5. Kas yra Subudo dvasinis judėjimas? 2005 10 13

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

2005 10 13    16 val. 30 min.

Algimantas: Tėvo mokymas apie Subudo dvasinį judėjimą, man ­paprašius atsakyti į vienos kaunietės klausimą apie šį dvasinį kelią.

Visuotinis Tėvas:

Mano mylimas sūnau, judėjimai, gimstantys žmogaus širdyje, visi turi trumpalaikį gyvenimą. Amžinas esu tiktai Aš, ir tas, kuris atsigręžia į Mane.

Judėjimų žmonijos istorijoje buvo labai daug. Ir jie visi veda į Mane – kiekvienas savo laikmečiu, kiekvienas savo grupei žmonių, tinkamu metu. Bet nė vienas toks judėjimas nesukelia palaimos, kurią sukeliu Aš, kada, kiekvienas iš jūsų, Mano mylimi vaikai, atsigręžiate į Mane. Tas judėjimas, kuris sugeba žmogui suvirpinti širdį, suvirpinti Mano meilės virpesius, to žmogaus viduje, yra vertas Manojo vardo. Bet žmogus pavadina tuos judėjimus įvairiais savais vardais. Ir mėgina prie tų vardų pritempti mokymus, kuriuos skleidžia vienas ar kitas judėjimas.

Neieškokite judėjime esmės. Esmė glūdi Manyje. O Aš esu kiekvieno iš jūsų viduje. Atsigręžkite į tą esmę savo viduje. Ir vietoje to, kad jūs galėtumėte dabar tiek daug jėgų ir energijos paskirti išoriniams įvairių judėjimų, net ir einančių pas Mane, aprašymams, supratimui, geriau tą patį laiką jūs pamėginkite paskirti atsigręžimui į Mane, savo pačių viduje. Atsigręžę į Mane, pajusite, kad jūs kiekvienas, asmeniškai pradedate pranokti bet kokį žmogaus vardu įvardintą judėjimą. Jūs tampate Mano paties dalele. Ir tos palaimos akimirką jūs visiškai užmirštate, kokiu žodžiu, koks žmogus galėjo pavadinti kokį nors judėjimą, nes nė vienas iš judėjimų nepranoksta Manęs. Visi jie sueina į Mane. Esu tiktai Aš. Ir tiktai Aš galiu jus visus priimti, sutalpinti su meile, suteikti paguodą ir ramybę. Visi keliai suveda į Mane. Ir Aš jums, kiekvienam, visą laiką kartoju nepailsdamas: Suraskite Mane savo viduje.

Neieškokite judėjimų. Ieškokite Manęs. Neieškokite krypčių. Ieškokite savo viduje esančios Manosios dvasios. Ryšio su Manimi savyje, nes tiktai per Mane jūs galėsite patirti tikrąją meilę, tikrąjį dvasinį ryšį su visais kitais ir tada savęs paklausite tą vienintelį klausimą: kodėl gi aš šito nepadariau anksčiau; kodėl gi aš ieškojau anksčiau žmogaus išvardintų judėjimų, vietoje to, kad būčiau patyręs šitą palaimą ir nuostabią ramybę, sklindančią Mano paties viduje?

Subudo judėjimas – tavo intelektualiam supratimui pasakysiu tik tiek, kad jis kyla Rytuose. Jis apjungia tas sritis, kurios budizme vyravo jau Gautamai Budai išėjus iš šito pasaulio. Budizmo samplaika su įvairiomis kitomis rytietiškomis pakraipomis atvedė prie tokios samplaikos, kaip Subudo – tarnavimas Man, tarnavimas pajuntant Mano vedimą iš vidaus. Pajuntant Mano suteiktą dvasią ir jėgą, kuri glūdi kiekviename žmoguje. Pajuntant tai, kad toji jėga veda.

Bet jo apribojimas yra tas, kad jisai neveda į Mane kaip į Tėvą, kaip į asmenį. Kaip į mylintį asmenį, kuris galėtų jus ne tiktai mylėti, bet taip pat ir suteikti jums patarimą. Suteikti jums tvirtumo, kaip asmuo, kuris jus pažįsta; kaip asmuo, kuris jus myli; kaip asmuo, kuris jus visą laiką šviečia. Net jeigu jūs ir patys šitos šviesos nenorite imti į savo rankas. Dėl to Subudo judėjimas, koks jis bebūtų kilnus ir šviesus, vis tiek jis nepranoksta Mano dvasios vedimo, kuri yra viduje, toji mylinti jėga. Toji jėga, kuri jūsų niekada nepalieka. Dėl to jūs turite atsiremti į šitą jėgą, kuri iš tikrųjų nėra jėga. Tai esu , kupinas meilės, kupinas jums meilės vibracijų, kurios yra skirtos kiekvienam iš jūsų ir pritaikytos kiekvienam iš jūsų pagal jūsų atsivėrusios širdies virpesius. Atsivėrusios Man širdies virpesius.

Ir dėl to Subudo, būdamas negyvas judėjimas, žmonių sugalvotas teorinis judėjimas, negali išlikti ilgam. Jį pakeis žmogaus, atradusio gyvąjį ryšį su Manimi, per Mano dalelę, esančią kiekviename žmoguje, gyvasis ryšys. Ir tuomet šitoji dalelė suteiks tokią milžinišką liepsną tam mirtingajam, kuris ją bus atradęs, iš pradžių kaip nedidelę kibirkštėlę, vėliau vis didesnę ir didesnę įsiliepsnojančią ugnį. Ir šitoji ugnis uždegs tokį meilės laužą to mirtingojo viduje, kad šitas mirtingasis pradės daryti iki tol jam nematytus ir nesuvoktus, didžiulius žygius. Žygius Mano labui. Mano kūrinijos labui. Žmonijos labui. Ir to mirtingojo labui. Dėl to, Mano mylimas sūnau, visada, visada turėk mintyje vieną vienintelę esminę Tiesą – viskas, kas yra, tai – . Ir tiktai su Manimi užmezgęs gyvą ryšį tu nustosi domėtis tais dalykais, kurie atitraukia tave nuo esmės. Nuo savęs dalinimo kitiems. Per Mano pasiųstą ir tavo atrastą meilę savo viduje. Tu esi tas, kuris pajutai tos meilės veikimą ir kuris pradėjai ją dalinti kitiems. Ir imi aiškinti tuos pačius žodžius, kuriuos dabar girdi iš Manęs.

 Bet žmonės nesupranta tavojo aiškinimo. Jie siekia patvirtinimo iš tų, jau seniai egzistuojančių religijų, judėjimų. Tarsi tai, ką tu sakai, būtų sugalvota tavo asmeniškai. Tai, ką tu pakartoji, yra seniai pasakyti žodžiai, bet jie taip iki šiol ir nebuvo išgirsti. Tie žodžiai yra seniai išsakyti pranašų. Išsakyti ir Jėzaus prieš du tūkstančius metų. Išsakyti Sai Babos šiuo metu. Yra išsakomi ir daugybės šviesių Mano vaikų, kurie dėvi mirtingojo rūbą. Bet jų kol kas neišgirsta. Neišgirsta, kadangi pagrindinė esmė yra sutelkta į bet kokių judėjimų paiešką ir tuose judėjimuose dalyvavimą, kaip atskirties, ne bendrumo išraišką.

Mano mylimas sūnau, kiekvienas judėjimas, kuriame yra Mano šviesa ir meilė, yra vertas žmogaus žengimo laiptelis. Bet kiekvienas žmogus, atsistojęs ant vieno laipto ir pamatęs dar didesnę šviesą, visuomet stengiasi užlipti ir ant kito laiptelio. Ir vėl žvalgosi. Iš pradžių jam nejauku, nes tai yra nauja, neįprasta. Bet po kiek laiko, apsipratęs, jis vėl ima dairytis dar didesnės šviesos. Ir vėl pamatęs tą šviesą, ištiesia rankas, nukreipia savo žvilgsnį, ir vėl pamato naują laiptelį. Ir vėl lipa ant jo. Ir vėl viskas kartojasi taip, kaip buvo ant ankstesnių laiptelių. Bet nuo aukštesnio laiptelio jis mato, žvelgdamas į savo praeitį, daug iš aukščiau ir plačiau. Jis gali apžvelgti didesnę Manosios kūrinijos dalį. Bet Aš tau dar kartą pakartoju, kad Manoji kūrinija plačiausiai atsiskleidžia, kada kiekvienas iš jūsų atrandate Mano dalelę kiekvieno iš jūsų viduje.

Nesusitapatinkite su jokiu žodžiu, jokiu religiniu judėjimu, jokia egzistuojančia politine partija, atsiduokite Mano vedimui iš vidaus. Tik tada, ir tik tada, jūs patirsite tą vienovę, kuri sklinda iš Manęs. Jūs patirsite, kad esate Manosios kūrinijos lygiateisė dalis, nesidalinanti dar į mažesnes daleles, jau savo nuožiūra. Aš nieko neišskiriu – Aš jus visus priimu tokius, kokie jūs esate. Net ir susiskaldžiusius, pasidalinusius, susipykusius.

 Dėl to Aš jums ir padovanoju savo dalelę, kad jūs susivienytumėte per Mane, atradę ją savo viduje. Ieškokite jos! Negailėkite tam pastangų ir energijos! Čia jūs atrasite savo tikrojo gyvenimo prasmę. Atradę ją, jūs niekada nestokosite geros energijos, gero ryžto, nuostabaus ryšio su Manimi, ir begalinio atsidavimo Manosios valios vykdymui. Man, iš tikrųjų, jau nebetarnaudami, bet tiesiog dalindamiesi Manąja našta, kurią Aš suteikiu visai kūrinijai, nes ir Man vienam yra per sunku pakelti Meilės naštą, kuri spaudžia Mane iš vidaus. Ir iš Meilės Aš imu kurti visą kūriniją. Ir visą gyvastį joje. Ir imu tą gyvastį papildyti Manąja meile iš vidaus, kad ji, pajutusi šitą meilės spaudimą, imtų dalinti ją kitiems, tuo būdu tapdama nuostabiu Manosios meilės laidininku po visą kūriniją. Ir šitas meilės ciklas užsibaigia, sugrįždamas į Mane, vėl, kad pasklistų dar toliau, su dar didesne jėga, nes Aš esu amžinas, niekada nesibaigiantis, dalinantis meilę. Kiek jos bepaimtumėte, vis tiek jums jos iš Manęs nepristigs. Šitaip tekanti meilė tampa gyva ir apjungianti visus į vieną. Taip, kaip Jėzus ir Aš esame viena, taip, kaip tu, Jėzus, ir Aš esame viena, taip ir visa kūrinija, atsidavusi iš meilės Man, Manosios Meilės valios vykdymui, yra viena su Manimi dvasioje, išlikdama laisvos valios šeimininkė.

Kiekvienas jos tvarinys, kiekvienas asmuo, turintis laisvą valią, ją išsaugoja per visą amžinybę, jeigu atsiduoda Manosios valios vykdymui iš meilės Man. Dėl to, Mano mielas sūnau, perduok ir X...(čia yra kaunietės vardas), mano nuostabiai dukrai, jog gyvas ryšys, kurį tu palaikai su Manimi, prieinamas ir jai, nes šitas ryšys yra skirtas kiekvienam, tuo pačiu ir jai. Teatranda jį savo viduje. Tegu užmezga ryšį su Manimi taip, kaip Aš jau esu užmezgęs su tais, kurie savo širdį yra atvėrę Manosios meilės virpesių sklidimui. Gyvam sklidimui. Gyvybingam sklidimui.

 

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal