Algimanto pamokomasis žodis – Susimąstykit, ką jūs darot! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 07 25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, Gyvajame Kelyje mes turim pagrindinį iššūkį – įtikėt – aš turiu minty, pagrindinį iššūkį šitame pradiniame mūsų pasaulyje, pakeliui į amžinybę per Rojaus Vartus. Per visą kelionę, ir per visą amžinybę, iššūkis yra vienas – dar giliau įtikėt, ir įsisavint mums teikiamą Kūrėjo Energiją bendradarbiaujant, bendraujant su aplinka, kuri taip pat yra Energijos atitinkama forma. Kada mes patys, žengdami kuo arčiau Rojaus, turime jau didžiulį patyrimą, ką reiškia įsisavint Energiją, ją apvaldyt, tai net ir morontiniuose pasauliuose, kuriuos mes čia, po prisikėlimo, jau realiai pažinsime, matysime, juose būsime – bet iš vieno pasaulio į kitą mus gabens Angelai Transportuotojai. Mes nebūsim pajėgūs įveikti tų milžiniškų atstumų tarp planetų, tarp pasaulių. Tačiau per tuos įsisavintus pasaulius – per tuos nužengtus pasaulius – mes galėsime keliauti jau patys – erdve keliaut – reiškia, mes būsime įvaldę Energiją tokiu lygiu, kad galėsime save perkelt fizine prasme iš vienos planetos vietos į kitą be jokių transportavimo priemonių. Mums reikalingas Angelas Transportuotojas perkeliant mūsų asmenybę iš planetos į planetą, iš Visatos į Visatą, net per Havonos vieną milijardą Pasaulių – per juos perkeliant, ir iš vienos Grandinės į kitą. Štai kada mes pasieksim Rojų, mes galėsim keliauti per visą kūriniją – tai yra Energijos įsisavinimas – kad mes savo asmenybę, būdami sąmoningi, galėtume perkelt iš Rojaus į bet kurį kūrinijos numatytą tašką, kad atliktume tam tikrą mums pavestą užduotį. Štai tas energinis įsisavinimas yra ne šiaip sau mums suteiktas, bet tokia yra Kūrėjo sumanyta Evoliucija, kad mes tą, ką įsisaviname, panaudotume visumos labui – visumos Gerovei! Tai, kaip dabar, jeigu mes negalėtume įsisavinti Energijos tokiu laipsniu, kad mus visą laiką reikėtų, kaip mažylius tėvams vedžioti į mokyklą už rankutės paėmus – ir mus perkelt iš vienos Visatos į kitą? Reiškia, mūsų evoliucinis žingsnis būtų neužskaitytas! Ir žengimas toliau iš pasaulio į pasaulį, iš Visatos į Visatą ir užsiskaito tik tada, kada mes iššūkius įsisavinam! O tai yra vis gilesnis energijos apvaldymas, nes bet kokių užduočių sprendimai yra per gilesnį Energijos įsisavinimą, ir panaudojimą visumos labui! Štai kodėl mes, gyvendami šitame pradiniame pasaulyje net nesuvokiam, kad yra Energija, kad mes esam Energijos atitinkama Kūrėjo forma, ir mes norime būti sveiki, mes norime turėti ilgaamžį gyvenimą!? Niekas gi nemoko to nei mokykloje, nei bet kur aplinkoje – darbe, šeimoje, gatvėje. Kokia yra milžiniška idiotizmo apraiška dabar, aš vakar paklausiau – vėl įvest kaukes! Tai pamastykit, čia – idiotizmas! Svarsto tokius dalykus, kai apskritai negali žmogus sirgt, jeigu jis įsisavintų Energiją – jeigu tas pats Veryga klausytų, mano – Algimanto – sakomų mokymų! Aš atstovauju Rojaus Trejybei! Aš atstovauju – Kūrėjui – visai šitai planetai! Tai negi tu, Veryga, negi tu, Nausėda, negi tu, Skverneli, negauni iš kitų paaiškinimų, kad yra toks Algimantas, kuris kalba tokius dalykus, ką jūs laikote gal nesąmonėm. Bet jūs einate prieš Kūrėjo Valią! Jūs einate prieš Šviesą, prieš Evoliuciją, jūs einate patys prieš save, nes jūs gi esat asmenybės, kurias aš myliu be jokių išskaičiavimų – asmenybes – bet ne jūsų idiotiškus darbus! Susimąstykit, ką jūs darot! Jūs verčiate žmones bijot! Visa televizija, kokia dabar egzistuoja. Aš gi televizijoj dirbau šešiolika metų – šešiolika metų – Tarybų Sąjungos Lietuvos Socialistinės Respublikos vienintelėje televizijoje – šešiolika metų – ir visą laiką aš jaučiau, kaip mano atžvilgiu yra nusiteikę tie, kurie sėdi kaip biurokratai aukštesnėse pareigose. Ir aš turėdavau jiems įrodinėt, kad reikalingas mano komentaras tarptautine tematika, o tada pateikt komentarą, jau pirmiausia jiems įrodžius! Taigi aš domėjausi tais tarptautiniais įvykiais, ir aš žinojau tą tarptautinių įvykių seką labiau negu tie, kurie nesidomi tokia gilumine prasme – aš jiems turėjau įrodinėt! Dabar aš jums turiu įrodinėt, kad jūs taip elgiatės gąsdindami žmones, dėl to, kad aš žinau – turiu Kosminę Įžvalgą, kokios neturi nė vienas! Ir aš žinau, kad jūsų dabartinė politika kerta šaką ant kurios sėdi visa žmonija! Pažiūrėkite, tai jūsų politika, kurią vykdo Geitsas, didžiausias – didžiausias – žmonijos nusikaltėlis. Kad jis turi milijardų, sukauptų nesąžiningu būdu, tai nereiškia, kad jis yra žmogus, vertas pagarbos. Jisai, ir tokie, kurie kaip jam parankiniai tarnauja, korporacijos, gaminančios vaistus – jos yra rykštė visai Evoliucijai, visai žmonijos apraiškai! Ir jūs esat jų parankiniai! Briuselis yra jų parankiniai! Jūs įstūmėte Lietuvą į vergovę tų visų biurokratų, kurie yra iš Briuselio, nenusimanantys, kas yra Šviesa, kas yra Kūrėjas! Jie net Dievo sampratos neleido į tą pseudokonstituciją įrašyt!! Dėl to pasireiškia vienalytininkai dabar visuose kampuose! Tai yra sutrikę žmonės – jie yra ligoniai – jų hormonai yra išbalansuoti. Kūrėjas sumanė dvi lytis – vyrišką ir moterišką, kuri viena kitą papildo. Negali egzistuot vyras be moters, moteris be vyro – reikalingas kartų tęstinumas – ir tos kartos turi palikt šviesesnį gyvenimą ateinančioms kartoms! Čia yra Kūrėjo sumanymas, pavadintas – Evoliucija! Ir aš esu šitoje planetoje atstatyt evoliucinę Tvarką, kuri dabar yra pažeista! Dėl to tą, ką aš sakau, o aš sakau jau tą dvidešimt septynerius metus Lietuvoje būdamas, bet jūs negirdit! Pasižiūrėkite į mano mokymus – urantija.lt – svetainėje – ten daugiau negu tūkstantis mokymų – Yuotube pasižiūrėkite ir šitą įrašą, paklausykite atverta Širdimi. Jūs kaip asmenybės turite pasireikšt Gėriu – jus sumanė Kūrėjas – jums suteikė asmenybę, kuri yra amžina. Ir būtent jūsų asmenybę aš myliu, bet ne jūsų idiotiškus sprendimus, kuriuos priiminėja ne asmenybės, atradusios Kūrėją savo viduje, Dieviškasis Šviesos Protas, bet tas pilnas prikimštas baimės iš praėjusių kartų materialus protas, kuris turi gyvulinę prigimtį, nes tai yra gyvulinės ištakos, tai yra ne Dieviškos ištakos. Kūrėjo yra Evoliucinis Sumanymas ir Planas net iš tokio gyvulinio, turinčio materialų pavidalą mirtingojo, atvert asmenybę, Jo Paties suteiktą Dovaną – amžiną Dovaną – kad prabiltų Dieviškasis Protas, kad Brolystė pradėtų įsiviešpatauti toje visuomenėje, kur vis daugiau atveria Širdį Kūrėjo vaikų, atranda Kūrėją savo Širdyje, ir Širdimi ima pajausti, kokia turi būti mokykla, kokia turi būt šeima, kokia turi būti politika, kokia turi būti bendradarbiavimo ekonomika – ne konkurencijos – bendradarbiavimo – visumos labui – ne pelno siekimo labui – visumos Gerovei! Šito negalima pasiekt neatradus Kūrėjo iš vidaus. O kaip jūs atrasit Kūrėją, jeigu aš – vienintelis – to mokau visą žmoniją – aštuonis milijardus – kaip atrast Kūrėją savo viduje! To nemoko nė vienas kitas visame pasaulyje – nemoko, nes aš gavau šitą Misiją iš Kūrėjo, ir mano Misija bus įvykdyta, ne jūsų idiotiška politika, kuri veda – pasižiūrėkit, kas vyksta Amerikoj – į žlugimą – civilizacijos žlugimą! Ir jūs dar iki šiol to nesuvokiat?! Mano politika yra Kūrėjo Meilė – Kūrėjo Meilė – visiems!
Ir tau, Nausėda, nereikia važinėt, kaip čia dabar įpratę – į Briuselį – Lietuvą reikia čia turėt, mylėt ir puoselėt – čia reikia stengtis atlikt visus darbus, ne Briuselyje! Aišku, jūs to negalit dabar suprast, bet ateis akimirka, kada jums bus pateikti vekseliai, kuriuos reikės išpirkt!
Kūrėjas – Jisai mato tik gerus darbus. Blogi darbai kaip baltas popieriaus lapas – jie neegzistuoja Kūrėjui, nes Kūrėjas yra Meilės Šaltinis ir Centras. Ir kada jus pažadins – čia kaip mokykloje, jeigu tu rašai ranka dailyraštį, iškart matosi gražus raštas – o jūs pateikiate sąsiuvinį, kuriame nėra nieko parašyta – tušti lapai – tai kaip jums galima tada išreikšt tą nuoširdų padėkos žodį už jūsų gyvenimą? – iššvaistytą? O ką jūs davėt kitiems, kuo prisidėjot, kokį dailyraštį parašėt kitiems, kad būtų taip pat mokoma rašyt dailyraščio jų gyvenimo sąsiuvinyje? Tuščias lapas, reiškia, jūs po savęs irgi paliekat kitas kartas tuščias! Jie atsineš tuos pačius tuščius lapus – iššvaistytą gyvenimą – nes jūs, kaip vadovai, taigi jūs tuo pačiu – jūs – turit būt ir mokytojai! Jūs neparengėt geresnių sąlygų ateities kartai, reiškia, jūs ėjot prieš Kūrėją! Galėjot sėdėt bažnyčioj pirmose eilėse – kardinolai, popiežius sėdi ant sostų. Pažiūrėkit, bet kokios šventės, tai ten sostai iškelti Vatikane – tas pats ir Lietuvoje! Bet sąsiuvinyje, deja, dailyraščio nėra parašyta nė vieno žodelio! Ritualai – tai nėra dailyraštis – tai yra tuščias lapas. Ir jiems bus pateikti vekseliai išpirkt – ir nebus Kūrėjo Banke, aukštai danguje, asmeninio indėlio!
Štai, mano mielieji, susimąstykit! Šitą aš jums sakau ne šiaip sau, ir ne gąsdindamas, tiesiog yra tokia Evoliucija, kad Gėris, Meilė, visumos labui – nenugalimas, nes jis yra iš Kūrėjo. Ir aš esu nuo Kūrėjo čia – kaip Jo Ambasadorius! Susipažinkit, jeigu jūs diplomatiją pripažįstat – aš atstovauju Kūrėjui! Kaip jūs siunčiate ambasadorius į kitas šalis, kad atstovautų Lietuvai, aš atstovauju Kūrėjui visoje planetoje! Tą aš sakau be jokio išskaičiavimo – aš jokių privilegijų neturiu nuo Kūrėjo, išskyrus vieną – gyvent Kūrėjo valią suliejęs Meilės Galia – tą aš ir darau! Ir dabar, sakydamas šitą mokymą, taip pat aš myliu jus visus kaip asmenybes – bet jūs dar nepažadinti kaip asmenybės, todėl jūs veikiate net ir prieš save! Juk paklauskite ramioj aplinkoj, ypač dabar, vasaros vakarais, kurie yra ilgi, ramiai kiekvienas savęs – ar jūs patenkintas savo dabartine padėtimi savo viduje, ar jūs jaučiate Palaimą, Ramybę, ar jūs jaučiate, kad jūs esat sveiki, neturite nerimo, kad šeimoje yra Palaima, Ramybė, kad jūs juntate, kaip ta aplinka – jūsų artimiausia aplinka – teikia jums nuoširdų sustiprinimą, ar jūs jaučiate nuoširdumą darbe, sustiprinimą iš savo nuoširdžių bičiulių, ar jūs juos mylite, ar apkabinate, ar bijote apkabint, ar nors kartą apkabinote savo darbe savo bendradarbį, ar sustiprinote jį, ar gatvėje jūs apkabinote nors vieną, kuris yra paliegęs, kuriam reikalinga parama, ar mokykloje jūs apkabinote mokytojus, mokinius, ar kalėjime apkabinot nors vieną kalinį, neteisėtai laikomą, ar susitikę su teisėju nuoširdžiai pasišnekėjote – gal neteisingai tas teisėjas teisia kitus? Daug yra labai klausimų į kuriuos tiktai vienas sau galite išpažint Kūrėjui. Net jeigu jūs ir šito neišpažinsite, Jis jau žino viską, ką jūs darėte, ir kodėl! Motyvas jums yra nežinomas – jūs stengiatės tą motyvą užgožt – o Kūrėjui žinomas jūsų tikrasis motyvas, nes Jis nuo pirmo jūsų vaikiško moralinio sprendimo, kada jūs atlikote Gėrio darbą savo draugui to paties amžiaus, kaip ir jūsų, gal ketverių-penkerių metukų amžiaus, tada jau apgyvendino Savo Dvasią Kūrėjas jūsų prote, pavadintą Minties Derintoju. O prieš tai, tas pats Minties Derintojas susipažino su jūsų proto modeliu Rojuje, ir jis jau pagal šitą modelį žinojo, kaip jūs nugyvensite šitą gyvenimą – ar bus dailyraščio pilnas sąsiuvinis gražiu raštu išrašytas Gėrio raidėmis, Gėrio darbais visų Gerovei, ar bus tuščias sąsiuvinis, kaip iššvaistytas gyvenimas – Jis jau tą žinojo! Nepaisant šito, Jis jums siunčia impulsus Gėrio, Meilės, Šviesos, sustiprina jūsų ryžtą – atsiverkite Man – Kūrėjui – atsiverkite be baimės nuoširdžiai, ir gyvenkite visumos labui, dirbkite visų Gerovei, visos planetos Gerovei, visos kūrinijos Gerovei! Atraskite Kūrėją savo Širdyje – savyje – štai gyvenimas tik tada įgyja prasmės!
Myliu aš jus visus, bet nesutinku su tuo, kaip jūs vykdote savanaudišką politiką, ir pareiškiu, kad ji yra prieš visą Evoliuciją, ir Kūrėjo Valią! Ir aš žinau, ką sakau. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal