Amžinosios Motinos atsakymas-mokymas - kas yra viltis? - suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2020 06 28

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Vita:

Mylima Rojaus Trejybe-AŠ ESU, aš trokštu iš Tavęs šiandien mokymo, kad Tu paaiškintum, atsakytum, ką reiškia žodis – viltis? Kas tai yra?

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti Tavo atsakymą-mokymą, į Tavosios dukros, mūsų dvasinės sesės Vitos klausimą, kas yra viltis?

Amžinoji Motina:

 

Mano mylimas sūnau, ir Mano visi mylimiausi vaikai, susibūrę į tą nuostabų būrelį, kuris išlieja save Meilės Galia šitoje gyvojoje komunijoje, atsiverdami Man, Tam Dvasiniam Šaltiniui ir Centrui, Antrajam Rojaus Trejybės Asmeniui, kurį jūs vadinate Amžinąja Motina.
Žodis – viltis – labai dažnai jūsų pavartojamas sunkiomis aplinkybėmis, kada jūs viduje stingate gyvo ryšio su Manimi. Stinga jums, ir visai aplinkai, supratimo, kas gi yra ta Meilė, kas yra gyvoji Tikrovė, kurią Aš sukuriu iš savęs, paskleisdamas prieš jus, kad jūs įsisavintumėte tą Tikrovę, savoje aplinkoje ir savuoju asmeniu, bet save iš Meilės padalintumėte savo Gėrio veiksmais aplinkos Gerovei.
Kada jūs vartojate žodį – viltis – reiškia, jūs kažko stokojate, jums kažko stinga. Pirmiausia stinga Meilės būsenos. Jeigu jūs turėtumėte Meilės pilnatvę, jūs pajaustumėte, kad esate visą laiką gyvame ryšyje su Manimi, nes Aš esu Meilės Šaltinis ir Centras, dalinantis gyvais virpesiais, nuolat, be perstojo jos pasireiškimą jūsų viduje, metaforiškai kalbant – jūsų Širdyje. Bet tą Meilės pojūtį Širdyje jūs vis tiek jaučiate materialių smegenų dėka, kurias jūs asocijuojate su protu, intelektu, informacijos kaupimo vieta ir centru. Todėl metaforiškai aš ir sakau, kad jūsų Širdis nėra tada pripildyta Manosios Meilės. Tuomet atsiranda baimė, kuri yra Meilės nuodas. Ir būtent kada jus apima baimė, jums pristinga pasitikėjimo tiek savimi, tiek aplinka, tiek ir Manimi. O dauguma jūsų net nežino, kaip galima Manimi pasitikėti, atradus Mane savo viduje. Todėl ir jūs siejate įvairias savo gyvenimo aplinkybes su viltimi – su viltimi sėkmingai užbaigti mokslo metus, išlaikyti egzaminą, įstoti į aukštąją mokyklą, įsigyti atitinkamą profesiją, laimėti rinkimus, užimti kažkokį postą jau laimėjus, pasveikti, turėti aplinkoje gerų draugų, kuriais galėtumėte pasitikėti, savo šeimoje patirti ilgalaikius gėrio tarpusavio ryšius. Reiškia, kad ta viltis liudija, kad to, ko trokšta jūsų Širdis, jums neužtenka dėl įvairiausių aplinkybių – dėl to, kad galbūt pasireiškia įtampa jūsų viduje, ir jūs nesate užtikrinti, kad galite išlaikyti sėkmingai egzaminą, galbūt jūs nesate pasiruošę, arba jūs galbūt susirgote, o jums reikia vykti į kelionę ir jums atrodo nebėra vilties, kad pasveiktumėte iki tos kelionės, iki kurios pradžios liko labai nedaug laiko. Jūs puoselėjate viltį kurdami įvairiausius planus ir siekdami, kad tie planai būtų įgyvendinti.
Jūsų visą gyvenimą, visą laiką lydi kažkokia viltis. Tačiau jūs praeinate pro pačią esmę, o juk esmę sudaro Manoji Meilė. Aš nesiunčiu jums Meilės, kuri būtų atskira nuo vilties. Jeigu jums stinga Meilės, tuomet jūs ir griebiatės vilties. Jūs viliatės, kad jūsų Meilė neišblės jūsų šeimoje partneriui ar partnerei – tai yra Meilės seklumas ir nepasitikėjimas, dėl to, kad jūs nejaučiate gyvo ryšio su Manimi, Meilės Šaltiniu.
Štai kodėl jūs vilčiai galite paskirti daugybę eilių, dainų, net ir savo apmąstymų, ir labiausia viltis yra kada jūs siejate save su ateitimi. Viliatės, kad jūs turėsite sėkmingesnį gyvenimą negu jūs matote aplinkoje – daug skausmo ir kančios. Jūs siejate savo viltis, kad tas gyvenimas, kuris dabar kankina aplinką, praplauks pro šalį jūsų neužkliudęs, tarsi jūs toje aplinkoje nebūtumėte.
Todėl Aš ir jums nuolat kartoju – gyvenkite Manimi, ženkite be baimės į Manąją Šviesą Meilės Galia! Visa tai jums Aš teikiu! Jums tereikia tik panaudoti visas tas priemones, kurias Aš jums jau suteikiau, ir aiškinu, kaip jūs jas galite panaudoti visumos Gerovei ir Meilės Galia.
Štai tuomet jūsų žodyne, sąmonėje, ir pasąmonėje, žodis – viltis – bus pakeistas Meile. Jis vis rečiau skambės jūsų lūpose, bet Meilė taps neatsiejamas jūsų Širdies atvėrimo palydovas. Niekas negali pranokti Meilės, kurią Aš dalinu visai kūrinijai. Ir kuo labiau jūs artėsite link Manęs – eidami Gyvuoju Keliu pas Mane į Rojų – tuo mažiau jums kils minčių apie viltį, nors jūs kiekvieną kartą vis turėsite abejonių, kaip įgyvendinti naują iššūkį, kuris dabar kaip tik yra prieš jus, bet jūsų viduje augantis Įtikėjimas, pasitikėjimas Manimi ir savimi, ir Meilės būsena tiesiog iškelianti jus milžiniška galia virš bet kokios vilties, nes jūs gyvenate ta Meilės gyva virpesių antplūdžio banga ir jūs jau nebemąstote apie tai, kad kažkokia viltis gali būti arba išnykti. Jūs turite tą Meilės bangos milžinišką patyrimą, kuris jums suteikia stipresnį pasitikėjimą ir Įtikėjimą, ir tada jūs žinote, kad jūs šitą iššūkį įsisavinsite, nes jūs gi remiatės į Mane, tą Meilės Šaltinį ir Centrą, Išminties, Gėrio, Grožio Šaltinį ir Centrą. Tuomet jūs ir apkabinate visas tas gražias savybes, kurios ir sudaro Meilę. Ir tada jūs suprantate, kad viltis – tai yra pats silpniausias Meilės niuansas. Jis gali būti tiktai pirmomis akimirkomis, kai dar Meilė nėra įsiviešpatavusi jūsų viduje, tuomet jūs viltingai patys siekiate pamilti arba puoselėti Meilę, bet jūs atverkite save Man – Meilės Šaltiniui ir Centrui – ir Aš jums be perstojo, kaip potvynį, išliesiu, ir jus užliesiu, tokiuose Meilės labirintuose, tokiose bangose, tokiame Meilės Vandenyne, kad jūs patys kur bepasuksite, visą laiką jausite Mane, ir tada atrodys ta viltis, kuri jus vedė pačioje pradžioje link Meilės, yra mažytis mažytis to Meilės Vandenyno lašelis, kuris dabar labiau atrodo dar sumažėjęs, nes jūs jau patys tampate Mano Gyvo Meilės Vandenyno povandine gyvąja Meilės srove. Jūs jau įnešate į šitą Mano Meilės Vandenyną savo indėlį kasdieniais veiksmais, atsirėmę į Mano vedimą iš vidaus, visumos Gerovei. Ir jūs apie viltį nebemąstote. Viltis buvo tas pradinis laiptelis siekti Meilės Galios jūsų viduje jau Mano suteiktos jums kiekvienam – ir visai kūrinijai.
Būkite Manojoje Meilėje kartu su Manimi ir pajausdami Mane savyje ir veikdami taip, kaip jus vedu Aš iš vidaus, visumos Gerovei.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylima Amžinoji Motina už šitą atsakymą-mokymą, nuostabų. Manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Begalinės Motinos, ir Visuminės Dievybės AŠ ESU. Amen.Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal