Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas apie mūsų padėtį 2020 09 04

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mokymą Algimantas priėmė anglų kalba 2020 m. rugsėjo 4 d. 11 val. 45 min., į lietuvių kalbą išvertė 23 val. 16 min.

Algimantas:

Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave už Tavąją Meilę, Gailestingumą, Gėrį, ir Grožį Evoliucijos Tikrovėje. Aš garbinu ir šlovinu Tave Meilėje ir Gailestingume, ir meldžiu Tavojo mokymo mano dvasinei asmenybei, kad gaučiau atsakymą, kodėl tiek daug dabartinės žmonijos narių, nors jie ir jaučia savo viduje, jog dabartinė padėtis pasaulyje nėra teisinga ir yra nukreipta prieš juos – ir net prieš Tavąjį Teisingumą, jau nekalbant apie Meilę – ir vis tik jie nepajėgūs ką nors pakeisti savo pusėn. Tačiau tai reiškia, jog demokratija – liaudies didžiosios dalies valdžia daugiau nebegalioja, ir jog šitą padėtį kontroliuoja absoliuti mažuma, ir tokiu būdu ji primeta savo nuostatas, ir net veiksmus, daugumai visose gyvenimo situacijose aplinkui.
Taigi, kokia prasmė vis kartoti, jog demokratija iki šiol yra geriausias būdas vadovauti žmonijai? Daugiau jis nebeveikia.
Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, būtų nuostabu gauti Tavąjį mokymą apie šiuos dalykus dabartinėje padėtyje ir galbūt Tavąjį požiūrį apie įvykius ateityje, veikiant mūsų dabartinei aplinkai.

Visuminė Dievybė AŠ ESU:

 

Mano mylimas sūnau, Aš esu AŠ ESU – Kurį tu pažįsti kaip Visuminę Dievybę Laiko ir Erdvės dabartinėje akimirkoje jūsų pasaulyje. Tačiau net ir jūsų pasaulyje būtent jūs kaip tikrai mažytė grupelė Manųjų vaikų esate tie, kurie žinote Mane kaip Realią Asmenybę – Visuminę Asmenybę – laikančią net visus Absoliutus ir Rojaus Trejybę Savyje – tai didžiulis iššūkis šitą faktą priimti, jau nekalbant apie jo pripažinimą, net ir tiems Mano vaikams, kurie jau išplėtė savo požiūrį apie Dievybę ir Kūriniją palyginus su tais, kurie nieko negirdėjo apie kokį nors Mano egzistavimą, nes jūs drąsiai priglaudėte papildomas žinias, papildę tas žinias, kurias jūs gavote studijuodami Urantijos Knygos apreiškimą, perteiktą jums kaip Mano vaikams Urantijoje.
Tačiau dabar grįžkime prie tavojo klausimo esmės.
Jūs gerai žinote iš Mano aukščiau paminėto Urantijos Knygos apreiškimo, jog Manoji kūrinija nėra segmentuota sistema, bet vietoje šito ji yra realus ir gyvas mechanizmas, kurio viduje Manoji Meilės Energija yra Viešpataujanti ir Kontroliuojanti Galia Maniesiems vaikams veikti Kūrinijos Gerovei, Man vadovaujant kaip Kūrinijos Šaltiniams ir Centrams – Tėvui-Rojaus Trejybei. Taigi, tai yra gyvas mechanizmas. Paimkite, pavyzdžiui, savo fizinį organizmą – jeigu kokia dalis – net ir nedidelė – sutrinka, tai ir visas mechanizmas nebegali veikti tinkamai, nors jis tęsia savo veiklą susilpninto veikimo būsena – tai nėra taip, kaip šį veikimą sumaniau AŠ. Ir jeigu jūs šito sutrikimo nedidelio pasireiškimo nepataisysite ir nepagydysite, tai po kurio laiko kitos kūno dalys iš tiesų taip pat sutriks. Tokiu būdu, kuo ilgiau jūs ignoruosite šitą sutrikimą, tuo blogesnis bus jūsų kūno veikimas ir tuo sunkesnės bus pasekmės, kurias patirsite. Tiksliai lygiai taip vyksta ir Manojoje Kūrinijoje visur – ar bus individas, ar visuomeninė individų struktūra – bet koks sutrikimas dėl nukrypimo nuo Manosios Valios vykdymo sukelia atitinkamas pasekmes individui arba visuomeninei individų struktūrai.
Jūs taip pat gerai žinote – irgi iš Urantijos Knygos apreiškimo – kad jūsų Vietinės Sistemos ir jūsų planetos vadovai įvykdė maištą prieš Visus Kūrinijos Meilės ir Šviesos Šaltinius ir Centrus, ir jie išdrįso tęsti savo veiklą, vesdami kitus į savo beprotybę, vesdami visus tuos, kurie pasekė paskui juos – kai kurie susipainioję, kai kurie tuo nuoširdžiai tikėdami, dar kiti abejodami, o dar kiti siekdami savojo asmeninio ir klaidingai protaujančio ego – kas būtent net ir atsitiko paties Liuciferio – pagrindinio maišto sukurstytojo ir didžiausio šalininko – atveju.
Tačiau Manasis Evoliucinis Planas suteikia ne tik visas priemones jam įgyvendinti, bet taip pat ir Reakcijos į Manąją Energiją Dėsnį pasekmių patyrimo forma – kaip perspėjančią priemonę jūsų protui pasitikrinti, kas galėtų būti ne taip su jūsų sprendimų priėmimu ir su jūsų sprendimo įgyvendinimu, jeigu jūs patiriate nepageidautinas pasekmes. Ir priešingai – jeigu jūs patiriate vidinį pasitenkinimą, tuomet jūs siekiate sustiprinti savo kitus sprendimus šita pačia kryptimi, nes jūs pradedate jausti didesnę jėgą savo viduje dėl jūsų teisingo pasirinkimo. Ir tai jau yra Manosios Energijos impulsas jūsų pasąmonėje, ir net pasiekiantis jūsų sąmonę, kad leistų jums patirti šios energijos pliūpsnį jūsų viduje maloniu jūsų protui ir kūnui patyrimu. Tai jus stiprina net ir jūsų Įtikėjimu į Mane. Ir tai yra Manoji Evoliucija Veiksme. Kai jūs negalite patirti tokių vidinio pasitenkinimo akimirkų, tuomet jūsų asmenybė Manojo Evoliucinio Plano neįgyvendina, o tai reiškia, jog Evoliucija sustoja – bet šito būti negali, nes kūrinija yra nuolatiniame judėjime – kada ji atitinka Manąją Valią, tada ji žengia pirmyn, ir į didesnę Šviesą ir Gyvenimą, o kada ji pažeidžia Manąją Valią, tada ji degraduoja ir sukelia skaudžias pasekmes visiems tiems, kurie veikia Manosios kūrinijos tame segmente, tuo tarpu šitos degradacijos ratilai paveikia visą kūriniją individo, ar tautos, ar šalies, ar planetos, ar Vietinės Sistemos, ar Žvaigždyno lygiu.
Aš padovanojau Savo Kūrinijai Laisvą Valią kaip tą raktą, kad individas vystytųsi Meilės ir Šviesos Galia, dėl to Aš negaliu sustabdyti jos veikimo asmenybės viduje kokia nors kitokia galia, kaip tik Manąja Meile ir Šviesa, patiriama individo viduje.
Jūsų planeta patyrė sunkią istoriją dėl šito maišto, kai jūsų Planetos Princas prisijungė prie jo. Manasis Sūnus Kūrėjas, jums žinomas kaip Jėzus iš Nazareto, maištininkams rodė Manąjį Gailestingumą ir Kantrybę, ir jis nesustabdė maišto prievartiniu būdu – kas būtų buvę teisiška tam, jog būtų apsaugota žemesniojo lygio tvarka ir gyvenimas, bet jis nusprendė kitaip – leisti maištininkams veikti laisvai ir kviesti į maištą naujus rėmėjus, kadangi jis aiškiai suvokė, jog prievartiniu būdu sustabdydamas jų veiklą jis nepajėgs įrodyti savojo teisingo požiūrio ir padėties neleisdamas savo pavaldiniams pereiti per šitą skausmingą patirtį tam, kad jie patys sužinotų savaime iš savojo gyvenimo patyrimo, kokios turi būti patiriamos maišto pasekmės.

Kiekvieno patyrimas kalba pats, ir jam nebereikia jokių dar kieno nors citavimų.

Kiekvieno patyrimas yra Evoliucijos Didysis Mokytojas.

Maištas prieš Mane tęsėsi du šimtus tūkstančių metų, kol Manasis Sūnus Kūrėjas įvykdė savęs padovanojimo misiją jūsų planetoje tik prieš du tūkstančius metų. Pamėginkite, suvokti savo kosmine Įžvalga, kiek daug šita tamsos šaknis pasėjo baimės ir Manosios Meilės ir Šviesos Evoliucijoje iškraipymų sėklų jūsų planetoje karta po kartos. Jūsų planeta buvo karantine ir izoliacijoje, net ir taip, kaip ir jūsų Vietinė Satanijos Sistema, du šimtus tūkstančių metų, kas reiškia gyvenimą tamsoje prieš Manosios Valios Meilės ir Šviesos Galią be jokio patarimo iš aukštesniosios Valdžios viršuje, kaip vadovauti Sistemai ir Urantijos Planetai, nors Manosios Energijos Šviesa ir Meilė individui ir toliau ištisa srove be pertrūkio tekėjo žemyn į Vietinę Sistemą ir Planetą, ir jokia izoliacija, ir joks karantinas niekada negali sustabdyti šito gyvo Manųjų Virpesių tekėjimo.
Deja, jūsų planetoje buvo perdaug mažai individų, kurie išdrįso atsiverti Manajai Šviesai ir Meilei, ir paskleisti ją aplinkui visiems, kadangi žmoniją suklaidino suklydę vadai įvariuose žmonijos segmentuose skirtingose planetos dalyse. O tamsa buvo tokia tiršta, kad jūs žudėte pranašus, išdrįsusius skelbti Manąjį Šviesos Žodį. Jūsų vadovai – akli ir kurti Manajai Šviesai ir Žodžiui – atvedė jus į grėsmingą tamsą. Jūs buvote apimti tokios baimės, kad nesugebėjote atskirti ir suprasti, kas yra teisinga ir kas yra klaidinga, o tuo labiau grupėje, ir dar labiau viešumoje, prabilti apie tai, kas yra teisinga. Jūs praradote net ir tas vertybes, kurias anksčiau puoselėjote, tokias, kaip Meilę, Gėrį, Grožį, Teisingumą, Tiesą, pakeisdami jas savo asmeniniu pelnu ir nauda, jūs netekote moralės matymo šeimoje ir mokykloje, jūs pakeitėte save iš Manųjų vaikų į savo pačių gamybos robotiškus valdančiųjų grupių instrumentus, gaunančius iš jų duonos doleriais ar eurais, jienomis ar juaniais, kronomis ar rubliais, ir taip toliau ir toliau bet kokia vietine valiuta parduodami save, nors ir išduodami savo tikrąjį aš kaip jūsų Amžinosios Asmenybės Manąjį Atvaizdą.
Ko jūs galite tikėtis artimoje ateityje? Tiesiog pamąstykite truputėlį platesniame kontekste – ar jūs galite prieiti išmintingo sprendimo, jeigu tie, kurie yra valdžioje, paneigia Manąjį buvimą ir Manąjį Evoliucijos Sumanymą. Jie mano, jog tai, ką daro jie, yra tikrasis pažangos vystymasis, ir kad jie įneša savo indėlį į šį vystymąsi, ir už jį istorijoje nusipelno naudos, ir nemenkos, sau. Jie rūpinasi tik savimi, dėl to negali numatyti savo klaidingų sprendimų, priimamų ir įgyvendinamų be Manęs kaip Išminties, ir Meilės ir Šviesos Šaltinio ir Centro, pasekmių. Todėl jūs spausdinate turtingiausių planetoje savo dvasinių brolių ir sesių sąrašus ir net nesusimąstote, kad toks sąrašas turi Manąjį Įspaudą, kuris yra nematomas, bet yra tikras ir teisingas – tai yra Manųjų vaikų, pažeidžiančių Manąją Valią ir toliau tęsiančių maišto atgarsių platinimą ir savęs pateikimą kaip buvusio Planetos Princo protėvių atšakas, vis dar išlikusias planetoje, ir net dar daugiau, aktyviai veikiančias prieš Manąją Meilę ir Šviesą su stiprėjančia galia ir augančiu įžūlumu. Kadangi jūsų planeta daugiau nebėra karantine nuo praėjusio amžiaus pabaigos, taip, kaip laikas skaičiuojamas jūsų planetoje, tai jūs galite sustabdyti jų veiklą jūsų pačių Meile ir Šviesa, kurią jūs gaunate tiesiogiai nuo ir iš Manęs. Tai – sugrįžimas į Manąją Evoliuciją tuo būdu, kurį sumaniau Aš. Nepriklausomai nuo to laipsnio, kokiu jūsų planeta yra pasinėrusi į tamsą, išeitis iš jos yra tiktai per Manąją Meilę ir Šviesą, kurią – ir kuria – patiria Mano individualus vaikas savo viduje. Mano Gyvajam Keliui nėra jokio pakaitalo, kurį jūs galėtumėte pasirinkti vietoje jo. Nėra jokio kito – antro ar trečio – Kelio pas Mane, net kai visa kūrinija juda link Manęs ir Mano viduje daugeliu ir daugelyje skirtingų lygių, bet visada likdama Mano Gyvajame Kelyje – vieninteliame Meilės ir Šviesos Kelyje, individo patiriamos Meilės ir Šviesos, kuo jis ir dalinasi su visais ir visumos labui.
Ar šiuo metu yra tokių jūsų dvasinių brolių ir sesių, vadovaujančių bet kuriai valstybei? Nėra tokio nė vieno iš visos žmonijos, kad šiuo metu būtų toks valstybės vadovas ir vestų tos valstybės žmones pas Mane. Taigi, tiesiog neišvengiama, kad ateityje būtų pereinama per sunkesnius patyrimus, ir net per sufalsifikuotus patyrimus, nes gyvulinės kilmės protas negali veikti link Manosios Valios tikslo, kur vien tiktai asmenybės dieviškasis ir dvasinis protas gali priimti tokius sprendimus ir drąsiai juos įgyvendinti drauge su kitais dvasiniais broliais ir sesėmis visumos – tautos, rasės, planetos – labui.
Taigi, tu gerai suvoki, jog be tavęs ir tų tavo dvasinių brolių ir sesių, kurie garbina Mane jūsų-Mano Gyvojoje Šventovėje, pavadintoje Manuoju Vardu – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė – nėra daugiau kitų žmonių, kurie jus remtų šitoje kartoje. O Aš giriu jus už jūsų dedamas drąsias pastangas, kad tęstumėte savo žengimą Mano Gyvuoju Keliu, kai net jūsų skaičius žymiai sumažėjo po karantino dėl karūnos viruso tariamos pandemijos, kurį primetė šalies vadovams tie Mano vaikai, kuriuos Aš paminėjau prieš tai kaip Liuciferio maišto kartų išlikusius ir veikiančius palikuonis. Ir vis tiek raktas į ateities Šviesą ir Gyvenimą yra vien tiktai žengimas Mano Gyvuoju Keliu tiek kiekvieno Protu, tiek ir Dvasia, ir stovint tvirtai ant Manojo Kranto jūsų Man atverta visa Širdimi, nesvarbu, ką kiti Mano vaikai bedarytų prieš Manąją Valią.
Aš remiu tik tuos veiksmus ir tų veiksmų motyvus, kurie yra pripildyti Manosios Meilės ir Šviesos. Ir tu gerai žinai iš savosios patirties, kokiomis palaimos akimirkomis mėgaujasi tavoji asmenybė savo dvasiniu protu ir išmintimi, jog net ir pačios skausmingiausios pasekmės, laukiančios jūsų ateityje, negali priversti tavęs palikti Mano Gyvąjį Kelią ir Mane, kaip Tikrosios Akimirkos tavo Tėvą ir Motiną, ir Amžinybėje.
Nebijok nė vieno, ir nieko nebijok, nes Aš esu tavo viduje, kad tave stiprinčiau visą laiką, ir visuomet skatinčiau žengti dar vieną žingsnį pirmyn į naują iššūkį, kurį Aš iš anksto parengiau specialiai tavo pečiams, nes Aš žinau, jog konkrečiai šitam tave ir paruošiau. Ir tai tinka ir visiems tavo dvasiniams broliams ir sesėms – šią akimirką tikriesiems ir realiems Mano vaikams Urantijoje.

Algimantas:

Ačiū Tau, mano mylimas AŠ ESU, aš myliu Tave, net ir taip, kaip myliu Tėvą, Amžinąją Motiną, ir Begalinę Motiną, o manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal