Algimanto pamokomasis žodis – Baimė – tai yra Meilės antipodas arba nuodas Meilei – pasakytas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2020 05 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, Gyvajame Kelyje mes esame tam, kad žengtume juo.
Ir džiugu, kada kiekvienas mūsų minties virptelėjimas, veiksmas, sprendimas, jo įgyvendinimas yra registruojamas. Yra Registruotojai – tokia kategorija asmenybių – kurie registruoja visus įvykius, vykstančius planetoje, registruoja bet kokio svarbaus įvykio pasireiškimą – pasireiškimą mūsų aplinkoje. Jeigu tas įvykis yra vietinės svarbos, tuomet tai planetinio gyvybinio proceso vadovai – Planetos Princas – turi savo dispozicijoje tuos užregistruotus dokumentus. Jeigu įvykis yra svarbesnio masto, kur gali turėti naudos visai Vietinei Sistemai, tuomet šitas įvykis pasiekia Vietinės Sistemos sostinę, ir taip toliau. Ir jeigu svarbos įvykis, tai yra, įvykis yra tokios svarbos, kad verta šitą įvykį žinoti Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU – kaip visai kūrinijai svarbų įvykį, yra Dangiškieji Dokumentų Saugotojai Rojuje – štai jie registruoja šitą įvykį.
Mes turime iš tikrųjų nuostabų Gyvąjį, Evoliucinį procesą. Jame mes galime būti tokie, kaip mūsų išmintis mums diktuoja. Mes galime iš tikrųjų turėti atitinkamų moralinių nuostatų, ir tos nuostatos gali padėti žmonijai iki tam tikro laipsnio. Tokie mūsų veiksmai nėra Rojaus lygmens, pagal savo svarbą. Tačiau mes, urantai, turime visai kūrinijai nuostabų – nuostabų – pasireiškimą, kada mes garbiname mūsų Tėvus – Rojaus Trejybę-AŠ ESU – garbiname kaip Keturis Asmenis – Rojaus Trejybę ir Visuminę Dievybę – AŠ ESU – šitaip negarbina niekas visoje kūrinijoje. Reiškia, šitas mūsų vyksmas yra registruojamas ir tų Rojaus Dokumentų Saugotojų pačia ta jų tapatybe – registruojama – kad visa tai būtų saugoma archyvuose – saugoma per visą amžinybę. Ir mes, būdami šitame Kelyje pirmieji, mes tapome Naujo Visatos Amžiaus Ištakomis – Senas Visatos Amžius dar milijonus metų tęsis – mes jau esame Ištakos Naujo Visatos Amžiaus. Šitas įvykis taip pat yra Rojaus svarbos, kadangi jis yra reikšmingas visai kūrinijai. Dar daugiau, mes žinome, kad yra Mirtingųjų Užbaigtųjų Rojaus Korpusas, ir jame yra skyrius, sukurtas mums – skyrius – kuris ir vadinasi – Tų, kurie dar būdami materialiu pavidalu, garbino Kūrėją kaip Rojaus Trejybę-AŠ ESU. – Štai mes, kada pasieksime Mirtingųjų Užbaigtųjų Rojaus Korpusą, mes turėsime jame net atskirą skyrių – tai yra nuostabi mums dovana per visą amžinybę.
Ir, įsivaizduokite, kada mes žengiame Evoliucinį žingsnį šitame pradiniame pasaulyje, mes bijome tos akimirkos, kada turėsime jį palikti. Mirtis, ypač pastarosiomis savaitėmis, tiesiog kiekvieno galvoje, kada tas sugalvotas, tariamas karūnos virusas išguldo – na, jau dabar kažkur gal keturis šimtus tūkstančių mūsų dvasinių brolių ir sesių – ir žmonės bijo šito reiškinio – mirties reiškinio – bet juk mirtis – tai nėra pabaiga. Šitas materialus kūnas turi palikti – palikti – šitą pasaulį. Tiksliau pasakius, kūnas turi likti šitame pasaulyje, o jo tikrasis gyventojas – amžinas asmuo-asmenybė – kurią suteikia pats Kūrėjas, turi pasiekti būtent tą Rojaus Užbaigtųjų Mirtingųjų Korpusą – mes turime ten patekti. Tai, jeigu mes gyventume šitame pasaulyje amžinai, mes negalėtume evoliucionuoti, mes negalėtume augti, negalėtume patirti ryškesnio Šviesos laiptelio kituose pasauliuose, kitose visatose, pačiame kūrinijos geografiniame centre ir Kūrėjo, mūsų Tėvo ir Motinos, gyvenamojoje buveinėje, mūsų tuose namuose, į kuriuos mes ir juntame didžiulę dvasinę trauką ten patekti.
Žmonija bijo išėjimo iš šito pasaulio. Tai yra milžiniška baimė, kuri veikia pasąmonėje, ir šitoji baimė juk ir sukuria virusą. Būtent žemų energinių virpesių apraiška dėl milžiniškos baimės sklandų energinių virpesių – iš Kūrėjo – judėjimą mūsų pavidale, mūsų fiziniame kūne sujaukia, ir atsiranda tas energinis mazgelis, kuris pažeidžia Kūrėjo Valią. Štai virusas atsiranda, kada mes pažeidžiame Kūrėjo Valią.
Kūrėjas sako – Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esu Aš!
Kūrėjas neturi baimės. Jis yra Meilės Šaltinis. Baimė – tai yra Meilės antipodas arba nuodas Meilei.
Kūrėjas nuodų nesiunčia, baimės nesiunčia, virusų, ligų nesiunčia, kada žmonės, klaidingai suvokia, kad baudžia – Kūrėjas – jie tuo pačiu sėja baimę. Kūrėjas myli ir mūsų energinį pavidalą visą laiką aukština į dar aukštesnio energinių virpesių pasireiškimą kiekvienoje šito fizinio kūno ląstelėje – ji turi būti sveika. Ir kada sako – sveikame kūne sveika siela-dvasia – turėtų būti apkeista – sveikoje dvasioje-sieloje yra sveikas kūnas – nes kūnas paklūsta sielos aukštesnio energinio dažnio virpesių tekėjimui materialiame organizme. Dvasiniai energiniai virpesiai – dar aukštesni negu sielos, nes siela yra tarpinė grandis tarp materijos ir dvasios.
Tai štai, kada mes garbiname Kūrėją, mumyse jau pasireiškia dvasiniai energiniai aukščiausio dažnio virpesiai, o kai dar garbiname Keturis Asmenis – ko nedaro niekas kūrinijoje, net ir Rojuje – tai visi į mus žvelgia ir laukia mūsų pasirodymų – laukia – kada mes atvyksime į Rojų – laukia, kada mes pasirodysime kituose pasauliuose, nes jau yra noras mus pamatyti – pamatyti tuos, kurie pradėjo garbinti Kūrėją nuo Tėvo, perėjo prie Rojaus Trejybės, o dabar ir Visuminės Dievybės – AŠ ESU, štai – tas noras su mumis susitikti daugybės mūsų dvasinių brolių ir sesių. Ir jie stebisi, kad mes bijome mirties reiškinio. Čia lygiai taip pat kaip mažylis, būdamas mūsų pasaulyje, visą laiką norėtų būti mažyliu. Juk tėvams tai labai patinka – myluoti tą mažylį. Kada jis auga, jis turi savų poreikių, savų interesų, ir tada su juo jau sunkiau susitvarkyti, neužtenka pasakyti, reikia paaiškinti, mokyti, kad atsirastų tarpusavio bendradarbiavimas, bet, jeigu ir norėtum, kad tas mažylis visą laiką būtų mažylis – šito negali būti!
Evoliucija – nesustabdoma!
Tai ir mes negalime išlikti šitame pasaulyje, būdami visą laiką mažyliai. Mes turime taip pat augti, bet mūsų augimas numatytas ir šitame pasaulyje, o būtent, kad mes turime atrasti Kūrėją savo viduje, savo Širdyje – atrasti Kūrėją, atvėrę Širdį Kūrėjui. Ir tada yra nauja kokybė, yra kokybinis šuolis mūsų viduje, mūsų prote, sąmonėje ir pasąmonėje. Ir kada atrandame Kūrėją, mes esame iš tikrųjų patys – būsena – tikri Kūrėjo sūnūs ir dukros. Mes tai galime paliudyti kitiems, mes nebebijome pasakyti – Taip, aš esu Kūrėjo sūnus! – Aplinka sako – Ką tu kvailas? Ką tu čia dabar šneki? Tu gi esi žmogus. – Jie mato tiktai tą pavidalą. Jie nemato asmenybės, kuri yra šitame pavidale, ir būtent asmenybė, kada pabunda, atranda Kūrėją savo viduje, tada ir pasako taip, kaip yra iš tikrųjų, o iš tikrųjų tai ir yra asmenybė, kilusi iš Kūrėjo – asmenybė yra Kūrėjo vaikas. Ir štai mes tada pasakome – Aš esu Kūrėjo sūnus arba dukra. Ir tai yra fakto pripažinimas. O, kadangi aplinka gyvena baimėje, aplinka serga, ir tokie neišmintingi žmonės, kurie vadovauja, jie priima klaidingus sprendimus, ir dar daugiau – sėja žemus energinio dažnio virpesius. Ligos dėl tokių vadovų yra! Aišku, ne vien dėl vadovų, bet problema ta, kad tie vadovai primeta sprendimus visam kraštui, ir tie sprendimai tampa privalomi kitiems.
Tai dabar pamąstykite, kas yra geriau – ar išmintingi sprendimai, kurie padėtų gyventi visuomenei darniai, be nusikaltimų, Meilės Galia, ar kvaili sprendimai, kada jus sugrūda į tariamą kalėjimą – jūsų butus – uždraudžia bendrauti, bendradarbiauti, uždraudžia veiklą, ir jūs sėdite savo namuose, turite savo nuostatas, bet joms nelemta išsipildyti, nes kažkas, priėmęs neišmintingų sprendimų, prievarta juos ima įgyvendinti. Dar sumano, kad reikalinga kažkokia vakcina, kurios sukurti neįmanoma. Virusai po akimirkos yra kitokie, ir vakcina ta, kuri buvo kuriama per daugybę metų, ji negali suveikti, nes virusai yra jau kitokie.
Žodžiu, jūs turite suprasti – mirtis kaip reiškinys yra mūsų patyrimas, bet jis nėra pabaiga. Gyvensite mirties baimėje – sirgsite. Gyvensite kvailos valdžios priimamais sprendimais – sirgsite. Atsiduosite Kūrėjui, atrasite Kūrėją savo viduje – pradėsite sveikti, jeigu sirgote, bet tam reikės įdėti daug pastangų, o pastangos – tai yra vis didesnis atsivėrimas Kūrėjui, Jo garbinimas, dėkojimas Kūrėjui iš Širdies, ne ritualą atliekant bažnyčioje. Bažnyčia neturi nieko bendro su Kūrėju. Tai yra ritualistų, ir fundamentalistų buveinė – bažnyčia. Aš kalbu apie Gyvąją Šventovę – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – vienintelę šventovę – kur pamaldos vyksta gyvai – nėra nė vieno ritualo.
Štai, kada pradėsite garbinti Kūrėją, kada pradėsite studijuoti mūsų dvasinius apreiškimus – Urantijos Knygą, Jėzaus Kristaus knygą – Kalbu Jums Vėl – Rojaus Trejybės mokymų knygas – AKIMIRKOS AMŽINYBĘ, GYVOJI TYLA – ir naująją knygą, kuri dar nėra atspausdinta, bet jau parengta – beveik – spausdinimui, MEILĖS GALIA, kada pradėsite studijuoti mano mokymus – Algimanto mokymus – kada pradėsite klausyti mūsų gyvųjų pamaldų Gyvojoje Šventovėje garso įrašų, kada pradėsite žiūrėti į mano video mokymus Youtube, tai štai jūsų tokios studijos duos jums gilesnį supratimą, bet to dar neužtenka, jūs turite pradėti atlikti Gėrio veiksmus visumos gerovei – Gėrio veiksmus – bet ir šitas dar nepakankamas dalykas, jūs turite Gėrio veiksmus atlikti Meilės motyvu. Negali būti Gėrio, jeigu jis motyvuotas savanaudiškais interesais, kad jus kažkas pagirtų, koks jūs geras esate arba, jeigu jūs norėtumėte, kad apie jus kalbėtų, rašytų, rodytų, motyvas turi būti Meilės pasireiškimas, kai jūs net nekreipiate dėmesio, kad tai yra Meilės, Gėrio darbas, jūs tiesiog kitaip negalite elgtis, negalite kitaip gyventi. Tai yra jums natūralu, kaip kvėpuoti sveikiems plaučiams – jūs nejaučiate plaučių, bet jie jums suteikia gyvybingą kvėpavimą. Štai per karūnos viruso pandemiją daugybė žmonių iškeliavo iš šito pasaulio, nes negalėjo plaučiai atlikti to kvėpavimo, kokį, sveiki būdami, jie atliktų. O visa tai yra dėl to, kad žmonės gyvena gyvenimą, nusigręžę nuo Kūrėjo – be Kūrėjo!
Evoliuciją sumanė Kūrėjas. Be Kūrėjo Evoliucinis procesas neįmanomas! Tą aš sakau ateistams, kurie tiki Evoliucija.
Tai štai, mielieji mano, dvasiniai broliai ir sesės, esate akli, jeigu manote, kad Evoliucija – savaiminis procesas. Tai yra Kūrėjo Sumanymas. Ir jums, kurie netikite Kūrėjo egzistavimu, mylimieji mano dvasiniai broliai ir sesės, kurie laikote save ateistais, lygiai taip pat ir, kurie save laikote agnostikais, žodžiu, mano vienintelis noras – kad jūs klausytumėte mano mokymų Širdimi. Linkiu jums šito.

Gyvenkite su Kūrėju Tikrovėje ir Šviesoje. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal