Begalinės Motinos atsakymas-mokymas apie mūsų planavimą ir atsidavimą Kūrėjo vedimui, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2020 09 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave ir esu pasirengęs perduoti Tavo atsakymą-mokymą, atsakant į Tavo dukros, mano dvasinės sesės, Astros, klausimą apie planavimą ir atsidavimą Tau.

Begalinė Motina:

 

Mano mylimas sūnau, ir Mano mylimieji vaikai, susirinkę čia, šlovinantys Mane atsivėrimu, Širdimi, ir tada Aš šlovinu jus taip pat. Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, Tas, kurį Urantijos Knygos Epochinis Apreiškimas pavadino – Proto Dievas. Iš Manęs pasklinda proto grandinė ir tuo pačiu veiksmas. Aš esu ir Veiksmo Dievas, tačiau Mes esame visi Kūrėjas iš Keturių Asmenybių, esame tarpusavyje absoliučioje dvasinėje vienovėje. Mes nesame išskaidomi, Mes veikiame unisonu. Mes apkabiname visą amžinybę dabartyje – šioje akimirkoje. Mes neturime praeities ir ateities, Mes esame dabartyje. Jūs turite savo gyvenimiškojo epizodo šitame pasaulyje praeitį, tuos patyrimus, savosios tapatybės augimą, bet asmenybę gavote iš Mūsų kaip tą nekintančią dovaną – kiekvienas turite save. Ir jūs galite pripildyti save Manimi, pripildyti atsivėrimu. Tuomet jūs taip pat turite garantuotą ateities amžinybę. Bet gi gyvenate kiekvieną kartą toje akimirkoje, kurioje jūs jaučiate savo būseną. Jeigu jūs esate gilesniame gyvajame ryšyje, jūs patys galite paliudyti, koks yra pakylėjimas jūsų viduje, kaip jūs esate iškelti virš aplinkos, jums nustoja egzistuot aplinka, jūs mėgaujatės tikruoju savo asmenybės gyvuoju ryšiu su Manimi. Jūs paliudijate savąja būsena, kad esate gyvybingas, nuostabus Manasis sūnus arba dukra, Manasis vaikas, gyvas! Ir jūs pajuntate šitą gyvastį iš Manęs. Jums nustoja egzistuoti prieš akimirką buvusios tokios skaudžios, aštrios problemos, Aš jus apraminu. Visa tai yra dabarties akimirką.
Jūs negalite jausti Ramybės žvelgdami į praeitį. Praeitis – tai tas taškas, kuris niekada nepasikartoja, nes jūs esate dabartyje. Iš praeities atsinešate jūs tą patyrimų gausą, ir toji patyrimų gausa leidžia jums pasireikšti stipresniu žingsniu dabartyje. Jeigu jūs pradedate planuoti savo gyvenimą vadovaudamiesi savo žmogiškąja logika, jūs visuomet suklysite, nes žmogiškasis protas remiasi labai siauro konteksto ribų atžvilgiu. Net ir savo praeities patyrimų jūs neišnaudojote, kad padarytumėte teisingas išvadas ir jas išsaugotumėte, kad galėtumėte dabartyje išvengti klaidų.
Žiūrėkit, kiek žmonės planuoja atsisakyti savo ydų, planuoja net ir konkretų laiką, kada jie nustos elgtis blogai, kada jie atsisakys kenkti savajam materialiam apvalkalui, vadinamam žmogiškuoju kūnu – mesti gerti alkoholį, vartoti narkotines svaiginančias medžiagas, rūkyti nikotiną. Dabar jūs turite naują madą – elektrines cigaretes, kurios dar labiau kenkia jums. Ir jūs galite kurti planus, kaip jūs atsisakysite šitų žalingų įpročių, tačiau gyvulinis protas stengiasi suplanuot neaprėpiamą gausą įvairių gairių ir tos gairės priklauso nuo dabarties akimirkos troškimų, kokio siekinio nori dabartyje veikiantis jūsų materialus protas.
Dėl to, jeigu jūs patirsite Manęs atradimą savo viduje, tai ir šitą patyrimą paliudysite pastangomis stiprinti gyvą atsivėrimą Man, o kada sustiprės jūsų atsivėrimo laipsnis, jūs pradėsite patirti būseną, kad jūs norite patirti Mane dar daugiau, ir pradedate jausti Prasmę, kas yra atsidavimas Man. Jūs pradedate patirti, ir paliudyti šituo patyrimu, kad jums gera būti atsivėrusiam Man, kiekvieno iš jūsų Šaltiniui ir Centrui, Tėvui ir Motinai, Asmenybės Šaltiniui ir Centrui.
Jūs turite pažadinamą asmenybę. Ir natūralu asmenybei iš savojo Šaltinio gavus gyvastį visą laiką glaustis prie Šaltinio, sugrįžti į Šaltinį savo energiniais virpesiais. O jums Aš suteikiau Likimą net ir kaip asmeniui sugrįžti pas Mane, į Manąją buveinę, visos kūrinijos Centre – į Rojų – kad jūs betarpiškai galėtumėte paliudyti – aš įgyvendinau man suteiktą Tavo virpesiais, lūpomis, ir Širdimi Likimą, pasiekiau savo Tikruosius Namus, sugrįžau pas savo Tikruosius ir Vienintelius Tėvus Rojuje, ir tuo pačiu įvykdžiau priesaką – būk tobulas, net ir toks tobulas, koks tobulas esu Aš. – Štai visą šitą kelią, argi jūs galėjote suplanuoti? Planuoju Aš – jums tereikia dėti pastangas laikantis to paties vektoriaus – Manęs, ir Aš jums suteikiu visus planus – kiekvienai jūsų akimirkai, kad jūs gyventumėte Manuoju vedimu. Jeigu jūs giliau palaikote gyvą ryšį su Manimi, per gyvąją komuniją, jūs pradedate jausti giluminę būseną, ir šitos pastangos yra jūsų atsidavimo laipsnis. Kuo daugiau jūs dedate pastangų palaikyti gyvąją komuniją su Manimi, patiriant Mano jums teikiamus energinius virpesius, tuo stipriau jūs pajuntate atsidavimą Man kaip savajam Tėvui ir Motinai, Šaltiniui ir Centrui, ir tada jums kyla viduje – taip pat iš Mano gausesnių ir aukštesnio energinio dažnio virpesių – noras – aš Tau atsidaviau, bet aš noriu šitą atsidavimą paversti veiksmu kitiems – ir Aš tada vedu jus kaip savo mylimiausius vaikus, kiekvieną, apgaubtą Manosios Meilės virpesiais, veikti drauge su Manimi ir jums suteikiu kaip Bendrakūrėjo su Manimi vaidmenį kurti Gėrį visumos Gerovei, visumos Labui, visumos Šviesai.
Ką jūs galite suplanuoti savo logika, kada Aš apimu visą kūriniją? Aš matau Visumą, ir toje Visumoje Aš paskiriu jums atitinkamą veiklos sritį, ir toje srityje Aš jums suteikiu nuostabų vedimą, kiekvienam originalų, kiekvienam pritaikytą pagal jo atsivėrimo Man gyvąja komunija. Jums belieka tiktai nuolat dėti pastangas, kad palaikytumėte šitą gyvąją komuniją su Manimi. Juk jūs patys žinote, kaip jūsų darną sujaukia aplinkybės, išorėje vykstantys veiksmai, kitų, visiškai su jumis tarsi ir nesusietų jūsų pačių dvasinių brolių ir sesių, jums nepažįstamų, priimami sprendimai ir jų įgyvendinimas. Todėl jūs net neišlaikote visą laiką nuolatinio gyvo komunijos ryšio su Manimi. Todėl tos pačios pastangos jums kartais atrodo nepaprastai pareikalaujančios daug dvasinės aukšto energinio dažnio virpesių energijos, ir jūs dažnai net užmirštate palaikyti tą gyvąją komuniją nuoširdžiai. Labai dažnai būna mechaninis pakartojimas, bet ir tai geriau net jeigu ir mechaniškai ką nors pakartosite nukreipdami tą mintį Man negu jūs nieko nepasakytumėte ir užsiimtumėte vien tiktai savo savanaudiškų interesų tenkinimu. Vis tiek Vektoriaus išlaikymas į Mane jūsų pastangas pašviesina ir pašventina. Todėl jūsų žmogiškoji logika visuomet bus atremta į savojo asmens naudą, pelną, ir orientyrą į savąją aplinką, kuri diktuoja savus veiklos principus ir dėsnius. Ir jums iškils labai greitai akivaizdus susipriešinimas jūsų pačių viduje, jeigu toliau žengti šituo keliu ir vadovautis loginiais išmąstymais, planuoti savo veiksmus, tuomet nukentės jūsų pastangos, skirtos atsidavimui Manajam vedimui iš vidaus, nes Aš jus vedu iškeldamas virš logikos.
Logika tai yra jūsų nerimo stabdis. Tai yra jūsų veiklos apribojimas. Aš jus išplečiu, kad jūs nebijotumėte pranokti žmogiškosios logikos sampratas, kad jūs nebijotumėte pažvelgti daug plačiau negu jums suteikia nuostatas aplinka. Jūs turite pranokti aplinkos nuostatas, nes Aš nesiderinu prie aplinkos. Jūs turite derintis prie Manęs. Kaip gi Aš derinsiuos prie jūsų, kai jūsų yra tokia įvairovė. Tuomet Aš turėčiau ties kiekvienu būti kitoks. Tada jūs negalėtumėte net ir per Mane vienas su kitu suartėti dvasioje. Jūs galite suartėti su Manimi vien dėl to, kad Aš nekintantis, visai kūrinijai esu Vienas ir Tas Pats, bet iš Manęs jūs pasisemiate tiek, kiek atveriate patys save kaip dvasinę asmenybę, kurią kaip dovaną Aš jums suteikiau visai amžinybei ir papildžiau ją laisvos valios pasireiškimu. Todėl jūs kaip laisvos valios šeimininkas savosios asmenybės atžvilgiu, jūs galite gyvą Širdies vožtuvą užverti, ir jums nebetekės Manieji Meilės aukščiausio energinio dažnio virpesiai, nors Aš juos siųsiu jums, bet jūs patys jų nepatirsite savo būsena, nes jūsų Širdies vožtuvas bus jūsų laisva valia uždarytas – užsuktas. Dėl to tada įsiviešpataus jūsų žmogiškoji logika, kuri stabdys jūsų žingsnius ir tada materialus protas vėl sugrįš į savo viešpatiją ir sugalvos daugybę priemonių, kad jums nebereikia atsiduoti Man tiek, kiek anksčiau jūs atsidavėte, nes pasitenkinsit tuo, ką jau pasiekėte, ir save apraminsite – tegu tiek kiekvienas atsiduoda, tai jau bus gerai.
Jūs neturite orientuotis ne tik į žmogiškąją logiką, bet ir į žmogiškąją aplinką, jūs turite orientuotis tik į Mane. Aš jums suplanavau visą amžinybę ir visą šitą gyvenimą jūsų aplinkoje. Kuo stipriau jūs palaikysite gyvąją komuniją su Manimi, tuo labiau jūs patirsite – jūsų protas išsilaisvina nuo planavimo, kuris grindžiamas jūsų pasaulyje žmogiškosios logikos išskaičiavimais, siekiant naudos sau – savo grupei, savo aplinkai, bet visuomet nusveriant savanaudiškumo interesui, net ir tos aplinkos ar grupės viduje, kad nauda būtų kiekvienam sau. Tokia logika nėra Manoji Evoliucinė jums suteikta laisvosios valios pasireiškimo arena ir galimybė. Aš jus iškeliu virš aplinkos, kad jūs galėtumėte patirti vis gilesniu atsivėrimu Man, ir tuo pačiu plačiau atvertu jūsų Širdies vožtuvu, jūs jau pajusite savąja būsena, kad kiekvienas jūsų naujas žingsnis, atsidavus Manajam vedimui iš vidaus, reiškia susiliejus su Manimi ta būsena, kiekvienas veiksmas yra pats tinkamiausias, pats geriausias – ir aplinkai, ir jums asmeniškai – nes Aš tą žingsnį suplanavau tinkamą tai aplinkai, kurios jūs negalite pažinti patys žvelgdami vien tiktai žmogiškąja logine samprata, nes Aš kiekvieną iš jūsų matau iš vidaus, ir tas matymas, ta įžvalga, prieinama ir jums, jeigu jūs geriate iš Manęs tuos aukščiausio energinio dažnio virpesius, jums prieinamus jau šią akimirką, po akimirkos – tai priklausys nuo jūsų pastangų – ar jūs jas sustiprinote ar priešingai – susilpninote – jeigu sustiprinote pastangas, jūs geriate dar aukštesnio energinio dažnio virpesius, susilpninote – jūs tegaunate žemesnio dažnio virpesius iš Manęs. Kitaip pasakius, jūs patys labiau priveriate savo Širdies Vožtuvą ir tada jūs gaunate mažiau Manosios Šviesos. Bet jūs renkatės patys, kiek dėti jums pastangų.
Štai, Mano mylimieji, turėdami Mane kaip savąjį gyvenimo Vektorių, jūs teturite vieną galimybę – būti dabartyje, ir būsite savimi, tikri, kada pasitikėsite tuo Manuoju Vedimu, kurį patirsite, ir savo būsena paliudysite, ir tada jumyse sustiprės pasitikėjimas ir savo žingsniu. Jis tvirtės. Ir tada jūs patirsite, kad planuoti jums nieko nereikia, Aš viską jums parengiau. Jūs tik gerkite iš Manęs virpesius ir remkitės į Mano vedimą iš vidaus. Remkitės taip, kaip mirtingasis atsigula ant vandens ir neša jį srovė, tereikia jam tiktai išsilaikyti tame vandenyje, pastangos, kad išsilaikytų. Atsigulkite ant Manęs savo nugarą ištiesę ir mėgaukitės Manuoju nešimu. Bet dar daugiau – jūs galite skęsti Manajame Vandenyne, ir kuo giliau, tuo gyvybingiau jūs jausite Mano Meilę. Ir tada patirsite Palaimą, Ramybę savyje, jums nebekils noro planuoti, jūs pasitikėsite Mano jums teikiamu viso Gyvenimo Planu, visos Amžinybės Planu. Per visą kelionę į Rojų visą laiką išliks tas pats Manasis Vektorius ir Mano Planas, kurį jūs ir vadinate – Evoliucinis Planas. Kodėl jūs jį pripažįstate, o paskiau mėginate kiekvienas planuot jame, kai jau Aš savuoju Evoliuciniu Planu suplanavau jums, kaip Maniesiems vaikams, visai Savajai Šeimai, visą Evoliuciją. Kokia logika žmogiškasis protas gali tą aprėpt? Planuodami jūs švaistote energiją dėl to, kad jūsų niekas nemokė nuo pat vaikystės – atraskite Mane, kad galėtumėte gyventi gyvąjį gyvenimą, kurį suplanavau jums Aš. Ir taip kiekvienoje veikloje. Aš jums planuoju gamyboje visas veiklos sferas, etapus, bet jūs šito negalite suvokti kokia nors žmogiškąja logika. Jūs net Mane kaip Šaltinį neigiate! Neigiate dėl to, kad jums klaidingus vektorius nurodė klystantys mokytojai, pradedant jūsų tėvais ir baigiant mokytojais ir tais vadovais, kurie užima dabartines vadovų pareigas įvairiose kompanijose, bendrovėse, šalyse.
Jūs esate planų įkaitai. Ir kokį gyvenimą jūs dabar patiriate – patenkinti jūs šita aplinka? Jeigu jūs patenkinti, tuomet ir toliau jūs planuosite savo žmogiškąja logika – ir klysite dar daugiau, o dar planų neįgyvendinsite, nes aplinka kiekviena turi savųjų planų ir jie vieni su kitais nesueina į vienovę, jie konfliktuoja vieni su kitais. Pasižiūrėkite į savo politinį žemėlapį – Aš turiu bendrą Savajame Glėbyje kūriniją, o jūs savajame gaublyje turite daugybę suskaldytų kiemų, pavadintų valstybėmis. Ir kiekvienas vis norite pasirodyti, kad tai yra geriau negu kaimynų kieme – ir apsitveriate tvoromis – o Aš gi jus laikau Glėbyje, Meilės virpesiais apkabinęs. Mano Planas yra neturėti jokių ribų tarp valstybių – būkite viena planeta, žmonija, turintys Mane Širdyje, atrastą, Gyvą, Realų, Tikrą, ir atsidavę Mano vedimui iš vidaus nuo pat vaikystės! Tada jums minties nebekils planuoti, jūs viską atiduosite Manosios Valios vykdymui, nes jūs būsite nuo vaikystės savąją valią sulieję su Manąja Valia, nepaneigę savosios valios.
Jūs dažnai ir savo maldose sakot – tebūnie ne manoji, bet Tavoji Valia – reiškia, jūs dar savo valią atskiriat nuo Manosios, dar jūs turite savų planų, bet norite sulieti su Manąja. Tai reiškia tas laiptelis dar nepasiektas, kad jūs tartumėte, kaip taria Algimantas – manoji valia yra sulieta su Tavąja – jau nebėra savosios valios paneigimo, ji iškelta į Manosios Valios laiptelį, ir tame laiptelyje susiliejo su Manąja Valia. Štai, vyko tos valios pasireiškimo augimo procesas, ir jūs einate ta pačia kryptimi link Manęs. Ir ateis toji akimirka, kai jūs kiekvienas tarsite – manoji valia sulieta su Tavąja Valia – bet ne dėl to, kad jūs planavote tą pasiekt, bet tiesiog jūs giliau atsiverdami Man, ir stipriau veikdami su Manimi, jūs ir pasiekiate tą energinį laiptelį, kada jūsų asmenybė pajunta virpesių būsenos išraišką ir ištaria balsiai – manoji valia jau sulieta su Tavąja. – Tai paliudijimas, kad asmenybė kaip intakas įtekėjo į Mane kaip į Vandenyną.
Štai, Mano mylimieji, Aš jums sakau šitą mokymą, atsakydamas į Manosios dukros klausimą, ir tas atsakymas yra vienas, bet jis yra Gyvas – Manasis Asmuo. Aš apimu viską. Gyvenkite Visuma. Juk jums nuolat jūsų Dvasinis Mokytojas Algimantas pabrėžia – kurkite Gėrio darbus Visumos Gerovei – Visumos Gerovei ir Meilės Galia!
Štai tas atsakymas apie planavimą ir atsidavimą. Manojoje Meilėje yra sutalpinta visi jūsų planai Manosios Meilės Galia. Jums tereikia atverti savo Širdies Vožtuvą, ir būsena patirti, kad visa tai yra Tikrovė, ką sakau Aš ir ką sako Manasis Ambasadorius Algimantas. Sako tam, kad jums padėtų žengti naują žingsnį į aukštesnį laiptelį – padėtų – nes tokia yra jo misija – padėti jums – visiems, visam pasauliui.

Algimantas:

Ačiū Tau mylima Begaline Motina, Trečiasis Šaltini ir Centre Rojaus Trejybės. Manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir su Antrojo Šaltinio, ir Centro ir Pirmojo Šaltinio, ir Centro ir Visuminio Šaltinio ir Centro AŠ ESU.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal