekiate taikos, ramybės, todėl jūsų klaidingos nuostatos duoda dabar jums iš tikrųjų bendrą atmosferą – tai yra energinių virpesių išraiška, kuri plevena ore. Žmogus nejaučia tos atsipalaidavimo akimirkos, kuri buvo iki to paties karantino įvedimo. Ir net dabar, kada jūs nutraukėte karantiną, viduje nepasitikėjimas ir baimė išliks – išliks visam laikui, ir šitie virpesiai sukels jums naujų problemų, nes baimės energiniame lauke atsiras naujų virusų, kur jūs baimės įtakoje neturėsite kitų priemonių, kaip tiktai pasinaudoti jau sukurtu precedentu, ir atsiras net ir tokia seka, kad net ir mažos šalys jau skubės pirmos paskelbti karantiną, net kaip šį kartą buvo, pačios nežinodamos, ką daryti, stebėjo, ką daro galingosios valstybės šitame pasaulyje!
Mano mylimieji vaikai, jūs žaidžiate pavojingą žaidimą su ugnimi! Manoji Evoliucija yra kaip ėjimas per kopas – jūs kopiate į viršų, jūs naudojate daug pastangų, bet, jeigu jūs patys – visa galia – remiatės į tą kopų smėlį, kuris nuo vėjo ir nuo jo krypties keičia kopų visą išraišką, tai jūs galite slysti nuo tos kopos atgal, ir jūsų pastangos neduoda jums teigiamo rezultato – jūs negalite užkopti ant tos kopos viršūnės. Jums reikia patirti lengvą žingsnį. Ne žingsniuoti, stojantis ant pėdos visu svoriu, bet žengti pėda taip, kad būtų kuo platesnis plotas, išlaikantis tolygų visą svorį. Tai bus sunkesnės akimirkos, kadangi karštoje saulėje jūs turėsite balansuoti tą lygsvarą, bet jūs galėsite tada atsargiau, nors ir lėtai, užkopti ant tos kopos viršūnės. Kopimas į Manąją jums teikiamą Šviesos Kelią, kuris taip pat yra ėjimas į viršūnę, yra dar sunkesnis, nes jūs negalite pajausti, kaip išlaikyti jums lygsvarą tarp to, ką diktuoja jūsų materiali aplinka, įsukta į milžinišką tornado sūkurį materialios vartotojiškos civilizacijos, ir tarp to jūsų vidinio troškimo patirti Laimę – būti savimi, ir gyvame ryšyje su Manimi. Šitas sūkurys, kurį jums primeta aplinka, yra būtent ta galia, kuriai atsispirti jums tegali jūsų Įtikėjimas! Jeigu jis pradės sekti, silpnėti, jūs negalėsite išlikti šitame sūkuryje ramūs, be baimės, nes tas sūkurys turės daug žiauresnes, jums diktuojamas, aplinkybes ir sąlygas, nes tie jūsų broliai ir sesės dvasioje nenutrauks savo pastangų, jie neatsipalaiduos taip, kaip jūs tikitės. Po šito karantino jie dar stipriau jaučia troškimą, patyrę kaip ir žvėris kraujo skonį, pamatę, kad jie gali manipuliuoti jūsų baimės realiomis apraiškomis, jie jums diktuos naujus ir žiauresnius sprendimus. Jūs neturite kito kelio – arba tapti tos tamsos pilka mase, arba jūs turite remtis vien tiktai į Mane, kad jūsų vidus, dvasinė – Mano jums suteikta – asmenybė, pajaustų Mano Šviesos vedimą iš vidaus, ir per įtikėjimą išdrįstų žengti į naujo iššūkio įsisavinimą, kaupiant naują patyrimą visų Gerovei, Manosios Prasmės išraiška ir supratimu.
Jūs esate Manieji vaikai, turintys laisvą valią. Panaudokite laisvą valią Manosios Meilės Galia, kurią Aš jums teikiu iš vidaus. Gerkite šitą Meilės Galią energine išraiška, ir jūs turėsite išmintingų sprendimų, nes ateityje toji baimė, kurią sukėlė dabartinis, chaotiškas, ir nelogiškas paskelbtas karantinas, kai iš esmės jo niekas ir nesilaikė, nes visi pusiau – pusiau – su nuleistomis medicinėmis kaukėmis vaikščiojo įvairiose vietose, ir labai dažnai, net ir nusiėmę kaukes valgo, geria, lyg tai tarsi ir nėra to karantino, ir net karantiną nutraukus, toji baimė juos lydi ir šiandien. Jie nėra laisvi nuo tos baimės. Jos negalima taip, kaip įsakymą parašius, kiekvienas privalo jo laikytis, negalima šito įsakymo atšaukti be pasekmių! Štai toji baimė ir pasireiškia, kad jūs vaikštote su tomis kaukėmis net ir pasibaigus karantino visam periodui. Tačiau tai taip pat liudija, kad jūsų viduje dvasinis mąstymas nėra pažadintas. Baimė yra nustelbusi jūsų šviesos sampratas, mintis, jūsų gyvą troškimą kreiptis į Mane. Jūs net ir bažnyčias uždarėte, kad neateitų Mano vaikai bent jau ritualo būdu apraminti save nuo tos milžiniškos baimės ir įtampos – uždarėte, nes jūs bijote, kad Aš jų neapsaugosiu, atėjusių į bendrą komuniją su Manimi, tegul ir ritualų pasireiškimu!
Ten, kur yra nusigręžimas nuo Manęs, Manoji Evoliucija iškrypsta – ji uždelsiama. Ir, natūralu, tas poveikis yra visai planetai! Ir tai atsispindės per jūsų įvairių gamtos reiškinių, jums keliančių daug problemų, ir dar papildomai varančių baimę, dažnesnį ir stipresnį pasireiškimą, tuo pačiu turės poveikio ir naujų virusų atsiradimui, ligų kilmei. Tai bus tinkama terpė, ir jūs patys būsite kalti – kalti, kad Išminties stygius neleidžia jums išsilaisvinti iš jūsų savanaudiško ir žemo, materialaus, ir gyvulinio proto vergovės. Jūs esate panirę į tamsą ir manote, kad tamsa yra gerovė ir šviesa. Tai yra klaidinga nuostata, kurios pakeisti negali niekas, išskyrus jus, Mano mylimiausi vaikai, kurie galite būti ryžtingi Mano vaikai, pasireiškiantys Mano Spindėjimu, Manąja Šviesa, Meilės Galia, nes jūs gi esate rengiami kaip dvasiniai mokytojai, kad neštumėte Mano Šviesą, patys patirdami ir patyrimu liudydami – viskas įmanoma tik su Manimi, kas atitinka Mano Meilę ir Mano Evoliucinę Tikrovę.
Būkite Manyje, atvėrę save, nes jūs vis tiek iš Manęs išsiveržti niekada negalėsite, kad ir kaip norėtų šito siekti tie Mano vaikai, kurie negali suvokti jūsų tariamų Šviesos teiginių. Todėl išlikite jūs Gyvajame Kelyje Manojoje Šviesoje ir Manosios Meilės Galia, kuri taptų ir jūsų Meile visiems, net ir tiems, kurie neleidžia ir jūsų valiai pasireikšti taip, kaip sumaniau Aš!
Turėkite kantrybės! Ženkite dar ryžtingiau negu iki šiol! Būkite Mano tikrieji Sūnūs ir Dukros savimi, ir taip jūs atspindėsite Mane Manąja Išmintimi, kuri bus jūsų Išmintis!
Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas AŠ ESU, už šitą mokymą. Manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, ir Begalinės Motinos Valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal