Algimanto pamokomasis žodis – Vaistai yra vieninteliai – Įtikėjimas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2020 02 29

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mes einam per universitetus. Šitas pasaulis yra mūsų universitetas, pradiniame etape į mūsų Įtikėjimą – į tikėjimą į Gyvą Kūrėją – į gyvą mūsų ryšį su Kūrėju, be ritualų, bet Širdies atvėrimu.
Juk kada mes matome mažus vaikus, fizine prasme mažus vaikus, mes suprantame, kad jie turi būti mokomi. Bet kiekvienas supranta savaip, ir tas savotiškas supratimas, tai yra milžiniškas stabdis visai Evoliucijai, kadangi skirtingas supratimas liudija – mes patys neturim suvokimo, kaip tuos vaikus ugdyti, kaip juos auklėti, kad jie būtų Šviesos, Tiesos, Meilės skleidėjai.
Mokykla nesirūpina – visiškai nesirūpina – kad Meilė būtų tas gyvas bendro kolektyvo branduolys, kad Meilė sklistų iš kiekvieno mokytojo, iš kiekvieno mokinio. Kada nėra Meilės, negali būti Mokyklos. Tuomet tada yra institucija – šalta, kur yra loginis proto išskaičiavimas, kas gali būt naudinga vaikams, aplinkai, mokytojams. Programas kuria ne mokytojai, programas kuria – mokymo programas – kuria patys biurokratai, sėdėdami įvairiuose kabinetuose. Reiškia, jau yra užprogramuota, kad vaikai negaus visaverčio pasaulėžiūros gyvo pripildymo savo asmenybėje. Jie išeina iš mokyklos, mes jau laikome, kad jie yra pilnamečiai, sulaukę aštuoniolikos metų, bet jie neturi suformuotos nuoseklios pasaulėžiūros. Todėl mokykloje irgi egzistuoja tarpusavio santykiai, kurie nėra grindžiami Meile, o savanaudiškumu – kuris yra fiziškai arba turtiškai stipresnis, ten jo galia yra įtakingesnė.
Mokytojas pasišalina iš tokių problemų sprendimo. Jisai nesupranta, kaip jas reikia spręst, nes nebuvo jam mokytojų – čia būtini jau Dvasiniai Mokytojai. Dvasinis Mokytojas būtent turi turėt giluminę, visaapimančią pasaulėžiūrą, kokios nėra jokiose knygose įvardinta, kokios buvo iki šiol rašomos. Iki šiol parašytos knygos, parašytos su daugybe pasąmoninių teršalų, yra fragmentai, bet jie nesusieti į gyvą, vieningą, veikiančią sistemą kūrinijos mastu, ir pasireiškiančią šitame pasaulyje, pradinėje planetoje žengime į amžinybę, kuris jau yra Kūrėjo suteiktas.
Štai būdami šitame pradiniame pasaulyje, mes neturim sau pavyzdžio, kokiu keliu mes turėtume eiti. Mokykla mums nebėra pavyzdys, visuomenės kaip tokios – nėra, yra grupuotės, kurios tarpusavyje kovoja – nėra apjungtų žmonių, kuriuos vestų bendra idėja. Jie nesupranta, kokia gali būt bendra šalies, visuomenės idėja, žmonijos idėja, nes niekas jiems neaiškino. Niekas nekalba apie idealus, todėl natūralu, kad žmonija susiskaldė į valstybes-teritorijas, kurias privatizavo kažkokie įtakingi, savo fizine galia ir turtine išraiška, mirtingieji, mūsų dvasios broliai ir sesės. Ta privatizacija pasklido į smulkesnius darinius jau tose privatizuotose valstybėse, kur stipresni nurodo, kaip turi elgtis esantys toje aptvertoje teritorijoje – ją aptveria karinės struktūros – tu negali patekt ten, kur nori patekt.
Kas jiems suteikė teisę taip sluoksniuot žemės visą gaublį? Niekas nesuteikė tos teisės! Kristaus laikais, klausė jo paties, vieno iš dviejų Visatos Sutvėrėjų atėjusio žmogaus pavidalu – kas tau davė teisę šitaip kalbėt apie Dievą? Jis, nužengęs iš aukštai į tą žemiškąjį, patį žemiausią pavidalą, dar turi gaut kažkieno žmonių institucijos suteiktą teisę kalbėt apie Dievą?! Tai lygiai taip pat ir čia – kažkokia grupelė žmonių tose aptvertose teritorijose, pavadintose valstybėmis, susigalvoja sau įvairias pseudoprogramas ir sako – štai, šita programa yra įstatymai ir jūs privalot jų laikytis, juos privalot vykdyt, o kad tie įstatymai neišmintingi, nukreipti prieš Gėrį, Meilę, Teisingumą, Šviesą, Grožį, jie to nesuvokia, bet jie valdo, valdo milijardus. Štai dėl to, kad viskas yra privatizuojama – tas, kuris turi daugiau įtakos, daugiau turtų, jis gali privatizuot daugiau žemių. Ar jis sukūrė tą žemę, kad jis privatizuoja? Aišku, dabar, pavyzdžiui, politikai, nežino ką daryt, kaip tvarkyt tą ir tvoromis aptvertą, karinėnių struktūrų saugomą valstybės teritoriją.
Aš pasiklausau, na, tokių fragmentų iš Jungtinių Amerikos Valstijų tarp demokratų partijos kandidatų į prezidentus debatų, tų ištraukų. Liūdna. Liūdna tiesiog klausytis (Algimantas nusijuokia), kaip tie, kurie pretenduoja valdyt, o geriau būtų sakyt – vadovaut pačiai stipriausiai pasaulio valstybei, neturi normalaus pasaulėžiūros visaapimančio supratimo, kas yra ta šalis, kas yra tos šalies visuomenė, kas yra žmonija, kas yra šitas pasaulis Kūrinijos gyvojoje sistemoje.
Tarp kitko, man patiko dabartinio Amerikos prezidento Trampo pasakymas, nes visa aplinka dabar eina iš proto dėl karūnos viruso. Įvairių akcijų biržos netenka milžiniškų pelnų. Tiesiog Dow Jones’o tas koeficientas, ar kaip jis ten vadinamas, tai Niujorko akcijų birža, finansinė birža, tai prieš pora dienų neteko tūkstančio – pasigirsta balsas per skaipą – Algimantas – prašau – indekso – Algimantas – taip, dou džounso indekso – neteko tūkstančio dviejų šimtų punktų – tai yra pats didžiausias kritimas per visą biržos egzistavimą – čia du tūkstančiai aštuntais metais buvo didžiausias kritimas, kai prasidėjo krizė, tai dabar yra jau fiksuotas rekordas.
Žodžiu, visi pasimetę, verslininkai pasimetę, milijardai jų tirpsta. Ir klausia, ką toliau daryt. Mėgina sukurt vakciną daugiau negu dvidešimtyje įvairių centrų, o vakcinos sukurt neįmanoma, nes virusas mutuoja, jis jau yra pasikeitęs. Kol tu patikrinsi vakciną, jis jau bus kitoks. Ir nesvarbu, kad ten siūlo visokį pagal štamą – tai yra bendras žodis, reiškiantis – giminingumą. Tai štai, reikia kažką pagaut iš giminingo viruso ir paskiau jo pagrindu sukurt savąją vakciną būtent šitam virusui, o jis jau yra pakitęs.
Tai paklausė Trampo – Ką jūs ketinate daryt. – Jis tokiom iš baimės išsprogusiom akim, bet taip nuoširdžiai pasakė, virpančiu balseliu. – Ko gero, ko gero tas virusas kaip prasidėjo netikėtai, tai įvyks kažkoks stebuklas ir jis netikėtai baigsis. – Ir jis yra teisus. Teisus šimtu procentų, tik jis nežino kodėl jis išlemeno šitą.
Štai, ne ligoninės gydo, ne vakcinos, kurių neįmanoma sukurt, gydo aukščiau pakilę į aukštesnį energinį dažnį iš mūsų pasąmonės ir sąmonės sklindantys virpesiai. Kada jie pakyla į aukštesnį dažnį, nebėra tos terpės virusui atsirasti.
Įsivaizduokit, dvi valstybės, grubiai tariant, po pusantro milijardo gyventojų kiekviena – Kinija – Indija – gretimos valstybės. Virusas prasidėjo Kinijoj, Hubei provincijoj. Šiandien ten yra aštuoniasdešimt tūkstančių apsikrėtusių. Daugiau negu du tūkstančiai aštuoni šimtai iškeliavusių jau iš šito pasaulio. Indijoje – tas pats pusantro milijardo gyventojų – trys – trys atvejai – ir visi pasveiko trys.
Štai dvi šalys, kaimyninės, po pusantro milijardo žmonių, koks skirtumas, kaip diena ir naktis. Kinijoj – komunistų partijos diktatūra, Indijoj – laisvė, demokratija, ir daugybė įvairių religijų. Daugybė yra nuoširdžių tikinčiųjų. Nesvarbu, kad tos religijos yra žmonių sugalvotos, bet jų įtikėjimas yra nuoširdus. Kinija persekioja net tuos katalikus, kurie mėgina išreikšt save per Jėzų, kreipdamiesi į Jėzų pagalbos. Kinija draudžia šitas bendras pamaldas, net kardinolą skiria Kinijos komunistų partijos lyderiai. Vatikano paskirti kardinolai negali dirbt, jie visi – pogrindyje. Štai dėl to ir atsakymas, kodėl virusas iš Kinijos. Ir jo pabaiga bus tam, kad atsirastų naujas virusas ir nauja banga. Čia tik pati pradžia. Kaskados eis tų virusų!
Štai, kada dabar atėjęs į šventovę aš tą sakau mokymą, kaip ir kitus mokymus sakau gyvojoje mūsų Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, tai kada Youtube jie yra patalpinti, žmonės mano, kad aš specialiai juos čia sakau. Anglų kalba juos aš specialiai sakau, o šiaip tai tie mokymai per pamaldas yra sakomi mūsų Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje.
Taigi, šiandien – vasario dvidešimt devinta diena, du tūkstančiai dvidešimtaisiais metais. Ir ateis ta akimirka, kada ta panika apims vis daugiau ir daugiau žmonių. Jau dabar kai kurių produktų, aš girdėjau šiandien atėjęs į šventovę, kad jau stinga ten kruopų, miltų. Tai panika sukels dar didesnį pavojų negu tas virusas, nes panika liudija žemo energinio dažnio virpesius žmogaus viduje. Baimė – baimė – paralyžiuoja žmogaus mąstymą.
Žodžiu, visa ta ateities pasireiškimo mums, urantams, arena vis labiau ir labiau bus reali. Iki šiol mes taip mąstėm, kad na, ką čia mes turėsim, kur pasireikšt – ramint žmones. Štai, bus kur pasireikšt, kai aplinka turės tokį neigiamą nusistatymą, vieni į kitus, kaip ramint tuos žmones. Be Kūrėjo neįmanoma to padaryt. Ir štai tada Įtikėjimas pravers. Ir mano ankščiau sakyti ir mokymai, ir teiginiai, tada kai kam bus didžiulė problema – kodėl neįsiklausė būtent tuo metu, kada išgirdo pirmą kartą? Štai – koks būtų tvirtas vidus.
O kiek paliko šventovę, kiek atsisakė įtikėjimo..? Štai tada ir jie paklaus – o kodėl aš šitaip pasielgiau klaidingai? Štai ir dabar apsirgau. Vaistai yra Įtikėjimas! Tai ne tai, ką sako liežuvis – būsena – vidinė būsena!
Į šventovę – kai aš sakau – kad turi atvest Širdis, tai ir yra, kad Įtikėjimas turi būt ne dėl to, kad jūs norėtumėt kažkur išsiskirt, arba būt sveiki. Įtikėjimas – tai kai jūs atvėrėt save ir Meilę jaučiate. Meilę! Štai ta Meilės Galia jus ir veda į šventovę! Iš Meilės jūs ateinat į šventovę ! Štai tada yra apsauga ! Apsauga iš aukštesnio energinio dažnio lauko, kokį junta ta asmenybė savo būsena, viduje. Ir štai tada tas virusas nebeturi galios šitam organizmui. Štai kur yra receptas, kad neužpultų nė vieno.
Bet apskritai, įdomus laukia laikas.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal