Algimanto mokymas-atsakymas į klausymą – Ką daryt, kai aplinkui tiek daug tamsos? – pasakytas Šviesos mokymų dalyje, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2020 05 03

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kada jūs maldoje klausėt – ką daryt, kai aplinkui tiek daug tamsos, o aplinkui tiek mažai einančių urantų Gyvuoju Keliu, kodėl taip yra, kad nenori žmonės Šviesos? – jūs turit suvokt vieną dalyką. Kada Kūrėjas suteikia Savo Dalelę – Savo Dvasią – Minties Derintoją – mirtingajam, tai mirtingasis dar yra vaikas. Kada jis priims pirmą moralinį sprendimą, jis bus gal penkerių metų amžiaus, šešerių, gal ketverių, priklausomai nuo to vaiko aplinkos, genetinio paveldėjimo, polinkio į Gėrį – bet iki to Minties Derintojo, iki Kūrėjo Dvasios padovanojimo tam mažyliui, Minties Derintojas susipažįsta su to mažylio proto modeliu, ir tas Minties Derintojas yra parenkamas, kuris bus tokiame prote pats tinkamiausias vest tą mirtingąjį. Ir ką daryt Minties Derintojui, kada jis žino, kad šitas vaikas augdamas pateks į kalėjimą, nusigręš nuo bet kokios Šviesos, žudys kitus savo dvasinius brolius ir seses, užims aukštas pareigas, skelbs karą kitoms valstybėms, bus generolas – komanduos kareivius – bus seržantas – tyčiosis iš kareivių. Ką su tokiu protu daryt? Jisai negalvoja apie Šviesą, ir negalvos. Tai štai Minties Derintojas su tokiais neužsiima apskritai, jis žino, kad tai – beprasmis Energijos švaistymas – o Kūrėjas nešvaisto nė vienos akimirkos be prasmės. Ir Minties Derintojas su jų protu nedirba, nes tai yra beviltiška žadint žmogų, kuris nėra pažadinamas. Jis dirba su to mirtingojo protu, kuris bus panaudojamas po prisikėlimo. Reiškia, daugybė milijardų žmonių, tam pačiam mūsų pasaulyje turi Minties Derintoją, bet Minties Derintojas su jais nekontaktuoja. Jis jau žvelgia į ateitį, kada tie žmonės neturės kitokios išeities, kaip tiktai pažvelgt į Šviesą – pažvelgt į Šviesą, kuri bus toje aplinkoje. Dabar nėra Šviesos aplinkoje, nėra į ką žvelgt ir tam vaikui, kuris auga, ir auga kaip mažas žvėris. O po prisikėlimo aplinka bus geranoriška, ir štai tada tam protui pasireikšt taip, kaip jis gali pasireikšt, pavyzdžiui, patyčiomis mokykloje – nebebus aplinkos. Jam bus sunku, tam protui – jis linkęs tyčiotis iš kitų, ypač silpnesnių, o ten aplinka kitokia. Bet jis dar bus pažadintas ne trečiąją dieną, po tūkstančių metų pažadintas. Tai, kol tie metai slinks, tol be sąmonės toji asmenybė bus Angelo-Serafimo globoje. Tūkstantį, va, tokių miegančiųjų gražuolių Serafimas turės po savo sparneliu priglaudęs, ir lauks tūkstančius metų, kol jie bus pažadinti ne individualiai – pagal sąrašą – va, taip, kaip kariuomenėj – Petrai, Jonai! – Aš! Aš! Aš! – Pasakys – Aš! – bet atsilieps būtent tas Angelas. Jis bus pažadintas, nes jam Kūrėjas iš gailestingumo leidžia ir tam žmogžudžiui – ir Hitleriui, ir Stalinui – leidžia priimt sprendimą palankiom sąlygom – priimt sprendimą – tai ar tu eisi prieš Mane, ar eisi pas Mane? Skirtumas! Bet aplinkybės bus palankios, kad tu priimtum sprendimą – eisiu pas Tave Tėve! Visiem! Mes esam palaiminti – mes esam urantai, atradę Kūrėją savo viduje! Mes jau dabar jaučiam patyrimu, ir žinom, kas yra Gyvasis Kelias, koks yra skirtumas tarp tos negyvos bažnytinės ritualinės pamaldų tėkmės ir mūsų gyvųjų pamaldų. Kokia tai yra Galia iš gyvųjų pamaldų! Kada bus viduje dar didesnis jūsų susiliejimas su Kūrėju, jūs žinosit, kad jūs nesirgsit jokia liga – žinosit tiesiog. Tas žinojimas – tai yra nuostabus patyrimas, kai tu esi nuo visų virusų laisvas – tai yra vidinė būsena – ir ją suteikia tiktai Kūrėjas – niekas nesuteikia kitas! O dabar visa aplinka – jinai gimdo naujus virusus dėl savo žemų energinių virpesių. Ir tada iš baimės gyvulinis protas – jis gi nežino kokių kitų sprendimų, tik draust, apribot! Na, tai natūralu jiems karantiną įvest – tą draudimą! O Minties Derintojas, na, ką jis gali su tokiu Nausėda, na, ką su juo jam kalbėt, arba su tuo policajum Skverneliu, na, ką jis..? Išvis, policininkai negali būt nei premjerai, nei prezidentai – tai jau pažeisto mąstymo žmonės – jie įpratę būt, tai ir vadinasi – statutiniai santykiai arba statutinės institucijos – policija, kariuomenė – kategoriškai negali būt iš tų statutinių institucijų žmonės politikais, jie yra jau siauro mąstymo – komandavimo – toje erdvėje, jie nemoka analitiškai mąstyt, jie moka tik vykdyt komandas – pasakė viršininkas, ir vykdo – dėl to į policiją eina menkesnio intelekto žmonės. Raskit tą, kuris turi gabumų, kad jis eitų į policiją? Eis į policiją tas, kuris jau niekur netinka. Štai dėl ko policijai, o aš sakau – tai – policajai, o ne policininkai – kadangi jie ir policijos funkcijos neatlieka – aš ne vienam policininkui sakau – ko jūs negaudot tų, kurie pažeidžia kelių eismo taisykles, atvirai gi pažeidžia – tai jūsų funkcija tą daryt – kiek avarijų, kiek žmonių žūsta, daugiau negu nuo to sugalvoto karantino pažeidėjų. Tai va, dėl to, kad Minties Derintojas su jais neturi ką daryt.

O dabar aš paskaičiau Delfi svetainėje, ten telefone tiesiog, ir nustebau – aštuoniolikos metų jau į kariuomenę ima. Aštuoniolika metų ir devyniolika metų – vienerių metų skirtumas – buvo devyniolikos metų, dabar jau metais anksčiau – tam amžiui vieneri metai labai daug duoda stiprinant centrinę nervų sistemą. Ir dabar tam jaunesniam, laužys nuo aštuoniolikos metų – laužys jo centrinę nervų sistemą – atiduodami į rankas ginklą, ir mokydami žudyt – mokydami, prisidengę kažkokia tai tėvynės meile kitą nužudyt. Kokia čia meilė tėvynei, jeigu mokai žudyt kitą? Negali būt tokios meilės, čia yra tada pseudo visa institucija – kariuomenė – pseudo organizacija – NATO – tai yra pseudo organizacija. Štai tokių Minties Derintojas su jais nedirba – su jų protu! Ir tada tie visi generolai, admirolai sukuria sau žaidimo institucijas, ir siurbia pinigus didžiausius iš tų paprastų žmonių, kuriems jiems uždirba tuos pinigus. Juk kariuomenė išlaikoma iš valstybių – tai yra parazitinė organizacija – policija irgi – parazitinė organizacija. Tos visos struktūros, kurios neturi iš savo pačių veiksmų sukuriamo produkto, yra parazitinės. Tai čia nieko blogo, parazitinė dėl to, kad ji negali sukurt, nes ji naudoja tuos bendrus biudžeto pinigus.
Štai dėl to atsiranda didžiulis nesupratimas, ką daryt tokiom aplinkybėm? Galima būtų sakyt – na ką, jų protui reikia pritaikyt kažką paprasčiau, ne Gyvąjį Kelią. Urantams tai yra suprantama, bet Kūrėjas sumanė Evoliuciją be išimčių – nėra išimčių! Nori išlikt kūrinijoje, būk malonus, vykdyk Kūrėjo Valią! Eini prieš Jo Valią – turėsi ligų, turėsi kančių, turėsi skausmo šeimoje, pats turėsi asmeninių, milžiniškų sukrėtimų – tavo pasirinkimas, aš tau tiktai atskleidžiu didesnį kontekstą – kaip sako Kūrėjas dabar mano lūpomis – kiekvienam – ir policajui, ir tam generolui. Štai nori būt sveikas, kol dar ne generolas, dar esi tiktai štai koks nors ten leitenantas, nori būt sveikas, nesirgt – mesk kariuomenę, mesk automatą! – pamilk žmones, pamilk žvėris, pamilk augalus, pamilk tuos, kurie tau yra peršami kaip tavo priešai! Jie yra tavo dvasios broliai ir sesės! Kūrėjas yra Vienas – visai kūrinijai – ir Tėvas – ir Motina – tai tu negali savo brolio arba sesės žudyt! Čia politikai, primesdami savo ideologiją, ima ir sukuria pseudopatriotizmą – pseudopatriotizmą – mylėkim Lietuvą, Latvijos nemylėkim, nes ten yra Latvija, ten yra Rusija, nemylėkim Rusijos, ten yra Baltarusija, nemylėkim Baltarusijos. Jeigu taip mes segmentuosim, mes patys nebesuprasim, kas yra Meilė. Meilė yra Kūrėjo energiniai virpesiai visiems! Negalima jos padalint segmentuotai, čia Baltarusijai – neapykanta, čia Rusijai – kerštas, čia Lietuvai meilė, o Amerikai – baimė, padlaižystė, Briuseliui – padlaižystė, kad daugiau duotų ašaringų išmokų – išmaldos. Ne, mielieji, Kūrėjas sumanė – dirbkit ir turėsite atlygį, o kad dirbtumėt, turit turėt žemės! Reiškia, jūs turit sugrįžt iš miestų į kaimą – jūs turite sugrįžt į tą nuostabų žemės lopinėlį, kurį dabar kažkas tai tarsi nusipirko. Turi būt nacionalizuota visa žemė – NACIONALIZIOTA! Ji negali tapt pardavinėjimo objektu, nes visas Gaublys, visa Žemė, su visais gamtiniais turtais, yra atkeliavusi iš Saulės, mano mylimieji! Visa šita Kūrėjo Energija, kurią Jisai suteikė iš Savęs, kai Energijos Centrai ją sumažina, nes Pats Kūrėjas, paskleidęs Energiją, sudegintų visą kūriniją, jeigu ta Energija nebūtų nužeminta atitinkamų Jo vaikų, ir Energijos Centrų. Tai iš Rojaus pasklindanti Energija į Supervisatos lygį nužeminta, iš Supervisatos Centro pasklindanti į Didžiuosius Sektorius, pačioj Supervisatoj, dar daugiau nužeminama, iš Didžiųjų Sektorių pasklindanti Energija į Mažuosius Sektorius – šimtą Sektorių Supervisatoje – dar daugiau nužeminama, o iš šitų Sektorių, pasklindanti į Vietines Visatas, dar labiau nužeminama Energija, nes tai yra toliau nuo Rojaus – kūrinijos Geografinio Centro. Žvaigždyno Energija dar žemesnė negu Vietinės Visatos Energija. Atsiranda Žvaigždyne šimtas Vietinių Sistemų, iš Žvaigždyno Energija dar nužeminama iki Vietinės Sistemos lygio, o Vietinėj Sistemoj yra maždaug tūkstantis Saulių Sistemų. Tai yra pati žemiausia Energija, paskleista iš Kūrėjo – saulėje – tai yra pati pati švelniausia Energija. Pabandykite išbūt saulėj, kada karštis yra, kad kiaušinį gali iškept, tai va – tai yra pati žemiausia Kūrėjo Energija, pati švelniausia. Ir visa, kas yra šitame Gaublyje, pavadintame – Žemė – arba mes jau žinom tai – Urantija – viskas yra iš tos pačios saulės, kada milžiniškas karščio spaudimas išspjauna mases degančios Energijos – ir ji kosmose pradeda vėst, ir tada didesni dariniai kosmose iš tos pačios išspjautos – dėl karščio spaudimo – saulės, prisitraukia mažesnius – irgi degančius, liepsnojančius deglus – pasidaro vis didesni, didesni dariniai, ir karštesnė vieta sėda į branduolį, išorė vis palaipsniui ima atvėst kosminėje erdvėje.
Štai taip ir susiformavo šita planeta, kai viduje yra apie du su viršum tūkstančio laipsnių temperatūra, o išorėje – čia mes nebeturim jokios degančios lavos. Kartais ugnikalniai išsiveržia, taip – pluta dar nesusiformavusi iki galo, sujuda – atsiranda žemės drebėjimas dėl plutos judėjimo. Visi klodai mineralų – iškasenų – yra iš tos pačios saulės – tai yra Kūrėjo Energija, transformuota į kitas formas. Tai, kaip jūs galit sakyt, kad šitoj teritorijoj yra mano nafta, o tavo teritorijoj nėra naftos, tai tu badauk! O ką daryt ten, kur yra aukso kasyklos, kur deimantų kasyklos, o kitur nėra? Ten yra turtuoliai! Tai štai, visa tai turi būt bendras turtas, nes tai yra žmogaus nesukurta produkcija – tai yra iš saulės Kūrėjo Energija patekusi, ir jau kitom formom čia – mineralais, įvairiom iškasenom – panaudojama mūsų dabartinei materialiai civilizacijai. Štai kodėl mes turime turėt bendrą gamtinių turtų įsisavinimo tam tikrą pasaulinę instituciją, ir sugrąžint visas užgrobtas žemes visose šalyse į bendrą nuosavybę – panaikint visas valstybių sienas, nes čia yra, aš jau prieš tai sakiau – politiniai-ideologiniai tų žmonių sugalvoti dirbtinai dariniai, o tada ima, kas stipresnis, užgrobia tas teritorijas.
Štai mano mylimieji, norite gyvent sveikai, atsisakykite visų šitų dirbtinių kliūčių. Evoliucija nenumato, kad planetoje būtų kokia nors kita tvarka, kaip tiktai Kūrėjo Meilės Įstatymu besivadovaujanti viena planeta. Kad taip yra, tai aš jums pasakysiu tokį pavyzdį. Kada jus pažadins, klaus – iš kur jūs atvykot? – nepasakysit gi iš kokio nors kaimo, jūs pasakysit planetą – planetą. (urantas Vytautas tyliai pasakė, kad iš Neveronių). Tu, Vytautai, pasakysi – iš Neveronių – bet sakys – kur ta planeta, ta? – ieškos atlase – Neveronys, Neveronys – na, nėra tos planetos (visi urantai šypsosi). Tai štai, mano mylimieji, kadangi nėra Evoliuciniame Kelyje, kuris nors kiek jau turi Šviesos iš Kūrėjo, tokių segmentavimų, yra planeta, tai šitoj planetoj mes turim turėt žydintį Brolystės Sodą, ir joje bus Urantija! Iš Urantijos mes būsim! Nors mūsų bus patyrimai sukaupti ir Neveronyse, ir Kaune, ir dar kažkur, nesvarbu, bet vis tiek mūsų kilmės planeta yra Urantija. Štai šitoj Brolystėj mes tada būsime su Kūrėju suvienyti per gyvą atsivėrimą, ir tarpusavyje per Minties Derintojus – ir tada bus Brolystė šitame pasaulyje be jokių virusų. Tada, turėdami patyrimą to karantino, sakysime – va, mūsų laikais karantinas buvo. Negalės suprast, ką tai reiškia. Pirmyn.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal