8. Tėvo mokymas apie didesnį pasitikėjimą Juo, apie antrąjį Jėzaus atėjimą, 2006 01 21

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Šiandien mes dalyvavome rytinėse šeštadieninėse pamaldose mūsų šventovėje – Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus šventovėje. Šis sausio 21-osios rytas buvo labai šaltas, 22 laipsniai šalčio, todėl mūsų susirinko mažiau. Dėl to aš paklausiau Tėvo, kodėl sunku žengti link Jo, nors mums ir nereikia sunkiai fiziškai dirbti? Kodėl šitą augimą visada sudaro sunkumai ir pasipriešinimas?

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, kiekvieno žingsnių sunkumas ar leng­vumas priklauso nuo to asmens gyvo ryšio su Mano dvasia, Minties Derintoju, gyvenančiu to asmens viduje. Aš nuolat sakau kiekvienam iš jūsų, o taip pat ir per savo Mykolus, kad jie galėtų šitą teiginį pagarsinti – su Manimi yra įmanoma viskas. Tai nėra neaiškus ar tuščias teiginys tiesiog dėl paties teigimo. Tai Mano dėsnisAš sukūriau visus dėsnius Savojojekūrinijoje ir tie, kurie laikosi Manosios valios iš meilės Man, pasiekia tokių viršūnių, kurios atrodo stebuklingos kitiems tvariniams, ne tik žmonėms ar ­morontijiečiams, bet net ir žemesnės kategorijos dvasioms, turinčioms trumpesnį veikimo patyrimą.

Jūs turite turėti omenyje, kad Aš stebuklų nedarau; būtent jūs mane vadinate stebukladariu. Aš kiekvienam iš jūsų sakau, jog su Manimi įmanoma viskas. Tai reiškia, kad tai, ką jūs galite pavadinti stebuklingu veiksmu ar įvykiu, įvyksta visiškai nebūnant stebuklu. Jūs šituos epizodus vadinate stebuklingais tiktai dėl to, kad menkai tikite Manaisiais žodžiais. Jūs turite jausti daugiau pasitikėjimo Manimi. Tada atrasite, jog šitie visi vadinamieji stebuklai yra ne kas kita, kaip tik jūsų veiksmai drauge su Manimi. Kaip gi tikras kokio nors šedevro kūrėjas, ar tai būtų muzika, rašymas, ar vaizdas gali kam nors sakyti, kad jis sukūrė stebuklą. Jis kukliai pripažintų, kad nežino, kaip visa tai įvyko, galbūt tai buvo įkvėpimas, kuris taip aukštai iškėlė jo darbą, o galbūt jis buvo padarytas drauge su Manimi. Bet, tikrai, jis nekalbės apie stebuklus, nes gerai žino, koks buvo sunkus tas procesas iki tol, kol visai visuomenei buvo parodytas galutinis rezultatas.

Aš tau sakau, jog Manojoje kūrinijoje stebuklų nėra, nes Manoji kūrinija yra tikrovė, kurioje, su Manimi, yra įmanoma viskas visiems tiems tvariniams, kurie vibruoja Manąja meile. Štai kodėl tie iš jūsų, kurie garbinote Mane ankstų rytą per tokį svilinantį šaltį, parodėte daugiau troškimo pabendrauti su Manimi, kurį sužadino Manoji meilė, perteikiama kiekvienam iš jūsų per Manuosius fragmentus, gyvenančius jūsų prote. Dėl to, tas ryšys, net ir nesąmoningas, suteikia jūsų atsivėrusiai sielai impulsą eiti su Manimi bet kokiomis aplinkybėmis. Ir kuo daugiau jūs palaikote glaudų ryšį su Manimi, tuo mažiau gąsdinanti jūsų protui atrodo šita pati kliūtis.

Ir tie, kurie pasirenka praleisti papildomą valandą lovoje, šiltoje ir malonioje jų materialiam gyvybės apvalkalui aplinkoje, praranda savojo charakterio tikrąjį išbandymą ir šituo save apgaunančiu patogumu jie pavagia patys iš savęs savo pačių augimą. Štai kodėl Aš sukūriau savo evoliucinį planą tvarinių vystymui, kad jie visi augtų savo asmeniniu patyrimu. Ir būtent tiktai kiekvieno asmeninė valia ir nulemia kiekvieno iš jūsų asmeninį augimą. Dėl to niekada nenusimink dėl nedidelio skaičiaus ateinančių į Manęs garbinimą, kadangi tu negali augti už kitus, gali augti tik pats. O galvodamas apie bet kokio epizodo neigiamus aspektus tu užterši savo sielą, kuri turi vis labiau ir labiau skaistėti, kad būtų ištobulinta net iki ribinio Rojaus gyventojo lygio. Kaip gi tu gali skaistinti savo sielą dairydamasis aplinkui į tuos, kurie neatėjo Manęs garbinti, vietoje šito džiūgauk dėl tų, kurie tikrai atėjo.

Algimantas: Mūsų mylimas ir garbinamas Tėve, Tu sakai, kad su Tavimi yra įmanoma viskas. Bet ką Tu laikai viskuo, kadangi mes esame pačiame kūrinijos dugne, ir tas viskas mums nėra daug?

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, sakydamas, jog su Manimi yra įmanoma viskas, Aš turiu minty, kad viskas jūsų gyvenimo aplinkoje yra įmanoma tikrovėje, o ne prasimanyme. Jeigu tik jūs galėtumėte žinoti, kiek mažai savo žmogiškojo potencialo panaudojate, tai jūs jaustumėte nusivylimą dėl tos mažos dalies savo potencialo paverčiamo į jūsų aktualą. Mano Mykolas, kurį jūs žinote kaip Jėzų iš Nazareto, atėjo, kad pademonstruotų tą modelį ir kelią, kurį mirtingasis galėtų pasiekti, ir nors jo savęs padovanojimas buvo skirtas visai visatai, bet tie, kurie nuoširdžiai siekiate Manęs ir užmezgate gyvą ryšį su Manimi per Mano fragmentą, gyvenantį kiekvieno iš jūsų viduje, taip pat galite savo snaudžiančius potencialus paversti į savo aktualus. Ką Jėzus darė Urantijoje, tą jūs taip pat tikrai darysite, jeigu daugiau Manimi pasitikėsite.

Algimantas: Tėve, bet kaip mes turėtume didinti savo pasitikėjimą Tavimi, kad jis prilygtų Jėzaus pasitikėjimui? Kai kuriems gali ­atrodyti, kad jie Tavimi pasitiki pakankamai...

Tėvas:

Mano brangus sūnau, pasitikėjimas yra gyvas ryšys su Manimi. Jeigu tu gyveni Manimi kiekvieną akimirką ir kvėpuoji Manimi kiekvieną akimirką, jeigu tavo troškimai neturi jokių kitokių planų, kaip tiktai Manąjį – lieti Mano meilę, kada tu patiri ją tiek, kad nebegali pajausti nė mažiausio skirtumo tarp Manęs ir savęs dvasioje, kada žvelgi į Mano ­kūriniją kaip į tokią kūriniją, kuri priklauso Man ir tau ir dėl to tu ­nebegali elgtis kaip nors kitaip, o tik taip, kaip elgiuosi Aš, jeigu tu Man leisi taip pasakyti, tada tavo pasitikėjimas Manimi turi tvirtą pagrindą ir tu stovi ant Manęs, Manyje, su Manimi, ir patiri Mane savyje. Bet tavo pasitikėjimas Manimi nėra tavojo charakterio sustingdytas aspektas, jis turi visą laiką augti. Jeigu susiduri su sunkiomis akimirkomis, tavo ­pasitikėjimas Manimi turi pridėti pasitikėjimo savimi, o ne atvirkščiai. Jeigu patiri kokią nors išdavystę, tai šitas skausmas neturi tavęs naikinti, bet vietoje šito turi toliau tave vesti arčiau Manęs dar atkaklesniu ryšiu su Manimi. Tavo ­pasitikėjimas Manimi neturi būti įkalintas vienoje akimirkoje, bet turi vystytis visą laiką. Jeigu Aš neturėčiau pasitikėjimo savo esamais ­tvariniais, Aš negalėčiau sukurti jokios ateities visai ­kūrinijai.

Būtent Mano ­absoliutus pasitikėjimas savo bendrakūrėjais leidžia Man ­projektuoti begalinę ­kūriniją. Kadangi jūs esate ant pačio pirmojo ­Manosios ­evoliucijos ­laiptelio, tai jums buvo suteiktas įkvepiantis Jėzaus modelis tam, kad palengvintų jums susikurti didesnį pasitikėjimą Manimi. Štai dėl ko eikite su Manimi, eidami su Jėzumi, ir jūs tikrai ­galėsite daryti tą, ką darė Jėzus tuo metu, kada gyveno Urantijoje materialiu pavidalu.

Ir jūsų įtikėjimas į Mane padeda jums žengti pirmyn į tas aukštumas, kur jūsų pasitikėjimas Manimi ima rodyti ženklus tokiais darbais, kurie prilygsta Jėzaus darbams. Dėl to, viskas įmanoma su Manimi,mirtingajam tai reiškia, jog susiliejimas su Manimi yra įmanomas net ir jūsų planetoje kiekvienam iš jūsų, kuris trokšta eiti su Manimi net ir taip, kaip ėjo Jėzus. Ir tai yra mirtingojo, gyvenančio bet kurioje iš apgyvendintų planetų, aukščiausioji viršūnė.

Algimantas: Mūsų mylimas Tėve, dabar mes kalbame apie Sūnaus Arbitro ­atvykimą, kai kas net kalba apie antrąjį mūsų Mykolo atėjimą, kaip ­galėtume susieti šiuos du įvykius, didingus įvykius ne tik Urantijai, bet taip pat ir visatai?

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, kaip tu gerai žinai, Aš padovanojau laisvą valią tiems tvariniams, kurie turi turėti valdžios kitų tvarinių atžvilgiu. Ir Manasis planas numato tai, kad tvarinio laisva valia turi būti naudojama tiktai su Mano meile, kuri yra kiekvieno ­sprendimo ir kiekvienam ­sprendimui toji varomoji jėga. Dėl to, Manojo Mykolo pažadas sugrįžti į jūsų planetą, jam esant šlovėje ir galioje, o ­mirtingiesiems tikrai matant dvasinėmis akimis, buvo duotas iš Manosios meilės, kuri perėjo per Mykolo širdį ir pasklido visai kūrinijai. Ir turėdamas laisvą valią, tarp Mano didesnio plano ribų, jis turi savo paties planą, kaip vystyti savo visatą. Ir būtent jo yra toks sprendimas į savęs ­padovanojimo mirtingojo pavidalu planetą sugrįžti vėl taip, kad labai aukštai išvystytas žmonių dvasinis regėjimas galėtų jį pamatyti ir kad jie galėtų su juo bendrauti Urantijoje.

Bet iki šito svarbaus įvykio per visą istoriją turi būti atliktas ilgas paruošiamasis darbas, kurį ir įgyvendins Sūnaus Arbitro misija. Ir Sūnaus Arbitro pasirodymas žmogiškuoju ­pavidalu yra derinamas ne su kokiu nors konkrečiu ar ypatingu terminu, bet su įvykiais planetoje. Šitą misiją jūs, kaip Mano ir Nebadono Mykolo dvasinės ­ateities ­bendrakūrėjai, laikote savo rankose. Kiek daug iš jūsų atpažintų jį, jeigu jis pasirodytų kaip vienas iš jūsų ir tarp jūsų? Kiek iš jūsų jam tikrai rodytumėte tokį pasitikėjimą, kokį rodote Man, kurį jūs laikote esantį labai toli, arba perdaug arti, kiekvieno iš jūsų viduje, kas taip pat padaro neįmanoma, kad Mane pamatytumėte? Ir kada jūs susidursite su Sūnumi Arbitru materialaus kūno pavidalu, ir asmeniškai, ir kada jums reikės tiesiai atsakyti ir pareikšti jam ­pripažinimą, kad jį ­atpažįsti ir esi pasirengęs tarnauti jam bet kokiomis įmanomomis sąlygomis, kiek daug iš jūsų tikrai tą padarys, jeigu tai atsitiks šiandien? Paklauskite šitą klausimą nuoširdžiai ir pasistatykite save į šito amžiaus ir šitos kartos realias pasaulio gyvenimo situacijas. Ar esate pasirengę priimti jį tikrovėje? Kiek daug iš jūsų savo neišmatuojamą meilę pajaustumėte šitam naujam atvykėliui materialiu pavidalu? Tai tikrai bus išmėginimas žmonijai! Ir net šiandien, kadangi jums buvo duotas šitas signalas, kai kurie iš jūsų abejojate dėl šito įvykio. Ar tu manai, kad arena yra paruošta šitokiam vyksmui dabar?

Jūsų asmeninis dėmesys turi būti nukreiptas ne į ­Arbitrinės Misijos laiką, bet vietoj šito į savosios širdies atvėrimą Man, kad ji visą laiką būtų atsukta į Mane. Ir kada jūs susiliesite su Manimi, dvasioje, vis labiau ir labiau, tada toje misijoje su Sūnumi Arbitru bus vis daugiau ir daugiau darbininkų visoje planetoje. Būdami komunijoje su Manimi, kiek tik įmanoma daugiau, jūs Arbitrinės Misijos laiką artinate, kad ji iš potencialo pavirstų aktualu.

Algimantas: Labai labai ačiū, mylimas Tėve, už mokymą ir meilę.

Kadangi mokymas yra asmeninis, tai Tėvo prašiau leidimo pateikti jį visiems. Ir jį gavau. Dėl to džiaukitės ir jūs ta Tėvo meilės dalele, esančia kiekvieno iš mūsų viduje, ir siekite individualaus ryšio su ja ir asmeninių mokymų.

Telydi jus ramybė. Su broliška meile, Algimantas

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal