Algimanto pamokomasis žodis – Asmenybės laisvė yra tik tada, kada tu savo valią – iš Meilės Kūrėjui – sulieji su Kūrėjo Valia –pasakytas Rojaus Trejybė-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 11 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas Algimantas. Mes esame šiandien Gyvojoje Šventovėje, Kūrėjo vardo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – gyvojoje šventovėje. Šiandien du tūkstančiai dvidešimtieji metai, lapkričio septintoji diena – pakankamai šiltas lapkritis – bet aplinka tokia tarsi būtų nykūs inkvizicijos ir viduramžių laikai. Mes esame karantino sąlygomis – visi išsklaidyti – išsklaidyti – negalėdami susirinkti į kolektyvines gyvąsias pamaldas vienas drauge su kitu, vienas šalia kito. Patyrimas toks tarsi būtų degantis laužas, kuris šildo mus gūdžią, šaltą naktį, o mes sėdime ne šalia laužo, bet šalia to laužo paveikslo – ten gražu, susėdę žmonės, ir jie šildosi – tame paveiksle yra šiluma. Tu matai, kad jiems iš tikrųjų yra šilta, nes jie yra šalia vienas kito – kolektyviai. Mes žiūrime – kiekvienas individualiai – į tą paveikslą, būdami už šimtų kilometrų, o su kai kuriais net už tūkstančių kilometrų, prisijungę dabar per Skype‘ą.

Kūrėjo mums sumanyta Evoliucija yra ta Evoliucija, kuri vyksta pagal Kūrėjo Planą. Deja, šitas Planas buvo iškraipytas – iškraipytas tų, Kūrėjo mylimiausių Sūnų, kurie buvo net aukštesnio dvasinio statuso už daugelį kitų asmenybių, buvo mūsų Vietinės Sistemos vadovai. Vietinei Sistemai dabar priklauso šeši šimtai devyniolika planetų su žmonėmis ir apie penkis šimtus architektūrinių sferų, kur vyksta mokymai po prisikėlimo, sielos tapatybės lygiu – Morontiniu energiniu lygiu – ir ką mes patirsime po prisikėlimo.
Tai štai, tos Vietinės Sistemos vadovai sumanė maištą – maištą prieš Kūrėją, paneigdami Kūrėjo buvimą. Ir save tuometinis vadovas – Liuciferis – iškėlė į Satanijos – yra toks pavadinimas mūsų Vietinės Sistemos – į Satanijos Sistemos Dievo statusą, Dievo lygį, paskelbdamas Asmenybės Laisvės Manifestą.
Kokia graži samprata – asmenybės laisvės! Bet kas yra asmenybės laisvė? Asmenybės laisvė yra tik tada, kada tu savo valią – iš Meilės Kūrėjui – sulieji su Kūrėjo Valia. Štai tik tada yra laisva valia. Iki tol tai yra tik savoji valia, kur tu nukrypsti nuo Kūrėjo Valios, nukrypsti ir nuo Kūrėjo Evoliucinio Plano, kad viską darytum visumos Gerovei, ir tuo pačiu aukštindamas, garbindamas, šlovindamas Kūrėją, tą Meilės Šaltinį, Asmenybės Šaltinį.
Ir štai Liuciferis paneigė Kūrėjo egzistavimą, ir šitas paneigimas brangiai kainuoja – visa Satanijos Sistema izoliuojama – negalima gauti išmintingo patarimo, kaip vadovauti šitai pačiai Satanijos Sistemai, iš aukščiausio statuso ir didesnės išminties Asmenybių. Visa Kūrėjo Evoliucija visoje Kūrėjo Kūrinijos Šeimoje yra sumanyta tokia, kad kiekvienas segmentas turi įvairių Mokytojų, kurie yra aukštesnio statuso ir gilesnės išminties negu tos klasės, kurioms jie suteikia tuos mokymus viename ar kitame pasaulyje, ir taip – kiekviename pasaulyje, kiekvienoje Visatoje, kiekviename Žvaigždyne, kiekvienoje Vietinėje Sistemoje. Štai patarimai, mokymai teikiami aukštesnio statuso Asmenybių. Reiškia, jų Išmintis yra pripildyta platesnio požiūrio į pačią kūriniją ir aukštesniu patyrimų su Kūrėju. Todėl jie gali suteikti tuos mokymus, kurių nuoširdžiai klausosi ir juos įsisavina kitos asmenybės, esančios žemesnio statuso. Tai nėra menkesnės asmenybės, tiesiog jų yra patyrimo aplinka daug siauresnio diapazono.
Ir įsivaizduokite, kiekvienas vadovas, kuris vadovauja bet kokiam segmentui, jis turi Patarėjus, kurie suteikia patarimą išmintingesnį negu tokį sprendimą galėtų priimti to segmento vadovas, nesulaukęs tokio patyrimo ir tuo pačiu tokio patarimo.
Jeigu mes pažiūrėsime į mūsų pasaulį, mes matome, kad patarėjai nėra aukštesnio statuso mirtingieji, tai yra tokie patys mirtingieji. Ar jie gali savo vadovams patarti išmintingiau? Galbūt vieni gali, bet iš esmės tai yra to paties statuso mirtingieji. Todėl tie patarimai neturi didelės vertės. Bet čia yra esminis dalykas, jeigu tokie patarėjai yra atradę Kūrėją savo Širdyje – savo viduje – tuomet toji Šviesa – toji Šviesa ir toji Išmintis – kurią tie patarėjai turi, yra jau iš paties Aukščiausio Šaltinio, iš Paties Kūrėjo. Kūrėjas ir sumanęs, pasiųsdamas Savo Atstovus, tuos Savo Vaikus, į įvairius kūrinijos segmentus, kad jie atstovautų Kūrėjui – Rojaus Trejybei – o mes dabar sakome –
Visuminei Dievybei AŠ ESU, ir tie Patarėjai yra visuose segmentuose išskyrus patį žemiausią štai būtent – Vietinę Sistemą. Satanijos Sistema irgi neturėjo tokių patarėjų, kurie atstovautų pačiam Kūrėjui.
Aišku, kada yra įtikėjimas, gilus įtikėjimas viduje, tuomet tu virpesiais jauti Kūrėją, kurio tu nematai, kurio tu negali patirti taip akivaizdžiai, kai trūksta įtikėjimo galios. Ir nepaisant to, Kūrėjas yra realus, tikras, gyvas, ir atrandamas kiekvieno viduje – ir Liuciferio, ir jo pavaduotojo, Šėtono, viduje tas pats Kūrėjas yra, ir Jį galima atrasti, bet jų įtikėjimo gelmė užplaukė ant seklumos – subliuško jų įtikėjimas. Todėl ir atsirado nepasitenkinimas, kad kažkoks yra menamas – jiems menamas – Kūrėjas. Jie pamynė visą Evoliucinį Kūrėjo Sumanymą, pamynė pačią sampratą – laisvės, asmenybės – kad būtų įneštas chaosas. Iš tikrųjų visa Satanijos Sistema buvo izoliuota, kad ta bacila nesklistų toliau. Ir štai tokiomis aplinkybėmis gyveno ir Urantija – mūsų planeta – nes prie šito maišto prisijungė ir Urantijos dvasinis vadovas, Planetos Princas – Kaligastija.
Todėl, ką mes dabar turime, tai yra tie aidai maišto – Liuciferio, Šėtono, ir mūsų dvasinio vadovo – buvusio – Kaligastijos – sukelto maišto prieš Kūrėją. Ir šitie aidai realiai mus dabar tiesiog, na, apima kaip milžiniškos aštuonkojo kojos. Jos paima į savo gniaužtus, ir iš visų pusių gniaužia – Teisingumas yra pamintas, Gailestingumas yra pamintas, Meilė yra paminta, Gėris visiškai pamintas, Grožis visiškai sunaikintas, bendras kolektyviškumas – Brolystė – visiškai pašalinta, kaip nereikalingos sąvokos, o yra iškeliama laisvė – laisvė – laisvė visiems! Nėra tokios laisvės! Yra arba Kūrėjo kiekvienam iš mūsų suteiktos asmenybės laisvos valios panaudojimas visų Gerovei, tai yra, atradus Kūrėją savo viduje, arba yra sumaištis, kada siekia kiekvienas savo laisva valia gerovės tiktai sau arba savo šeimai – biologine prasme – arba savo partijai – tam tikro kolektyvo prasme – arba savo kompanijai, na, ekonomine prasme, arba savo bankui – tai finansine prasme – bet visumos Gerovei nėra tų pastangų! Kodėl nėra jų? Visi gi nori, kad būtų geriau jų pačių gyvenime. Visi eina į darbą, nori aukštesnio posto, nori geresnių pareigų, didesnio atlyginimo, kad būtų geriau gyventi jam, jai, jų šeimai. Čia yra Kūrėjo Evoliucinio Plano iškreipimas.
Kūrėjas sumanė Brolystę visumos Labui, visos kūrinijos Labui, o planeta mūsų yra tiktai mažytis aguonos grūdelis. Septyni trilijonai planetų yra su žmonėmis kūrinijoje! Įsivaizduokite – septyni trilijonai! – septyni tūkstančiai milijardų planetų, kuriose gyvena mirtingieji! – daugybė architektūrinių sferų – tam sukurtų – įvairiose Visatose, Supervisatose, ir dabar toliau – išoriniame kosmose – daugybę kartų kuriama dar didesnė Visata! Ir ten bus gyvybė, ten bus dvasiniai broliai ir sesės, ir tas pats Kūrėjo Planas yra numatytas ir būtent tai didesnei Visatai, kad būtų veiksmai visumos Gerovei.
Šiandien visi kalba apie rinkimus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Iš esmės ten rinkimų nebuvo. Ten buvo grynas spektaklis, demokratų organizuotas, pradedant karantino, pandemijos, pseudo visa šita padėtimi visame pasaulyje. Ir tai, kas vyksta dabar Jungtinėse Valstijose – balsavimas paštu – kuris truko ilgą laiką, tai yra falsifikuotų biuletenių, kurie reikalingi demokratams laimėti rinkimus, gabenimas naktį, pasibaigus rinkimams, ir sumetant tuos balsus už demokratų kandidatą – daugybė yra YouTube pateikta nufilmuotų – įrodančių – vaizdų! Ir aš manau, kad Apvaizda vis tiktai visą šitą spektaklį sureguliuos taip, kad Trump’as laimės teismą, Akščiausiojo Teismo sprendimą, ir taps Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu, nes manau, kad vis tiek Teisingumas, kokį numato, kad įsitvirtintų, įsiviešpatautų šiame pasaulyje Kūrėjo Evoliucinis Planas, ir turi būti per šitą tokį grubų spektaklį, farsą, koks dabar vyksta Jungtinėse Amerikos Valstijose demokratų nešvariomis, purvinomis rankomis, būtų įgyvendintas, ir tas žmogus – Donaldas Trump‘as – kuris priešinasi imperializmo įvairiems siekiams, ką iš esmės atstovauja respublikonų turčiai, ir tiems pseudodemokratams, kuriems atstovauja pseudodemokratų partija, tai Trump‘as priešinasi visai šitai sistemai, kuri nukreipta prieš Kūrėjo Evoliucinį Planą. Įsivaizduokite, jeigu stebėtojų neįleidžia į rinkimų apylinkę, kur skaičiuojami biuleteniai! Kaip gali ta teisingumo, demokratijos citadelė šitaip elgtis? Taip elgiasi Baltarusijoje Lukašenka. Tie patys metodai yra panaudoti Jungtinėse Valstijose – tie patys metodai! Dėl to aš ir sakau, kad Trump‘as, kuris visą sistemą priešpastatė savo veiksmams, jis siekė, kad būtų geriau paprastiems žmonėms, kad medicinos draudimas būtų pigesnis, prieinamas, eiliniams, kad mokymasis mokyklose būtų visą laiką prieinamas visiems, ir mokymas vyktų mokyklose, o ne namuose. Jis pasisakė prieš bet kokį karantiną, nes žlugs visa Amerikos ekonomika, jeigu bus nutraukta gamyba. Ir tik prieš jį kilo visa banga – geitsomanija – visa Pasaulinės Sveikatos pseudoorganizacija! Jis turėjo vienas atsilaikyti prieš tokią pasaulinę sistemą, ir jis pasakė – Aš išeinu iš pasaulinės pseudosveikatos organizacijos, ir keturių šimtų milijonų dolerių kasmetinio mokesčio nemokėsiu, ir tai bus nuo kitų metų, liepos mėnesio! – Štai dėl to tas žmogus, turėdamas milžinišką valią, jis eina prieš neteisingumo visą sukurtą sistemą, o kadangi Amerika mėgsta save visuomet pateikti kaip pasauline valstybe, kuriai neprilygsta nė viena kita, tai, natūralu, atsiranda tie padlaižiai, kokiais yra NATO nariai, kokiais yra ir Lietuvos bet kokie premjerai, prezidentai. Jie gi ant kelių klūpi prieš Amerikos valdžią! Dėl to jie džiūgauja, kai Baidenas pirmauja, bet jiems reikės pakeisti savo kailį, kada Trump‘as bus paskelbtas prezidentu Akščiausiojo Teismo sprendimu. Būtent dėl to, aš manau, kad tai bus padaryta su Apvaizdos pagalba, kai dabar mažai kas gali tikėtis tokio vyksmo.
Aš manau – Teisingumas turi nugalėti! O Teisingumas yra Trump‘o pusėje! Melas, apgaulė yra su Baidenu, ir tie žmonės turi būti savo vietoje – nei daug, nei mažai – kalėjime. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal