Algimanto pamokomasis žodis – Ir niekada nebuvo jokioje planetoje, kad staiga planeta taptų nušvitusi be Dvasinių Mokytojų! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 09 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, štai žiūriu per langą – saulė šviečia, rugsėjo dvylikta diena, dvidešimti metai, dvidešimt pirmas amžius, bet jeigu mes pažiūrime giliau, tai aš nematau jokio skirtumo žmonių mąstyme, elgesyje, žvelgiant net į viduramžius, į akmens amžių, bronzos amžių, į gryno laukinio asmens amžių, kada jis su vėzdu tvodavo kitam, kad atimtų jo turtą, kad užimtų jo postą, nuodydavo – visa tai buvo, tęsiasi, ir dabar yra, dvidešimt pirmajame amžiuje. O žmonija turi vieno milijono metų istoriją, reiškia, vieną milijoną metų žmogus turėjo šviesėti, keistis, čia seniai turėjo spindėti Brolyste – Meilės pasireiškimas visų Gerovei – turėjo – bet kol kas šito nėra.
Mes esame dabar Gyvajame Kelyje, nedidelė saujelė mirtingųjų, kuriuos mes vieni kitiems pavadiname urantais, nes mūsų planeta yra Urantijos pavadinimu šitaip registruota dieviškuose archyvuose. Ir kada aš žvelgiu į urantus, ir į aplinką išorėje, tiesiog tai yra tas pats, kaip tu vaikščiotum žvelgdamas į urantus dienos metu, kada šviesu, šilta. Kada žvelgiu į aplinką, atrodo, kad atsiduri gūdžioje miško girioje nakties metu, nematai jokio šviesulio! Aišku, gūdžioje girioje yra daigelių tarp aštuonių milijardų mūsų dvasinių brolių ir sesių, bet jie neprasimuša, kad galėtų pasireikšti. Net ir mūsų grupelė iš esmės niekam nežinoma. Tik tie, kurie prisijungia prie jos, ateina į Šventovę, kažką patiria, apmąsto, ir išeina. Dėl to ta grupelė nepadidėja. Nepaisant šito bus toji akimirka, kada visa žmonija taps urantais! Toks yra Kūrėjo sumanymas! Toks yra Evoliucinis šviesėjimas visai žmonijai, numatytas Kūrėjo.
Kūrėjas nedaro išimčių niekam! Jis – Nesikeičiantis, Vienintelis, Tikrasis, kur viskas vyksta Jame, Jo viduje! Jis apkabina energiniais virpesiais visą kūriniją, nes visa kūrinija yra iš Jo Energijos! Todėl judėjimas vyksta Kūrėjuje. Kūrėjas yra – Konstanta! Ir Jo Evoliucija sumanyta, kad vystytųsi Jo Vaikai, tiesiogiai iš Jo kilę arba per kitus vaikus, ar labai toli nuo Jo, kad vystytųsi pagal Jo sumanytą patyrimų Evoliucinį Planą visumai skirtą – visai kūrinijai.
O kiekvienas vaikas turi iš Paties Kūrėjo padovanotą laisvą valią, ir jos pažeisti nevalia niekam – nei prezidentui, nei premjerui, nei bet kokiam policininkui – nes net Pats Kūrėjas negali pažeisti Savo suteiktos Laisvos Valios Saviesiems vaikams – Pats Kūrėjas negali pažeisti Savo suteiktos Dovanos Savo vaikams! O kiek mes pažeidžiame kitų laisvą valią pradedant nuo pat mažumės, kada vaikus mes tiesiog pažabojame, kada tėvai turėtų bendrauti su mažyliais, vaikais, ir jiems atskleisti pasaulį, dažniausiai tėvai komanduoja, nurodinėja, ir jeigu vaikas nesupranta, pyksta, ir pažaboja jo laisvą valią net bausmėmis. Vaikas įgyja baimę! Šiaip vaikas yra tuščias, švarus indas, ir jeigu tėvai būtų atradę Kūrėją savo viduje, su vaikais jie taip nesielgtų, su gyvūnais taip nesielgtų. Tam ir reikalingi dvasiniai mokytojai, kad apšviestų ir tėvus, ir vaikus, mokytojus, gydytojus, politikus, verslininkus, visus žmones. Be dvasinių mokytojų negali būti įgyvendintas Kūrėjo Evoliucinis Planas – niekaip! Ir niekada nebuvo jokioje planetoje, kad staiga planeta taptų nušvitusi be Dvasinių Mokytojų!
Lietuvoje, deja, šita maža grupelė gali būti tam tikru laipteliu, tam tikru lygiu, Dvasiniais Mokytojais aplinkai, bet mes neturime priemonių, neturime informavimo kanalų, kad galėtume pateikti tą Šviesą.
Tai aš dabar pamėginsiu jums šiek tiek išplėsti jūsų požiūrį – ne urantų, urantai visa tai jau žino, ta Šviesa jiems yra suprantama – bet tų, kurie žiūri mano mokymus, kuriuos aš teikiu čia, Gyvojoje Šventovėje – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Vardo Šventovėje – ir kurie žiūri mano šitą mokymą per Youtube‘ą. Aišku, juokingas tų žiūrinčiųjų skaičius – dvidešimt-trisdešimt- penkiasdešimt. Dar per metus-pusantrų žiūrėk prisirenka pora šimtų iš aštuonių milijardų, kai esmė yra dvasinė branda, dvasinė Šviesa, ir ant šito asmenybės Gyvo, Kūrėjo mums suteikto, Stuburo turi būti tos asmenybės šakos – Gėrio ir Meilės darbai! Štai tik tada yra prasmingas gyvenimas, ir gali žmogaus mąstymas iš laukinio keistis į tą žmogiškąjį, dieviškąjį mąstymą, kad taip, kaip ir Kristų, kada nukryžiavo, ir kada Kristus išleido paskutinį kvapą ant kryžiaus, tai centurionas įsmeigė dar ietį, bet prieš tai pasakė tas centurionų kapitonas – Štai – žmogus! – Tai štai Kristus buvo Tikrasis Žmogus, kokiu turi tapti kiekvienas! Jis turi būti Kūrėjo Atvaizdu Kūrėjo Charakterio Amžinosiomis Savybėmis!
Bet, įsivaizduokite, užbaigėme šitą gyvenimą, o baigti jį šitame pasaulyje mes taip bijome – taip bijome! – kadangi ten atrodo, kas toliau, tai yra gūdi, tamsi naktis, nėra gyvybės! Net ir Kristus nenorėjo pažadinti Lozoriaus, kuris jau buvo miręs, nes jis žinojo, koks laukia Šviesus Rytojus po pažadinimo Rojuje – dar toli iki Rojaus, bet čia, mūsų Vietinėje Sistemoje – ir dabar jį vėl turėtų pažadinti į šitą kančių, intrigų, agresijos, konfliktų pasaulį, kuriame laukia nauji persekiojimai, bet Kristus priėmė tą sprendimą – jis norėjo parodyti tą galingą Kūrėjo Dovaną – Prisikėlimą! – kad žmonės nebijotų tos mirties, kaip dabar bijo – praėjus dviems tūkstančiams metų nuo Kristaus, dar labiau bijo mirties negu anksčiau.
Tai štai, po prisikėlimo, pirmiausia, mes gauname sielos kompanioną. Jis vadinasi Morontinis Kompanionas, nes ta energija, ta aukštesnio energinio dažnio išraiška mums suteiktas pavidalas, ir tokios energijos nėra mūsų pasaulyje. Dėl to ir vadinasi Morontinis etapas. Tai yra sielos tapatybės, tos pačios vienintelės mums padovanotos amžinosios asmenybės, įvairūs transformavimai, remiantis į naujus patyrimus, keliaujant iš pasaulio į pasaulį, ir keičiant išorinį pavidalą vis į aukštesnio energinio dažnio virpesių formą. Tai štai, mes po prisikėlimo gauname iš Kūrėjo mums Morontinį Kompanioną, kuris mus stiprintų būdamas šalia – asmeniškai – prie kiekvieno iš mūsų – stiprintų naujoje aplinkoje, naujame pasaulyje, tarp naujų asmenybių, ir tokių asmenybių, kokių mes nesame regėję, savo išore, nes mūsų matymo laukas bus išplėstas palyginus su dabartiniu. Dabar mes turime penkis jutiminius dirgiklius, pojūčius – uoslę, regą, lytėjimą, skonį, turime skausmą. Ten bus išplėstas tas pojūčių laukas, pasieks, grubiai tariant, penkiasdešimt. Kad mums būtų lengviau adaptuotis, mums suteiks tą pagalbininką, ir visą laiką bus Dvasiniai Mokytojai kiekviename pasaulyje, kad atskleistų to pasaulio gilesnį Tikrovės pažinimą ir patyrimą, nes patyrimas yra pats didžiausias mokytojas visur – ir mūsų pasaulyje taip pat.
Ir tai, ką aš sakau, jūs, pirmiausia, galite patyrimu patikrinti, kada aš sakau – atverkite savo Širdį Kūrėjui, ne lėkdami į kažkokias šventąsias konkrečias vietas, ne eidami kažkur toli į izoliaciją nuo aplinkos, bet Širdį savo viduje atverkite, ir patirsite, jeigu buvo suirzimas, nusiraminimą patirsite, jeigu buvote ir gėrio būsenoje, patirsite Palaimą iš vidaus. Tai Kūrėjas virpesiais suteikia visiškai naują energinę įkrovą aukštesnio energinio dažnio.
Tai štai, ir toliau, ką aš sakau jums, šiandien jūs patyrimu nepatikrinsite, bet jeigu jūs galite pasakyti, kad taip, jūs galite patyrimu paliudyti mano žemesnius teiginius, tai nėra man tikslo jus apgaudinėti ir aukštesniais teiginiais. Tą aš jums sakau, kad jūs nebijotumėte, nejaustumėte nerimo, kad gali šitame pasaulyje kažkokia ištikti baisi mirtis. Nėra baisios mirties, nes yra Amžinas Gyvenimas, Kūrėjo mums suteiktas kaip Likimas pasiekti Patį Kūrėją, esantį geografiniame kūrinijos centre, pavadintame Rojumi! Štai Rojus yra atitinkanti Kūrėjo Galią, Reikmes materialus, vientisas, energinis pasireiškimas, bet tokios apimties, kad net visą tą, ką matote – dangų – jis visą šitą erdvę pranoksta! Ir mes keliausime – mus Angelai Transportuotojai perkels iš pasaulio į pasaulį – perkels – ir visur bus Dvasiniai Mokytojai. Ir kada mes pasieksime patį Rojų, mums ten bus suteiktas Rojaus Kompanionas, bet ne visiems. Jeigu kažkas visą kelionę iki Rojaus keliaus drauge su žemiškuoju partneriu, štai partnerį ar partnerę, kurį jis turi šiame pasaulyje, ir jeigu jų tandemas vienas kitą atitinka, ir jeigu jie vienas kitą stiprina, ir atranda Kūrėją, ir eina šituo Keliu, tuomet ir po pažadinimo jie tęs šitą kelionę iki pat Rojaus, bet jeigu į Rojų pateks tiktai vienas iš jų iš pirmo karto, nes visur yra egzaminų sistema, kaip tu įsisavini kūriniją, tu turi išlaikyti egzaminus, kad tave perkeltų į naują pasaulį, nes naujame pasaulyje yra aukštesnio laiptelio mokymai, užduotys, ir jų atlikimas visos kūrinijos Šviesos Gerovei. Aišku, mes turime skirtingą protą, kadangi kiekvieno asmenybė yra skirtinga, ir vienas geriau įsisavina vienokius dalykus, kitas – kitokius dalykus, ir štai, pasiekus jau laiptelį iki Rojaus, ten milijardus metų – Centrinėje Dieviškojoje Havonoje – milijardas įvairių pasaulių – mus mokys atrasti Kūrėją kaip atskirus Asmenis – Rojaus Trejybės Asmenis, atrasti taip, kaip mes dabar atradome kaip Kūrėją, kaip Visumą Keturių Asmenų, ir net Visuminę Dievybę AŠ ESU, bet ten dar prisidės papildomai Visuminės Dievybės atradimas. Ir štai, jeigu vienas uždelsė, ir galų gale neišlaiko to egzamino, tai tas, kuris patenka į Rojų, jis gauna Rojaus Kompanioną, kuris jį taip pat stiprina, kad jis nenusimintų, ir lauktų savo partnerio, kol šis vėl iš Centrinės Dieviškosios Visatos, Havonos vardu pavadintos, yra sugrąžinamas į Laiko ir Erdvės Visatą papildomiems mokymams – iš antro karto laiptelis yra įveikiamas, bet tai užtrukti gali ir tūkstančius metų. Ir visą tą laiką tas patekęs į Rojų partneris ar partnerė turi tą Rojaus Kompanioną. Štai kokia yra Kūrėjo sumanyta be daugybės kitų pagalbos teikiamų priemonių vien tiktai tie Kompanionai, kad jie stiprintų ir visą laiką padėtų adaptuotis toje naujoje aplinkoje. Tai atrodytų jau milijardų milijardus metų nužengus iki paties Rojaus, to aukščiausio laiptelio, ir patekus į patį Rojų, tai jau yra toks sustiprintas Šviesos antplūdis, pasirodo, dar ir ten reikalingas tas Sustiprintojas, Guodėjas, kada išskiriami partneriai. Tai net ir ta Šviesa, esanti viduje, kada laikinai vienas iš partnerių patiria nesėkmę – tarp kitko ta nesėkmė irgi yra pavadinama kaip pati didžiausia šito partnerio patyrimo nesėkmė – bet tai nėra ta nesėkmė mūsų samprata, kur mes įsivaizduojame didžiausią katastrofą, tai yra naujas mėginimas dar atkakliau siekti Kūrėjo atpažinimo ir atradimo. Visa tai stiprina Dieviškąsias Charakterio Savybes, kantrybę, ir tuo pačiu ugdo charakterį, kuris galės atsiskleisti, jau pasiekęs Rojų, dar subtiliau, nuostabiau, Meilės Galia.
Štai, mano mielieji, nebijokite jokios materialios mirties, nes jūsų asmenybė yra jau šitame pavidale, kuris iš dulkės kilęs į dulkę ir turi pavirsti, bet jūsų asmenybė, toji dvasinė, Kūrėjo suteikta, Dovana yra amžina, ir ji pažadinama, kad pasiektų Rojų, įgyvendintų savąjį Likimą, kuris yra Kūrėjo mums padovanotas.
Štai dabar, pažiūrėjus tai, kas vyksta aplinkoje, pasakysiu esminį dalyką – pažadinimo bilietas yra kiekvieno Širdyje! Reikia atrasti Kūrėją savo viduje! Kaip aš paprastai ir sakau juokais – Elementaru Vatsonai! – taigi Holmsas taip sako. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal